آمار کل " واردات از" کشور "امارات متحده عربي" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,772,410,902 13,073,111,833,967 Rls. 1,215,602,429 $
2 1390 امارات متحده عربي 10051020 دانه ذرت دامي . 1,365,432,147 6,191,743,669,883 Rls. 567,282,446 $
3 1390 امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 663,811,572 5,863,851,533,179 Rls. 541,826,089 $
4 1390 امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 4,351,145 5,102,755,784,229 Rls. 465,501,203 $
5 1390 امارات متحده عربي 17011100 قند و شکر از نيشکرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 770,387,526 4,550,129,571,259 Rls. 421,825,748 $
6 1390 امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 9,123,359 4,518,364,029,758 Rls. 416,164,250 $
7 1390 امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 520,514,315 4,323,754,049,595 Rls. 395,405,399 $
8 1390 امارات متحده عربي 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 267,310,488 3,897,942,371,263 Rls. 366,437,049 $
9 1390 امارات متحده عربي 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 23,702,389 3,636,323,310,599 Rls. 338,111,555 $
10 1390 امارات متحده عربي 23040000 کنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 667,683,433 3,574,317,998,463 Rls. 332,267,106 $
11 1390 امارات متحده عربي 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 510,877,816 2,853,286,463,074 Rls. 255,637,966 $
12 1390 امارات متحده عربي 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 11,588,000 2,434,288,113,724 Rls. 221,350,388 $
13 1390 امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 40,230,332 2,411,966,392,002 Rls. 221,123,425 $
14 1390 امارات متحده عربي 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده 296,058,556 2,258,452,569,472 Rls. 205,239,112 $
15 1390 امارات متحده عربي 48192010 پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 28,721,796 1,814,552,306,059 Rls. 166,407,931 $
16 1390 امارات متحده عربي 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 211,613,118 1,647,757,120,658 Rls. 156,004,205 $
17 1390 امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 36,352,312 1,499,536,644,275 Rls. 137,708,612 $
18 1390 امارات متحده عربي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 175,613,075 1,453,912,669,526 Rls. 134,751,619 $
19 1390 امارات متحده عربي 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 136,846,316 1,451,333,783,854 Rls. 134,453,743 $
20 1390 امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 25,505,925 1,394,676,850,419 Rls. 128,190,951 $
21 1390 امارات متحده عربي 10030000 جو 400,264,577 1,393,460,007,503 Rls. 127,294,126 $
22 1390 امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 26,358,584 1,346,424,700,590 Rls. 123,433,985 $
23 1390 امارات متحده عربي 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 9,820,225 1,318,553,379,334 Rls. 118,296,745 $
24 1390 امارات متحده عربي 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 30,991,382 1,304,757,702,476 Rls. 120,223,364 $
25 1390 امارات متحده عربي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 127,335,876 1,290,427,095,214 Rls. 115,495,344 $
26 1390 امارات متحده عربي 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 88,056,587 1,287,037,169,978 Rls. 117,745,442 $
27 1390 امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 33,233,299 1,235,713,590,194 Rls. 113,107,984 $
28 1390 امارات متحده عربي 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 189,796,985 1,234,052,083,769 Rls. 115,260,427 $
29 1390 امارات متحده عربي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 140,961,940 1,209,639,407,109 Rls. 112,305,243 $
30 1390 امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 132,963,721 1,208,999,242,295 Rls. 111,973,897 $
31 1390 امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 768,673 1,197,289,489,899 Rls. 108,769,043 $
32 1390 امارات متحده عربي 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 14,563,656 1,114,529,229,088 Rls. 104,232,942 $
33 1390 امارات متحده عربي 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 1,288,664 1,097,366,280,959 Rls. 99,666,125 $
34 1390 امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,075,147 1,093,725,290,771 Rls. 102,200,947 $
35 1390 امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 2,400,620 1,090,692,846,199 Rls. 99,741,215 $
36 1390 امارات متحده عربي 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 4,180,137 1,056,443,856,342 Rls. 95,495,822 $
37 1390 امارات متحده عربي 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 60,211,000 977,313,476,930 Rls. 88,918,597 $
38 1390 امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 5,297,896 941,260,375,969 Rls. 86,290,109 $
39 1390 امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 80,564,017 918,202,931,040 Rls. 84,384,512 $
40 1390 امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 29,541,334 907,339,067,617 Rls. 82,765,008 $
41 1390 امارات متحده عربي 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 41,242,500 894,610,856,533 Rls. 83,670,962 $
42 1390 امارات متحده عربي 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 15,707,766 880,540,012,756 Rls. 82,076,989 $
43 1390 امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 45,743,976 871,291,802,467 Rls. 80,815,539 $
44 1390 امارات متحده عربي 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 947,533 855,365,876,991 Rls. 76,879,108 $
45 1390 امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 1,768,673 850,146,795,187 Rls. 79,702,482 $
46 1390 امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 65,936,192 741,461,143,502 Rls. 67,079,775 $
47 1390 امارات متحده عربي 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 21,877,114 726,505,603,391 Rls. 66,544,789 $
48 1390 امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 20,191,777 714,291,886,312 Rls. 64,922,374 $
49 1390 امارات متحده عربي 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 20,001,935 696,451,245,886 Rls. 64,973,488 $
50 1390 امارات متحده عربي 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 46,024,000 688,237,582,320 Rls. 62,241,365 $
51 1390 امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 13,227,733 675,168,336,651 Rls. 61,826,842 $
52 1390 امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 16,194,747 669,394,238,617 Rls. 61,669,681 $
53 1390 امارات متحده عربي 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 13,407,650 669,306,649,059 Rls. 61,450,945 $
54 1390 امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 6,733,094 668,223,518,099 Rls. 61,919,158 $
55 1390 امارات متحده عربي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 43,132,297 635,594,880,566 Rls. 58,172,105 $
56 1390 امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 314,408 609,898,679,257 Rls. 53,257,651 $
57 1390 امارات متحده عربي 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 452,478 607,393,983,230 Rls. 55,605,889 $
58 1390 امارات متحده عربي 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 8,303,461 604,807,673,072 Rls. 54,767,971 $
59 1390 امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 3,878,035 585,888,898,442 Rls. 53,652,384 $
60 1390 امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 4,363,245 549,696,525,024 Rls. 48,769,480 $
61 1390 امارات متحده عربي 29261000 ا کريلو نيتريل 18,090,274 546,160,193,498 Rls. 50,850,456 $
62 1390 امارات متحده عربي 85287200 ساير تلويزيون هاي رنگي . 2,248,517 544,101,742,477 Rls. 49,210,002 $
63 1390 امارات متحده عربي 07134000 عدس ( Lentil) غلاف کنده , خشک کرده 72,726,083 533,183,144,121 Rls. 48,033,642 $
64 1390 امارات متحده عربي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 39,754,995 526,679,328,943 Rls. 49,071,653 $
65 1390 امارات متحده عربي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 10,333,890 523,297,620,128 Rls. 47,227,437 $
66 1390 امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 37,055,208 505,730,083,552 Rls. 47,307,440 $
67 1390 امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 54,487,162 498,120,120,153 Rls. 45,227,161 $
68 1390 امارات متحده عربي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 43,779,461 497,914,727,204 Rls. 46,361,568 $
69 1390 امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 101,873,573 493,455,906,023 Rls. 43,317,625 $
70 1390 امارات متحده عربي 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 7,431,869 477,337,844,363 Rls. 44,351,095 $
71 1390 امارات متحده عربي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 10,186,881 469,971,510,558 Rls. 43,368,305 $
72 1390 امارات متحده عربي 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 23,765,500 466,135,514,657 Rls. 42,451,705 $
73 1390 امارات متحده عربي 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 828,653 447,611,198,722 Rls. 39,973,529 $
74 1390 امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 2,736,264 443,108,750,777 Rls. 40,937,205 $
75 1390 امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 8,865,701 441,345,514,818 Rls. 39,692,831 $
76 1390 امارات متحده عربي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 45,195,636 441,296,607,697 Rls. 39,152,193 $
77 1390 امارات متحده عربي 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 3,448,676 431,676,469,126 Rls. 39,485,377 $
78 1390 امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 6,178,658 425,639,812,050 Rls. 38,856,435 $
79 1390 امارات متحده عربي 28230000 ا کسيدهاي تيتان 11,096,560 396,253,281,598 Rls. 36,267,728 $
80 1390 امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 25,609,965 394,124,615,943 Rls. 36,887,116 $
81 1390 امارات متحده عربي 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 13,173,507 389,046,921,523 Rls. 35,766,341 $
82 1390 امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 6,145,453 384,823,398,490 Rls. 34,582,204 $
83 1390 امارات متحده عربي 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 10,419,215 384,790,759,637 Rls. 34,950,544 $
84 1390 امارات متحده عربي 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 24,704,700 378,076,027,907 Rls. 34,997,967 $
85 1390 امارات متحده عربي 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 9,112,409 374,319,055,605 Rls. 35,016,606 $
86 1390 امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 6,190,261 372,050,635,095 Rls. 34,755,014 $
87 1390 امارات متحده عربي 29291000 ا يزوسيانات ها 13,303,588 370,871,996,759 Rls. 34,018,345 $
88 1390 امارات متحده عربي 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 776,740 368,100,084,460 Rls. 32,377,493 $
89 1390 امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 43,418,348 367,801,352,560 Rls. 33,604,273 $
90 1390 امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 41,134,241 365,533,039,225 Rls. 33,799,081 $
91 1390 امارات متحده عربي 84295222 بيل مکانيکي مستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر،قدرت بيش از 155اسب بخار ،قابليت چرخش 360درجه . 4,986,104 340,897,513,666 Rls. 32,090,441 $
92 1390 امارات متحده عربي 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 78,373 340,714,831,354 Rls. 32,775,696 $
93 1390 امارات متحده عربي 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 170,923 335,681,214,616 Rls. 31,215,871 $
94 1390 امارات متحده عربي 27101190 ساير روغنهاي سبک وفرآورده هابجزبنزين 40,453,743 335,560,402,170 Rls. 32,283,014 $
95 1390 امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 18,498,971 333,766,655,886 Rls. 30,450,956 $
96 1390 امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 42,307,951 332,647,826,585 Rls. 30,369,351 $
97 1390 امارات متحده عربي 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 14,524,400 329,351,168,317 Rls. 30,176,863 $
98 1390 امارات متحده عربي 87060040 شاسي موتوردا ر برا ي کاميون و کاميونت 1,988,423 327,798,439,823 Rls. 28,440,990 $
99 1390 امارات متحده عربي 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 2,677,917 322,601,587,718 Rls. 29,451,208 $
100 1390 امارات متحده عربي 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 26,760,531 321,100,274,516 Rls. 29,328,622 $
101 1390 امارات متحده عربي 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 18,043,100 313,990,852,884 Rls. 28,186,472 $
102 1390 امارات متحده عربي 84171000 کوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب کردن ياتحت حرارت قراردادن کلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 520,635 306,207,926,582 Rls. 28,424,191 $
103 1390 امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 231,944 302,883,854,611 Rls. 27,933,333 $
104 1390 امارات متحده عربي 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 996,308 301,838,938,035 Rls. 28,650,523 $
105 1390 امارات متحده عربي 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 17,045,325 301,835,801,925 Rls. 27,598,602 $
106 1390 امارات متحده عربي 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 7,500,000 299,639,322,042 Rls. 27,365,352 $
107 1390 امارات متحده عربي 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 4,266,968 295,270,159,126 Rls. 27,106,389 $
108 1390 امارات متحده عربي 29304000 متيونين 4,300,000 292,620,662,059 Rls. 26,218,534 $
109 1390 امارات متحده عربي 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 6,947,538 282,313,746,036 Rls. 26,537,411 $
110 1390 امارات متحده عربي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 30,246,621 278,146,011,131 Rls. 24,022,828 $
111 1390 امارات متحده عربي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 6,485,866 276,785,388,114 Rls. 25,214,523 $
112 1390 امارات متحده عربي 30021000 ا نتي سرمها، سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش حتي بدست آمده ازطريق فراورده هاي بيوتكنولوژيك 85,959 276,055,587,008 Rls. 24,695,055 $
113 1390 امارات متحده عربي 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 16,939,771 275,352,304,423 Rls. 25,646,180 $
114 1390 امارات متحده عربي 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 9,122,307 270,547,471,857 Rls. 25,224,997 $
115 1390 امارات متحده عربي 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 58,400,044 269,682,416,059 Rls. 25,297,998 $
116 1390 امارات متحده عربي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 14,051,000 255,303,157,196 Rls. 22,872,552 $
117 1390 امارات متحده عربي 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,202,700 252,383,111,626 Rls. 22,816,733 $
118 1390 امارات متحده عربي 29212900 سايرپلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير مذكور دررديف هاي 29212100و29212200 6,415,909 249,746,110,190 Rls. 22,576,572 $
119 1390 امارات متحده عربي 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 22,109,662 249,182,771,001 Rls. 23,478,720 $
120 1390 امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,465,345 247,940,042,220 Rls. 22,620,688 $
121 1390 امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 2,221,245 247,017,272,740 Rls. 22,817,011 $
122 1390 امارات متحده عربي 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 22,610,545 245,713,358,193 Rls. 22,878,766 $
123 1390 امارات متحده عربي 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 7,240 244,352,327,946 Rls. 22,446,630 $
124 1390 امارات متحده عربي 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 7,018,324 241,840,084,479 Rls. 21,698,060 $
125 1390 امارات متحده عربي 84295122 لودر مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وکمتر،بيل دار ،بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از270اسب بخار 2,559,802 239,585,547,742 Rls. 22,566,962 $
126 1390 امارات متحده عربي 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 24,438,381 239,399,522,246 Rls. 21,847,244 $
127 1390 امارات متحده عربي 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 6,846,379 238,617,193,173 Rls. 21,798,235 $
128 1390 امارات متحده عربي 84262000 جرثقيل هاي برجي 16,642,185 236,986,558,570 Rls. 21,793,692 $
129 1390 امارات متحده عربي 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 799,196 236,820,962,002 Rls. 22,687,816 $
130 1390 امارات متحده عربي 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 1,072,504 235,999,411,151 Rls. 21,419,064 $
131 1390 امارات متحده عربي 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 7,317,305 235,412,796,318 Rls. 20,992,360 $
132 1390 امارات متحده عربي 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 621,747 235,235,943,067 Rls. 21,829,244 $
133 1390 امارات متحده عربي 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 197,842 230,270,881,926 Rls. 20,902,049 $
134 1390 امارات متحده عربي 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 3,219,606 228,179,546,343 Rls. 21,205,085 $
135 1390 امارات متحده عربي 15141100 روغن خام كلزاياكانولا كه داراي مقداركمي اسيد اروسيك مي باشد 15,702,098 225,102,872,371 Rls. 21,133,561 $
136 1390 امارات متحده عربي 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 23,300,256 224,078,072,253 Rls. 20,260,358 $
137 1390 امارات متحده عربي 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 27,568,150 222,378,591,385 Rls. 20,707,818 $
138 1390 امارات متحده عربي 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 22,138,190 218,534,815,132 Rls. 19,858,974 $
139 1390 امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 20,685,776 217,425,513,168 Rls. 19,619,847 $
140 1390 امارات متحده عربي 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 1,228,179 217,258,920,588 Rls. 21,026,967 $
141 1390 امارات متحده عربي 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 415,268 217,106,939,706 Rls. 19,846,213 $
142 1390 امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 3,182,296 208,010,024,475 Rls. 19,099,553 $
143 1390 امارات متحده عربي 85165000 فر (oven) ميکروويو 4,005,162 207,807,748,551 Rls. 19,416,580 $
144 1390 امارات متحده عربي 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 16,152,861 203,513,280,245 Rls. 18,307,965 $
145 1390 امارات متحده عربي 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 5,714,780 203,373,487,725 Rls. 18,531,608 $
146 1390 امارات متحده عربي 85182920 مجموعه سينماي خانگي 2,904,677 203,170,918,803 Rls. 18,284,765 $
147 1390 امارات متحده عربي 32061900 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100 6,374,883 198,947,243,800 Rls. 18,207,262 $
148 1390 امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 544,241 196,018,421,522 Rls. 18,051,889 $
149 1390 امارات متحده عربي 23064100 از دانه هاي کلزا يا کانولا داراي مقدار کمي اسيد اروسيک 59,446,100 195,718,611,925 Rls. 17,801,564 $
150 1390 امارات متحده عربي 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 3,777,485 195,237,502,531 Rls. 17,786,344 $
151 1390 امارات متحده عربي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 2,654,789 193,563,472,079 Rls. 17,732,538 $
152 1390 امارات متحده عربي 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 7,153,173 193,324,326,642 Rls. 17,795,518 $
153 1390 امارات متحده عربي 10011090 گندم سخت به غيراز گندم دامي . 52,206,231 190,813,245,387 Rls. 16,176,331 $
154 1390 امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 192,352 187,009,460,796 Rls. 17,039,699 $
155 1390 امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 469,018 186,891,597,382 Rls. 17,325,170 $
156 1390 امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 1,341,413 185,942,699,369 Rls. 16,982,998 $
157 1390 امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 791,992 183,203,515,743 Rls. 16,697,311 $
158 1390 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 11,624,024 183,055,841,118 Rls. 16,353,384 $
159 1390 امارات متحده عربي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 13,182,036 177,837,392,892 Rls. 16,453,230 $
160 1390 امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 3,830,724 174,785,042,291 Rls. 16,029,626 $
161 1390 امارات متحده عربي 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل از موادمعدني قيري 3,454,205 172,474,898,817 Rls. 15,951,043 $
162 1390 امارات متحده عربي 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 130,740 171,378,721,937 Rls. 16,378,297 $
163 1390 امارات متحده عربي 07133900 لوبياي غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 22,447,383 169,947,195,575 Rls. 15,888,131 $
164 1390 امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه کوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 4,666,172 169,525,538,496 Rls. 15,344,996 $
165 1390 امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,756,945 169,463,269,711 Rls. 14,765,214 $
166 1390 امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 2,167,268 169,356,809,051 Rls. 15,118,875 $
167 1390 امارات متحده عربي 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 3,305,386 168,735,929,251 Rls. 15,650,368 $
168 1390 امارات متحده عربي 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 20,248,480 167,684,718,664 Rls. 15,137,399 $
169 1390 امارات متحده عربي 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 5,387,524 167,565,405,492 Rls. 15,383,410 $
170 1390 امارات متحده عربي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 7,587,806 166,003,286,396 Rls. 15,658,449 $
171 1390 امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 206,932 164,693,679,344 Rls. 14,999,875 $
172 1390 امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 1,647,227 163,488,110,749 Rls. 14,808,106 $
173 1390 امارات متحده عربي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 504,083 162,199,369,535 Rls. 14,886,716 $
174 1390 امارات متحده عربي 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 2,018,890 160,331,727,006 Rls. 14,984,372 $
175 1390 امارات متحده عربي 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 5,648,791 160,220,527,121 Rls. 14,941,362 $
176 1390 امارات متحده عربي 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 18,758,644 159,554,544,228 Rls. 14,744,990 $
177 1390 امارات متحده عربي 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 683,460 159,048,246,019 Rls. 15,339,074 $
178 1390 امارات متحده عربي 29034900 ساير مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي غيرحلقوي حاوي دو هالوژن يا چند هالوژن مختلف غير مذکور در رديف هاي 29034100 لغايت 29034700 1,962,266 157,982,376,361 Rls. 14,375,054 $
179 1390 امارات متحده عربي 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 6,935,566 156,964,694,678 Rls. 14,555,392 $
180 1390 امارات متحده عربي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 50,599 156,180,365,968 Rls. 14,477,248 $
181 1390 امارات متحده عربي 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 22,616,643 155,614,101,526 Rls. 14,357,735 $
182 1390 امارات متحده عربي 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 8,859,150 152,654,416,061 Rls. 13,882,489 $
183 1390 امارات متحده عربي 25102000 فسفات کلسيم طبيعي , فسفات آلومينوکلسيک طبيعي وگل سفيد فسفاته آسياب شده 64,352,000 151,109,305,938 Rls. 12,617,923 $
184 1390 امارات متحده عربي 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 272,757 149,809,905,983 Rls. 14,092,747 $
185 1390 امارات متحده عربي 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروکمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 18,229,005 149,715,470,003 Rls. 13,921,870 $
186 1390 امارات متحده عربي 85176100 ايستگاههاي ( مخابراتي )اصلي . 36,133 148,620,862,802 Rls. 13,290,950 $
187 1390 امارات متحده عربي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 1,372,962 148,565,850,331 Rls. 13,762,852 $
188 1390 امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 7,321,070 147,634,904,234 Rls. 13,662,593 $
189 1390 امارات متحده عربي 30012000 عصاره هاي غدد يا ساير ا عضا يا ترشحات آنها 19,348 146,777,565,743 Rls. 13,140,527 $
190 1390 امارات متحده عربي 26020000 سنگ منگنز و کنسانتره هاي آن 70,960,150 145,209,153,344 Rls. 13,038,804 $
191 1390 امارات متحده عربي 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 1,082,283 144,253,216,768 Rls. 13,479,500 $
192 1390 امارات متحده عربي 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 91,648 142,898,202,502 Rls. 13,505,164 $
193 1390 امارات متحده عربي 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 6,311,067 142,275,244,705 Rls. 13,565,899 $
194 1390 امارات متحده عربي 84134000 تلمبه هاي بتون 3,365,001 140,682,058,431 Rls. 13,142,716 $
195 1390 امارات متحده عربي 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 606,246 140,218,824,010 Rls. 13,257,641 $
196 1390 امارات متحده عربي 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 753,740 138,488,231,199 Rls. 13,079,701 $
197 1390 امارات متحده عربي 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 4,380,740 137,896,478,880 Rls. 12,491,606 $
198 1390 امارات متحده عربي 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 5,194,399 136,927,440,329 Rls. 12,630,884 $
199 1390 امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 132,716 136,731,581,479 Rls. 12,705,979 $
200 1390 امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,151,219 136,306,079,260 Rls. 12,524,596 $
مجموع کل
148,276,692,554,046 ريال
مجموع کل
13,632,809,953 دلار