آمار کل " واردات از" کشور "اسکاتلند" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 اسکاتلند 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 36,120 5,535,190,728 Rls. 512,510 $
2 1390 اسکاتلند 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 18,075 5,306,846,392 Rls. 497,719 $
3 1390 اسکاتلند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 246,373 4,746,716,567 Rls. 449,141 $
4 1390 اسکاتلند 19019000 ساير غير از رديفهاي 19011000 و 19012000 منطبق با شرايط رديف 1901 92,626 1,970,148,457 Rls. 183,082 $
5 1390 اسکاتلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 152,950 1,469,940,625 Rls. 138,970 $
6 1390 اسکاتلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 11,760 1,348,527,902 Rls. 129,641 $
7 1390 اسکاتلند 70051020 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامت هاي 2.5 ميليمتر وکمتر ا ز آن 133,000 1,327,754,888 Rls. 126,222 $
8 1390 اسکاتلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 135 1,029,167,602 Rls. 94,549 $
9 1390 اسکاتلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 30,400 1,008,842,200 Rls. 87,718 $
10 1390 اسکاتلند 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 2,702 603,535,975 Rls. 57,256 $
11 1390 اسکاتلند 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 44,200 466,959,802 Rls. 44,523 $
12 1390 اسکاتلند 37023200 فيلم بصورت رول سورا خ نشده باا مولسيوني ا زهالوژنور نقره, باپهناي حدا کثر105ميليمتر 920 457,965,763 Rls. 43,833 $
13 1390 اسکاتلند 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 190 273,240,000 Rls. 26,263 $
14 1390 اسکاتلند 90261010 فلومتر 100 248,170,320 Rls. 23,448 $
15 1390 اسکاتلند 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 260 183,753,091 Rls. 17,665 $
16 1390 اسکاتلند 37039000 کاغذ,مقوا و موا دنسجي عکاسي,حساس شده, عکسبردا ري نشده که درجاي ديگرمذکورنباشد 830 116,241,201 Rls. 11,126 $
17 1390 اسکاتلند 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 3,568 104,173,360 Rls. 8,891 $
18 1390 اسکاتلند 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,140 92,226,605 Rls. 8,019 $
19 1390 اسکاتلند 39204320 ورق با ضخامت بالاترا ز 20ميليمتر ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 300 88,845,004 Rls. 8,380 $
20 1390 اسکاتلند 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 501 50,496,382 Rls. 4,693 $
21 1390 اسکاتلند 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 200 41,369,200 Rls. 3,976 $
22 1390 اسکاتلند 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 185 37,397,086 Rls. 3,527 $
23 1390 اسکاتلند 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 100 10,760,209 Rls. 1,021 $
مجموع کل
26,518,269,359 ريال
مجموع کل
2,482,172 دلار
[1]