آمار کل " واردات از" کشور "اسلووني" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 اسلووني 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,840,098 32,214,249,685 Rls. 3,058,188 $
2 1390 اسلووني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 501,156 16,024,727,324 Rls. 1,503,181 $
3 1390 اسلووني 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 1,050,000 12,277,785,689 Rls. 1,167,596 $
4 1390 اسلووني 32061900 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100 300,000 12,246,451,607 Rls. 1,138,265 $
5 1390 اسلووني 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 300,000 12,122,874,887 Rls. 1,136,968 $
6 1390 اسلووني 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز37.5 وا ت 192,842 10,676,549,221 Rls. 978,127 $
7 1390 اسلووني 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 271,199 9,261,017,973 Rls. 846,778 $
8 1390 اسلووني 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 158,405 9,215,365,021 Rls. 838,390 $
9 1390 اسلووني 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 174,664 8,991,501,740 Rls. 804,455 $
10 1390 اسلووني 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 227,810 7,280,914,647 Rls. 683,664 $
11 1390 اسلووني 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 136,549 6,966,617,601 Rls. 640,604 $
12 1390 اسلووني 39079992 رزين پلي ا سترا شباع شده گريد غذا يي /بهدا شتي 192,000 6,890,006,138 Rls. 639,339 $
13 1390 اسلووني 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 410,400 6,843,930,155 Rls. 640,041 $
14 1390 اسلووني 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 172,941 6,471,952,712 Rls. 586,484 $
15 1390 اسلووني 59111000 پارچه هاي نسجي، نمد ، پارچه هاي تار وپود باف داراي مستر نمدي ا ندودشده ياقشرزده, پوشانده شده يامطبق شده باکائوچو,چرم ياسايرمواد ديگر كه براي ساير مصارف فني به كار مي رود از جمله پارچه هاي كم عرض ساخته شده از مخمل اغشته به كائوچو كه براي پوشش ميله هاي ماشي 38,434 6,411,374,296 Rls. 596,553 $
16 1390 اسلووني 28230000 ا کسيدهاي تيتان 160,000 5,332,026,947 Rls. 510,586 $
17 1390 اسلووني 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 414,000 4,105,228,632 Rls. 373,384 $
18 1390 اسلووني 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,033 3,911,876,254 Rls. 355,949 $
19 1390 اسلووني 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 98,026 3,607,198,978 Rls. 294,225 $
20 1390 اسلووني 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 144,500 3,595,696,842 Rls. 335,397 $
21 1390 اسلووني 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 50,264 2,751,365,065 Rls. 260,902 $
22 1390 اسلووني 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 35,230 2,123,638,391 Rls. 199,799 $
23 1390 اسلووني 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 9,283 1,888,530,883 Rls. 177,901 $
24 1390 اسلووني 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 18,130 1,869,019,778 Rls. 177,589 $
25 1390 اسلووني 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 7,566 1,790,597,530 Rls. 171,382 $
26 1390 اسلووني 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 42,502 1,785,969,383 Rls. 167,422 $
27 1390 اسلووني 74072900 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس, که درجاي ديگرگفته نشده. 14,777 1,695,028,632 Rls. 146,522 $
28 1390 اسلووني 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 1,591 1,669,530,819 Rls. 159,748 $
29 1390 اسلووني 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 2,383 1,664,409,042 Rls. 153,818 $
30 1390 اسلووني 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 8,907 1,602,707,000 Rls. 147,777 $
31 1390 اسلووني 90212100 دندا نهاي مصنوعي 2,262 1,535,427,583 Rls. 142,679 $
32 1390 اسلووني 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,293 1,530,842,578 Rls. 133,965 $
33 1390 اسلووني 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 26,079 1,519,303,271 Rls. 139,203 $
34 1390 اسلووني 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 36,485 1,438,667,199 Rls. 130,797 $
35 1390 اسلووني 68043000 سنگ برا ي تيزکردن ياصيقلي کردن بادست. 20,388 1,402,489,308 Rls. 119,558 $
36 1390 اسلووني 70195100 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه به پهناي برا برياکمترا ز30سانتيمتر. 18,240 1,353,862,627 Rls. 130,066 $
37 1390 اسلووني 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 121,030 1,283,166,294 Rls. 121,731 $
38 1390 اسلووني 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 1,141 1,227,221,760 Rls. 113,142 $
39 1390 اسلووني 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 8,202 1,204,075,071 Rls. 112,784 $
40 1390 اسلووني 85118010 هيتربرقي جهت نصب روي دريچه هوا ي موتورهاي ا نژکتوري برا ي گرم کردن بدنه ا ن 1,755 1,145,999,000 Rls. 105,915 $
41 1390 اسلووني 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 608 1,145,066,526 Rls. 109,313 $
42 1390 اسلووني 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 6,617 1,118,790,861 Rls. 105,966 $
43 1390 اسلووني 85361030 فيوز فشنگي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت . 16,562 1,095,401,434 Rls. 101,271 $
44 1390 اسلووني 34053000 واكس ,و فرآورده هاي مشابه برا ي بدنه وسايل نقليه (باستثناي واكس هابرا ي فلزا ت ) 18,144 1,083,689,339 Rls. 96,024 $
45 1390 اسلووني 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 33,022 1,062,822,710 Rls. 98,766 $
46 1390 اسلووني 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 11,853 1,058,958,118 Rls. 96,975 $
47 1390 اسلووني 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 116,800 1,043,250,507 Rls. 99,823 $
48 1390 اسلووني 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس ) 12,000 1,030,302,750 Rls. 97,904 $
49 1390 اسلووني 39069080 رزينهاي ا لکريليک ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيک 30,400 1,013,524,668 Rls. 96,231 $
50 1390 اسلووني 48184090 سايرحوله هاوتامپون هاي بهدا شتي.پوشک ولاييپوشک برا ي بچه وا شيامشابه همانندغيرمذکور 33,492 972,050,479 Rls. 90,377 $
51 1390 اسلووني 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 3,826 959,321,125 Rls. 88,417 $
52 1390 اسلووني 76069220 قرص آلومينيومي(پولک )ازآلياژهاي آلومينيوم 28,500 925,245,769 Rls. 82,028 $
53 1390 اسلووني 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 6,900 891,163,052 Rls. 82,961 $
54 1390 اسلووني 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 15,710 868,931,040 Rls. 76,092 $
55 1390 اسلووني 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 6,000 841,050,343 Rls. 78,816 $
56 1390 اسلووني 48184010 پوشک کامل بزرگسالان به طوري که حداقل طول پوشش خارجي ان 660 ميلي متر باشد 13,821 825,642,392 Rls. 77,952 $
57 1390 اسلووني 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 15,691 812,253,273 Rls. 77,461 $
58 1390 اسلووني 56012100 آوا ت ا زپنبه وا شياءساخته شده ا زآن. 19,419 793,401,654 Rls. 74,024 $
59 1390 اسلووني 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 12,594 756,874,838 Rls. 73,454 $
60 1390 اسلووني 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 9,750 740,893,118 Rls. 69,337 $
61 1390 اسلووني 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 11,334 734,018,350 Rls. 59,871 $
62 1390 اسلووني 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 13,440 679,187,567 Rls. 59,700 $
63 1390 اسلووني 85044060 ا نوا ع UPS 15,240 669,989,583 Rls. 61,508 $
64 1390 اسلووني 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 110 641,484,754 Rls. 58,933 $
65 1390 اسلووني 39012031 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 23,375 630,632,745 Rls. 60,614 $
66 1390 اسلووني 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 5,780 608,171,086 Rls. 58,468 $
67 1390 اسلووني 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 82,983 599,256,838 Rls. 55,163 $
68 1390 اسلووني 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1,505 585,520,362 Rls. 53,555 $
69 1390 اسلووني 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 6,140 482,055,194 Rls. 43,163 $
70 1390 اسلووني 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 51,140 459,821,547 Rls. 43,511 $
71 1390 اسلووني 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 140 375,267,519 Rls. 35,601 $
72 1390 اسلووني 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 4,100 365,486,372 Rls. 34,206 $
73 1390 اسلووني 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 28 357,526,720 Rls. 33,723 $
74 1390 اسلووني 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 25,343 336,208,276 Rls. 32,503 $
75 1390 اسلووني 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 140 316,945,335 Rls. 30,298 $
76 1390 اسلووني 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 18,393 304,200,000 Rls. 28,785 $
77 1390 اسلووني 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 27,095 293,311,460 Rls. 27,374 $
78 1390 اسلووني 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمرکز,همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 1,650 285,796,135 Rls. 27,154 $
79 1390 اسلووني 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 1,209 279,351,466 Rls. 26,430 $
80 1390 اسلووني 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 9,257 264,590,675 Rls. 25,035 $
81 1390 اسلووني 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,100 257,197,042 Rls. 22,023 $
82 1390 اسلووني 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 2,597 255,831,870 Rls. 22,300 $
83 1390 اسلووني 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,421 255,173,246 Rls. 24,021 $
84 1390 اسلووني 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 2,139 241,213,019 Rls. 21,841 $
85 1390 اسلووني 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 12,650 236,085,574 Rls. 21,596 $
86 1390 اسلووني 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 7,781 230,815,929 Rls. 21,853 $
87 1390 اسلووني 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 5,354 226,897,117 Rls. 21,525 $
88 1390 اسلووني 90318010 ترا ز بنايي 6,743 224,552,094 Rls. 21,492 $
89 1390 اسلووني 28365000 کربنات کلسيم 19,500 216,644,770 Rls. 20,321 $
90 1390 اسلووني 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 3,252 204,906,817 Rls. 17,488 $
91 1390 اسلووني 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 21,360 199,909,423 Rls. 18,709 $
92 1390 اسلووني 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 7,326 190,908,530 Rls. 17,592 $
93 1390 اسلووني 72082600 محصولات از هن فولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشترضخامت بين 3تا75/4 mm پاك شده درسطح 20,741 184,518,073 Rls. 17,639 $
94 1390 اسلووني 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 3,180 181,993,301 Rls. 14,844 $
95 1390 اسلووني 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,473 166,291,948 Rls. 13,564 $
96 1390 اسلووني 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 99 164,142,449 Rls. 15,482 $
97 1390 اسلووني 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 3,799 149,561,329 Rls. 13,371 $
98 1390 اسلووني 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 114 146,108,900 Rls. 13,440 $
99 1390 اسلووني 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,630 136,421,696 Rls. 13,062 $
100 1390 اسلووني 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 65 130,897,860 Rls. 12,065 $
101 1390 اسلووني 85165000 فر (oven) ميکروويو 3,980 129,734,990 Rls. 12,158 $
102 1390 اسلووني 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 800 119,621,460 Rls. 11,326 $
103 1390 اسلووني 70199091 لوله ( غلاف ) عايق ا لکتريکي وحرا رتي ازالياف شيشه اي 451 116,163,266 Rls. 10,675 $
104 1390 اسلووني 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,752 113,643,579 Rls. 10,615 $
105 1390 اسلووني 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 2,600 111,088,450 Rls. 9,061 $
106 1390 اسلووني 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 7,500 107,312,200 Rls. 9,159 $
107 1390 اسلووني 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 290 105,249,850 Rls. 9,985 $
108 1390 اسلووني 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 5,557 103,289,503 Rls. 9,886 $
109 1390 اسلووني 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 293 102,769,557 Rls. 9,725 $
110 1390 اسلووني 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 1,100 100,946,134 Rls. 9,625 $
111 1390 اسلووني 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 435 100,606,843 Rls. 9,233 $
112 1390 اسلووني 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 790 97,955,826 Rls. 9,275 $
113 1390 اسلووني 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 5,250 95,530,489 Rls. 9,184 $
114 1390 اسلووني 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 582 84,973,973 Rls. 8,031 $
115 1390 اسلووني 91149000 ا جزا ءوقطعات برا ي ا نوا ع ساعت که درجاي ديگري مذکورنباشند. 28 84,136,730 Rls. 7,181 $
116 1390 اسلووني 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 2,222 79,386,585 Rls. 7,444 $
117 1390 اسلووني 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 50 77,378,684 Rls. 7,041 $
118 1390 اسلووني 44182019 در،چهارچوب ،دوره وآستانه درازچوب به صورت قواره بري (بانقش گردان ومنحني )به غيرازصنايع دستي 1,100 75,463,113 Rls. 7,195 $
119 1390 اسلووني 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 152 74,360,000 Rls. 7,054 $
120 1390 اسلووني 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 251 70,143,594 Rls. 6,617 $
121 1390 اسلووني 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 450 69,517,519 Rls. 6,564 $
122 1390 اسلووني 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 9,800 66,303,649 Rls. 5,782 $
123 1390 اسلووني 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 400 62,246,943 Rls. 5,896 $
124 1390 اسلووني 82012000 چنگک براي كارهاي كشاورزي 6,000 62,113,739 Rls. 5,771 $
125 1390 اسلووني 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 1,003 58,710,189 Rls. 5,530 $
126 1390 اسلووني 85446020 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا ز 132کيلووا ت 301 56,988,529 Rls. 5,384 $
127 1390 اسلووني 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 67 53,916,339 Rls. 5,053 $
128 1390 اسلووني 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 28 52,647,630 Rls. 4,294 $
129 1390 اسلووني 70139920 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي بدون تزئين ،صنايع دستي 4,693 50,753,234 Rls. 4,691 $
130 1390 اسلووني 58064000 پارچه هاي متشکل ا زتاروبدون پود,که بوسيله چسپ بهم متصل شده ا ست (Bolducs). 150 48,996,354 Rls. 4,515 $
131 1390 اسلووني 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 2,150 47,778,043 Rls. 4,524 $
132 1390 اسلووني 85361010 فيوز چاقويي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 308 47,730,000 Rls. 4,381 $
133 1390 اسلووني 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 48 47,302,397 Rls. 4,262 $
134 1390 اسلووني 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 910 46,198,845 Rls. 4,383 $
135 1390 اسلووني 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 1,821 45,484,551 Rls. 4,353 $
136 1390 اسلووني 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 2,436 43,688,958 Rls. 4,182 $
137 1390 اسلووني 90303300 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ،جريان ،مقاومت ياقدرت فاقد وسيله ثبت . 141 43,598,962 Rls. 4,157 $
138 1390 اسلووني 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 2,453 42,473,787 Rls. 4,065 $
139 1390 اسلووني 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 100 41,835,786 Rls. 4,060 $
140 1390 اسلووني 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 6,300 40,713,851 Rls. 3,915 $
141 1390 اسلووني 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 335 37,327,772 Rls. 3,559 $
142 1390 اسلووني 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 1,305 34,310,080 Rls. 3,215 $
143 1390 اسلووني 56039200 پارچه هاي نبافته عيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي بوزن هرمترمربع بيش ا ز25گرم وحدا کثر70گرم 933 30,124,395 Rls. 2,805 $
144 1390 اسلووني 85030010 ا نوا ع کلکتور 176 29,262,987 Rls. 2,755 $
145 1390 اسلووني 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 7 27,580,657 Rls. 2,574 $
146 1390 اسلووني 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 73 27,500,000 Rls. 2,602 $
147 1390 اسلووني 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 484 26,036,448 Rls. 2,399 $
148 1390 اسلووني 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 400 24,327,880 Rls. 2,241 $
149 1390 اسلووني 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 205 24,264,806 Rls. 2,322 $
150 1390 اسلووني 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 15 23,925,797 Rls. 2,265 $
151 1390 اسلووني 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 30 23,860,262 Rls. 2,163 $
152 1390 اسلووني 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 509 18,380,400 Rls. 1,722 $
153 1390 اسلووني 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 70 16,905,172 Rls. 1,598 $
154 1390 اسلووني 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,037 14,542,018 Rls. 1,392 $
155 1390 اسلووني 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 41 14,048,377 Rls. 1,350 $
156 1390 اسلووني 84512100 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم شستني خشک 178 12,385,640 Rls. 1,141 $
157 1390 اسلووني 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 95 3,445,559 Rls. 324 $
158 1390 اسلووني 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 152 3,081,001 Rls. 285 $
159 1390 اسلووني 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 3 184,819 Rls. 15 $
مجموع کل
252,606,972,729 ريال
مجموع کل
23,446,847 دلار
[1]