آمار کل " واردات از" کشور "اسلواکي" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 اسلواکي 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 4,728,000 21,908,350,121 Rls. 2,013,695 $
2 1390 اسلواکي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 499,569 14,689,559,500 Rls. 1,324,861 $
3 1390 اسلواکي 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 370,506 11,839,405,001 Rls. 1,065,151 $
4 1390 اسلواکي 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 37,800 7,125,813,575 Rls. 668,606 $
5 1390 اسلواکي 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 65,951 4,466,732,520 Rls. 407,398 $
6 1390 اسلواکي 84821000 بلبرينگ. 19,236 4,216,735,010 Rls. 358,118 $
7 1390 اسلواکي 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,303 3,859,849,598 Rls. 366,582 $
8 1390 اسلواکي 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 91,484 3,767,705,749 Rls. 307,317 $
9 1390 اسلواکي 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 22,206 3,759,287,784 Rls. 306,630 $
10 1390 اسلواکي 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 35,401 3,298,913,452 Rls. 305,677 $
11 1390 اسلواکي 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 99,757 3,037,000,000 Rls. 279,008 $
12 1390 اسلواکي 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 38,260 2,757,567,240 Rls. 239,768 $
13 1390 اسلواکي 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 5,600 2,118,765,889 Rls. 202,018 $
14 1390 اسلواکي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 45,027 2,026,265,103 Rls. 186,728 $
15 1390 اسلواکي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 200,732 1,956,461,059 Rls. 187,203 $
16 1390 اسلواکي 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 375 1,300,067,836 Rls. 124,432 $
17 1390 اسلواکي 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 17,104 1,206,522,960 Rls. 114,243 $
18 1390 اسلواکي 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 79,036 1,159,129,050 Rls. 94,546 $
19 1390 اسلواکي 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 3,370 1,047,783,195 Rls. 91,146 $
20 1390 اسلواکي 84138200 بالابرهاي آبگونها 3,628 967,530,482 Rls. 90,720 $
21 1390 اسلواکي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 2,268 896,033,631 Rls. 80,362 $
22 1390 اسلواکي 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 2,669 813,204,340 Rls. 75,744 $
23 1390 اسلواکي 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 1,900 768,556,491 Rls. 73,280 $
24 1390 اسلواکي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 7,000 726,363,549 Rls. 69,257 $
25 1390 اسلواکي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 22,865 678,232,841 Rls. 64,245 $
26 1390 اسلواکي 38019000 فرآورده هابرا ساس گرا فيت ياکربن به شکل خمير,بلوک يامحصولات نيمه ساخته غيرمذکوردرجاي ديگ 3,925 659,196,950 Rls. 60,232 $
27 1390 اسلواکي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 12,491 607,263,403 Rls. 57,610 $
28 1390 اسلواکي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 9,900 584,867,000 Rls. 56,493 $
29 1390 اسلواکي 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 6,660 540,394,650 Rls. 48,807 $
30 1390 اسلواکي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 12,608 504,335,451 Rls. 41,137 $
31 1390 اسلواکي 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 1,200 502,207,678 Rls. 44,490 $
32 1390 اسلواکي 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 3,085 501,185,615 Rls. 46,192 $
33 1390 اسلواکي 70139920 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي بدون تزئين ،صنايع دستي 11,883 393,357,142 Rls. 32,085 $
34 1390 اسلواکي 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 3,537 366,262,980 Rls. 34,182 $
35 1390 اسلواکي 70189020 اشياءكوچك شيشه اي كار شده جهت ايمني جاده ها غير مذكور درجاي ديگر 1,000 347,216,746 Rls. 33,380 $
36 1390 اسلواکي 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 3,211 316,451,837 Rls. 25,812 $
37 1390 اسلواکي 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 4,490 312,287,670 Rls. 30,028 $
38 1390 اسلواکي 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 650 311,770,001 Rls. 29,465 $
39 1390 اسلواکي 38021000 ذغال هاي ا کتيف شده 10,000 289,848,260 Rls. 26,628 $
40 1390 اسلواکي 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 2,000 282,491,719 Rls. 26,759 $
41 1390 اسلواکي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,200 249,351,053 Rls. 23,866 $
42 1390 اسلواکي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,900 244,356,420 Rls. 22,708 $
43 1390 اسلواکي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 3,400 227,830,866 Rls. 21,907 $
44 1390 اسلواکي 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,889 223,920,320 Rls. 21,523 $
45 1390 اسلواکي 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 110 152,764,078 Rls. 13,896 $
46 1390 اسلواکي 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,114 136,570,031 Rls. 13,068 $
47 1390 اسلواکي 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 600 131,777,509 Rls. 12,454 $
48 1390 اسلواکي 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 2,200 126,541,750 Rls. 11,759 $
49 1390 اسلواکي 83016000 ا جزا ءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وکلوني ا زفلزا ت معمولي. 500 122,500,000 Rls. 11,243 $
50 1390 اسلواکي 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 277 95,600,000 Rls. 9,004 $
51 1390 اسلواکي 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 837 87,800,000 Rls. 8,316 $
52 1390 اسلواکي 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 1,910 66,806,736 Rls. 6,338 $
53 1390 اسلواکي 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 568 64,020,000 Rls. 6,064 $
54 1390 اسلواکي 40103100 تسمه ا نتقال نيروبي ا نتهابامقطع ذوزنقه شياردا ر دا را ي محيط خارجي بيش ا ز60وحدا کثر180 270 61,139,292 Rls. 4,987 $
55 1390 اسلواکي 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 600 60,660,000 Rls. 5,574 $
56 1390 اسلواکي 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 18 51,007,827 Rls. 4,904 $
57 1390 اسلواکي 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 17 48,296,248 Rls. 4,643 $
58 1390 اسلواکي 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 360 47,310,380 Rls. 4,488 $
59 1390 اسلواکي 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 81 38,714,807 Rls. 3,158 $
60 1390 اسلواکي 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 350 36,351,183 Rls. 3,407 $
61 1390 اسلواکي 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 6 26,152,713 Rls. 2,452 $
62 1390 اسلواکي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 56 24,210,195 Rls. 2,172 $
63 1390 اسلواکي 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 115 20,344,800 Rls. 1,904 $
64 1390 اسلواکي 84768910 ماشين خودکار فروش روزنامه 5 18,572,962 Rls. 1,759 $
65 1390 اسلواکي 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 3 12,437,328 Rls. 1,190 $
66 1390 اسلواکي 28421000 سيليکات هاي مضاعف يا كمپلكس ازجمله آلومينو سيليكات باساخت شيميايي مشخص ياغير مشخص . 729 9,688,068 Rls. 916 $
67 1390 اسلواکي 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 16 8,541,476 Rls. 821 $
68 1390 اسلواکي 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 20 6,357,337 Rls. 608 $
مجموع کل
109,310,596,457 ريال
مجموع کل
9,915,161 دلار
[1]