آمار کل " واردات از" کشور "استوني" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 استوني 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 599,889 4,584,242,610 Rls. 411,740 $
2 1390 استوني 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 180,095 4,399,364,736 Rls. 423,016 $
3 1390 استوني 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 8,230 2,896,461,960 Rls. 256,267 $
4 1390 استوني 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 4,347 2,131,988,467 Rls. 200,988 $
5 1390 استوني 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 2,875 1,100,867,751 Rls. 103,638 $
6 1390 استوني 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 30,400 900,740,413 Rls. 85,281 $
7 1390 استوني 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 6,825 863,496,540 Rls. 70,432 $
8 1390 استوني 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,460 792,740,206 Rls. 73,008 $
9 1390 استوني 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 293 495,530,650 Rls. 47,369 $
10 1390 استوني 27030010 پيت ماس 116,000 391,397,416 Rls. 34,410 $
11 1390 استوني 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 3,456 388,250,026 Rls. 36,234 $
12 1390 استوني 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 30,500 365,404,766 Rls. 31,293 $
13 1390 استوني 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 57,000 330,160,215 Rls. 32,042 $
14 1390 استوني 85256030 دستگاههاي گيرنده فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS 3,012 310,171,369 Rls. 28,947 $
15 1390 استوني 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 116,500 292,476,134 Rls. 27,532 $
16 1390 استوني 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,366 220,744,532 Rls. 18,840 $
17 1390 استوني 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 918 116,261,339 Rls. 9,483 $
18 1390 استوني 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 48,000 69,935,383 Rls. 6,418 $
19 1390 استوني 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 126 42,712,692 Rls. 4,052 $
20 1390 استوني 84439190 ---ساير 85 24,811,447 Rls. 2,340 $
21 1390 استوني 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 750 22,485,870 Rls. 2,099 $
مجموع کل
20,740,244,522 ريال
مجموع کل
1,905,430 دلار
[1]