آمار کل " واردات از" کشور "استراليا" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 1,485,602 142,800,898,698 Rls. 12,646,225 $
2 1390 استراليا 10019000 ساير گندم ومخلوط گندم وچاودار (meslin) غير از انواع گندم سخت (شامل گندم دامي وساير) 21,000,000 87,897,578,079 Rls. 7,169,460 $
3 1390 استراليا 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 574,553 83,218,932,914 Rls. 7,613,747 $
4 1390 استراليا 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 1,078,550 53,444,426,086 Rls. 4,913,700 $
5 1390 استراليا 02044200 گوشت حيوا نات ا ز نوع گوسفند ,با ا ستخوا ن ,يخ زده 697,051 46,648,960,994 Rls. 4,386,980 $
6 1390 استراليا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 229,715 35,332,286,509 Rls. 3,241,465 $
7 1390 استراليا 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 500,188 35,301,834,716 Rls. 2,879,432 $
8 1390 استراليا 02043000 لاشه و شقه بره , يخ زده 434,468 32,536,833,470 Rls. 3,060,872 $
9 1390 استراليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 789 16,154,752,452 Rls. 1,495,579 $
10 1390 استراليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 35,379 14,929,432,530 Rls. 1,400,861 $
11 1390 استراليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 75,975 14,151,227,640 Rls. 1,154,260 $
12 1390 استراليا 02042200 گوشت حيوا نات ا ز نوع گوسفند,باا ستخوا ن , تازه يا سرد کرده 150,186 13,701,673,129 Rls. 1,291,981 $
13 1390 استراليا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,355 7,979,718,306 Rls. 735,935 $
14 1390 استراليا 02044100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) يخ زده 99,983 7,486,378,136 Rls. 715,697 $
15 1390 استراليا 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 129,180 7,147,562,000 Rls. 652,150 $
16 1390 استراليا 79012000 آلياژهاي روي به صورت كارنشده 397,896 7,123,384,956 Rls. 676,684 $
17 1390 استراليا 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 99,875 4,993,038,528 Rls. 480,100 $
18 1390 استراليا 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 3,320 4,988,312,668 Rls. 467,231 $
19 1390 استراليا 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 3,002 4,585,062,320 Rls. 425,156 $
20 1390 استراليا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 9,454 3,991,072,959 Rls. 381,994 $
21 1390 استراليا 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 30,600 3,889,628,599 Rls. 363,726 $
22 1390 استراليا 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 24,677 3,864,921,526 Rls. 365,166 $
23 1390 استراليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 12,810 3,587,727,967 Rls. 320,906 $
24 1390 استراليا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 33,315 3,419,285,310 Rls. 324,844 $
25 1390 استراليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 6,830 3,257,633,373 Rls. 267,391 $
26 1390 استراليا 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 75,780 3,145,285,070 Rls. 291,811 $
27 1390 استراليا 84823000 رولربيرينگ کروي. 3,045 2,971,025,879 Rls. 276,092 $
28 1390 استراليا 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 8,515 2,925,002,000 Rls. 277,488 $
29 1390 استراليا 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 203 2,668,151,133 Rls. 232,401 $
30 1390 استراليا 28391990 ساير سيليکاتهاي سديم بجزسيليکات سديم جامدومايع ومتاسيليکات سديم 25,600 2,550,762,039 Rls. 243,208 $
31 1390 استراليا 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 60,000 2,325,539,788 Rls. 218,109 $
32 1390 استراليا 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 1,232 2,058,893,183 Rls. 196,816 $
33 1390 استراليا 29371100 سوماتو تروپين مشتقات و مشابه هاي ساختاري آنها 43 1,977,093,578 Rls. 188,997 $
34 1390 استراليا 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 2,330 1,829,413,388 Rls. 163,275 $
35 1390 استراليا 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 4,137 1,798,677,823 Rls. 169,897 $
36 1390 استراليا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 182 1,634,787,275 Rls. 143,227 $
37 1390 استراليا 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 138,945 1,623,219,735 Rls. 152,390 $
38 1390 استراليا 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 32,775 1,298,883,000 Rls. 105,945 $
39 1390 استراليا 79011100 روي, غيرممزوج, باخلوص 99/99%يابيشتر،به صورت كارنشده 99,288 1,293,364,357 Rls. 121,751 $
40 1390 استراليا 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,990 1,270,616,140 Rls. 114,436 $
41 1390 استراليا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 24,000 988,289,579 Rls. 93,494 $
42 1390 استراليا 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 4,265 982,073,691 Rls. 94,412 $
43 1390 استراليا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 224 973,229,409 Rls. 90,221 $
44 1390 استراليا 85340000 مدا رهاي چاپي 43 930,361,918 Rls. 80,415 $
45 1390 استراليا 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 1,832 923,349,697 Rls. 84,017 $
46 1390 استراليا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 9,030 921,527,190 Rls. 86,358 $
47 1390 استراليا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 126 915,725,286 Rls. 88,034 $
48 1390 استراليا 04070012 تخم مرغ spf 2,090 874,065,389 Rls. 79,116 $
49 1390 استراليا 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 522 842,668,595 Rls. 77,665 $
50 1390 استراليا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 280 811,892,144 Rls. 75,645 $
51 1390 استراليا 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 8,100 809,647,247 Rls. 70,419 $
52 1390 استراليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 16,000 803,121,831 Rls. 75,333 $
53 1390 استراليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 4,666 761,741,084 Rls. 71,622 $
54 1390 استراليا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 384 740,022,734 Rls. 70,008 $
55 1390 استراليا 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 11,572 694,813,823 Rls. 65,791 $
56 1390 استراليا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 224 691,633,918 Rls. 65,446 $
57 1390 استراليا 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 650 660,434,544 Rls. 62,494 $
58 1390 استراليا 07102900 سايرسبزيجات غلافدا ر ,غلاف کنده يا غلاف نکنده ,يخ زده غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 24,000 638,996,688 Rls. 57,309 $
59 1390 استراليا 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 90,000 615,204,000 Rls. 56,366 $
60 1390 استراليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 370 595,479,000 Rls. 50,523 $
61 1390 استراليا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 40 572,920,000 Rls. 52,634 $
62 1390 استراليا 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 150 572,570,247 Rls. 49,784 $
63 1390 استراليا 85176950 گيرنده فرستنده قابل حمل دستي ازنوع راديويي 480 543,224,149 Rls. 51,344 $
64 1390 استراليا 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 20,000 532,558,158 Rls. 50,446 $
65 1390 استراليا 85181000 ميکروفون و پايه آن 726 531,458,868 Rls. 47,716 $
66 1390 استراليا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 1,440 485,142,758 Rls. 45,882 $
67 1390 استراليا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 122,360 469,522,931 Rls. 43,176 $
68 1390 استراليا 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 260 468,437,927 Rls. 42,469 $
69 1390 استراليا 32074020 شيشه بصورت ورقه ورقهglassflakefباطول ا ز0/1 ميليمترلغايت 3/5ميليمتروضخامت 10 ميكرون وكمتر از ان. 6,000 459,546,433 Rls. 42,920 $
70 1390 استراليا 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 950 437,000,000 Rls. 41,457 $
71 1390 استراليا 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 740 436,368,566 Rls. 39,986 $
72 1390 استراليا 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 5,760 427,862,854 Rls. 38,025 $
73 1390 استراليا 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 347 415,820,563 Rls. 39,637 $
74 1390 استراليا 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 18,576 411,827,000 Rls. 38,991 $
75 1390 استراليا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,700 390,000,000 Rls. 33,910 $
76 1390 استراليا 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 2,108 384,064,976 Rls. 36,738 $
77 1390 استراليا 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 20,000 379,621,716 Rls. 34,417 $
78 1390 استراليا 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 20,000 367,712,000 Rls. 33,791 $
79 1390 استراليا 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 16,565 361,618,024 Rls. 34,041 $
80 1390 استراليا 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 5,500 359,870,000 Rls. 32,745 $
81 1390 استراليا 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 70 319,912,383 Rls. 29,004 $
82 1390 استراليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 60 308,068,394 Rls. 27,930 $
83 1390 استراليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 149 302,411,316 Rls. 27,899 $
84 1390 استراليا 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 11,840 300,669,773 Rls. 27,788 $
85 1390 استراليا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 140 287,136,087 Rls. 26,720 $
86 1390 استراليا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 211 279,378,264 Rls. 24,832 $
87 1390 استراليا 40093200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 2,550 269,342,920 Rls. 25,030 $
88 1390 استراليا 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 1,250 242,814,264 Rls. 22,094 $
89 1390 استراليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 217 239,545,965 Rls. 23,029 $
90 1390 استراليا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 300 238,460,000 Rls. 22,539 $
91 1390 استراليا 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 263 223,277,040 Rls. 20,804 $
92 1390 استراليا 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 1,207 219,903,609 Rls. 18,811 $
93 1390 استراليا 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 18,000 216,540,920 Rls. 19,899 $
94 1390 استراليا 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 12,000 215,263,215 Rls. 20,603 $
95 1390 استراليا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 3,150 211,033,500 Rls. 18,927 $
96 1390 استراليا 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 1,617 209,478,735 Rls. 19,582 $
97 1390 استراليا 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 38 204,199,156 Rls. 16,656 $
98 1390 استراليا 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 45 193,954,359 Rls. 18,327 $
99 1390 استراليا 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmروکش شده. 18,311 180,438,141 Rls. 15,689 $
100 1390 استراليا 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا کثر 75کيلوولت آمپرKVA 540 171,508,536 Rls. 15,756 $
101 1390 استراليا 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 190 170,175,376 Rls. 16,083 $
102 1390 استراليا 48192010 پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 3,650 169,883,190 Rls. 15,402 $
103 1390 استراليا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 11 165,722,992 Rls. 14,728 $
104 1390 استراليا 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 44,575 164,826,457 Rls. 15,129 $
105 1390 استراليا 81041900 منيزيم بصورت کارنشده, باخلوص کمترا ز99.8درصد. 3,000 158,611,910 Rls. 15,248 $
106 1390 استراليا 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 13 153,197,201 Rls. 14,421 $
107 1390 استراليا 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 240 145,226,060 Rls. 13,214 $
108 1390 استراليا 19041000 فرآورده هاي غلات که با عمل پف کردن يا تفت دا دن بدست آمده باشند 4,224 135,249,110 Rls. 12,674 $
109 1390 استراليا 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 225 134,119,965 Rls. 11,447 $
110 1390 استراليا 90153000 ترا زها 158 130,526,571 Rls. 12,489 $
111 1390 استراليا 81089000 مصنوعات ا زتيتان, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 630 125,551,946 Rls. 10,241 $
112 1390 استراليا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 275 121,133,961 Rls. 11,079 $
113 1390 استراليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 415 117,462,310 Rls. 10,681 $
114 1390 استراليا 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 59 108,693,753 Rls. 10,291 $
115 1390 استراليا 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 100 105,315,600 Rls. 9,856 $
116 1390 استراليا 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 11 104,360,285 Rls. 9,360 $
117 1390 استراليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 29 103,750,691 Rls. 9,581 $
118 1390 استراليا 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 2,000 102,670,750 Rls. 8,374 $
119 1390 استراليا 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,790 95,267,214 Rls. 9,020 $
120 1390 استراليا 85013110 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و 24 ولت تا قدرت حدا کثر 200 وا ت 60 91,651,309 Rls. 8,597 $
121 1390 استراليا 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 95 91,631,186 Rls. 7,967 $
122 1390 استراليا 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 4,830 82,005,493 Rls. 7,558 $
123 1390 استراليا 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 3,068 75,398,867 Rls. 6,556 $
124 1390 استراليا 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 6,975 73,564,029 Rls. 6,925 $
125 1390 استراليا 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 100 72,531,945 Rls. 6,576 $
126 1390 استراليا 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,015 67,527,023 Rls. 6,393 $
127 1390 استراليا 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 2 66,701,910 Rls. 6,254 $
128 1390 استراليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 80 65,125,864 Rls. 6,260 $
129 1390 استراليا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 91 63,691,067 Rls. 5,956 $
130 1390 استراليا 85176910 مودم بي سيم 35 60,268,593 Rls. 5,707 $
131 1390 استراليا 73181390 سايرقلاب پيچي وپيچ سرحلقه ا ي ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديدشده 308 58,548,793 Rls. 5,597 $
132 1390 استراليا 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 2,575 54,976,184 Rls. 5,205 $
133 1390 استراليا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 45 54,745,595 Rls. 5,133 $
134 1390 استراليا 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 13 53,791,555 Rls. 5,023 $
135 1390 استراليا 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 63 53,780,340 Rls. 5,147 $
136 1390 استراليا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 170 51,634,343 Rls. 4,942 $
137 1390 استراليا 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 90 50,257,304 Rls. 4,731 $
138 1390 استراليا 90292090 سرعت سنج وتاکومتر وا ستروبوسکوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 6 48,083,064 Rls. 4,506 $
139 1390 استراليا 90151000 مسافت ياب ها 120 46,421,038 Rls. 4,386 $
140 1390 استراليا 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 3,308 44,893,227 Rls. 3,903 $
141 1390 استراليا 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 2 41,879,264 Rls. 3,927 $
142 1390 استراليا 84715010 جعبه کامپيوترشخصي(PC)شامل کليه واحدها و متفرعات داخلي از جمله درا يوها ،بردها ،حافظه وهاردو.... 100 41,022,589 Rls. 3,911 $
143 1390 استراليا 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 240 40,757,214 Rls. 3,851 $
144 1390 استراليا 85309000 ا جزا ء و قطعات تجهيزا ت برقي علامت دا دن برا ي را ه آهن و غيره , مشمول رديف 8530 150 39,786,603 Rls. 3,769 $
145 1390 استراليا 92021000 آلات موسيقي يا زهي که باآرشه نوا خته ميشوند 157 39,269,964 Rls. 3,744 $
146 1390 استراليا 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 2,429 38,008,301 Rls. 3,578 $
147 1390 استراليا 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 13 37,917,313 Rls. 3,450 $
148 1390 استراليا 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 6 34,663,254 Rls. 3,276 $
149 1390 استراليا 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 140 33,679,662 Rls. 2,747 $
150 1390 استراليا 59114000 پارچه هاي صافي ومنسوجات ضخيم از نوع مورد استفاده برا ي منگنه هاي روغن کشي ياهمانندبه انضمام موارد تهيه شده از موي انسان 228 32,705,226 Rls. 3,068 $
151 1390 استراليا 31026000 ا ملاح مضاعف و مخلوطهاي نيترا ت کلسيم و نيترا ت آمونيوم 2,400 30,937,696 Rls. 2,929 $
152 1390 استراليا 64069990 سايرا جزا کفش. کف هاي دا خليقابل تعويض همانندگتروساق پوش وا شياهمانندغيرمذکور 253 29,670,146 Rls. 2,723 $
153 1390 استراليا 73181310 قلاب پيچي وپيچ سرحلقه اي از جنس استنلس استيل، حديد شده 250 29,541,407 Rls. 2,765 $
154 1390 استراليا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 266 26,435,638 Rls. 2,299 $
155 1390 استراليا 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 190 26,055,361 Rls. 2,494 $
156 1390 استراليا 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 230 25,739,709 Rls. 2,464 $
157 1390 استراليا 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 12 25,384,021 Rls. 2,379 $
158 1390 استراليا 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 75 25,186,024 Rls. 2,253 $
159 1390 استراليا 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 23 24,441,390 Rls. 2,243 $
160 1390 استراليا 30021000 ا نتي سرمها، سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش حتي بدست آمده ازطريق فراورده هاي بيوتكنولوژيك 41 24,186,763 Rls. 2,290 $
161 1390 استراليا 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 10 22,662,669 Rls. 2,191 $
162 1390 استراليا 59111000 پارچه هاي نسجي، نمد ، پارچه هاي تار وپود باف داراي مستر نمدي ا ندودشده ياقشرزده, پوشانده شده يامطبق شده باکائوچو,چرم ياسايرمواد ديگر كه براي ساير مصارف فني به كار مي رود از جمله پارچه هاي كم عرض ساخته شده از مخمل اغشته به كائوچو كه براي پوشش ميله هاي ماشي 110 22,208,693 Rls. 1,974 $
163 1390 استراليا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 30 20,133,258 Rls. 1,850 $
164 1390 استراليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 126 20,110,908 Rls. 1,933 $
165 1390 استراليا 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 6 19,566,532 Rls. 1,835 $
166 1390 استراليا 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 100 18,796,600 Rls. 1,686 $
167 1390 استراليا 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 1 18,039,751 Rls. 1,711 $
168 1390 استراليا 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 11 16,441,779 Rls. 1,554 $
169 1390 استراليا 34051000 وا کسها,كرمها,کرم ها و فرآورده هاي مشابه برا ي کفش يا چرم 137 15,252,163 Rls. 1,400 $
170 1390 استراليا 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 5 12,093,277 Rls. 986 $
171 1390 استراليا 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 8 11,032,297 Rls. 1,040 $
172 1390 استراليا 85177090 ---ساير 34 9,572,071 Rls. 906 $
173 1390 استراليا 19021100 خميرهاي غذائي پخته نشده حاوي تخم مرغ , پرنشده 105 7,702,587 Rls. 670 $
174 1390 استراليا 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 18 7,433,302 Rls. 606 $
175 1390 استراليا 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 2 5,730,336 Rls. 541 $
176 1390 استراليا 34053000 واكس ,و فرآورده هاي مشابه برا ي بدنه وسايل نقليه (باستثناي واكس هابرا ي فلزا ت ) 728 5,049,494 Rls. 478 $
177 1390 استراليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 0 4,848,029 Rls. 457 $
178 1390 استراليا 92099200 ا جزاء وقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي مشمول 9202 20 4,739,478 Rls. 452 $
179 1390 استراليا 34029020 پاك كننده هاي صنعتي . 10 4,415,343 Rls. 418 $
180 1390 استراليا 56090000 ا شياءا زنخ, نوا ر,يااشكال همانند , ريسمان, طناب ياکابل, که درجاي ديگرگفته نشده. 44 3,282,424 Rls. 301 $
181 1390 استراليا 62179000 ا جزا ءلباس دوخته ومهيا, غير مذکور در جاي ديگر 3 3,083,933 Rls. 296 $
182 1390 استراليا 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 1 2,669,029 Rls. 251 $
183 1390 استراليا 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 4 2,656,275 Rls. 255 $
184 1390 استراليا 90051000 دوربين دوچشمي 2 1,849,360 Rls. 161 $
185 1390 استراليا 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 450 1,461,384 Rls. 138 $
186 1390 استراليا 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 2 1,274,375 Rls. 120 $
187 1390 استراليا 38200000 فرآورده هاي ضديخ ومايعات آماده شده برا ي ذوب يخ 298 1,237,314 Rls. 117 $
188 1390 استراليا 38190010 مايع ترمز آماده 268 1,161,702 Rls. 110 $
189 1390 استراليا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1 451,000 Rls. 37 $
مجموع کل
708,569,236,745 ريال
مجموع کل
63,531,379 دلار
[1]