آمار کل " واردات از" کشور "ارمنستان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 ارمنستان 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 5,251,726 198,265,494,234 Rls. 18,544,613 $
2 1390 ارمنستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 1,644,470 25,301,421,906 Rls. 2,233,542 $
3 1390 ارمنستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,979,520 20,050,840,081 Rls. 1,812,942 $
4 1390 ارمنستان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 39,900 19,764,917,134 Rls. 1,612,147 $
5 1390 ارمنستان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن 4,928,400 16,804,762,566 Rls. 1,574,616 $
6 1390 ارمنستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 2,641,900 13,447,866,669 Rls. 1,226,810 $
7 1390 ارمنستان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 37,294 6,425,704,815 Rls. 524,119 $
8 1390 ارمنستان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 108,570 4,539,291,117 Rls. 435,703 $
9 1390 ارمنستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 63,460 3,517,086,000 Rls. 329,390 $
10 1390 ارمنستان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 122,840 2,591,228,900 Rls. 245,564 $
11 1390 ارمنستان 85340000 مدا رهاي چاپي 28 2,359,140,616 Rls. 224,075 $
12 1390 ارمنستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 97,200 2,174,322,519 Rls. 196,636 $
13 1390 ارمنستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 112,920 2,115,471,861 Rls. 196,030 $
14 1390 ارمنستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 23,100 2,037,768,576 Rls. 179,538 $
15 1390 ارمنستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 150,010 1,895,741,515 Rls. 178,241 $
16 1390 ارمنستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 118,990 1,687,675,211 Rls. 160,791 $
17 1390 ارمنستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 17,549 1,651,914,368 Rls. 156,724 $
18 1390 ارمنستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 78,460 1,371,582,829 Rls. 128,986 $
19 1390 ارمنستان 84821000 بلبرينگ. 4,641 1,330,826,455 Rls. 117,955 $
20 1390 ارمنستان 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 9,680 1,242,027,540 Rls. 119,403 $
21 1390 ارمنستان 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 639 1,176,415,416 Rls. 105,653 $
22 1390 ارمنستان 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 153,320 1,152,279,346 Rls. 107,851 $
23 1390 ارمنستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 13,051 1,115,218,372 Rls. 96,710 $
24 1390 ارمنستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 47,090 992,327,156 Rls. 93,432 $
25 1390 ارمنستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 262,900 925,628,590 Rls. 86,777 $
26 1390 ارمنستان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 14,925 899,378,073 Rls. 80,662 $
27 1390 ارمنستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 108,000 829,706,849 Rls. 75,365 $
28 1390 ارمنستان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 74,610 822,242,684 Rls. 77,068 $
29 1390 ارمنستان 84631000 دستگاههاي کشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 26,500 803,928,645 Rls. 71,908 $
30 1390 ارمنستان 84823000 رولربيرينگ کروي. 1,394 782,395,725 Rls. 63,817 $
31 1390 ارمنستان 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 784 766,846,084 Rls. 71,484 $
32 1390 ارمنستان 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 55,120 764,924,145 Rls. 73,590 $
33 1390 ارمنستان 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 36,540 758,702,329 Rls. 70,582 $
34 1390 ارمنستان 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزکردن ,سنگ زني... غيرمذکوردرجاي ديگر 29,000 704,589,922 Rls. 65,596 $
35 1390 ارمنستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 201,460 695,990,591 Rls. 65,000 $
36 1390 ارمنستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 30,577 662,441,657 Rls. 61,354 $
37 1390 ارمنستان 40022000 کائوچوي بوتادين 19,950 639,300,600 Rls. 60,300 $
38 1390 ارمنستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 40,810 563,597,025 Rls. 52,548 $
39 1390 ارمنستان 84331100 ماشين هاي چمن زني براي چمن زار ،پارك يازمين ورزشي ،دا را ي موتور,که آلت برش دريک سطح ا فقي ميچرخد 6,500 487,929,450 Rls. 45,768 $
40 1390 ارمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 8,901 472,616,436 Rls. 41,869 $
41 1390 ارمنستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 114,670 421,301,964 Rls. 39,334 $
42 1390 ارمنستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 37,620 414,840,534 Rls. 38,890 $
43 1390 ارمنستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 18,700 404,635,311 Rls. 36,270 $
44 1390 ارمنستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 5,506 371,975,893 Rls. 35,222 $
45 1390 ارمنستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 20,030 371,584,680 Rls. 31,557 $
46 1390 ارمنستان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 345 347,886,390 Rls. 32,467 $
47 1390 ارمنستان 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 27,100 336,184,910 Rls. 31,748 $
48 1390 ارمنستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 12,540 310,432,124 Rls. 28,982 $
49 1390 ارمنستان 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 70 273,900,976 Rls. 26,337 $
50 1390 ارمنستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 75,520 271,063,345 Rls. 25,426 $
51 1390 ارمنستان 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 18,460 258,659,714 Rls. 23,840 $
52 1390 ارمنستان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 11,053 237,152,168 Rls. 21,700 $
53 1390 ارمنستان 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 40,600 228,901,313 Rls. 20,402 $
54 1390 ارمنستان 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 3,752 221,490,407 Rls. 20,354 $
55 1390 ارمنستان 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 16,000 220,230,844 Rls. 20,658 $
56 1390 ارمنستان 84597000 ماشين هاي حديده کردن ياقلاويزکردن برا ي فلزا ت, ا زطريق بردا شتن فلز,غيرمذکوردرجاي ديگر 12,500 209,674,734 Rls. 19,568 $
57 1390 ارمنستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,300 202,666,284 Rls. 16,531 $
58 1390 ارمنستان 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 14,270 201,858,450 Rls. 18,883 $
59 1390 ارمنستان 48184010 پوشک کامل بزرگسالان به طوري که حداقل طول پوشش خارجي ان 660 ميلي متر باشد 4,181 199,463,744 Rls. 17,343 $
60 1390 ارمنستان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 189 196,036,720 Rls. 18,591 $
61 1390 ارمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 5,000 189,748,020 Rls. 15,477 $
62 1390 ارمنستان 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 30 184,572,910 Rls. 17,510 $
63 1390 ارمنستان 85102010 ماشين موزني حيوا ن ( پشم چيني )،توام شده باموتوربرقي 211 176,824,560 Rls. 16,748 $
64 1390 ارمنستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 12,320 172,341,068 Rls. 15,874 $
65 1390 ارمنستان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 5,200 170,280,366 Rls. 13,889 $
66 1390 ارمنستان 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس ) 3,900 165,776,484 Rls. 15,696 $
67 1390 ارمنستان 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 12,000 163,357,524 Rls. 15,799 $
68 1390 ارمنستان 92012000 پيانو با سيم يازه ا فقي 2,627 160,549,184 Rls. 15,231 $
69 1390 ارمنستان 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 2,200 149,927,200 Rls. 14,004 $
70 1390 ارمنستان 84591000 ماشين ا بزارهاي داراي سرسره اي براي كار روي فلزات 3,740 137,830,729 Rls. 12,362 $
71 1390 ارمنستان 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 5,000 136,161,773 Rls. 12,513 $
72 1390 ارمنستان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 8,700 131,826,821 Rls. 11,952 $
73 1390 ارمنستان 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 9,900 129,373,650 Rls. 10,553 $
74 1390 ارمنستان 29173500 ا نيدريد فتاليک 10,000 125,507,217 Rls. 11,862 $
75 1390 ارمنستان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 4,000 121,347,720 Rls. 10,854 $
76 1390 ارمنستان 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 5,000 120,114,510 Rls. 11,482 $
77 1390 ارمنستان 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 16,500 116,013,435 Rls. 11,062 $
78 1390 ارمنستان 85066090 سايرقوه ها وباطريهاي هوا-روي بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط ، بزرگ ودکمه اي 9 115,678,412 Rls. 10,840 $
79 1390 ارمنستان 84198930 دستگاه مه ساز (THERMAL FOGGER) جهت استفاده در باغها در زمان بروز سرما 1,040 115,002,550 Rls. 11,056 $
80 1390 ارمنستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 3,400 103,072,297 Rls. 9,226 $
81 1390 ارمنستان 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 6,080 102,531,534 Rls. 9,410 $
82 1390 ارمنستان 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي ک جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله 3,595 93,498,527 Rls. 8,834 $
83 1390 ارمنستان 84603100 ماشين هاي تيزکردن ا بزا رسنگ زني برشي (باکنترل شماره اي) 6,430 90,101,818 Rls. 8,304 $
84 1390 ارمنستان 85339000 ا جزا ء و قطعات مقاومت هاي برقي ,رئوستاها و پتانسيومترها 1 87,846,640 Rls. 8,240 $
85 1390 ارمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 4,000 87,143,534 Rls. 8,008 $
86 1390 ارمنستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 33 87,118,894 Rls. 7,898 $
87 1390 ارمنستان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 20,100 75,064,048 Rls. 7,070 $
88 1390 ارمنستان 84461000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي بافتن پارچه به عرض حدا کثر30سانتيمتر 1,139 69,348,676 Rls. 6,566 $
89 1390 ارمنستان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 418 65,300,110 Rls. 6,035 $
90 1390 ارمنستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 31 63,711,672 Rls. 5,581 $
91 1390 ارمنستان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 4,500 63,494,362 Rls. 5,833 $
92 1390 ارمنستان 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 4,167 57,140,053 Rls. 5,360 $
93 1390 ارمنستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 527 56,358,114 Rls. 5,387 $
94 1390 ارمنستان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 380 53,807,137 Rls. 4,945 $
95 1390 ارمنستان 39046120 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل پودر 2,010 50,968,176 Rls. 4,515 $
96 1390 ارمنستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,620 48,545,721 Rls. 4,221 $
97 1390 ارمنستان 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 390 40,463,987 Rls. 3,300 $
98 1390 ارمنستان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 1,100 37,078,470 Rls. 3,317 $
99 1390 ارمنستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,000 31,901,715 Rls. 3,015 $
100 1390 ارمنستان 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 24 31,321,240 Rls. 2,858 $
101 1390 ارمنستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 800 25,796,340 Rls. 2,412 $
102 1390 ارمنستان 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 3,500 23,438,272 Rls. 2,235 $
103 1390 ارمنستان 73079200 زا نوئي,مهره وماسوره حديده شده ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 50 23,048,287 Rls. 1,880 $
104 1390 ارمنستان 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 2,200 22,821,841 Rls. 2,161 $
105 1390 ارمنستان 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 500 21,348,210 Rls. 1,910 $
106 1390 ارمنستان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 174 20,846,597 Rls. 1,974 $
107 1390 ارمنستان 90321000 ترموستات 27 20,113,278 Rls. 1,824 $
108 1390 ارمنستان 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 104 16,641,232 Rls. 1,576 $
109 1390 ارمنستان 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 1,520 15,890,095 Rls. 1,528 $
110 1390 ارمنستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 450 14,292,785 Rls. 1,351 $
111 1390 ارمنستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 860 12,747,047 Rls. 1,205 $
112 1390 ارمنستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 400 10,587,248 Rls. 1,001 $
113 1390 ارمنستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 500 9,570,515 Rls. 905 $
114 1390 ارمنستان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 300 6,352,349 Rls. 600 $
مجموع کل
354,713,029,467 ريال
مجموع کل
32,594,501 دلار
[1]