آمار کل " واردات از" کشور "اردن" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 اردن 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 4,657,658 63,841,090,054 Rls. 6,009,053 $
2 1390 اردن 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 824,149 23,664,432,229 Rls. 2,219,964 $
3 1390 اردن 28261200 فلوئورورهااز آلومينيوم 1,500,000 18,774,816,592 Rls. 1,772,324 $
4 1390 اردن 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 357,000 10,344,717,865 Rls. 945,575 $
5 1390 اردن 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 35,874 5,657,501,945 Rls. 530,013 $
6 1390 اردن 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 145,741 4,355,136,100 Rls. 387,054 $
7 1390 اردن 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 196,290 2,935,877,371 Rls. 279,499 $
8 1390 اردن 90213100 مفصل هاي مصنوعي 73 1,653,249,191 Rls. 134,849 $
9 1390 اردن 28111100 فلوئور هيدروژن (ا سيدفلوئورهيدريک ) 21,280 1,312,994,902 Rls. 122,641 $
10 1390 اردن 31056000 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم که در جاي ديگري مذکور نباشد 89,570 1,280,480,000 Rls. 118,815 $
11 1390 اردن 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 3,234 1,219,438,696 Rls. 112,421 $
12 1390 اردن 25051010 شن وماسه دا را ي 95%وزني يا بيشترسيليس و6 %يا کمتر ا کسيد آهن 1,842,480 1,083,947,309 Rls. 102,632 $
13 1390 اردن 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 87,000 815,000,000 Rls. 75,897 $
14 1390 اردن 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 460 812,546,225 Rls. 67,963 $
15 1390 اردن 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 3,000 319,148,604 Rls. 30,854 $
16 1390 اردن 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 2,250 307,525,320 Rls. 28,260 $
17 1390 اردن 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 7,110 270,032,321 Rls. 25,955 $
18 1390 اردن 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 9,700 224,558,070 Rls. 20,636 $
19 1390 اردن 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,310 183,654,450 Rls. 17,652 $
20 1390 اردن 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 135 176,005,114 Rls. 16,666 $
21 1390 اردن 38210000 كشت بوم هاي آماده برا ي رشد يانگهداري ازميكروارگانيسم هاياازسلولهاي گياهي ،انساني ياحيواني 154 119,489,531 Rls. 10,909 $
22 1390 اردن 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 200 104,208,481 Rls. 9,810 $
23 1390 اردن 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 22,150 96,991,086 Rls. 9,167 $
24 1390 اردن 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 33 78,412,715 Rls. 7,439 $
25 1390 اردن 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 280 68,500,000 Rls. 6,498 $
26 1390 اردن 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 1,110 41,619,769 Rls. 4,000 $
27 1390 اردن 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 373 24,624,027 Rls. 2,332 $
28 1390 اردن 31029000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،ا زوته همچنين مخلوط آنها که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,382 23,303,206 Rls. 2,240 $
29 1390 اردن 12092990 سايرتخم گياهان علوفه اي براي كشت که درجاي ديگر مذکوريا مشمول نباشد 50 20,268,530 Rls. 1,653 $
30 1390 اردن 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 18 7,286,405 Rls. 700 $
31 1390 اردن 38247900 مخلوطهاي دا را ي مشتقات پري هالوژنه هيدروکربن هاي آسيکليک دا را ي 2يابيشترهالوژن هاي مختل 41 1,281,412 Rls. 105 $
مجموع کل
139,818,137,520 ريال
مجموع کل
13,073,576 دلار
[1]