آمار کل " واردات از" کشور "اتريش" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 اتريش 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 102,180,360 817,499,422,092 Rls. 72,155,478 $
2 1390 اتريش 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 233,564 716,468,530,261 Rls. 65,552,002 $
3 1390 اتريش 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 89,634,000 670,128,741,138 Rls. 64,076,987 $
4 1390 اتريش 10051020 دانه ذرت دامي . 147,569,078 588,272,136,229 Rls. 48,481,674 $
5 1390 اتريش 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 50,667,634 411,836,683,582 Rls. 36,292,288 $
6 1390 اتريش 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 28,193,006 310,109,410,114 Rls. 28,657,830 $
7 1390 اتريش 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,489,869 306,680,631,699 Rls. 28,724,755 $
8 1390 اتريش 10030000 جو 63,902,048 233,011,686,285 Rls. 21,774,019 $
9 1390 اتريش 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 27,976,511 231,847,283,623 Rls. 21,328,932 $
10 1390 اتريش 23040000 کنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 39,900,000 219,502,439,373 Rls. 21,003,008 $
11 1390 اتريش 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 550,457 206,817,165,791 Rls. 19,226,851 $
12 1390 اتريش 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 59,150 180,657,860,999 Rls. 16,629,660 $
13 1390 اتريش 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 19,861,255 175,279,094,602 Rls. 16,055,940 $
14 1390 اتريش 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 15,854,617 160,288,182,534 Rls. 14,632,982 $
15 1390 اتريش 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 13,986,047 157,874,816,798 Rls. 14,750,798 $
16 1390 اتريش 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 360,668 128,902,439,520 Rls. 11,668,384 $
17 1390 اتريش 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 14,193,700 125,714,635,086 Rls. 11,712,639 $
18 1390 اتريش 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 326,097 119,016,769,628 Rls. 11,293,160 $
19 1390 اتريش 30021000 ا نتي سرمها، سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش حتي بدست آمده ازطريق فراورده هاي بيوتكنولوژيك 3,464 109,951,688,550 Rls. 9,974,099 $
20 1390 اتريش 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 428,296 107,633,179,748 Rls. 9,631,583 $
21 1390 اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 11,248,923 98,749,301,910 Rls. 9,175,506 $
22 1390 اتريش 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 9,973,215 87,266,854,016 Rls. 7,847,206 $
23 1390 اتريش 69021000 آجر,بلوک, جهارگوش نسوز...بابيش ا ز50%منيزيم, کلسيم, کرم باشند 5,936,465 75,839,594,480 Rls. 7,051,655 $
24 1390 اتريش 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 5,250,127 70,191,236,016 Rls. 6,122,614 $
25 1390 اتريش 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 217,511 68,628,980,802 Rls. 6,261,930 $
26 1390 اتريش 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 7,923,365 63,554,699,566 Rls. 5,896,880 $
27 1390 اتريش 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 155,957 62,545,931,542 Rls. 5,799,545 $
28 1390 اتريش 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 232,247 61,658,855,723 Rls. 5,387,208 $
29 1390 اتريش 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 61,816 60,261,708,759 Rls. 5,761,795 $
30 1390 اتريش 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,375,679 57,129,840,940 Rls. 5,379,490 $
31 1390 اتريش 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,865,499 50,337,014,225 Rls. 5,079,929 $
32 1390 اتريش 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,920,940 49,868,278,840 Rls. 4,659,839 $
33 1390 اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 4,850,051 49,319,647,522 Rls. 4,606,165 $
34 1390 اتريش 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 4,051,225 42,898,558,550 Rls. 4,038,165 $
35 1390 اتريش 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 191,508 41,947,493,965 Rls. 3,987,937 $
36 1390 اتريش 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 2,804,590 38,165,000,000 Rls. 3,526,993 $
37 1390 اتريش 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 2,532,948 37,122,257,011 Rls. 3,240,555 $
38 1390 اتريش 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 50,862 34,400,698,754 Rls. 3,026,790 $
39 1390 اتريش 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 3,650,230 33,133,071,118 Rls. 2,828,313 $
40 1390 اتريش 69022020 آجر-بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني داراي بيش از50 درصد الومين و10 درصد وزني يا بيشتر زيرکونيا باشد غيرمذكور درجاي ديگر 1,001,544 32,519,667,963 Rls. 2,922,909 $
41 1390 اتريش 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 799,167 31,406,677,678 Rls. 2,840,575 $
42 1390 اتريش 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 2,658,798 31,354,142,347 Rls. 2,833,514 $
43 1390 اتريش 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 68,236 30,217,799,921 Rls. 2,837,264 $
44 1390 اتريش 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 25,703 29,209,603,991 Rls. 2,755,639 $
45 1390 اتريش 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 128,460 27,646,007,747 Rls. 2,404,991 $
46 1390 اتريش 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 66,300 26,820,002,811 Rls. 2,530,055 $
47 1390 اتريش 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 76,670 25,622,141,921 Rls. 2,340,455 $
48 1390 اتريش 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 902,513 25,590,553,555 Rls. 2,379,666 $
49 1390 اتريش 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 583,859 25,527,997,853 Rls. 2,431,256 $
50 1390 اتريش 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,228,570 25,503,616,012 Rls. 2,414,172 $
51 1390 اتريش 84440000 ماشين هاي ا کسترودينگ کشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيک يامصنوعي 75,796 24,646,705,681 Rls. 2,332,574 $
52 1390 اتريش 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 2,725,248 22,499,874,295 Rls. 2,096,109 $
53 1390 اتريش 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 11,300 22,321,768,842 Rls. 2,045,754 $
54 1390 اتريش 29349950 پتاسيم كلاولانات خالص وهمچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط باميكروكريستالين سلولز 6,591 21,663,100,001 Rls. 2,033,880 $
55 1390 اتريش 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 1,735,166 20,565,796,281 Rls. 1,895,700 $
56 1390 اتريش 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,475,849 20,100,801,095 Rls. 1,891,101 $
57 1390 اتريش 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 505,423 19,902,759,303 Rls. 1,815,538 $
58 1390 اتريش 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 38,145 19,843,401,569 Rls. 1,618,548 $
59 1390 اتريش 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 2,105,867 19,378,785,118 Rls. 1,742,391 $
60 1390 اتريش 29181400 ا سيدسيتريک 1,924,925 19,316,826,621 Rls. 1,792,423 $
61 1390 اتريش 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 251,271 18,950,755,085 Rls. 1,747,820 $
62 1390 اتريش 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 4,463 17,901,900,740 Rls. 1,690,285 $
63 1390 اتريش 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 323,653 16,847,887,930 Rls. 1,579,547 $
64 1390 اتريش 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 62,090 16,680,306,796 Rls. 1,520,808 $
65 1390 اتريش 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 170,492 16,357,717,668 Rls. 1,383,563 $
66 1390 اتريش 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 302,297 15,236,261,056 Rls. 1,463,673 $
67 1390 اتريش 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 206,679 15,150,021,670 Rls. 1,445,296 $
68 1390 اتريش 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 7,123 14,793,624,443 Rls. 1,325,418 $
69 1390 اتريش 10011090 گندم سخت به غيراز گندم دامي . 3,760,321 14,247,073,966 Rls. 1,323,954 $
70 1390 اتريش 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 20,367 14,208,255,637 Rls. 1,318,484 $
71 1390 اتريش 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,968,475 14,074,903,520 Rls. 1,345,464 $
72 1390 اتريش 69029020 آجر -بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني داراي 45 درصد لغايت 50 % الومين و10% وزني يا بيشتر زيرکونيا باشد 1,387,889 13,679,673,840 Rls. 1,315,100 $
73 1390 اتريش 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 49,907 13,336,337,214 Rls. 1,250,486 $
74 1390 اتريش 84471100 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطرحدا کثر165ميليمتر 87,647 12,823,546,251 Rls. 1,144,306 $
75 1390 اتريش 29222990 ساير امينو -نفتل ها وسايرامينو فنلها ,غيرا زا نهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رند,ا ترهاوا سترهاي آنها،املاح اين محصولات غيرمذکوردرجاي ديگر 22,098 12,821,389,339 Rls. 1,190,684 $
76 1390 اتريش 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 41,143 12,600,271,013 Rls. 1,177,781 $
77 1390 اتريش 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 22,796 11,823,567,256 Rls. 964,402 $
78 1390 اتريش 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 167,108 11,720,428,773 Rls. 1,044,333 $
79 1390 اتريش 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 38,708 11,444,747,728 Rls. 1,056,585 $
80 1390 اتريش 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 14,569 11,408,081,523 Rls. 1,048,133 $
81 1390 اتريش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 246,133 11,368,071,719 Rls. 1,003,172 $
82 1390 اتريش 39140000 مبادله کننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شکال ا بتدا يي 253,680 11,329,407,156 Rls. 1,036,635 $
83 1390 اتريش 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 29,908 11,211,953,315 Rls. 1,012,291 $
84 1390 اتريش 85152110 ماشين هاي جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي تمام خودکار 39,230 11,205,265,447 Rls. 1,045,755 $
85 1390 اتريش 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 37,540 10,942,756,391 Rls. 1,011,211 $
86 1390 اتريش 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 780,201 10,271,877,180 Rls. 967,586 $
87 1390 اتريش 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 3,393 10,034,669,256 Rls. 943,097 $
88 1390 اتريش 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 90,874 10,034,584,995 Rls. 911,326 $
89 1390 اتريش 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 34,970 9,831,804,822 Rls. 940,753 $
90 1390 اتريش 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 13,406 9,829,384,053 Rls. 878,124 $
91 1390 اتريش 38123030 پايدا رکننده هايUV 234,625 9,760,056,240 Rls. 910,587 $
92 1390 اتريش 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 229,757 9,704,621,530 Rls. 905,922 $
93 1390 اتريش 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 17,343 9,539,965,612 Rls. 837,688 $
94 1390 اتريش 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 759,835 9,193,303,333 Rls. 858,649 $
95 1390 اتريش 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 1,187,250 8,834,030,709 Rls. 802,553 $
96 1390 اتريش 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 38,640 8,809,108,006 Rls. 811,899 $
97 1390 اتريش 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 592,288 8,781,031,252 Rls. 805,582 $
98 1390 اتريش 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 67,871 8,619,076,009 Rls. 815,780 $
99 1390 اتريش 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 29,417 8,473,704,581 Rls. 807,683 $
100 1390 اتريش 29400000 قندهاي خالص ا زلحاظ شيميائي(باستثناي گلوکز,وغيره )استرهاي قندوا ملاح, غيرمذکوردرجاي ديگر 240,000 8,385,343,312 Rls. 757,111 $
101 1390 اتريش 29280000 مشتقات آلي هيدرآزين يا هيدروکسيل آمين 647 7,646,944,550 Rls. 721,407 $
102 1390 اتريش 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 18,427 7,534,548,052 Rls. 658,808 $
103 1390 اتريش 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 22,378 7,459,073,901 Rls. 673,597 $
104 1390 اتريش 28352200 فسفات هاي منو يا دي سديم 2,508 7,364,807,102 Rls. 689,266 $
105 1390 اتريش 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 155,800 7,302,106,671 Rls. 667,353 $
106 1390 اتريش 38123050 پايدا رکننده ها برپايه فسفيت سرب 156,000 7,273,868,475 Rls. 685,833 $
107 1390 اتريش 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 51,225 7,071,621,236 Rls. 583,040 $
108 1390 اتريش 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 60,800 6,914,079,806 Rls. 635,209 $
109 1390 اتريش 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 280,500 6,821,482,598 Rls. 652,135 $
110 1390 اتريش 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 65,457 6,694,929,796 Rls. 619,346 $
111 1390 اتريش 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 27,981 6,593,645,505 Rls. 629,462 $
112 1390 اتريش 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 262,052 6,592,919,696 Rls. 616,213 $
113 1390 اتريش 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 247,516 6,204,036,734 Rls. 529,333 $
114 1390 اتريش 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 1,448 6,175,552,396 Rls. 590,502 $
115 1390 اتريش 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 38,300 6,107,985,369 Rls. 553,494 $
116 1390 اتريش 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 18,582 6,025,287,339 Rls. 558,831 $
117 1390 اتريش 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 48,844 5,901,349,953 Rls. 501,449 $
118 1390 اتريش 84101200 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت 1000بيشتر از تا10000كيلو وات 57,140 5,888,684,266 Rls. 549,574 $
119 1390 اتريش 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 57,580 5,887,517,154 Rls. 558,154 $
120 1390 اتريش 69039030 موا د يکه عناصرمنيزيم کلسيم کروم بيش از50%وزن آنهاراتشكيل مي دهد که درجاي ديگرگفته نشده 96,777 5,866,065,385 Rls. 553,286 $
121 1390 اتريش 90181100 دستگاههاي ا لکتروکارديوگرا ف 21,078 5,852,003,718 Rls. 535,017 $
122 1390 اتريش 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 4,907 5,709,550,055 Rls. 535,053 $
123 1390 اتريش 34022020 پودر،مايع ،گرانول ،قرص ،ژل ،كنسانتره وساير فرآورده هاي همانند بابسته بندي 5 كيلوگرم وكمترمناسب استفاده درماشين هاي شستشو 129,901 5,702,353,548 Rls. 541,251 $
124 1390 اتريش 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 49,223 5,664,578,478 Rls. 519,146 $
125 1390 اتريش 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 1,017 5,409,829,810 Rls. 504,136 $
126 1390 اتريش 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 495,546 5,351,651,808 Rls. 473,497 $
127 1390 اتريش 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده وتوليددا خلي ندا رند 159,788 5,281,463,135 Rls. 469,380 $
128 1390 اتريش 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 61,688 5,084,780,615 Rls. 483,663 $
129 1390 اتريش 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 396,568 5,008,403,912 Rls. 473,384 $
130 1390 اتريش 21069010 ا ستابيلايزر 91,753 5,007,206,489 Rls. 461,796 $
131 1390 اتريش 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 17,930 4,869,982,662 Rls. 458,877 $
132 1390 اتريش 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 211,250 4,835,668,718 Rls. 418,167 $
133 1390 اتريش 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 123,207 4,598,924,683 Rls. 429,565 $
134 1390 اتريش 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 18,056 4,526,074,495 Rls. 423,533 $
135 1390 اتريش 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 83,043 4,478,438,272 Rls. 410,576 $
136 1390 اتريش 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 87,826 4,472,755,964 Rls. 427,985 $
137 1390 اتريش 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 400 4,431,075,000 Rls. 361,425 $
138 1390 اتريش 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 107,275 4,302,027,788 Rls. 350,899 $
139 1390 اتريش 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 18,032 4,221,755,848 Rls. 344,352 $
140 1390 اتريش 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 9,604 4,205,485,517 Rls. 394,469 $
141 1390 اتريش 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 161,739 4,194,976,850 Rls. 383,810 $
142 1390 اتريش 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 100,000 4,185,860,177 Rls. 389,833 $
143 1390 اتريش 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 4,100 4,155,921,525 Rls. 369,350 $
144 1390 اتريش 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 757 4,113,208,971 Rls. 375,024 $
145 1390 اتريش 29415020 ازيترومايسين 1,597 4,092,740,596 Rls. 389,003 $
146 1390 اتريش 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 10,415 4,079,807,742 Rls. 383,998 $
147 1390 اتريش 68151090 ا شياء ساخته شده ا زگرافيت ياا زکربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي 8,676 4,050,245,341 Rls. 375,202 $
148 1390 اتريش 84138200 بالابرهاي آبگونها 58,738 3,941,421,602 Rls. 325,880 $
149 1390 اتريش 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 6,047 3,918,983,048 Rls. 364,495 $
150 1390 اتريش 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 357,048 3,792,769,878 Rls. 358,483 $
151 1390 اتريش 68080000 لوحه, صفحه چهارگوش وبلوک واشياء همانند ازالياف نباتي ، كاه ، كلش ،تراشه ، خرده چوب ، ريزه چوب ، خاك اره يا از ساير آخال چوب فشرده شده با سيمان، گچ يا با ساير چسباننده هاي معدني به هم فشرده شده باشند. 54,075 3,778,419,968 Rls. 361,191 $
152 1390 اتريش 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 13,635 3,777,816,239 Rls. 308,449 $
153 1390 اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,312 3,664,977,269 Rls. 349,161 $
154 1390 اتريش 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 10,601 3,630,558,013 Rls. 333,630 $
155 1390 اتريش 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 9,092 3,546,826,003 Rls. 327,377 $
156 1390 اتريش 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 790 3,543,321,691 Rls. 308,213 $
157 1390 اتريش 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 5,247 3,474,710,131 Rls. 328,331 $
158 1390 اتريش 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 2,905 3,433,207,337 Rls. 319,559 $
159 1390 اتريش 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 5,210 3,431,812,672 Rls. 321,359 $
160 1390 اتريش 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 15,560 3,395,975,917 Rls. 316,937 $
161 1390 اتريش 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 16,660 3,389,924,907 Rls. 312,362 $
162 1390 اتريش 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 199,660 3,386,403,272 Rls. 321,260 $
163 1390 اتريش 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 13,100 3,287,935,973 Rls. 309,511 $
164 1390 اتريش 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 598,666 3,262,752,806 Rls. 296,474 $
165 1390 اتريش 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 164,200 3,258,434,396 Rls. 305,788 $
166 1390 اتريش 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 66,800 3,250,947,000 Rls. 308,976 $
167 1390 اتريش 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 4,239 3,209,801,266 Rls. 305,687 $
168 1390 اتريش 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 3,637 3,088,520,175 Rls. 288,069 $
169 1390 اتريش 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 7,836 3,072,653,131 Rls. 289,967 $
170 1390 اتريش 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 14,780 3,023,707,191 Rls. 278,683 $
171 1390 اتريش 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 32,524 3,014,349,164 Rls. 259,967 $
172 1390 اتريش 11081210 نشاسته ذرت گريد دارويي 293,175 3,007,489,514 Rls. 272,679 $
173 1390 اتريش 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 3,017 2,942,891,627 Rls. 278,762 $
174 1390 اتريش 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 3,380 2,939,237,249 Rls. 275,822 $
175 1390 اتريش 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 56,400 2,903,511,154 Rls. 270,499 $
176 1390 اتريش 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 26,104 2,903,399,859 Rls. 269,066 $
177 1390 اتريش 84323010 دستگاه كاشت (planter) نشاء كار 21,131 2,893,866,022 Rls. 269,663 $
178 1390 اتريش 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 47,477 2,885,951,663 Rls. 270,020 $
179 1390 اتريش 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 30,753 2,881,264,391 Rls. 260,638 $
180 1390 اتريش 84439190 ---ساير 8,051 2,865,054,364 Rls. 255,954 $
181 1390 اتريش 69029030 آجر ،بلوكه ،چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني بيش از7 درصدا ماکمترا ز45 درصد ان را الومين تشکيل ميدهد 258,368 2,844,836,089 Rls. 271,947 $
182 1390 اتريش 84134000 تلمبه هاي بتون 45,815 2,842,178,277 Rls. 263,622 $
183 1390 اتريش 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 14,000 2,828,462,560 Rls. 263,972 $
184 1390 اتريش 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,068 2,825,222,054 Rls. 230,555 $
185 1390 اتريش 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 21,500 2,824,472,762 Rls. 258,070 $
186 1390 اتريش 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 2,067 2,814,852,691 Rls. 251,189 $
187 1390 اتريش 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 70,125 2,791,794,955 Rls. 268,339 $
188 1390 اتريش 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 6,161 2,785,533,458 Rls. 261,940 $
189 1390 اتريش 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 44,070 2,761,900,000 Rls. 250,363 $
190 1390 اتريش 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوکوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 600 2,719,906,584 Rls. 236,493 $
191 1390 اتريش 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 981 2,698,581,006 Rls. 247,667 $
192 1390 اتريش 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 11,600 2,669,867,794 Rls. 246,267 $
193 1390 اتريش 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 27,820 2,665,681,464 Rls. 250,781 $
194 1390 اتريش 29372100 کورتيزون , هيدروکورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروکورتيزون ) 7,000 2,605,224,000 Rls. 250,406 $
195 1390 اتريش 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,307 2,592,721,019 Rls. 238,883 $
196 1390 اتريش 84291111 بلدوزر نو- باقدرت موتور 330ا سب بخاروکمتر باچرخ زنجيري . 22,373 2,583,047,358 Rls. 247,158 $
197 1390 اتريش 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 921 2,578,788,751 Rls. 231,339 $
198 1390 اتريش 68159910 سايرا شياء ساخته شده ا زموا د نسوز پيوند شيميايي 27,037 2,562,775,595 Rls. 240,565 $
199 1390 اتريش 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 30,765 2,556,324,952 Rls. 223,264 $
200 1390 اتريش 84462100 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ا زنوع ماکودار برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm داراي موتور 12,650 2,549,645,745 Rls. 234,299 $
مجموع کل
8,488,550,608,068 ريال
مجموع کل
774,554,344 دلار