آمار کل " واردات از" کشور "آمريکن -ساموآ" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 آمريکن -ساموآ 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 335,612 7,948,837,416 Rls. 730,256 $
2 1390 آمريکن -ساموآ 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 18,000 963,329,573 Rls. 85,614 $
3 1390 آمريکن -ساموآ 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 385 151,236,867 Rls. 14,115 $
مجموع کل
9,063,403,856 ريال
مجموع کل
829,985 دلار
[1]