آمار کل " واردات از" کشور "آلمان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 آلمان 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 83,962,399 1,230,588,189,682 Rls. 113,007,591 $
2 1390 آلمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 158,826,662 1,177,951,017,496 Rls. 110,091,639 $
3 1390 آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 30,345,834 1,128,687,430,845 Rls. 103,025,894 $
4 1390 آلمان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 975,131 1,108,998,624,268 Rls. 101,751,185 $
5 1390 آلمان 30021000 ا نتي سرمها، سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش حتي بدست آمده ازطريق فراورده هاي بيوتكنولوژيك 101,714 744,939,628,757 Rls. 67,046,600 $
6 1390 آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,824,707 702,110,314,151 Rls. 64,623,740 $
7 1390 آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 12,405,814 680,673,481,672 Rls. 62,562,250 $
8 1390 آلمان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 77,879 644,755,612,196 Rls. 59,456,201 $
9 1390 آلمان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 2,523,612 637,156,204,241 Rls. 60,757,219 $
10 1390 آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 4,868,990 486,336,055,077 Rls. 46,333,959 $
11 1390 آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,044,439 484,285,954,864 Rls. 44,106,335 $
12 1390 آلمان 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 262,422 381,645,400,242 Rls. 36,160,674 $
13 1390 آلمان 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 1,572,448 375,199,060,531 Rls. 34,731,997 $
14 1390 آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 2,828,433 351,119,271,972 Rls. 33,168,065 $
15 1390 آلمان 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 101,300 333,758,799,429 Rls. 32,230,467 $
16 1390 آلمان 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 5,429,975 329,935,986,419 Rls. 30,893,376 $
17 1390 آلمان 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 36,286 318,017,225,069 Rls. 28,623,095 $
18 1390 آلمان 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 1,591,195 303,702,495,346 Rls. 28,839,039 $
19 1390 آلمان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 1,043,860 295,976,217,135 Rls. 27,342,709 $
20 1390 آلمان 84171000 کوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب کردن ياتحت حرارت قراردادن کلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 1,160,433 287,613,807,307 Rls. 26,945,058 $
21 1390 آلمان 76069291 كويل آلومينيومي 274/0و295ميلي متروعرض 20/1742/1683ميلي متر براي توليد بدنه قوطي دوتكه 6,841,409 284,456,586,429 Rls. 26,673,182 $
22 1390 آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 1,569,669 284,199,864,397 Rls. 25,631,102 $
23 1390 آلمان 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 700,000 269,478,100,913 Rls. 26,152,766 $
24 1390 آلمان 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 496,100 268,161,323,303 Rls. 23,563,391 $
25 1390 آلمان 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 1,096,051 259,442,112,312 Rls. 28,827,384 $
26 1390 آلمان 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 3,461,013 254,432,878,907 Rls. 23,410,695 $
27 1390 آلمان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,040,471 251,807,304,484 Rls. 22,838,497 $
28 1390 آلمان 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 4,403,554 249,203,359,676 Rls. 22,454,482 $
29 1390 آلمان 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 588,791 248,518,008,619 Rls. 23,872,990 $
30 1390 آلمان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 421,385 247,458,484,025 Rls. 23,325,443 $
31 1390 آلمان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 7,630,070 245,754,333,205 Rls. 22,819,713 $
32 1390 آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 3,327,174 233,607,104,160 Rls. 21,382,489 $
33 1390 آلمان 87089500 كيسه هاي ايمني هوا باسيستم بادكننده ،قطعات مربوطه 394,699 230,863,607,800 Rls. 21,296,467 $
34 1390 آلمان 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 476,855 230,749,639,097 Rls. 21,438,371 $
35 1390 آلمان 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 294,532 230,455,370,036 Rls. 21,045,543 $
36 1390 آلمان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,007,649 225,183,210,744 Rls. 21,114,507 $
37 1390 آلمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 506,077 213,729,510,600 Rls. 20,175,143 $
38 1390 آلمان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 81,551 212,405,438,239 Rls. 20,656,003 $
39 1390 آلمان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 903,317 202,604,155,380 Rls. 18,701,130 $
40 1390 آلمان 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 763,663 193,245,955,975 Rls. 17,899,295 $
41 1390 آلمان 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 420,369 191,330,415,120 Rls. 18,126,204 $
42 1390 آلمان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 2,572,905 190,728,839,094 Rls. 17,346,623 $
43 1390 آلمان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 394,805 184,471,051,008 Rls. 17,493,195 $
44 1390 آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 344,674 181,168,009,398 Rls. 17,022,297 $
45 1390 آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 73,438 171,958,191,273 Rls. 15,719,971 $
46 1390 آلمان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 320,707 167,742,103,424 Rls. 15,902,145 $
47 1390 آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 128,677 167,530,486,842 Rls. 14,568,495 $
48 1390 آلمان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 283,859 164,057,741,465 Rls. 14,970,523 $
49 1390 آلمان 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 27,023,681 148,736,501,924 Rls. 14,300,356 $
50 1390 آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 330,527 143,159,467,328 Rls. 13,466,212 $
51 1390 آلمان 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 538,841 136,398,085,894 Rls. 12,836,421 $
52 1390 آلمان 29291000 ا يزوسيانات ها 4,868,945 135,282,860,286 Rls. 12,692,271 $
53 1390 آلمان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 98,035 131,460,916,417 Rls. 11,674,367 $
54 1390 آلمان 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 323,255 128,432,707,087 Rls. 11,441,925 $
55 1390 آلمان 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 8,275,745 125,388,317,305 Rls. 12,454,144 $
56 1390 آلمان 24031000 توتون و تنباکو برا ي پيپ با پيچيدن سيگار حتي حاوي بدل توتون يا تنباکو 1,221,197 121,305,195,511 Rls. 11,429,727 $
57 1390 آلمان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 254,385 121,264,695,825 Rls. 11,348,074 $
58 1390 آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 298,903 119,514,536,465 Rls. 11,061,100 $
59 1390 آلمان 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 306,232 117,324,831,696 Rls. 11,080,958 $
60 1390 آلمان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 14,874,272 115,215,375,781 Rls. 10,837,120 $
61 1390 آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 726,032 113,870,262,729 Rls. 10,543,483 $
62 1390 آلمان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 343,159 113,316,689,757 Rls. 10,406,986 $
63 1390 آلمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 166,494 111,926,688,076 Rls. 10,538,360 $
64 1390 آلمان 26020000 سنگ منگنز و کنسانتره هاي آن 36,150,112 111,883,635,968 Rls. 10,535,935 $
65 1390 آلمان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 526,228 110,639,667,860 Rls. 10,277,178 $
66 1390 آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 162,761 107,589,223,753 Rls. 9,846,906 $
67 1390 آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 21,387 106,115,130,966 Rls. 9,723,916 $
68 1390 آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 1,101,914 102,394,125,363 Rls. 9,432,276 $
69 1390 آلمان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 220,090 101,578,981,646 Rls. 9,251,818 $
70 1390 آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 73,198 98,159,911,410 Rls. 8,757,842 $
71 1390 آلمان 73045110 لوله هاي فولادي پرکربن کرم دا ر،بدون درز ،باسطح مقطع مدور ،سردكشيده شده ياسرد نوردشده 354,314 93,776,577,330 Rls. 8,717,031 $
72 1390 آلمان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,429,081 92,307,345,943 Rls. 8,122,748 $
73 1390 آلمان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 11,000,558 91,492,938,798 Rls. 8,365,091 $
74 1390 آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 2,676,162 91,272,320,563 Rls. 8,559,004 $
75 1390 آلمان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 202,473 87,720,217,158 Rls. 7,976,397 $
76 1390 آلمان 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 57,694 85,967,096,513 Rls. 8,063,978 $
77 1390 آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 521,709 84,110,189,755 Rls. 7,747,778 $
78 1390 آلمان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 301,360 82,983,092,641 Rls. 7,810,811 $
79 1390 آلمان 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 38,519 82,192,267,355 Rls. 7,315,291 $
80 1390 آلمان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 2,350,567 81,552,419,488 Rls. 7,542,196 $
81 1390 آلمان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 38,953 81,278,295,422 Rls. 7,547,032 $
82 1390 آلمان 86071100 بوژي محرک و بوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 1,786,200 81,263,675,283 Rls. 7,441,519 $
83 1390 آلمان 85291020 آنتن مخابرا تي 245,651 78,699,190,586 Rls. 7,453,183 $
84 1390 آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 512,373 77,856,879,761 Rls. 7,202,621 $
85 1390 آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 593,015 76,325,983,818 Rls. 7,072,721 $
86 1390 آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 359,988 75,576,840,394 Rls. 6,709,514 $
87 1390 آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 617,463 75,555,011,838 Rls. 6,557,983 $
88 1390 آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 89,350 75,335,046,581 Rls. 6,805,551 $
89 1390 آلمان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,808,717 74,829,240,540 Rls. 6,858,486 $
90 1390 آلمان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 99,865 74,740,490,152 Rls. 6,911,160 $
91 1390 آلمان 69021000 آجر,بلوک, جهارگوش نسوز...بابيش ا ز50%منيزيم, کلسيم, کرم باشند 5,162,891 74,083,632,020 Rls. 6,954,221 $
92 1390 آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 679,680 74,079,680,929 Rls. 7,103,402 $
93 1390 آلمان 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 740,414 73,953,912,857 Rls. 7,045,778 $
94 1390 آلمان 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 5,000,000 73,382,308,082 Rls. 6,183,819 $
95 1390 آلمان 84431100 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست تغذيه شده باقرقره 351,370 72,918,689,257 Rls. 6,170,898 $
96 1390 آلمان 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 154,575 72,645,892,007 Rls. 6,579,888 $
97 1390 آلمان 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 451,590 71,020,455,345 Rls. 6,536,071 $
98 1390 آلمان 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 247,240 70,469,078,504 Rls. 6,346,091 $
99 1390 آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 113,352 69,674,974,663 Rls. 6,596,671 $
100 1390 آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 95,355 68,899,844,593 Rls. 6,388,974 $
101 1390 آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 213,348 68,340,922,396 Rls. 6,555,344 $
102 1390 آلمان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 1,119,357 67,417,998,345 Rls. 6,270,506 $
103 1390 آلمان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 2,014,585 66,492,702,123 Rls. 6,101,342 $
104 1390 آلمان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 1,523,675 66,018,653,264 Rls. 6,134,105 $
105 1390 آلمان 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 39,116 65,691,326,631 Rls. 6,064,289 $
106 1390 آلمان 84821000 بلبرينگ. 282,577 65,601,526,134 Rls. 6,086,411 $
107 1390 آلمان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 649,680 65,377,926,738 Rls. 6,157,598 $
108 1390 آلمان 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 4,245,984 64,837,638,651 Rls. 5,859,305 $
109 1390 آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 944,840 63,748,564,904 Rls. 5,839,440 $
110 1390 آلمان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 54,839 63,107,432,854 Rls. 5,549,025 $
111 1390 آلمان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 251,894 62,848,768,615 Rls. 5,592,158 $
112 1390 آلمان 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 51,531 62,809,817,939 Rls. 6,070,327 $
113 1390 آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 205,118 62,477,426,596 Rls. 5,553,834 $
114 1390 آلمان 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 92,036 62,355,759,152 Rls. 5,814,918 $
115 1390 آلمان 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 1,403,418 62,111,732,070 Rls. 5,742,599 $
116 1390 آلمان 84068200 توربينهاي بخار(غيرا زآنهائيکه برا ي وسايل نقليه آبي بکارميرود)بقدرت حدا کثر40مگاوا ت 59,000 62,097,744,284 Rls. 6,026,567 $
117 1390 آلمان 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 272,249 61,574,497,598 Rls. 5,681,520 $
118 1390 آلمان 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 48,758 61,470,858,271 Rls. 5,921,699 $
119 1390 آلمان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 27,079 61,024,954,138 Rls. 5,628,028 $
120 1390 آلمان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 24,027 60,394,031,377 Rls. 5,631,025 $
121 1390 آلمان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 1,440,095 60,165,499,088 Rls. 5,510,879 $
122 1390 آلمان 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 192,717 59,086,730,815 Rls. 5,246,215 $
123 1390 آلمان 38089329 سايرعلف کش فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه تکنيکال (سم رقيق نشده )غيرمذکور 315,440 58,551,391,700 Rls. 5,039,195 $
124 1390 آلمان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 1,919,486 58,365,575,218 Rls. 5,190,723 $
125 1390 آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 2,006,075 57,473,309,249 Rls. 5,209,703 $
126 1390 آلمان 28030000 کربن (دوده کربن و ساير ا شکال کربن که در جاي ديگري مذکوريامشمول نباشد 2,074,443 55,244,128,626 Rls. 5,248,715 $
127 1390 آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 203,734 53,393,983,711 Rls. 4,865,101 $
128 1390 آلمان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 2,808,784 52,946,318,857 Rls. 4,940,278 $
129 1390 آلمان 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 91,923 52,765,759,909 Rls. 4,976,357 $
130 1390 آلمان 87085019 محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 550,064 52,029,968,854 Rls. 4,810,164 $
131 1390 آلمان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,772,567 50,401,996,147 Rls. 4,572,649 $
132 1390 آلمان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 4,989,274 50,027,358,681 Rls. 4,677,234 $
133 1390 آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 550,162 49,888,284,978 Rls. 4,673,580 $
134 1390 آلمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 164,105 49,247,647,428 Rls. 4,692,340 $
135 1390 آلمان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 21,486 49,174,501,818 Rls. 4,493,971 $
136 1390 آلمان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 27,570 48,883,340,744 Rls. 4,485,888 $
137 1390 آلمان 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 386,283 48,734,905,544 Rls. 4,515,392 $
138 1390 آلمان 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 1,930,625 48,012,544,841 Rls. 4,401,535 $
139 1390 آلمان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 1,122,739 47,838,494,381 Rls. 4,332,522 $
140 1390 آلمان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 1,177,582 47,759,004,139 Rls. 4,376,305 $
141 1390 آلمان 35069100 چسباننده ها برا ساس کائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 1,222,113 47,416,496,922 Rls. 4,371,810 $
142 1390 آلمان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 1,240,273 46,729,553,845 Rls. 4,348,609 $
143 1390 آلمان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 1,221,646 46,710,086,265 Rls. 4,404,918 $
144 1390 آلمان 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 142,045 46,587,818,738 Rls. 4,248,214 $
145 1390 آلمان 84133010 پمپ ا نژکتور 48,051 46,444,011,307 Rls. 4,400,002 $
146 1390 آلمان 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 191,298 46,375,241,022 Rls. 4,311,607 $
147 1390 آلمان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 442,150 45,235,890,736 Rls. 4,253,845 $
148 1390 آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 291,188 45,215,265,084 Rls. 4,156,279 $
149 1390 آلمان 29337100 6-هگزا ن لاکتام (ا پسيلون - کاپرولاکتام ) 1,323,000 45,031,583,309 Rls. 4,206,862 $
150 1390 آلمان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 591,011 45,026,299,865 Rls. 4,121,628 $
151 1390 آلمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 389,955 44,729,433,212 Rls. 4,009,475 $
152 1390 آلمان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 112,846 44,700,610,613 Rls. 4,140,301 $
153 1390 آلمان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 23,600 44,325,522,098 Rls. 4,004,834 $
154 1390 آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 1,052,375 44,232,012,214 Rls. 4,070,999 $
155 1390 آلمان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 113,670 44,076,370,866 Rls. 4,079,531 $
156 1390 آلمان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 166,750 43,280,276,337 Rls. 3,981,504 $
157 1390 آلمان 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 304,530 43,081,718,725 Rls. 3,993,871 $
158 1390 آلمان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 130,437 41,483,184,838 Rls. 3,787,330 $
159 1390 آلمان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 74,348 41,172,566,209 Rls. 3,813,674 $
160 1390 آلمان 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 4,202,938 40,062,246,445 Rls. 3,490,914 $
161 1390 آلمان 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 697,415 39,972,752,762 Rls. 3,690,516 $
162 1390 آلمان 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 245,511 39,781,798,434 Rls. 3,621,136 $
163 1390 آلمان 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 452,447 39,644,254,376 Rls. 3,577,509 $
164 1390 آلمان 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 1,175,461 39,252,786,144 Rls. 3,564,274 $
165 1390 آلمان 29103000 1- کلرو - 2,3- ا پو ا کسي پروپان (ا پي کلرو هيدرين ) 1,052,848 38,993,008,434 Rls. 3,548,893 $
166 1390 آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 115,806 38,991,436,465 Rls. 3,328,070 $
167 1390 آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 746,868 38,912,889,127 Rls. 3,579,038 $
168 1390 آلمان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 226,095 38,848,119,512 Rls. 3,446,194 $
169 1390 آلمان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 2,406,299 38,805,590,594 Rls. 3,667,193 $
170 1390 آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 283,839 38,125,063,385 Rls. 3,529,478 $
171 1390 آلمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 44,646 37,745,632,159 Rls. 3,233,921 $
172 1390 آلمان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 480,195 37,683,856,217 Rls. 3,495,198 $
173 1390 آلمان 38210000 كشت بوم هاي آماده برا ي رشد يانگهداري ازميكروارگانيسم هاياازسلولهاي گياهي ،انساني ياحيواني 95,343 37,188,320,811 Rls. 3,261,766 $
174 1390 آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 29,076 37,095,813,463 Rls. 3,429,049 $
175 1390 آلمان 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 90,555 36,828,542,429 Rls. 3,464,120 $
176 1390 آلمان 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 136,210 36,344,845,048 Rls. 3,403,849 $
177 1390 آلمان 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 27,028 35,893,292,975 Rls. 3,410,338 $
178 1390 آلمان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 28,658 35,738,614,212 Rls. 3,397,111 $
179 1390 آلمان 39211310 ساندويچ سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي ازپلي اورتان هاي اسفنجي 287,679 35,647,124,240 Rls. 3,232,297 $
180 1390 آلمان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 505,780 35,609,266,936 Rls. 3,138,348 $
181 1390 آلمان 27101930 گريس 495,600 35,311,978,958 Rls. 3,228,691 $
182 1390 آلمان 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 2,888 34,758,098,174 Rls. 3,150,336 $
183 1390 آلمان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 514,391 34,684,601,577 Rls. 3,136,340 $
184 1390 آلمان 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 121,340 34,642,383,752 Rls. 3,264,699 $
185 1390 آلمان 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 179,625 34,023,317,339 Rls. 3,177,081 $
186 1390 آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 129,587 33,903,195,732 Rls. 3,152,998 $
187 1390 آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 366,682 33,860,232,735 Rls. 3,046,608 $
188 1390 آلمان 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي آبکاري ا لکتريکي,ا لکتروليزياا لکتروفورز 124,664 33,315,944,513 Rls. 3,012,730 $
189 1390 آلمان 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 45,480 33,234,222,844 Rls. 3,168,786 $
190 1390 آلمان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 39,542 33,219,320,727 Rls. 3,067,480 $
191 1390 آلمان 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 131,082 33,153,338,447 Rls. 3,101,186 $
192 1390 آلمان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 405,303 33,024,710,662 Rls. 3,043,116 $
193 1390 آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 32,073 33,004,511,035 Rls. 2,992,301 $
194 1390 آلمان 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 63,355 32,996,943,560 Rls. 3,070,389 $
195 1390 آلمان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 459,478 32,553,192,013 Rls. 2,960,109 $
196 1390 آلمان 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 156,379 32,328,605,590 Rls. 3,015,860 $
197 1390 آلمان 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 624,410 32,281,003,957 Rls. 3,035,480 $
198 1390 آلمان 84148020 واحدهاي هواساز (air end) 232,645 32,267,560,239 Rls. 2,886,088 $
199 1390 آلمان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 150,932 32,068,702,124 Rls. 2,911,042 $
200 1390 آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 663,041 32,066,450,382 Rls. 2,970,581 $
مجموع کل
27,886,623,897,383 ريال
مجموع کل
2,583,893,610 دلار