آمار کل " واردات از" کشور "آفريقاي جنوبي" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 آفريقاي جنوبي 26020000 سنگ منگنز و کنسانتره هاي آن 59,544,500 98,718,362,963 Rls. 9,332,105 $
2 1390 آفريقاي جنوبي 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 2,362,654 79,237,879,597 Rls. 7,525,410 $
3 1390 آفريقاي جنوبي 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 6,165,233 45,406,527,181 Rls. 4,265,863 $
4 1390 آفريقاي جنوبي 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 42,353 31,991,556,516 Rls. 2,948,531 $
5 1390 آفريقاي جنوبي 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 200,264 24,480,529,421 Rls. 2,205,352 $
6 1390 آفريقاي جنوبي 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 534,386 23,449,423,325 Rls. 2,082,146 $
7 1390 آفريقاي جنوبي 08081000 سيب , تازه 1,535,592 22,738,053,101 Rls. 2,162,863 $
8 1390 آفريقاي جنوبي 24031000 توتون و تنباکو برا ي پيپ با پيچيدن سيگار حتي حاوي بدل توتون يا تنباکو 343,140 22,560,756,872 Rls. 2,108,790 $
9 1390 آفريقاي جنوبي 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 1,025,000 21,233,324,056 Rls. 2,055,302 $
10 1390 آفريقاي جنوبي 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 407,698 10,850,053,534 Rls. 988,681 $
11 1390 آفريقاي جنوبي 70051020 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامت هاي 2.5 ميليمتر وکمتر ا ز آن 1,434,897 9,195,014,197 Rls. 832,242 $
12 1390 آفريقاي جنوبي 32012000 عصاره درخت ا بريشم يا شب خسب 612,000 8,963,918,440 Rls. 839,986 $
13 1390 آفريقاي جنوبي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 59,580 7,700,202,754 Rls. 730,500 $
14 1390 آفريقاي جنوبي 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 36,500 6,721,049,010 Rls. 632,688 $
15 1390 آفريقاي جنوبي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 27,009 6,716,946,764 Rls. 632,778 $
16 1390 آفريقاي جنوبي 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 448,188 6,163,118,099 Rls. 582,758 $
17 1390 آفريقاي جنوبي 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 290,000 5,331,379,377 Rls. 512,436 $
18 1390 آفريقاي جنوبي 25085000 ا ندا لوزيت , سيانيت و سيليمانيت 941,000 4,968,649,404 Rls. 460,073 $
19 1390 آفريقاي جنوبي 04070014 تخم مرغ نطفه دار مادر گوشتي 31,276 4,958,090,271 Rls. 467,803 $
20 1390 آفريقاي جنوبي 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 200,000 4,676,761,374 Rls. 441,871 $
21 1390 آفريقاي جنوبي 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 129,216 4,595,910,516 Rls. 427,090 $
22 1390 آفريقاي جنوبي 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 55,300 4,148,869,808 Rls. 387,202 $
23 1390 آفريقاي جنوبي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 124,800 3,905,041,068 Rls. 349,602 $
24 1390 آفريقاي جنوبي 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 557,000 3,867,961,170 Rls. 353,098 $
25 1390 آفريقاي جنوبي 28049000 سلينيوم 39,000 3,778,211,195 Rls. 356,484 $
26 1390 آفريقاي جنوبي 28439000 ساير ترکيبات , ملغمه ها (Amaljames) 869 3,202,803,367 Rls. 291,443 $
27 1390 آفريقاي جنوبي 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 9,039 3,173,712,365 Rls. 287,326 $
28 1390 آفريقاي جنوبي 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 84,000 3,152,487,437 Rls. 293,488 $
29 1390 آفريقاي جنوبي 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 68,374 2,745,372,302 Rls. 223,929 $
30 1390 آفريقاي جنوبي 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 600,000 2,681,195,715 Rls. 254,975 $
31 1390 آفريقاي جنوبي 28429000 ساير املاح اسيدها يا پراکسو اسيدهاي غيرآلي غير از سيليكاتهاي مضاعف يا كمپكس از جمله آلومينيو سيليكاتها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص باستثناي آزوتورها 57,000 2,434,029,424 Rls. 230,466 $
32 1390 آفريقاي جنوبي 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 110,000 2,078,973,789 Rls. 189,501 $
33 1390 آفريقاي جنوبي 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 1,195 1,974,637,985 Rls. 161,063 $
34 1390 آفريقاي جنوبي 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتکي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 71,280 1,942,500,000 Rls. 183,551 $
35 1390 آفريقاي جنوبي 85118090 سايردستگاههاي برقي روشن کردن يابه راه انداختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنها، غيرمذکوردرجاي ديگر 701 1,936,577,472 Rls. 180,620 $
36 1390 آفريقاي جنوبي 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 74,744 1,874,949,213 Rls. 173,962 $
37 1390 آفريقاي جنوبي 08054000 گريپ فروت , شامل دارابي تازه يا خشک کرده 154,973 1,846,681,779 Rls. 174,157 $
38 1390 آفريقاي جنوبي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 16,978 1,804,892,385 Rls. 169,335 $
39 1390 آفريقاي جنوبي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 196,000 1,735,095,085 Rls. 167,950 $
40 1390 آفريقاي جنوبي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 3,135 1,687,023,365 Rls. 160,277 $
41 1390 آفريقاي جنوبي 27101930 گريس 2,005 1,527,493,942 Rls. 144,665 $
42 1390 آفريقاي جنوبي 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 31,520 1,492,126,554 Rls. 140,422 $
43 1390 آفريقاي جنوبي 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 440 1,483,915,749 Rls. 131,940 $
44 1390 آفريقاي جنوبي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,740 1,296,587,692 Rls. 117,979 $
45 1390 آفريقاي جنوبي 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 227,175 1,238,096,654 Rls. 109,683 $
46 1390 آفريقاي جنوبي 38123010 آنتي ا کسيدا نها 12,000 1,226,450,881 Rls. 115,911 $
47 1390 آفريقاي جنوبي 72021930 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصدوزني کربن صورت پودرزيريك ميلي متر 48,000 1,189,812,094 Rls. 109,338 $
48 1390 آفريقاي جنوبي 29310000 ترکيبات آلي ، غيرآلي 19,000 1,168,475,817 Rls. 111,805 $
49 1390 آفريقاي جنوبي 28492090 سايرکربورها از سيليسيم كه اندازه ذرات آن كمتر ومساوي 10 ميليمتر به خلوص كمتر از 98 درصد نباشد 72,000 1,099,612,135 Rls. 99,381 $
50 1390 آفريقاي جنوبي 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 39,860 1,094,273,560 Rls. 102,721 $
51 1390 آفريقاي جنوبي 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 7,610 1,050,394,093 Rls. 96,230 $
52 1390 آفريقاي جنوبي 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,300 1,036,839,759 Rls. 97,659 $
53 1390 آفريقاي جنوبي 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 4,203 999,290,398 Rls. 95,644 $
54 1390 آفريقاي جنوبي 15041000 روغن جگرماهي و ا جزا ء روغن 44,000 997,164,999 Rls. 89,559 $
55 1390 آفريقاي جنوبي 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 19,000 994,263,801 Rls. 93,174 $
56 1390 آفريقاي جنوبي 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 74,400 981,142,987 Rls. 90,495 $
57 1390 آفريقاي جنوبي 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 8,080 961,482,697 Rls. 90,102 $
58 1390 آفريقاي جنوبي 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 164,000 942,842,273 Rls. 86,922 $
59 1390 آفريقاي جنوبي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 18,700 908,120,597 Rls. 82,610 $
60 1390 آفريقاي جنوبي 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 390 879,202,563 Rls. 81,756 $
61 1390 آفريقاي جنوبي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 4,499 830,490,806 Rls. 73,339 $
62 1390 آفريقاي جنوبي 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 716 686,968,933 Rls. 56,033 $
63 1390 آفريقاي جنوبي 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 5,055 672,104,011 Rls. 54,821 $
64 1390 آفريقاي جنوبي 68159100 سايرا شياءدا را ي منيزيت, دولوميت ياکروميت. 108,000 632,279,044 Rls. 59,626 $
65 1390 آفريقاي جنوبي 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 628 557,426,720 Rls. 50,078 $
66 1390 آفريقاي جنوبي 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 1,285 539,538,170 Rls. 49,567 $
67 1390 آفريقاي جنوبي 28030000 کربن (دوده کربن و ساير ا شکال کربن که در جاي ديگري مذکوريامشمول نباشد 20,050 531,731,317 Rls. 48,781 $
68 1390 آفريقاي جنوبي 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 3,000 526,719,012 Rls. 49,969 $
69 1390 آفريقاي جنوبي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 6,800 521,149,191 Rls. 44,478 $
70 1390 آفريقاي جنوبي 81089000 مصنوعات ا زتيتان, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,677 512,813,299 Rls. 47,944 $
71 1390 آفريقاي جنوبي 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,327 480,465,208 Rls. 45,025 $
72 1390 آفريقاي جنوبي 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 3,536 462,545,280 Rls. 37,728 $
73 1390 آفريقاي جنوبي 32110000 سيکاتيف هاي (خشک کننده هاي ) آماده 2,000 458,030,220 Rls. 42,783 $
74 1390 آفريقاي جنوبي 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 6,520 454,457,794 Rls. 44,092 $
75 1390 آفريقاي جنوبي 28499000 ساير کربورها باستثناي کلسيم و سيليسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 24,000 454,142,000 Rls. 43,014 $
76 1390 آفريقاي جنوبي 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 24,267 437,483,085 Rls. 42,293 $
77 1390 آفريقاي جنوبي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 2,490 437,257,410 Rls. 42,411 $
78 1390 آفريقاي جنوبي 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 788 428,849,005 Rls. 39,358 $
79 1390 آفريقاي جنوبي 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 700 423,058,040 Rls. 41,034 $
80 1390 آفريقاي جنوبي 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 22,000 405,543,509 Rls. 33,079 $
81 1390 آفريقاي جنوبي 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 30,000 350,885,701 Rls. 33,165 $
82 1390 آفريقاي جنوبي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 25 350,393,101 Rls. 32,948 $
83 1390 آفريقاي جنوبي 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 850 330,511,887 Rls. 31,320 $
84 1390 آفريقاي جنوبي 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 22,000 322,734,806 Rls. 30,398 $
85 1390 آفريقاي جنوبي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 663 318,977,700 Rls. 30,222 $
86 1390 آفريقاي جنوبي 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 616 317,041,217 Rls. 25,860 $
87 1390 آفريقاي جنوبي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 78 312,134,336 Rls. 29,212 $
88 1390 آفريقاي جنوبي 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 51,312 285,042,120 Rls. 26,727 $
89 1390 آفريقاي جنوبي 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 52 280,780,259 Rls. 25,115 $
90 1390 آفريقاي جنوبي 81079000 مصنوعات ا زکادميوم, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,890 265,247,000 Rls. 24,755 $
91 1390 آفريقاي جنوبي 84596100 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي) 8,860 263,011,266 Rls. 24,808 $
92 1390 آفريقاي جنوبي 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 465 252,213,345 Rls. 23,021 $
93 1390 آفريقاي جنوبي 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 56 245,929,140 Rls. 20,059 $
94 1390 آفريقاي جنوبي 97050000 کلکسيون وا شياء کلکسيوني وا بسته به حيوا ن شناسي ،گياه شناسي ،معدن شناسي ،كالبدشناسي ،تاريخي وباستاني 679 236,912,976 Rls. 22,340 $
95 1390 آفريقاي جنوبي 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 17,280 235,455,719 Rls. 20,095 $
96 1390 آفريقاي جنوبي 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 48 231,620,833 Rls. 21,285 $
97 1390 آفريقاي جنوبي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 85 218,534,843 Rls. 20,830 $
98 1390 آفريقاي جنوبي 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 887 205,600,000 Rls. 19,654 $
99 1390 آفريقاي جنوبي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 85 203,634,514 Rls. 18,098 $
100 1390 آفريقاي جنوبي 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 150 203,000,000 Rls. 19,430 $
101 1390 آفريقاي جنوبي 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 1,070 199,290,870 Rls. 17,290 $
102 1390 آفريقاي جنوبي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 270 193,062,449 Rls. 15,747 $
103 1390 آفريقاي جنوبي 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 167 176,780,070 Rls. 16,674 $
104 1390 آفريقاي جنوبي 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 120 168,407,284 Rls. 13,736 $
105 1390 آفريقاي جنوبي 85340000 مدا رهاي چاپي 90 165,929,137 Rls. 13,849 $
106 1390 آفريقاي جنوبي 29125000 پليمرهاي حلقوي آلدئيد ها 713 159,392,417 Rls. 14,543 $
107 1390 آفريقاي جنوبي 29141100 ا ستن 13,400 140,827,912 Rls. 12,980 $
108 1390 آفريقاي جنوبي 90291000 کنتور دورسنج, کنتورتوليد,تاکسيمتر,کيلومترشمار,گام سنج وهمانند 87 137,988,087 Rls. 12,488 $
109 1390 آفريقاي جنوبي 89039900 وسايل نقليه ا بي غيرمذکور برا ي تفريح يا ورزش , قايقهاي پاروئي وکانوها 2,800 136,747,447 Rls. 12,921 $
110 1390 آفريقاي جنوبي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 184 119,726,585 Rls. 11,316 $
111 1390 آفريقاي جنوبي 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 4,200 118,948,526 Rls. 11,219 $
112 1390 آفريقاي جنوبي 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 2,500 111,632,859 Rls. 9,527 $
113 1390 آفريقاي جنوبي 90151000 مسافت ياب ها 279 109,223,414 Rls. 10,245 $
114 1390 آفريقاي جنوبي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 150 106,891,918 Rls. 10,121 $
115 1390 آفريقاي جنوبي 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 15,422 99,625,346 Rls. 9,666 $
116 1390 آفريقاي جنوبي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 329 99,571,042 Rls. 9,085 $
117 1390 آفريقاي جنوبي 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 12 94,666,000 Rls. 8,231 $
118 1390 آفريقاي جنوبي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 182 90,793,677 Rls. 7,406 $
119 1390 آفريقاي جنوبي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,710 90,377,992 Rls. 8,542 $
120 1390 آفريقاي جنوبي 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرانبها کار شده يادرجه بندي شده بجز فيروزه طبيعي 335 86,976,569 Rls. 8,095 $
121 1390 آفريقاي جنوبي 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 128 82,466,212 Rls. 7,504 $
122 1390 آفريقاي جنوبي 74072100 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج ) 400 75,761,918 Rls. 6,180 $
123 1390 آفريقاي جنوبي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 88 75,103,689 Rls. 7,107 $
124 1390 آفريقاي جنوبي 84595900 ماشين هاي فرزکردن ا زنوع زا نوئي (keen-type) ،برا ي فلزا ت (غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 262 73,988,169 Rls. 6,277 $
125 1390 آفريقاي جنوبي 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 16,320 68,829,600 Rls. 6,563 $
126 1390 آفريقاي جنوبي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2 58,894,403 Rls. 5,587 $
127 1390 آفريقاي جنوبي 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 305 58,696,818 Rls. 5,392 $
128 1390 آفريقاي جنوبي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 3,000 52,878,723 Rls. 4,513 $
129 1390 آفريقاي جنوبي 76041000 ميله, پروفيل ا زآلومينيوم غيرممزوج. 511 52,328,872 Rls. 4,681 $
130 1390 آفريقاي جنوبي 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 170 50,462,997 Rls. 4,829 $
131 1390 آفريقاي جنوبي 34039910 روان كننده سيليكوني 430 48,565,203 Rls. 4,532 $
132 1390 آفريقاي جنوبي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 32 45,558,417 Rls. 4,145 $
133 1390 آفريقاي جنوبي 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 200 41,402,710 Rls. 3,913 $
134 1390 آفريقاي جنوبي 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 2 41,250,576 Rls. 3,891 $
135 1390 آفريقاي جنوبي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 109 39,953,800 Rls. 3,413 $
136 1390 آفريقاي جنوبي 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 6 38,415,493 Rls. 3,693 $
137 1390 آفريقاي جنوبي 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 28 37,020,000 Rls. 3,505 $
138 1390 آفريقاي جنوبي 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 140 35,175,462 Rls. 2,869 $
139 1390 آفريقاي جنوبي 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 250 33,541,402 Rls. 3,091 $
140 1390 آفريقاي جنوبي 27101940 فوتس ا ويل (foots oil ) 700 32,314,131 Rls. 3,060 $
141 1390 آفريقاي جنوبي 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 29 27,763,567 Rls. 2,370 $
142 1390 آفريقاي جنوبي 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 120 25,000,000 Rls. 2,345 $
143 1390 آفريقاي جنوبي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 119 20,929,239 Rls. 1,923 $
144 1390 آفريقاي جنوبي 84824000 رولربيرينگ سوزني. 40 18,089,873 Rls. 1,712 $
145 1390 آفريقاي جنوبي 40159000 ملبوس ومضافات لباس ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده, برا ي هرنوع مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 16,451,158 Rls. 1,404 $
146 1390 آفريقاي جنوبي 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 10 15,921,457 Rls. 1,531 $
147 1390 آفريقاي جنوبي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 11 12,113,959 Rls. 988 $
148 1390 آفريقاي جنوبي 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 52 5,316,021 Rls. 502 $
149 1390 آفريقاي جنوبي 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 2 3,524,736 Rls. 322 $
150 1390 آفريقاي جنوبي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 20 1,668,437 Rls. 136 $
مجموع کل
542,875,070,400 ريال
مجموع کل
50,698,147 دلار
[1]