آمار کل " واردات از" کشور "آرژانتين" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 آرژانتين 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 40,000,000 519,934,039,119 Rls. 50,011,639 $
2 1390 آرژانتين 23040000 کنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 84,260,000 464,522,389,549 Rls. 42,937,172 $
3 1390 آرژانتين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 10,000,000 162,460,781,760 Rls. 15,224,513 $
4 1390 آرژانتين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 419,506 80,446,537,350 Rls. 7,646,468 $
5 1390 آرژانتين 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 348,184 74,123,337,951 Rls. 6,952,757 $
6 1390 آرژانتين 84118100 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت حدا کثر5000کيلووا ت 13,100 19,868,358,559 Rls. 1,620,584 $
7 1390 آرژانتين 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 23,200 12,055,014,000 Rls. 1,110,766 $
8 1390 آرژانتين 10011090 گندم سخت به غيراز گندم دامي . 5,238,000 11,902,935,988 Rls. 1,092,413 $
9 1390 آرژانتين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 11,505 8,647,914,532 Rls. 712,694 $
10 1390 آرژانتين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,104 6,271,137,115 Rls. 574,737 $
11 1390 آرژانتين 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,005 6,133,061,148 Rls. 571,524 $
12 1390 آرژانتين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 11,158 2,499,371,885 Rls. 242,179 $
13 1390 آرژانتين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 24,976 1,111,551,610 Rls. 107,459 $
14 1390 آرژانتين 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 878 1,080,073,802 Rls. 103,376 $
15 1390 آرژانتين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 125,510 1,072,444,775 Rls. 100,321 $
16 1390 آرژانتين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 300 1,039,056,133 Rls. 97,867 $
17 1390 آرژانتين 03035200 ماهي روغن (Gadus morhua Gadus ogac Gadus macroce phalus) يخ زده باسثناي جگر و اشپل آن 103,520 899,921,012 Rls. 83,230 $
18 1390 آرژانتين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 11,760 708,798,333 Rls. 65,867 $
19 1390 آرژانتين 10051090 ساير دانه ذرت غير از انواع بذري ودامي . 182,070 594,450,747 Rls. 54,530 $
20 1390 آرژانتين 29054500 گليسرول 60,000 562,505,500 Rls. 54,087 $
21 1390 آرژانتين 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 19,980 520,746,366 Rls. 47,995 $
22 1390 آرژانتين 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 19,900 509,704,358 Rls. 48,172 $
23 1390 آرژانتين 84323010 دستگاه كاشت (planter) نشاء كار 10,500 485,483,140 Rls. 44,601 $
24 1390 آرژانتين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 5,550 364,091,834 Rls. 34,384 $
25 1390 آرژانتين 29110000 ا ستال ها و همي ا ستال ها و مشتقات هالوژنه .. آنها 88 332,889,285 Rls. 30,373 $
26 1390 آرژانتين 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 7,905 311,619,000 Rls. 29,952 $
27 1390 آرژانتين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 557 269,400,000 Rls. 25,213 $
28 1390 آرژانتين 29232010 لستين ها 32,000 233,575,820 Rls. 22,459 $
29 1390 آرژانتين 87088010 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل كمك فنرها ) ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 14,600 221,319,611 Rls. 20,917 $
30 1390 آرژانتين 85459090 زغال لامپ , زغال باطري وسايرا شياء ا زگرا فيت يا ازساير زغالها ،موردمصرف برقي ،غير مذكور درجاي ديگر 1,878 215,689,141 Rls. 19,796 $
31 1390 آرژانتين 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 98 195,185,793 Rls. 18,293 $
32 1390 آرژانتين 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,071 182,211,527 Rls. 16,744 $
33 1390 آرژانتين 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 9,038 169,800,234 Rls. 15,229 $
34 1390 آرژانتين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 22 163,221,808 Rls. 15,455 $
35 1390 آرژانتين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10,280 150,990,862 Rls. 14,267 $
36 1390 آرژانتين 84159012 قسمت خارجي دستگاهاي تعرفه84151020 2,061 149,900,000 Rls. 14,293 $
37 1390 آرژانتين 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 49 148,624,885 Rls. 13,913 $
38 1390 آرژانتين 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 320 130,960,922 Rls. 12,405 $
39 1390 آرژانتين 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 210 96,642,055 Rls. 8,881 $
40 1390 آرژانتين 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 1,400 89,648,498 Rls. 8,473 $
41 1390 آرژانتين 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 430 78,503,154 Rls. 7,143 $
42 1390 آرژانتين 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 235 74,679,986 Rls. 6,989 $
43 1390 آرژانتين 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 500 60,275,880 Rls. 5,747 $
44 1390 آرژانتين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 410 60,127,944 Rls. 4,904 $
45 1390 آرژانتين 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 3,800 55,445,850 Rls. 4,523 $
46 1390 آرژانتين 01062090 سايرخزندگان (ا زجمله مار و لاک پشت دريايي)بجز برا ي تحقيقات پزشکي.آزمايشگاهي 300 54,972,932 Rls. 5,195 $
47 1390 آرژانتين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 2,000 53,806,427 Rls. 5,085 $
48 1390 آرژانتين 34053000 واكس ,و فرآورده هاي مشابه برا ي بدنه وسايل نقليه (باستثناي واكس هابرا ي فلزا ت ) 4,280 49,579,046 Rls. 4,685 $
49 1390 آرژانتين 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 113 26,977,550 Rls. 2,346 $
50 1390 آرژانتين 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 45 25,072,000 Rls. 2,359 $
51 1390 آرژانتين 35030000 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي کازئين شماره 3501 200 24,290,052 Rls. 2,257 $
52 1390 آرژانتين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 223 19,914,663 Rls. 1,864 $
53 1390 آرژانتين 85111000 شمع هاي جرقه زن 200 18,461,387 Rls. 1,745 $
54 1390 آرژانتين 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 3,230 10,488,751 Rls. 991 $
55 1390 آرژانتين 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 425 5,078,084 Rls. 480 $
56 1390 آرژانتين 85394900 لامپهاي ماورا ء بنفش يا مادون قرمز 15 3,733,354 Rls. 305 $
57 1390 آرژانتين 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 54 3,384,621 Rls. 320 $
مجموع کل
1,381,500,177,688 ريال
مجموع کل
129,882,934 دلار
[1]