آمار کل " واردات از" کشور "آذربايجان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 آذربايجان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 36,801,677 118,366,329,567 Rls. 11,039,133 $
2 1390 آذربايجان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 14,541,223 115,808,184,827 Rls. 9,741,458 $
3 1390 آذربايجان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 22,531,195 37,518,636,099 Rls. 3,405,371 $
4 1390 آذربايجان 10030000 جو 5,655,058 20,513,905,327 Rls. 1,760,111 $
5 1390 آذربايجان 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 18,706 16,938,518,370 Rls. 1,472,787 $
6 1390 آذربايجان 23061000 کنجاله و ساير آخال هاي همانند ,ا ز پنبه دا نه 7,964,566 16,581,829,358 Rls. 1,480,695 $
7 1390 آذربايجان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 71,877 10,978,808,115 Rls. 895,498 $
8 1390 آذربايجان 23032000 تفاله چغندر ,تفاله نيشکر و ساير آخال قندسازي 5,099,468 10,850,629,126 Rls. 987,375 $
9 1390 آذربايجان 10082000 ارزن 1,734,500 7,371,399,479 Rls. 666,139 $
10 1390 آذربايجان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,094,590 7,297,689,698 Rls. 701,312 $
11 1390 آذربايجان 12072000 دا نه پنبه 2,989,734 7,200,631,706 Rls. 661,068 $
12 1390 آذربايجان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 412,850 3,636,617,936 Rls. 344,339 $
13 1390 آذربايجان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 269,600 3,608,699,630 Rls. 338,178 $
14 1390 آذربايجان 39140000 مبادله کننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شکال ا بتدا يي 1,755 2,774,077,002 Rls. 252,418 $
15 1390 آذربايجان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 203,420 2,737,822,380 Rls. 257,545 $
16 1390 آذربايجان 23064100 از دانه هاي کلزا يا کانولا داراي مقدار کمي اسيد اروسيک 1,361,271 2,682,321,549 Rls. 252,644 $
17 1390 آذربايجان 10051020 دانه ذرت دامي . 700,580 2,579,278,414 Rls. 210,382 $
18 1390 آذربايجان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 90,450 2,445,683,274 Rls. 217,335 $
19 1390 آذربايجان 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 293,580 2,356,171,426 Rls. 222,104 $
20 1390 آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 388,290 2,326,786,083 Rls. 223,215 $
21 1390 آذربايجان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن 593,510 2,061,458,924 Rls. 191,576 $
22 1390 آذربايجان 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 410,471 1,859,199,993 Rls. 176,208 $
23 1390 آذربايجان 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 208,240 1,668,362,279 Rls. 156,961 $
24 1390 آذربايجان 50079000 ساير پارچه هاي تار و پود باف از ابريشم يا از آخال ابريشم، داراي کمتر از 85 درصد ابريشم. 16,955 1,626,071,083 Rls. 152,753 $
25 1390 آذربايجان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 216,460 1,163,292,290 Rls. 105,718 $
26 1390 آذربايجان 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 75,770 1,126,283,496 Rls. 106,842 $
27 1390 آذربايجان 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 143,280 1,074,558,855 Rls. 102,354 $
28 1390 آذربايجان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 11,195 1,002,625,959 Rls. 95,191 $
29 1390 آذربايجان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 20,548 999,163,929 Rls. 88,799 $
30 1390 آذربايجان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 87,400 931,247,874 Rls. 87,837 $
31 1390 آذربايجان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 18,690 884,376,752 Rls. 82,958 $
32 1390 آذربايجان 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 10,310 805,166,432 Rls. 76,240 $
33 1390 آذربايجان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 43,075 678,243,807 Rls. 61,823 $
34 1390 آذربايجان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 61,180 631,768,256 Rls. 59,204 $
35 1390 آذربايجان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 6,990 610,905,493 Rls. 57,014 $
36 1390 آذربايجان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 171,400 593,547,987 Rls. 55,985 $
37 1390 آذربايجان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 21,577 576,553,405 Rls. 55,349 $
38 1390 آذربايجان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 14,940 506,087,460 Rls. 47,834 $
39 1390 آذربايجان 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 45,370 486,893,673 Rls. 46,190 $
40 1390 آذربايجان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 30,420 482,920,254 Rls. 46,164 $
41 1390 آذربايجان 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 43,750 394,986,821 Rls. 37,675 $
42 1390 آذربايجان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 26,202 392,003,323 Rls. 36,308 $
43 1390 آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 53,910 304,607,314 Rls. 28,014 $
44 1390 آذربايجان 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 40,640 297,973,635 Rls. 28,153 $
45 1390 آذربايجان 73045190 سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردکشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور 34,050 297,590,415 Rls. 28,232 $
46 1390 آذربايجان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 8,240 267,103,751 Rls. 23,738 $
47 1390 آذربايجان 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 5,450 228,572,130 Rls. 20,964 $
48 1390 آذربايجان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 23,000 207,036,800 Rls. 18,400 $
49 1390 آذربايجان 27101930 گريس 19,424 201,185,120 Rls. 19,256 $
50 1390 آذربايجان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 83,540 177,183,410 Rls. 16,784 $
51 1390 آذربايجان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 19,000 151,833,892 Rls. 14,321 $
52 1390 آذربايجان 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 2,807 149,232,752 Rls. 14,105 $
53 1390 آذربايجان 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 670 148,428,000 Rls. 14,000 $
54 1390 آذربايجان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 3,600 143,127,000 Rls. 13,500 $
55 1390 آذربايجان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 4,328 140,862,957 Rls. 13,049 $
56 1390 آذربايجان 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 15,730 139,355,225 Rls. 13,042 $
57 1390 آذربايجان 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 7,950 137,829,277 Rls. 11,984 $
58 1390 آذربايجان 68022100 سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام 21,440 137,540,000 Rls. 13,000 $
59 1390 آذربايجان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 17,170 129,895,227 Rls. 12,252 $
60 1390 آذربايجان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 17,880 122,830,888 Rls. 11,177 $
61 1390 آذربايجان 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 5,640 117,633,633 Rls. 9,595 $
62 1390 آذربايجان 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,600 110,418,042 Rls. 9,006 $
63 1390 آذربايجان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,000 110,340,000 Rls. 9,000 $
64 1390 آذربايجان 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 53,380 103,506,156 Rls. 9,953 $
65 1390 آذربايجان 61029000 پالتو،نيم پالتو ، ردا ، شنل ، شنل با شلق دار، آنورا ک, بادگيروهمانند,زنانه يادخترا نه کشباف, از ساير مواد نسجي اشياء مشمول شماره 6104 220 88,713,359 Rls. 7,236 $
66 1390 آذربايجان 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 1,050 72,569,543 Rls. 6,859 $
67 1390 آذربايجان 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 650 66,765,165 Rls. 6,231 $
68 1390 آذربايجان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 5,000 64,952,816 Rls. 6,152 $
69 1390 آذربايجان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1,790 56,819,970 Rls. 5,370 $
70 1390 آذربايجان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 1,430 48,406,941 Rls. 4,311 $
71 1390 آذربايجان 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 1,100 47,381,730 Rls. 4,422 $
72 1390 آذربايجان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 520 44,366,400 Rls. 4,160 $
73 1390 آذربايجان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 2,940 44,265,838 Rls. 3,849 $
74 1390 آذربايجان 55151100 ساير پارچه هاي تاروپودباف, غيرمذكور ازالباف غيريكسره پلي استر مخلوط باا لياف ريون ويسکوز 335 43,363,225 Rls. 4,084 $
75 1390 آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,267 36,973,555 Rls. 3,358 $
76 1390 آذربايجان 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 45,900 34,703,293 Rls. 3,322 $
77 1390 آذربايجان 85287200 ساير تلويزيون هاي رنگي . 195 31,393,246 Rls. 2,730 $
78 1390 آذربايجان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 1,160 26,207,043 Rls. 2,322 $
79 1390 آذربايجان 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 3,690 25,229,211 Rls. 2,194 $
80 1390 آذربايجان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 222 24,716,160 Rls. 2,016 $
81 1390 آذربايجان 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 150 22,688,880 Rls. 2,010 $
82 1390 آذربايجان 42021100 رختدا ن, چمدا ن, کيف (بزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند,باسطح خارجي ا زچرم طبيعي ياورني شده 338 22,244,544 Rls. 1,814 $
83 1390 آذربايجان 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 37 20,108,361 Rls. 1,640 $
84 1390 آذربايجان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 550 17,016,660 Rls. 1,508 $
85 1390 آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 3,260 16,530,064 Rls. 1,544 $
86 1390 آذربايجان 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 388 16,467,946 Rls. 1,560 $
87 1390 آذربايجان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 460 15,606,341 Rls. 1,432 $
88 1390 آذربايجان 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 160 11,594,484 Rls. 1,106 $
89 1390 آذربايجان 55163300 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي رنگارنگ, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره مصنوعي,مخلوط باپشم ياكرك 190 9,800,082 Rls. 937 $
90 1390 آذربايجان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 70 8,327,370 Rls. 784 $
91 1390 آذربايجان 83024200 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي 382 8,297,636 Rls. 784 $
92 1390 آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 100 7,516,897 Rls. 704 $
93 1390 آذربايجان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 30 6,950,151 Rls. 654 $
94 1390 آذربايجان 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 23 5,125,661 Rls. 418 $
95 1390 آذربايجان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 50 4,537,776 Rls. 402 $
96 1390 آذربايجان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 84 3,942,173 Rls. 362 $
97 1390 آذربايجان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 180 2,495,610 Rls. 234 $
98 1390 آذربايجان 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 94 1,757,380 Rls. 166 $
مجموع کل
419,911,658,847 ريال
مجموع کل
37,494,287 دلار
[1]