آمار کل " واردات از" کشور "لبنان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 لبنان 31031000 سوپرفسفات ها 94,498,850 367,209,576,337 Rls. 35,975,461 $
2 1389 لبنان 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 5,785,504 57,171,021,781 Rls. 5,526,933 $
3 1389 لبنان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 697,470 49,569,409,855 Rls. 4,781,334 $
4 1389 لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 56,509 36,497,948,104 Rls. 3,585,622 $
5 1389 لبنان 38089310 علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده ) 248,421 20,442,239,116 Rls. 1,968,486 $
6 1389 لبنان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,773,590 19,289,222,084 Rls. 1,872,013 $
7 1389 لبنان 31043000 سولفات پتاسيم 1,794,000 18,450,256,728 Rls. 1,776,044 $
8 1389 لبنان 31052000 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز کننده ا زت , فسفر و پتاسيم 1,078,892 17,247,758,223 Rls. 1,664,329 $
9 1389 لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 359,392 16,171,305,779 Rls. 1,555,129 $
10 1389 لبنان 10011090 گندم سخت به غيراز گندم دامي . 5,000,000 13,016,297,700 Rls. 1,266,300 $
11 1389 لبنان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 181,840 12,968,826,955 Rls. 1,261,354 $
12 1389 لبنان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 60,680 9,442,936,000 Rls. 908,761 $
13 1389 لبنان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 143,190 8,568,478,750 Rls. 824,824 $
14 1389 لبنان 18050010 پودرکاکائوبدون قندوشكر يامواد شيرين كننده در بسته بندي هاي کمتر ا ز ده کيلوگرم 247,950 8,199,844,242 Rls. 792,348 $
15 1389 لبنان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 1,062,633 8,028,602,967 Rls. 768,063 $
16 1389 لبنان 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 50,030 7,738,184,742 Rls. 744,185 $
17 1389 لبنان 38089329 سايرعلف کش فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه تکنيکال (سم رقيق نشده )غيرمذکور 112,044 6,917,126,677 Rls. 669,879 $
18 1389 لبنان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 50,240 6,827,241,741 Rls. 659,684 $
19 1389 لبنان 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 33,938 6,353,686,219 Rls. 612,620 $
20 1389 لبنان 78060090 سايرمصنوعات ا زسرب غير مذكور درجاي ديگر 174,315 5,992,503,981 Rls. 582,691 $
21 1389 لبنان 18050090 ساير بغير از انواع در بسته بندي هاي كمتر از ده كيلوگرم 136,310 5,962,863,284 Rls. 580,484 $
22 1389 لبنان 11052000 فلس , دانه هاي ريز (ْGranules)وبهم فشرده بصورت حبه (Pellet) ازسيب زميني . 586,000 5,568,865,481 Rls. 540,756 $
23 1389 لبنان 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 85,376 4,834,056,766 Rls. 468,989 $
24 1389 لبنان 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 189,885 4,492,529,811 Rls. 434,199 $
25 1389 لبنان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 215,037 4,434,170,248 Rls. 432,526 $
26 1389 لبنان 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 62,310 3,916,906,959 Rls. 377,699 $
27 1389 لبنان 38089929 ضدجوندگان ومحصولات همانند بصورت تکنيکال عرضه شده بصورت خرده فروشي يابه شكل اشياءيافرآورده هاي غيرمذكور 9,100 3,878,623,775 Rls. 371,036 $
28 1389 لبنان 38089410 ضدعفوني كننده هوا هابصورت محصول آماده 8,352 3,816,000,000 Rls. 369,406 $
29 1389 لبنان 10051010 دا نه ذرت بذري . 82,600 2,933,279,152 Rls. 293,400 $
30 1389 لبنان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 92,400 2,608,603,096 Rls. 253,090 $
31 1389 لبنان 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 162,336 2,545,543,624 Rls. 248,272 $
32 1389 لبنان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 286,901 2,447,011,164 Rls. 236,265 $
33 1389 لبنان 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 357,678 2,409,841,091 Rls. 231,825 $
34 1389 لبنان 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 45,040 2,191,450,698 Rls. 211,457 $
35 1389 لبنان 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 118,300 2,177,783,740 Rls. 209,292 $
36 1389 لبنان 90314100 ا لات ووسايل ا پتيکي براي کنترل ورقه هاي نازك (wafers) ،ادوات نيمه هادي, فتوماسکهاياشبکه هابرا ي ساخت ادوات نيمه هادي 480 2,154,018,210 Rls. 208,005 $
37 1389 لبنان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 128,370 2,084,682,234 Rls. 207,222 $
38 1389 لبنان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 6,331 2,037,210,353 Rls. 195,998 $
39 1389 لبنان 40069090 سايرا شکال (مثلاميله يا ترکه و000)وا شياغيرمذکورا زکائوچوي ولکانيزه نشده 16,318 1,923,161,699 Rls. 187,265 $
40 1389 لبنان 38089129 ساير حشره کش ها تکنيکال (سم رقيق نشده ) 4,550 1,810,300,001 Rls. 180,381 $
41 1389 لبنان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 622 1,675,227,065 Rls. 161,873 $
42 1389 لبنان 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 126,166 1,643,173,425 Rls. 157,182 $
43 1389 لبنان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 258,038 1,433,118,978 Rls. 137,641 $
44 1389 لبنان 85176220 كارت مودم باسيم 117 1,393,224,269 Rls. 134,689 $
45 1389 لبنان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 120 1,325,812,479 Rls. 127,962 $
46 1389 لبنان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 1,946 1,277,013,605 Rls. 122,692 $
47 1389 لبنان 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 126,000 1,187,271,474 Rls. 114,150 $
48 1389 لبنان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 35,192 1,108,839,219 Rls. 106,617 $
49 1389 لبنان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 18,000 1,097,890,459 Rls. 106,046 $
50 1389 لبنان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 8,000 1,031,709,197 Rls. 98,540 $
51 1389 لبنان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 23,720 1,028,690,124 Rls. 98,922 $
52 1389 لبنان 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 255 899,890,572 Rls. 87,334 $
53 1389 لبنان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 425 899,118,651 Rls. 87,058 $
54 1389 لبنان 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 18,500 824,783,400 Rls. 79,139 $
55 1389 لبنان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 1,328 714,917,764 Rls. 68,981 $
56 1389 لبنان 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 235,500 677,114,810 Rls. 65,400 $
57 1389 لبنان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,470 617,901,987 Rls. 59,524 $
58 1389 لبنان 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 12,200 581,120,806 Rls. 55,931 $
59 1389 لبنان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 5,048 570,989,916 Rls. 55,292 $
60 1389 لبنان 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 6,397 565,379,488 Rls. 54,560 $
61 1389 لبنان 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 15,881 538,999,541 Rls. 52,279 $
62 1389 لبنان 31055100 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي نيترا ت ها و فسفات ها 46,000 506,036,210 Rls. 48,438 $
63 1389 لبنان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 9,198 465,724,278 Rls. 44,937 $
64 1389 لبنان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 19,952 464,475,344 Rls. 44,447 $
65 1389 لبنان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 200 417,658,389 Rls. 40,152 $
66 1389 لبنان 31022900 ا ملاح مضاعف و مخلوطهاي سولفات آمونيوم و نيترا ت آمونيوم 48,000 386,354,918 Rls. 37,125 $
67 1389 لبنان 40169940 ا نولپ و تيوپهاي پخت ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 5,000 381,184,036 Rls. 36,780 $
68 1389 لبنان 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 575 377,419,661 Rls. 36,375 $
69 1389 لبنان 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 1,800 344,207,627 Rls. 33,457 $
70 1389 لبنان 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 10,500 318,774,210 Rls. 30,587 $
71 1389 لبنان 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 19,800 307,964,705 Rls. 29,715 $
72 1389 لبنان 43039000 ا شياء ا زپوستهاي نرم طبيعي که درجاي ديگر مذکور نباشد 335 269,542,746 Rls. 25,912 $
73 1389 لبنان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 55 244,941,808 Rls. 23,633 $
74 1389 لبنان 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 17,522 231,833,601 Rls. 22,311 $
75 1389 لبنان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 10,667 223,461,721 Rls. 21,613 $
76 1389 لبنان 60041000 پارچه هاي کشباف يا قلاب باف به پهناي بيش ا ز30cmدا را ي5%وزني يابيشترا زنخ کشش پذيرفاقدنخ کائوچوئي غيراز شماره 6001 5,420 218,730,570 Rls. 21,612 $
77 1389 لبنان 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 75 216,967,298 Rls. 20,830 $
78 1389 لبنان 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 6,664 199,561,731 Rls. 19,060 $
79 1389 لبنان 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 335 182,878,443 Rls. 17,604 $
80 1389 لبنان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 300 182,593,306 Rls. 17,615 $
81 1389 لبنان 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 10,000 180,040,285 Rls. 17,310 $
82 1389 لبنان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 12,950 165,726,910 Rls. 15,974 $
83 1389 لبنان 85340000 مدا رهاي چاپي 27 164,024,512 Rls. 16,442 $
84 1389 لبنان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 5,225 145,053,300 Rls. 13,854 $
85 1389 لبنان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 2,000 136,843,888 Rls. 13,130 $
86 1389 لبنان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,760 136,556,385 Rls. 13,384 $
87 1389 لبنان 14019000 ساير موا د نباتي برا ي بافتن, (باستثناي بامبو و خيزرا ن ) 18,768 128,357,588 Rls. 12,385 $
88 1389 لبنان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 4,550 125,150,000 Rls. 12,060 $
89 1389 لبنان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 150 116,769,720 Rls. 11,267 $
90 1389 لبنان 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 1,000 110,024,737 Rls. 10,603 $
91 1389 لبنان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 172 99,555,300 Rls. 9,575 $
92 1389 لبنان 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 1,227 94,373,000 Rls. 9,565 $
93 1389 لبنان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 2,000 94,303,467 Rls. 9,071 $
94 1389 لبنان 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 208 92,928,373 Rls. 8,956 $
95 1389 لبنان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 15,500 92,879,417 Rls. 9,255 $
96 1389 لبنان 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 781 90,600,000 Rls. 8,797 $
97 1389 لبنان 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 816 86,423,350 Rls. 8,308 $
98 1389 لبنان 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 5,100 84,848,148 Rls. 8,316 $
99 1389 لبنان 62123000 کرست گن حتي كشباف وقلاب باف 505 84,392,494 Rls. 8,409 $
100 1389 لبنان 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري و سوا ري کار 200 82,924,459 Rls. 7,976 $
101 1389 لبنان 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 3,919 81,071,682 Rls. 7,806 $
102 1389 لبنان 58062000 پارچه هاي تاروپودباف, کم عرض, با5درصديابيشترنخ کشش پذير,يانخ کائوچوئي. 3,189 80,815,158 Rls. 7,985 $
103 1389 لبنان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 50 80,693,186 Rls. 7,786 $
104 1389 لبنان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 38 76,536,864 Rls. 7,353 $
105 1389 لبنان 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 5,011 65,305,800 Rls. 6,300 $
106 1389 لبنان 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 48,770 50,643,410 Rls. 4,886 $
107 1389 لبنان 31056000 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,008 50,136,102 Rls. 4,837 $
108 1389 لبنان 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 270 48,500,000 Rls. 4,656 $
109 1389 لبنان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 400 46,546,155 Rls. 4,481 $
110 1389 لبنان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 90 43,547,000 Rls. 4,189 $
111 1389 لبنان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,000 43,518,510 Rls. 4,221 $
112 1389 لبنان 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 1,300 42,925,950 Rls. 4,050 $
113 1389 لبنان 43040000 پوستهاي نرم بدلي و ا شياء ساخته شده ا ز آنها 629 42,530,862 Rls. 4,112 $
114 1389 لبنان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 136 41,634,182 Rls. 4,023 $
115 1389 لبنان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 210 41,564,901 Rls. 3,965 $
116 1389 لبنان 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 2,500 41,536,417 Rls. 4,186 $
117 1389 لبنان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 490 41,225,059 Rls. 3,973 $
118 1389 لبنان 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 1,854 39,378,193 Rls. 3,891 $
119 1389 لبنان 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 502 38,550,762 Rls. 3,735 $
120 1389 لبنان 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,288 38,206,520 Rls. 3,695 $
121 1389 لبنان 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 330 35,630,078 Rls. 3,411 $
122 1389 لبنان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 40 32,700,000 Rls. 3,175 $
123 1389 لبنان 29091900 ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه ، نيتره يا نيتروزه آنها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد - دي اتيل) 300 32,575,969 Rls. 3,148 $
124 1389 لبنان 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 2,186 32,508,524 Rls. 3,212 $
125 1389 لبنان 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 350 31,623,687 Rls. 3,159 $
126 1389 لبنان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 1,150 31,025,933 Rls. 2,990 $
127 1389 لبنان 85261000 دستگاههاي را دا ر 91 30,952,880 Rls. 3,004 $
128 1389 لبنان 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 110 29,381,200 Rls. 2,812 $
129 1389 لبنان 84715010 جعبه کامپيوترشخصي(PC)شامل کليه واحدها و متفرعات داخلي از جمله درا يوها ،بردها ،حافظه وهاردو.... 50 28,543,889 Rls. 2,844 $
130 1389 لبنان 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 750 23,829,800 Rls. 2,300 $
131 1389 لبنان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 120 22,395,815 Rls. 2,153 $
132 1389 لبنان 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 80 18,111,708 Rls. 1,809 $
133 1389 لبنان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 225 18,065,820 Rls. 1,749 $
134 1389 لبنان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 40 17,631,941 Rls. 1,693 $
135 1389 لبنان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 33 16,430,160 Rls. 1,580 $
136 1389 لبنان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 117 14,979,967 Rls. 1,447 $
137 1389 لبنان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 27 14,762,318 Rls. 1,413 $
138 1389 لبنان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 200 13,763,475 Rls. 1,327 $
139 1389 لبنان 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 907 12,320,478 Rls. 1,188 $
140 1389 لبنان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 200 10,026,032 Rls. 1,010 $
141 1389 لبنان 33073000 ا ملاح معطر وساير فرآورده ها برا ي ا ستحمام 1,195 9,823,320 Rls. 936 $
142 1389 لبنان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 800 8,517,340 Rls. 820 $
143 1389 لبنان 49029030 نشريات ومجلات علمي که کمترا زچهارباردرهفته منتشرمي شود 160 7,261,566 Rls. 701 $
144 1389 لبنان 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 80 7,086,900 Rls. 686 $
145 1389 لبنان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 30 3,187,240 Rls. 308 $
146 1389 لبنان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 20 2,215,872 Rls. 214 $
147 1389 لبنان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 5 1,087,176 Rls. 105 $
148 1389 لبنان 66020000 عصا,عصاي صندليشو,شلاق, تازيانه تعليمي وهمانند. 36 747,551 Rls. 72 $
149 1389 لبنان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 2 579,827 Rls. 56 $
مجموع کل
791,216,275,710 ريال
مجموع کل
77,011,725 دلار
[1]