آمار کل " واردات از" کشور "عربستان سعودي" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 عربستان سعودي 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 10,692,000 146,148,868,171 Rls. 14,188,482 $
2 1389 عربستان سعودي 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,010,374 139,289,721,662 Rls. 13,560,909 $
3 1389 عربستان سعودي 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 3,706,442 97,927,251,890 Rls. 9,467,902 $
4 1389 عربستان سعودي 32061900 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100 2,840,000 76,981,583,464 Rls. 7,465,627 $
5 1389 عربستان سعودي 38170010 ا کليل بنزن خطي (lab) 4,091,083 71,959,850,063 Rls. 7,082,713 $
6 1389 عربستان سعودي 28230000 ا کسيدهاي تيتان 2,420,640 59,784,295,472 Rls. 5,810,468 $
7 1389 عربستان سعودي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 4,071,954 56,199,052,919 Rls. 5,649,624 $
8 1389 عربستان سعودي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,691,675 52,019,865,561 Rls. 5,038,169 $
9 1389 عربستان سعودي 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 3,613,500 49,305,330,481 Rls. 4,747,428 $
10 1389 عربستان سعودي 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 3,218,294 44,463,037,245 Rls. 4,296,393 $
11 1389 عربستان سعودي 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 2,919,410 44,293,425,019 Rls. 4,278,868 $
12 1389 عربستان سعودي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 3,035,363 42,791,415,302 Rls. 4,166,307 $
13 1389 عربستان سعودي 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 2,972,267 42,037,518,835 Rls. 4,065,768 $
14 1389 عربستان سعودي 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 1,340,000 40,384,525,425 Rls. 3,885,861 $
15 1389 عربستان سعودي 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 640,050 38,002,074,425 Rls. 3,668,269 $
16 1389 عربستان سعودي 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 2,598,750 37,678,919,708 Rls. 3,644,831 $
17 1389 عربستان سعودي 48192010 پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 998,933 35,274,535,100 Rls. 3,415,076 $
18 1389 عربستان سعودي 29031500 1,2 -دي کلروا تان (ا تيلن دي کلريد) 5,982,690 31,724,096,374 Rls. 3,049,807 $
19 1389 عربستان سعودي 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 440,221 31,439,271,266 Rls. 3,117,163 $
20 1389 عربستان سعودي 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 2,030,000 30,321,098,308 Rls. 2,931,538 $
21 1389 عربستان سعودي 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,879,986 29,649,729,844 Rls. 2,974,209 $
22 1389 عربستان سعودي 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 188,867 28,774,522,072 Rls. 2,828,136 $
23 1389 عربستان سعودي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,980,000 28,640,871,933 Rls. 2,765,604 $
24 1389 عربستان سعودي 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 12,845,025 27,720,760,716 Rls. 2,676,235 $
25 1389 عربستان سعودي 48189010 کاغذتيشوبرا ي مصرف دروا حدهاي توليدي 1,812,753 27,180,730,106 Rls. 2,621,820 $
26 1389 عربستان سعودي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,534,500 23,179,697,336 Rls. 2,246,092 $
27 1389 عربستان سعودي 29025000 ا ستيرن 2,067,359 22,958,464,541 Rls. 2,321,294 $
28 1389 عربستان سعودي 54072010 پارچه هاي تاروپودباف که ا زنواريا اشکال همانند از پلي پروپيلن باترا کم تاري از 105در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر به عرض 200 سانتيمتر ووزن 90 در متر مربع 846,133 22,454,625,033 Rls. 2,161,010 $
29 1389 عربستان سعودي 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 4,647,306 21,612,176,917 Rls. 2,085,121 $
30 1389 عربستان سعودي 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 2,782,549 18,238,495,349 Rls. 1,780,909 $
31 1389 عربستان سعودي 38123030 پايدا رکننده هايUV 276,583 16,344,904,010 Rls. 1,576,083 $
32 1389 عربستان سعودي 70052910 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکور با ضخامت 2.5 mm و کمتر ا زا ن 2,696,511 14,366,788,105 Rls. 1,387,829 $
33 1389 عربستان سعودي 35069100 چسباننده ها برا ساس کائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 446,370 14,324,876,837 Rls. 1,381,250 $
34 1389 عربستان سعودي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 944,256 13,905,680,981 Rls. 1,348,675 $
35 1389 عربستان سعودي 63053300 جوال وکيسه براي بسته بندي کالا,از نوار پلي اتيلن ياپلي پروپيلن ياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 588,030 13,819,749,005 Rls. 1,353,990 $
36 1389 عربستان سعودي 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 329,800 10,043,056,572 Rls. 966,799 $
37 1389 عربستان سعودي 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 747,020 9,586,624,687 Rls. 927,480 $
38 1389 عربستان سعودي 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 665,500 9,384,924,791 Rls. 905,434 $
39 1389 عربستان سعودي 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 736,022 8,547,126,385 Rls. 827,427 $
40 1389 عربستان سعودي 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 508,349 8,429,252,149 Rls. 819,416 $
41 1389 عربستان سعودي 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 519,750 8,290,898,762 Rls. 797,274 $
42 1389 عربستان سعودي 29321100 تترا هيدروفورا ن 328,880 7,837,065,521 Rls. 753,661 $
43 1389 عربستان سعودي 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 382,459 7,028,575,412 Rls. 676,348 $
44 1389 عربستان سعودي 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 536,144 6,700,419,690 Rls. 645,447 $
45 1389 عربستان سعودي 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 440,000 5,877,672,758 Rls. 572,071 $
46 1389 عربستان سعودي 27101930 گريس 230,349 5,636,244,709 Rls. 544,360 $
47 1389 عربستان سعودي 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 247,353 5,362,930,871 Rls. 516,611 $
48 1389 عربستان سعودي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 132,520 5,074,860,291 Rls. 492,528 $
49 1389 عربستان سعودي 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 659,303 4,718,325,472 Rls. 454,518 $
50 1389 عربستان سعودي 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 346,500 4,668,231,766 Rls. 452,649 $
51 1389 عربستان سعودي 38123050 پايدا رکننده ها برپايه فسفيت سرب 375,080 4,371,565,963 Rls. 420,072 $
52 1389 عربستان سعودي 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 90,000 4,325,009,720 Rls. 417,280 $
53 1389 عربستان سعودي 29310000 ترکيبات آلي ، غيرآلي 114,000 4,282,007,635 Rls. 421,949 $
54 1389 عربستان سعودي 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 396,755 4,280,832,397 Rls. 414,552 $
55 1389 عربستان سعودي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 1,148,000 4,278,748,362 Rls. 412,907 $
56 1389 عربستان سعودي 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 298,000 4,270,495,140 Rls. 412,419 $
57 1389 عربستان سعودي 27101910 روغن موتور 233,538 4,248,119,104 Rls. 410,275 $
58 1389 عربستان سعودي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 297,000 4,049,366,508 Rls. 392,223 $
59 1389 عربستان سعودي 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 296,000 3,898,361,315 Rls. 375,908 $
60 1389 عربستان سعودي 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 272,250 3,871,688,799 Rls. 374,682 $
61 1389 عربستان سعودي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 187,800 3,864,360,429 Rls. 373,983 $
62 1389 عربستان سعودي 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 247,500 3,396,583,933 Rls. 328,057 $
63 1389 عربستان سعودي 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 103,832 3,395,036,000 Rls. 344,115 $
64 1389 عربستان سعودي 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 222,750 3,365,055,002 Rls. 325,986 $
65 1389 عربستان سعودي 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 195,250 3,339,564,117 Rls. 322,161 $
66 1389 عربستان سعودي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 152,050 3,286,390,271 Rls. 315,716 $
67 1389 عربستان سعودي 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 152,800 3,205,112,830 Rls. 308,064 $
68 1389 عربستان سعودي 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 59,977 3,114,332,528 Rls. 300,065 $
69 1389 عربستان سعودي 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 136,000 3,094,022,380 Rls. 306,703 $
70 1389 عربستان سعودي 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي 187,200 3,025,150,404 Rls. 291,329 $
71 1389 عربستان سعودي 32065000 محصولات غيرآلي ا ز ا نوا عي که بعنوا ن نورتاب بکار مي رود 360,000 2,988,455,816 Rls. 289,071 $
72 1389 عربستان سعودي 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 120,150 2,768,167,625 Rls. 266,272 $
73 1389 عربستان سعودي 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 80,172 2,661,503,073 Rls. 256,135 $
74 1389 عربستان سعودي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 643,263 2,634,590,987 Rls. 254,159 $
75 1389 عربستان سعودي 70051020 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامت هاي 2.5 ميليمتر وکمتر ا ز آن 496,286 2,518,699,226 Rls. 243,716 $
76 1389 عربستان سعودي 30049030 مكمل هاي دارويي 57,000 2,381,031,053 Rls. 227,277 $
77 1389 عربستان سعودي 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 184,500 2,327,648,566 Rls. 223,548 $
78 1389 عربستان سعودي 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 198,000 2,287,074,745 Rls. 219,890 $
79 1389 عربستان سعودي 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 222,000 2,202,892,147 Rls. 211,585 $
80 1389 عربستان سعودي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 168,000 2,199,210,087 Rls. 212,578 $
81 1389 عربستان سعودي 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 148,500 2,085,868,528 Rls. 201,261 $
82 1389 عربستان سعودي 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 74,435 1,999,063,461 Rls. 192,614 $
83 1389 عربستان سعودي 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل از موادمعدني قيري 148,000 1,962,591,658 Rls. 190,932 $
84 1389 عربستان سعودي 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 65,127 1,880,966,457 Rls. 182,761 $
85 1389 عربستان سعودي 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 123,750 1,721,759,934 Rls. 165,542 $
86 1389 عربستان سعودي 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 75,500 1,676,363,124 Rls. 160,503 $
87 1389 عربستان سعودي 70052110 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميران کلا در توده رنگ شده باضخامت 2.5 ميليمتر و کمتراز آن 336,413 1,631,676,014 Rls. 160,430 $
88 1389 عربستان سعودي 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 43,855 1,578,048,822 Rls. 152,840 $
89 1389 عربستان سعودي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 67,500 1,576,330,000 Rls. 151,701 $
90 1389 عربستان سعودي 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 38,100 1,566,049,387 Rls. 152,410 $
91 1389 عربستان سعودي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 129,260 1,484,644,167 Rls. 142,071 $
92 1389 عربستان سعودي 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 100,000 1,462,938,104 Rls. 141,156 $
93 1389 عربستان سعودي 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 99,000 1,423,884,410 Rls. 142,218 $
94 1389 عربستان سعودي 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 99,720 1,345,894,640 Rls. 130,581 $
95 1389 عربستان سعودي 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 17,000 1,277,963,850 Rls. 121,821 $
96 1389 عربستان سعودي 39012031 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 99,000 1,273,129,286 Rls. 126,856 $
97 1389 عربستان سعودي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 96 1,199,782,140 Rls. 116,875 $
98 1389 عربستان سعودي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 208,688 1,149,385,745 Rls. 111,892 $
99 1389 عربستان سعودي 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 186,000 1,129,433,878 Rls. 108,526 $
100 1389 عربستان سعودي 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الكل 186,360 1,125,700,984 Rls. 108,386 $
101 1389 عربستان سعودي 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 10,705 1,072,265,331 Rls. 103,669 $
102 1389 عربستان سعودي 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 81,520 1,070,547,303 Rls. 104,053 $
103 1389 عربستان سعودي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 74,250 1,065,849,656 Rls. 103,854 $
104 1389 عربستان سعودي 48193000 کيسه به عرض پايه 40 سانتيمتريابيشترا زکاغذيامقوا 40,847 1,022,245,711 Rls. 99,090 $
105 1389 عربستان سعودي 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 49,056 1,005,214,176 Rls. 96,968 $
106 1389 عربستان سعودي 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 41,212 962,480,002 Rls. 94,481 $
107 1389 عربستان سعودي 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 52,770 942,758,000 Rls. 94,080 $
108 1389 عربستان سعودي 56031310 ملحفه يکبار مصرف استريل از پارچه هاي نبافته از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي به وزن بيش از70وكمتراز150گرم درمترمربع 4,230 907,052,632 Rls. 86,739 $
109 1389 عربستان سعودي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,443 888,847,728 Rls. 85,788 $
110 1389 عربستان سعودي 27101920 روغن صنعتي 41,380 872,928,567 Rls. 83,672 $
111 1389 عربستان سعودي 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 14,601 854,000,000 Rls. 82,021 $
112 1389 عربستان سعودي 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 180,000 850,419,456 Rls. 82,254 $
113 1389 عربستان سعودي 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 28,800 821,392,053 Rls. 81,845 $
114 1389 عربستان سعودي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 124,120 759,703,814 Rls. 74,320 $
115 1389 عربستان سعودي 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 10,000 756,547,957 Rls. 73,167 $
116 1389 عربستان سعودي 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 14,089 745,965,623 Rls. 71,582 $
117 1389 عربستان سعودي 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 9,072 700,287,055 Rls. 67,381 $
118 1389 عربستان سعودي 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 60,000 677,936,525 Rls. 65,400 $
119 1389 عربستان سعودي 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 30,130 624,318,307 Rls. 60,228 $
120 1389 عربستان سعودي 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 99,010 617,329,330 Rls. 59,703 $
121 1389 عربستان سعودي 38200000 فرآورده هاي ضديخ ومايعات آماده شده برا ي ذوب يخ 54,600 601,197,595 Rls. 57,859 $
122 1389 عربستان سعودي 29212900 سايرپلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير مذكور دررديف هاي 29212100و29212200 15,200 548,000,000 Rls. 52,728 $
123 1389 عربستان سعودي 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 15,200 545,000,000 Rls. 52,153 $
124 1389 عربستان سعودي 56075010 نخ موردمصرف درتوليدتسمه پروا نه هاي لاستيکي از ساير الياف سنتيك 6,757 533,347,342 Rls. 51,191 $
125 1389 عربستان سعودي 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 49,532 528,344,423 Rls. 51,261 $
126 1389 عربستان سعودي 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 48,000 521,457,096 Rls. 50,034 $
127 1389 عربستان سعودي 28365000 کربنات کلسيم 100,000 519,351,000 Rls. 52,060 $
128 1389 عربستان سعودي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 17,640 517,967,079 Rls. 50,254 $
129 1389 عربستان سعودي 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 99,634 514,276,819 Rls. 49,717 $
130 1389 عربستان سعودي 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 50,000 480,000,000 Rls. 45,736 $
131 1389 عربستان سعودي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 100 454,955,872 Rls. 43,536 $
132 1389 عربستان سعودي 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 30 452,348,840 Rls. 43,491 $
133 1389 عربستان سعودي 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 82,250 450,938,756 Rls. 43,700 $
134 1389 عربستان سعودي 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 240 437,691,602 Rls. 42,478 $
135 1389 عربستان سعودي 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 10,766 433,064,327 Rls. 41,653 $
136 1389 عربستان سعودي 39069080 رزينهاي ا لکريليک ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيک 18,000 426,044,431 Rls. 41,108 $
137 1389 عربستان سعودي 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 15,543 416,488,533 Rls. 39,817 $
138 1389 عربستان سعودي 68052020 تسمه هاي سنباده با محيط 4 متر وكمتر 14,000 374,200,864 Rls. 36,239 $
139 1389 عربستان سعودي 39173300 سايرلوله هامستحکم نشده و بنحوديگري باسايرموادجورنشده ,بالوا زم وملحقات 34,714 366,927,956 Rls. 35,082 $
140 1389 عربستان سعودي 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 24,000 351,699,360 Rls. 33,591 $
141 1389 عربستان سعودي 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 21,600 322,748,831 Rls. 31,202 $
142 1389 عربستان سعودي 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 18,000 308,071,039 Rls. 29,734 $
143 1389 عربستان سعودي 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 18,500 306,730,516 Rls. 30,563 $
144 1389 عربستان سعودي 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 9,913 299,071,356 Rls. 28,662 $
145 1389 عربستان سعودي 70023900 لوله ا زشيشه, کارنشده, که درجاي ديگرذکرنشده باشد. 64,291 283,269,729 Rls. 27,832 $
146 1389 عربستان سعودي 29161200 ا سترهاي ا سيدا کريليک 20,660 272,464,080 Rls. 26,775 $
147 1389 عربستان سعودي 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله 20,480 270,096,491 Rls. 26,006 $
148 1389 عربستان سعودي 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 22 260,752,698 Rls. 24,923 $
149 1389 عربستان سعودي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 9,520 199,458,721 Rls. 19,922 $
150 1389 عربستان سعودي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,006 197,039,914 Rls. 18,954 $
151 1389 عربستان سعودي 20079910 پوره موز,ا نبه, پشن فورت, ليچي و آناناس غير هموژنيزه 18,060 190,493,730 Rls. 18,883 $
152 1389 عربستان سعودي 29126000 پارا فرمالدئيد 20,000 173,850,536 Rls. 16,836 $
153 1389 عربستان سعودي 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 4,170 167,920,000 Rls. 16,000 $
154 1389 عربستان سعودي 48239020 --- كاغذ خو چسب 9,000 152,627,113 Rls. 14,781 $
155 1389 عربستان سعودي 76069100 صفحه ورق يانوار (باستثناءمربع يامستطيل )از آلومينيوم، غيرممزوج، به ضخامت بيش از 0.2 ميليمتر 2,290 150,630,625 Rls. 14,419 $
156 1389 عربستان سعودي 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 4,500 142,978,490 Rls. 13,623 $
157 1389 عربستان سعودي 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 20,000 138,068,800 Rls. 13,642 $
158 1389 عربستان سعودي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 582 129,921,197 Rls. 12,411 $
159 1389 عربستان سعودي 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 3,600 129,716,371 Rls. 12,668 $
160 1389 عربستان سعودي 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 520 98,791,162 Rls. 9,588 $
161 1389 عربستان سعودي 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 1,550 89,475,714 Rls. 8,629 $
162 1389 عربستان سعودي 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 2,664 89,467,592 Rls. 8,550 $
163 1389 عربستان سعودي 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 5,050 88,113,560 Rls. 8,416 $
164 1389 عربستان سعودي 62103000 لباس دوخته ومهياازانواع مذكور درشماره هاي 620111لغايت 620119ا ز پارچه هاي مشمول 5906، 5903، 5907 1,105 72,477,469 Rls. 6,943 $
165 1389 عربستان سعودي 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 277 64,536,754 Rls. 6,397 $
166 1389 عربستان سعودي 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 8,634 54,883,962 Rls. 5,269 $
167 1389 عربستان سعودي 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 2,236 52,043,040 Rls. 5,040 $
168 1389 عربستان سعودي 85176990 سايردستگاهها ي ارسال يادريافت صدا ،تصوير ياساير داده ها ،شامل دستگاه براي برقراري ارتباط دريك شبكه باسيم يابي سيم غير مذكور درجاي ديگر 6 46,823,500 Rls. 4,523 $
169 1389 عربستان سعودي 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 500 30,869,878 Rls. 3,083 $
170 1389 عربستان سعودي 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 2,000 29,785,335 Rls. 2,864 $
171 1389 عربستان سعودي 38190010 مايع ترمز آماده 420 26,182,893 Rls. 2,517 $
172 1389 عربستان سعودي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,000 24,899,510 Rls. 2,403 $
173 1389 عربستان سعودي 09109929 ساير ادويه جات به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي به غيراز آويشن وبرگ غار. 450 22,950,000 Rls. 2,214 $
174 1389 عربستان سعودي 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 70 19,893,206 Rls. 1,931 $
175 1389 عربستان سعودي 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 511 19,270,412 Rls. 1,849 $
176 1389 عربستان سعودي 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 580 17,644,176 Rls. 1,700 $
177 1389 عربستان سعودي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 425 17,297,533 Rls. 1,655 $
178 1389 عربستان سعودي 28530010 --- آب مقطر 8 12,409,852 Rls. 1,186 $
179 1389 عربستان سعودي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 15 10,971,431 Rls. 1,056 $
180 1389 عربستان سعودي 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 125 6,340,000 Rls. 614 $
181 1389 عربستان سعودي 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 2 385,395 Rls. 37 $
مجموع کل
1,760,549,383,794 ريال
مجموع کل
171,093,817 دلار
[1]