آمار کل " واردات از" کشور "اوکراين" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 اوکراين 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 405,898,320 1,985,949,730,507 Rls. 191,441,260 $
2 1389 اوکراين 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 899,747 576,540,622,353 Rls. 55,457,525 $
3 1389 اوکراين 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 1,315,508 564,022,217,692 Rls. 54,143,359 $
4 1389 اوکراين 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 44,267,241 267,673,177,330 Rls. 25,816,623 $
5 1389 اوکراين 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 397,266 261,001,737,781 Rls. 25,292,651 $
6 1389 اوکراين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 685,993 230,936,743,353 Rls. 23,064,551 $
7 1389 اوکراين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,125,649 229,296,962,331 Rls. 21,975,368 $
8 1389 اوکراين 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 14,417,795 199,591,843,661 Rls. 19,356,712 $
9 1389 اوکراين 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 2,137,486 175,010,638,923 Rls. 17,056,409 $
10 1389 اوکراين 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 25,333,011 146,815,429,442 Rls. 14,199,689 $
11 1389 اوکراين 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 1,116,212 136,884,125,744 Rls. 13,159,405 $
12 1389 اوکراين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 30,600,569 122,699,146,626 Rls. 12,123,224 $
13 1389 اوکراين 84144020 کمپرسورتامين هوا ي فشرده جهت را ه ا ندا زي موتورهوا پيماِِairjet starter 36,160 99,512,405,518 Rls. 9,620,302 $
14 1389 اوکراين 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 7,909,519 53,456,064,368 Rls. 5,188,922 $
15 1389 اوکراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 5,014,693 46,965,073,040 Rls. 4,519,833 $
16 1389 اوکراين 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 15,148 43,173,470,340 Rls. 4,321,669 $
17 1389 اوکراين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 3,923,185 39,620,596,293 Rls. 3,849,866 $
18 1389 اوکراين 28230000 ا کسيدهاي تيتان 3,271,300 35,014,549,910 Rls. 3,399,631 $
19 1389 اوکراين 86071100 بوژي محرک و بوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 960,000 23,008,364,000 Rls. 2,329,725 $
20 1389 اوکراين 87042300 وسايط نقليه حمل ونقل کالا,باموتورپيستوني ترا کمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز20تن 438,600 22,867,866,038 Rls. 2,188,941 $
21 1389 اوکراين 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 3,632,021 22,225,213,773 Rls. 2,155,908 $
22 1389 اوکراين 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 84,804 19,990,241,202 Rls. 1,927,291 $
23 1389 اوکراين 10082000 ارزن 4,961,040 16,127,757,843 Rls. 1,583,865 $
24 1389 اوکراين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 124,608 14,553,484,888 Rls. 1,403,453 $
25 1389 اوکراين 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 2,740 13,999,888,000 Rls. 1,354,624 $
26 1389 اوکراين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 266,431 13,406,031,391 Rls. 1,298,949 $
27 1389 اوکراين 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 1,886,900 12,439,408,820 Rls. 1,198,864 $
28 1389 اوکراين 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 501,560 11,203,126,601 Rls. 1,081,163 $
29 1389 اوکراين 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 20,042 10,442,779,000 Rls. 1,023,340 $
30 1389 اوکراين 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 85,774 8,857,084,040 Rls. 854,436 $
31 1389 اوکراين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 1,263,160 8,540,540,114 Rls. 832,099 $
32 1389 اوکراين 84118100 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت حدا کثر5000کيلووا ت 1,700 7,619,558,575 Rls. 732,509 $
33 1389 اوکراين 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 276,174 6,358,362,937 Rls. 614,254 $
34 1389 اوکراين 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 387,745 6,018,668,950 Rls. 580,194 $
35 1389 اوکراين 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 53,877 5,956,744,775 Rls. 576,869 $
36 1389 اوکراين 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 1,033,400 5,881,585,997 Rls. 589,574 $
37 1389 اوکراين 72021920 فرومنگنز دا را ي ا درصدوزني ياکمترکربن سايرا بعاد 248,337 5,776,543,085 Rls. 557,366 $
38 1389 اوکراين 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 312,105 5,627,816,093 Rls. 543,491 $
39 1389 اوکراين 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,004,330 5,341,000,000 Rls. 514,795 $
40 1389 اوکراين 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 657,648 5,243,389,059 Rls. 508,035 $
41 1389 اوکراين 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 11,855 4,994,526,198 Rls. 482,125 $
42 1389 اوکراين 25070010 کائولن 4,329,256 4,726,458,952 Rls. 456,257 $
43 1389 اوکراين 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,261,000 4,390,304,266 Rls. 444,993 $
44 1389 اوکراين 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 774,350 4,345,198,154 Rls. 433,999 $
45 1389 اوکراين 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 8,856 4,207,314,360 Rls. 405,955 $
46 1389 اوکراين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 9,122 4,162,914,454 Rls. 399,505 $
47 1389 اوکراين 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 525,000 4,030,662,939 Rls. 388,213 $
48 1389 اوکراين 84594000 ساير ماشين هاي صيقل کردن جدار داخلي براي فلزا ت، که در جاي ديگرمذکورنباشد 85,000 4,014,033,684 Rls. 386,485 $
49 1389 اوکراين 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 230,136 3,975,722,994 Rls. 384,246 $
50 1389 اوکراين 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 39,346 3,835,228,656 Rls. 376,890 $
51 1389 اوکراين 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 556,765 3,801,248,672 Rls. 368,094 $
52 1389 اوکراين 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 515,290 3,088,082,366 Rls. 297,045 $
53 1389 اوکراين 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 389,380 2,973,753,140 Rls. 286,062 $
54 1389 اوکراين 85340000 مدا رهاي چاپي 46 2,605,673,368 Rls. 253,003 $
55 1389 اوکراين 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 49 2,486,438,569 Rls. 239,403 $
56 1389 اوکراين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 190,500 2,141,753,062 Rls. 206,274 $
57 1389 اوکراين 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 318,003 2,065,284,823 Rls. 200,923 $
58 1389 اوکراين 29171200 ا سيدآدي پيک , ا ملاح و ا سترهاي آن 191,000 2,045,626,875 Rls. 197,478 $
59 1389 اوکراين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 72,904 1,920,236,942 Rls. 185,643 $
60 1389 اوکراين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 4,134 1,831,337,670 Rls. 176,702 $
61 1389 اوکراين 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 100,345 1,762,830,769 Rls. 172,305 $
62 1389 اوکراين 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 256,921 1,692,202,622 Rls. 163,268 $
63 1389 اوکراين 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 163,690 1,681,646,874 Rls. 162,122 $
64 1389 اوکراين 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 45,090 1,480,838,118 Rls. 141,930 $
65 1389 اوکراين 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 14,026 1,439,523,384 Rls. 143,780 $
66 1389 اوکراين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 114,440 1,427,144,894 Rls. 137,484 $
67 1389 اوکراين 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 92,470 1,404,604,498 Rls. 135,807 $
68 1389 اوکراين 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 132,161 1,379,262,391 Rls. 133,347 $
69 1389 اوکراين 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 204,100 1,310,486,285 Rls. 126,787 $
70 1389 اوکراين 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 144,909 1,275,570,552 Rls. 123,201 $
71 1389 اوکراين 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 17,600 1,213,016,973 Rls. 115,580 $
72 1389 اوکراين 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 29,130 1,203,314,609 Rls. 117,308 $
73 1389 اوکراين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 18,600 1,171,359,767 Rls. 112,990 $
74 1389 اوکراين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 155 1,135,395,085 Rls. 108,308 $
75 1389 اوکراين 04089100 تخم پرندگان , خشک کرده , بدون پوست 40,000 1,132,469,550 Rls. 109,055 $
76 1389 اوکراين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 21,604 1,064,943,843 Rls. 102,732 $
77 1389 اوکراين 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 38,127 1,023,376,124 Rls. 98,411 $
78 1389 اوکراين 28332500 سولفات هااز مس 60,000 968,552,324 Rls. 93,943 $
79 1389 اوکراين 34039910 روان كننده سيليكوني 84,865 940,770,450 Rls. 90,450 $
80 1389 اوکراين 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 112,000 869,300,544 Rls. 84,406 $
81 1389 اوکراين 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 650 848,448,950 Rls. 81,952 $
82 1389 اوکراين 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 702,000 843,411,000 Rls. 81,089 $
83 1389 اوکراين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 688,700 821,799,899 Rls. 79,199 $
84 1389 اوکراين 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 854 788,866,112 Rls. 76,396 $
85 1389 اوکراين 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 119,680 767,597,098 Rls. 73,371 $
86 1389 اوکراين 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 54,500 719,995,839 Rls. 69,115 $
87 1389 اوکراين 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 8,841 713,529,489 Rls. 69,565 $
88 1389 اوکراين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 49,770 690,745,694 Rls. 66,739 $
89 1389 اوکراين 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 13,150 669,450,600 Rls. 64,081 $
90 1389 اوکراين 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 7 662,239,353 Rls. 63,904 $
91 1389 اوکراين 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 20,000 624,949,200 Rls. 60,300 $
92 1389 اوکراين 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 100 619,426,643 Rls. 59,784 $
93 1389 اوکراين 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 108,500 589,536,095 Rls. 58,883 $
94 1389 اوکراين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 35,074 577,866,677 Rls. 55,545 $
95 1389 اوکراين 84341000 ماشين هاي شيردوش 600 569,327,111 Rls. 55,013 $
96 1389 اوکراين 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 21,240 543,723,133 Rls. 52,553 $
97 1389 اوکراين 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 53,000 538,743,510 Rls. 52,864 $
98 1389 اوکراين 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 22,500 532,208,772 Rls. 51,651 $
99 1389 اوکراين 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 17,200 529,967,642 Rls. 51,637 $
100 1389 اوکراين 79020000 قرا ضه وضايعات روي 64,000 519,492,896 Rls. 49,948 $
101 1389 اوکراين 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 54,000 511,947,800 Rls. 49,221 $
102 1389 اوکراين 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 514 511,125,232 Rls. 49,629 $
103 1389 اوکراين 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 45,408 477,092,660 Rls. 45,655 $
104 1389 اوکراين 29222100 ا سيدهاي آمينو نفتل سولفونيک و ا ملاح آنها 52,000 475,512,000 Rls. 45,828 $
105 1389 اوکراين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,133 468,538,917 Rls. 45,411 $
106 1389 اوکراين 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 158 459,797,882 Rls. 45,185 $
107 1389 اوکراين 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 630 450,351,965 Rls. 43,371 $
108 1389 اوکراين 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 24,373 437,662,423 Rls. 42,756 $
109 1389 اوکراين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 18,233 436,593,038 Rls. 42,474 $
110 1389 اوکراين 25085000 ا ندا لوزيت , سيانيت و سيليمانيت 200,000 426,111,800 Rls. 41,684 $
111 1389 اوکراين 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,000 417,829,846 Rls. 40,360 $
112 1389 اوکراين 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 7,720 403,529,240 Rls. 38,896 $
113 1389 اوکراين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 5,516 399,579,096 Rls. 38,569 $
114 1389 اوکراين 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 2,236 399,403,358 Rls. 38,502 $
115 1389 اوکراين 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 7,420 384,970,878 Rls. 36,783 $
116 1389 اوکراين 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 15,500 377,196,508 Rls. 36,607 $
117 1389 اوکراين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 32,800 339,008,141 Rls. 32,725 $
118 1389 اوکراين 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,377 331,333,079 Rls. 32,146 $
119 1389 اوکراين 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 13,512 323,645,155 Rls. 31,365 $
120 1389 اوکراين 84801000 شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت. 3,950 321,941,966 Rls. 30,995 $
121 1389 اوکراين 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 10,000 313,469,550 Rls. 30,150 $
122 1389 اوکراين 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 9,500 312,877,725 Rls. 30,713 $
123 1389 اوکراين 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 114,080 308,480,432 Rls. 29,821 $
124 1389 اوکراين 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 20,628 293,428,583 Rls. 29,012 $
125 1389 اوکراين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 9,310 290,138,372 Rls. 27,950 $
126 1389 اوکراين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 6,830 279,909,700 Rls. 26,778 $
127 1389 اوکراين 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 1,609 278,939,205 Rls. 26,883 $
128 1389 اوکراين 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 80,630 271,759,999 Rls. 26,227 $
129 1389 اوکراين 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 13,150 253,582,824 Rls. 24,417 $
130 1389 اوکراين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 6,259 251,045,671 Rls. 24,160 $
131 1389 اوکراين 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 1,982 222,183,143 Rls. 21,382 $
132 1389 اوکراين 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 18,424 220,108,971 Rls. 22,064 $
133 1389 اوکراين 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 15,640 218,364,396 Rls. 20,972 $
134 1389 اوکراين 81041100 منيزيم بصورت کارنشده, باخلوص حداقل 99.8درصد . 5,000 212,795,086 Rls. 20,502 $
135 1389 اوکراين 26201900 خاکسترو رسوبات حاوي عمدتا "فلز روي (باستثناي ماتهاي گالوانيزاسيون ) 20,000 208,778,700 Rls. 20,100 $
136 1389 اوکراين 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 1,350 207,033,304 Rls. 20,102 $
137 1389 اوکراين 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 18,000 206,744,580 Rls. 19,849 $
138 1389 اوکراين 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 755 204,176,746 Rls. 19,637 $
139 1389 اوکراين 84335390 سايرماشينهابراي بردا شت ريشه ياغده بجزکمباين مخصوص بردا شت چغندرقندوسيب زميني 8,600 202,004,096 Rls. 19,799 $
140 1389 اوکراين 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 13,705 199,718,987 Rls. 19,189 $
141 1389 اوکراين 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 26,000 188,960,930 Rls. 18,828 $
142 1389 اوکراين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 69 185,080,637 Rls. 18,167 $
143 1389 اوکراين 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 20,000 180,253,523 Rls. 17,320 $
144 1389 اوکراين 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده که در جاي ديگر مذکور نباشد. 17,000 176,658,900 Rls. 17,085 $
145 1389 اوکراين 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 32,427 167,568,894 Rls. 16,173 $
146 1389 اوکراين 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 4,750 162,659,800 Rls. 15,677 $
147 1389 اوکراين 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 8,500 160,317,780 Rls. 15,312 $
148 1389 اوکراين 40151920 دستكش معاينه 2,371 156,296,414 Rls. 15,574 $
149 1389 اوکراين 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 7,380 152,722,130 Rls. 14,770 $
150 1389 اوکراين 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 920 151,788,834 Rls. 14,678 $
151 1389 اوکراين 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 4,800 150,073,003 Rls. 14,441 $
152 1389 اوکراين 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 200 149,912,069 Rls. 14,318 $
153 1389 اوکراين 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 44,000 144,962,225 Rls. 13,929 $
154 1389 اوکراين 70109060 بطريهاي رنگي باظرفيت ا سمي يک ليتروکمترا زا ن 19,220 144,357,764 Rls. 14,418 $
155 1389 اوکراين 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر 26,000 141,271,322 Rls. 14,110 $
156 1389 اوکراين 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 20,024 140,073,335 Rls. 13,515 $
157 1389 اوکراين 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 19,943 138,655,539 Rls. 13,382 $
158 1389 اوکراين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 16,000 138,180,036 Rls. 13,284 $
159 1389 اوکراين 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 7,300 136,163,222 Rls. 13,149 $
160 1389 اوکراين 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, غير ازرديف 72189100 20,789 132,557,961 Rls. 12,668 $
161 1389 اوکراين 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 1,684 125,734,910 Rls. 11,994 $
162 1389 اوکراين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 65 123,954,908 Rls. 12,030 $
163 1389 اوکراين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 2,350 122,846,426 Rls. 11,809 $
164 1389 اوکراين 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,050 121,790,040 Rls. 11,607 $
165 1389 اوکراين 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 3,860 120,405,359 Rls. 11,588 $
166 1389 اوکراين 84138200 بالابرهاي آبگونها 3,840 119,651,364 Rls. 11,528 $
167 1389 اوکراين 94011000 نشيمنهاا زا نواعي که براي وسايط نقليه هوائي مورد استفاده قرار ميگيرند 2,550 119,156,980 Rls. 11,497 $
168 1389 اوکراين 85461000 مقره هاي عايق برق ا ز شيشه 8,500 115,343,810 Rls. 11,493 $
169 1389 اوکراين 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 3 109,212,340 Rls. 10,477 $
170 1389 اوکراين 84632000 ماشين هاي حديده کردن بوسيله نورد براي کاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 8,000 103,615,500 Rls. 10,050 $
171 1389 اوکراين 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 140 101,721,196 Rls. 9,872 $
172 1389 اوکراين 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 2,250 97,186,123 Rls. 9,347 $
173 1389 اوکراين 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 148 96,184,422 Rls. 9,281 $
174 1389 اوکراين 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 486 88,347,754 Rls. 8,659 $
175 1389 اوکراين 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,829 81,961,757 Rls. 7,879 $
176 1389 اوکراين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 560 79,577,748 Rls. 7,650 $
177 1389 اوکراين 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 17,640 77,560,657 Rls. 7,622 $
178 1389 اوکراين 84602100 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت، غيراز سطوح تخت،با دقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر,باکنترل شماره اي 5,930 76,799,809 Rls. 7,449 $
179 1389 اوکراين 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 10 69,864,007 Rls. 6,784 $
180 1389 اوکراين 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 10,000 69,511,092 Rls. 6,709 $
181 1389 اوکراين 84148020 واحدهاي هواساز (air end) 5,170 64,856,678 Rls. 6,235 $
182 1389 اوکراين 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 262 64,346,600 Rls. 6,186 $
183 1389 اوکراين 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 361 62,464,109 Rls. 6,020 $
184 1389 اوکراين 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 560 59,946,055 Rls. 5,765 $
185 1389 اوکراين 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 673 57,283,862 Rls. 5,509 $
186 1389 اوکراين 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 781 55,725,862 Rls. 5,340 $
187 1389 اوکراين 85118090 سايردستگاههاي برقي روشن کردن يابه راه انداختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنها، غيرمذکوردرجاي ديگر 560 47,092,308 Rls. 4,527 $
188 1389 اوکراين 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 200 46,998,586 Rls. 4,644 $
189 1389 اوکراين 85153130 ماشين جوشکاري پلاسما 120 44,915,460 Rls. 4,285 $
190 1389 اوکراين 90339000 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد . 135 36,006,929 Rls. 3,474 $
191 1389 اوکراين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 260 34,100,000 Rls. 3,253 $
192 1389 اوکراين 85113030 ساير دلكوها غير مذكور درجاي ديگر 193 33,479,871 Rls. 3,227 $
193 1389 اوکراين 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 1,870 29,986,213 Rls. 2,988 $
194 1389 اوکراين 63079010 ماسک مخصوص جرا حان 66 28,968,554 Rls. 2,792 $
195 1389 اوکراين 85171100 دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless) 15 28,507,519 Rls. 2,858 $
196 1389 اوکراين 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 153 28,323,518 Rls. 2,724 $
197 1389 اوکراين 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 550 28,078,857 Rls. 2,752 $
198 1389 اوکراين 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 27 26,427,758 Rls. 2,554 $
199 1389 اوکراين 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 600 26,400,000 Rls. 2,562 $
200 1389 اوکراين 84821000 بلبرينگ. 630 26,127,838 Rls. 2,522 $
مجموع کل
5,591,297,414,058 ريال
مجموع کل
540,617,044 دلار