آمار کل " واردات از" کشور "(جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63كيلوولت به بالا 68,669 2,908,117,291 Rls. 290,104 $
2 1388 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84281090 سايرآسانسورهاوچرخهاي بالاكشنده محفظه دا ر بجزموا ردمذكور 20,687 1,507,078,503 Rls. 151,313 $
3 1388 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84821000 بلبرينگ. 22,500 1,481,138,652 Rls. 149,089 $
4 1388 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 27,629 1,439,717,750 Rls. 145,208 $
5 1388 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85352990 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ربرا ي ولتاژمساوي بابيش از 5/72 كيلوولت بجزسكسيونرودژنكتور 16,468 420,258,776 Rls. 41,896 $
6 1388 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 9,325 300,047,213 Rls. 30,246 $
7 1388 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 64,550 291,869,869 Rls. 29,419 $
8 1388 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 222 219,892,460 Rls. 22,093 $
9 1388 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85352110 سكسيونر براي ولتاژ كمتر از 5/72 كيلووات وبيشتر از 1000ولت 2,825 212,140,293 Rls. 21,393 $
10 1388 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 456 195,594,186 Rls. 19,797 $
11 1388 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84335970 دستگاه برداشت از نوع تكان دهنده ولرزاننده 850 195,179,081 Rls. 19,729 $
12 1388 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 190 133,396,106 Rls. 13,298 $
13 1388 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 3,975 106,810,047 Rls. 10,819 $
14 1388 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 27 90,824,988 Rls. 9,147 $
15 1388 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 71069200 نقره نيمه ساخته (ا زجمله نقره آبكاري شده باطلاياباپلاتين ) 40 66,918,021 Rls. 6,776 $
16 1388 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85392210 لامپ سيگنال به قدرت حداكثر 200وات وبراي ولتاژ بيشتر از 100ولت 42 52,600,779 Rls. 5,281 $
17 1388 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 1,650 36,085,530 Rls. 3,597 $
18 1388 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 1,275 30,180,125 Rls. 3,057 $
19 1388 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 45 12,860,000 Rls. 1,296 $
20 1388 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84209100 غلتك هابرا ي ماشين هاي تخت كردن ياماشين هاي نوردكردن 8 9,221,184 Rls. 929 $
21 1388 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 48211000 ا نوا ع برچسب ا زكاغذ يامقوا , چاپ شده 6 1,439,593 Rls. 146 $
مجموع کل
9,711,370,447 ريال
مجموع کل
974,635 دلار
[1]