آمار کل " واردات از" کشور "(بلوروس ( روسيه سفيد" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 17,017,917 237,686,802,021 Rls. 23,921,588 $
2 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,777,285 27,029,561,021 Rls. 2,712,722 $
3 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يك چشمي,تلسكوپهاي ا پتيكي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 162 11,465,378,430 Rls. 1,149,054 $
4 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 87042200 وسايل نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن 5تا20تن 267,850 11,183,676,817 Rls. 1,133,827 $
5 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 85261000 دستگاههاي را دا ر 45 9,929,686,160 Rls. 999,264 $
6 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 84049000 ا جزاء وقطعات دستگاههاي كمكي برا ي ا ستفاده در ديگها 151,872 8,088,218,517 Rls. 806,483 $
7 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, ا زآكريليك يامدآكريليك. 515,665 7,470,529,848 Rls. 754,178 $
8 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 90051000 دوربين دوچشمي 595 2,915,229,927 Rls. 293,341 $
9 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 54021010 نخ پلي آميد 6 دسي تكس 900 تا 2400ومقاومت 5/73تا4/ cn/tex90غير خرده فروشي 106,880 2,878,172,936 Rls. 289,994 $
10 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 90148000 آلات و دستگاههاي ناوبري غيرازرديف 90142000و90141000 201 2,672,784,327 Rls. 268,631 $
11 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 537,246 2,286,522,814 Rls. 231,898 $
12 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 87041010 دامپرهاي طراحي شده براي خارج ازشاهراههابا وزن ناخالص وسيله نقليه (وزن وسيله نقليه و محموله )حدا كثر30 تن 39,000 2,246,473,016 Rls. 223,933 $
13 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 23,500 2,022,260,358 Rls. 201,584 $
14 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 37,242 1,930,889,160 Rls. 195,182 $
15 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 87019010 ترا كتور كشاورزي با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار(غيراز چرخ زنجيري ) 24,280 1,534,455,085 Rls. 153,207 $
16 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 40119490 سايرلاستيك رويي چرخ بادي غيرمذكور موردا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه بيشترا ز61سانتيمتربدون توليد داخل 45,611 1,470,048,203 Rls. 148,153 $
17 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 04021090 شيروخامه شيربه شكل پودرباميزا ن چربي كمترا ز 5/1 درصد غيرمذكور درجاي ديگر 50,000 1,270,385,973 Rls. 128,361 $
18 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 90131000 دوربينهاي نشانه گيري برا ي نصب روي ا سلحه; پريسكوپ; دوربينهاي طراحي شده بعنوا ن قطعات ماشينهاي اين فضل ياقسمت شانزدهم 126 1,192,216,188 Rls. 119,845 $
19 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 40116390 لاستيك رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 52,690 1,143,333,028 Rls. 115,722 $
20 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخروطي. 34,708 982,723,926 Rls. 99,108 $
21 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 85252090 ساير دستگاههاي فرستنده توا م شده با گيرنده غير مذكور درجاي ديگر 364 858,668,200 Rls. 85,867 $
22 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 85269200 دستگاههاي كنترل ا ز را ه دور را ديوئي 24 530,291,650 Rls. 53,408 $
23 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 1,941 488,490,965 Rls. 48,898 $
24 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 84603910 ماشين سنگ سنباده (ا بزا رتيزكن ) 1,712 348,361,088 Rls. 34,836 $
25 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توكردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 24,000 340,726,406 Rls. 34,015 $
26 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 16,250 247,685,868 Rls. 25,795 $
27 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 87019090 ترا كتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 4,000 241,116,926 Rls. 24,649 $
28 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 85291040 ا جزا ء وقطعات آ نتنهاي مربوط به دستگاههاي صوتي وتصويري 8 203,826,700 Rls. 20,495 $
29 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 40116290 لاستيك رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا كثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 12,940 190,713,875 Rls. 19,171 $
30 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 621 185,972,027 Rls. 18,597 $
31 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 87011000 تراكتورهاي كوچك قابل هدايت بوسيله انسان پياده (pedestyain controlled) 2,128 127,176,123 Rls. 13,001 $
32 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 6 113,809,800 Rls. 11,444 $
33 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 90029000 عدسي,منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيكي,ا زهرماده, سوا رشده, كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 2 112,391,858 Rls. 11,380 $
34 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 239 89,754,218 Rls. 9,102 $
35 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده كردن ياكشت وزرع زمين... 514 84,393,151 Rls. 8,457 $
36 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 44182000 در,چهارچوب, دوره و آستانه در ا ز چوب 2,840 81,607,001 Rls. 8,231 $
37 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 27 61,534,200 Rls. 6,187 $
38 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 90015090 ساير عدسي هاي عينك غيرشيشه ا ي وا زنوع چند كانون 0 60,927,384 Rls. 6,088 $
39 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 550 54,670,000 Rls. 5,415 $
40 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 228 34,249,172 Rls. 3,468 $
41 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 1,182 32,670,906 Rls. 3,324 $
42 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 85426000 مدا رهاي مجتمع مختلط (hybrid) 35 18,724,778 Rls. 1,869 $
43 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 85 14,898,098 Rls. 1,516 $
44 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 744 12,682,983 Rls. 1,301 $
45 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 42 11,806,708 Rls. 1,211 $
46 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 84332000 ماشين هاي علف زني(همچنين ميله هاي برش برا ي سوا ركردن روي ترا كتور),غيرمذكوردرجاي ديگر 335 11,535,887 Rls. 1,179 $
47 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 85421000 كارتهاي توا م بايك مدا ر مجتمع ا لكترونيكي (كارتهاي هوشمندsmart cards ) 40 9,933,372 Rls. 995 $
48 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 87162000 تريلرهاونيمه تريلرهاي بارگيري ياتخليه خودكار برا ي مصارف كشاورزي 215 3,950,338 Rls. 404 $
49 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 84314100 سطل, بيل, چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 40 3,601,448 Rls. 368 $
50 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 83024100 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند برا ي ساختمان ا زفلزمعمولي 52 2,482,404 Rls. 255 $
51 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 84821000 بلبرينگ. 58 2,356,181 Rls. 242 $
52 1388 (بلوروس ( روسيه سفيد 84321020 گاوا هن قلمي(خيش ) فاقد خاك برگردا ن 33 1,215,488 Rls. 124 $
مجموع کل
341,981,572,958 ريال
مجموع کل
34,407,369 دلار
[1]