آمار کل " واردات از" کشور "گرجستان" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 13,986,848 26,978,114,794 Rls. 2,722,335 $
2 1388 گرجستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 1,068,950 6,948,882,545 Rls. 701,045 $
3 1388 گرجستان 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 576,750 3,527,504,712 Rls. 354,866 $
4 1388 گرجستان 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 271,670 3,209,338,277 Rls. 323,121 $
5 1388 گرجستان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 29,530 1,519,198,200 Rls. 152,760 $
6 1388 گرجستان 73053900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده غير از درازا باقطرخارجي بيش از 4/406 ميليمتر وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 221,500 1,517,300,074 Rls. 151,821 $
7 1388 گرجستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 114,460 1,310,181,523 Rls. 132,287 $
8 1388 گرجستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 94,260 1,128,589,647 Rls. 113,380 $
9 1388 گرجستان 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي كه عمل آمده ا ند 346,000 951,755,554 Rls. 95,307 $
10 1388 گرجستان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت كردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 42,000 854,250,000 Rls. 85,425 $
11 1388 گرجستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 52,340 675,605,415 Rls. 67,500 $
12 1388 گرجستان 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 64,205 645,479,140 Rls. 65,004 $
13 1388 گرجستان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 104,980 644,314,298 Rls. 64,434 $
14 1388 گرجستان 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 97,270 637,163,887 Rls. 63,542 $
15 1388 گرجستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدكاكائوياشكلات 41,800 627,206,150 Rls. 63,080 $
16 1388 گرجستان 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 85,680 578,244,801 Rls. 58,189 $
17 1388 گرجستان 44092000 چوب ا زتيره غيركاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد 214,340 560,943,613 Rls. 56,380 $
18 1388 گرجستان 44091000 چوب ا زتيره كاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته كارشده باشد 209,320 539,420,622 Rls. 54,432 $
19 1388 گرجستان 84134000 تلمبه هاي بتون 42,580 359,082,336 Rls. 36,212 $
20 1388 گرجستان 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 14,793 292,408,374 Rls. 29,367 $
21 1388 گرجستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 27,550 254,780,830 Rls. 25,924 $
22 1388 گرجستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 170,910 233,071,852 Rls. 24,047 $
23 1388 گرجستان 70021000 گلوله ا زشيشه, كارنشده. 10,000 212,192,560 Rls. 21,507 $
24 1388 گرجستان 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي كه درجاي ديگرمذكور نيست 42,950 132,964,226 Rls. 13,305 $
25 1388 گرجستان 08022100 فندق با پوست , تازه يا خشك كرده 9,000 108,609,546 Rls. 10,993 $
26 1388 گرجستان 38011000 گرا فيت مصنوعي 4,900 97,983,926 Rls. 9,813 $
27 1388 گرجستان 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 40,710 96,631,404 Rls. 9,768 $
28 1388 گرجستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 5,410 95,625,057 Rls. 9,653 $
29 1388 گرجستان 28209000 سايرا كسيدهاي منگنز(باستثناي دي ا كسيدمنگنز) 20,662 88,895,618 Rls. 9,119 $
30 1388 گرجستان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 4,880 77,630,767 Rls. 7,847 $
31 1388 گرجستان 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا ركار و وا نت 1,650 49,212,989 Rls. 4,973 $
32 1388 گرجستان 73111000 سيلندرهاي گازمايع غيرقابل پرشدن مجدد( يكبارمصرف )ازچدن ،آهن يافولاد 2,420 48,240,174 Rls. 4,843 $
33 1388 گرجستان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25% كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 7,420 47,477,491 Rls. 4,847 $
34 1388 گرجستان 84253190 سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر 2,240 39,499,244 Rls. 3,995 $
35 1388 گرجستان 85371090 ساير تابلو، پانل، كنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذكور 340 27,850,158 Rls. 2,814 $
36 1388 گرجستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 3,230 26,553,100 Rls. 2,678 $
37 1388 گرجستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 730 21,987,491 Rls. 2,201 $
38 1388 گرجستان 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 710 21,325,159 Rls. 2,131 $
39 1388 گرجستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 80 10,830,000 Rls. 1,098 $
40 1388 گرجستان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 60 4,517,978 Rls. 452 $
41 1388 گرجستان 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 60 4,517,978 Rls. 452 $
42 1388 گرجستان 85366100 سرپيچ لامپ 50 4,517,978 Rls. 452 $
43 1388 گرجستان 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 200 3,958,941 Rls. 400 $
44 1388 گرجستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 100 3,002,100 Rls. 300 $
45 1388 گرجستان 84821000 بلبرينگ. 80 2,241,569 Rls. 224 $
46 1388 گرجستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 100 2,001,400 Rls. 200 $
47 1388 گرجستان 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 20 1,807,191 Rls. 181 $
48 1388 گرجستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 50 1,505,704 Rls. 150 $
49 1388 گرجستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 50 1,501,051 Rls. 150 $
50 1388 گرجستان 84254200 جكها وچرخهاي بالاكشنده ،هيدروليكي 50 1,000,701 Rls. 100 $
مجموع کل
55,226,918,145 ريال
مجموع کل
5,565,107 دلار
[1]