آمار کل " واردات از" کشور "کانادا" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 کانادا 10011090 ساير گندم سخت 579,944,710 1,571,894,652,286 Rls. 159,229,675 $
2 1388 کانادا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 179,005 90,336,205,833 Rls. 9,088,109 $
3 1388 کانادا 86079100 ا جزا ءوقطعات لكوموتيوهايالكوترا كتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند. 351,311 88,522,195,399 Rls. 8,925,627 $
4 1388 کانادا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 1,380,031 88,306,172,621 Rls. 8,922,777 $
5 1388 کانادا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 122,455 76,791,365,432 Rls. 7,722,911 $
6 1388 کانادا 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 208,492 71,671,415,056 Rls. 7,206,655 $
7 1388 کانادا 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 123,922 69,200,522,863 Rls. 7,067,029 $
8 1388 کانادا 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن كننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 150,710 49,233,191,804 Rls. 4,966,498 $
9 1388 کانادا 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 49,970 42,268,556,485 Rls. 4,254,793 $
10 1388 کانادا 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 977,770 37,705,421,205 Rls. 3,931,619 $
11 1388 کانادا 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 58,954 37,218,975,462 Rls. 3,768,069 $
12 1388 کانادا 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 99,196 35,579,797,780 Rls. 3,602,179 $
13 1388 کانادا 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 17,360 30,468,962,378 Rls. 3,094,799 $
14 1388 کانادا 07134000 عدس غلاف كنده , خشك كرده 4,540,156 27,061,025,900 Rls. 2,718,767 $
15 1388 کانادا 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 3,991,941 25,907,020,114 Rls. 2,627,467 $
16 1388 کانادا 84741000 ماشين هاي جوركردن, غربال كردن, جدا كردن ياشستن خاك, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 62,403 23,436,474,381 Rls. 2,373,968 $
17 1388 کانادا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 14,645 23,424,469,983 Rls. 2,357,243 $
18 1388 کانادا 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 7,479 21,566,687,075 Rls. 2,177,670 $
19 1388 کانادا 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 170,000 20,427,115,522 Rls. 2,044,529 $
20 1388 کانادا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 74,505 20,342,239,069 Rls. 2,044,301 $
21 1388 کانادا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 2,514,743 19,871,999,937 Rls. 2,004,318 $
22 1388 کانادا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 18,110 19,440,175,447 Rls. 1,963,106 $
23 1388 کانادا 05111000 ا سپرم گاوي 235 19,252,588,522 Rls. 1,951,711 $
24 1388 کانادا 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 60,190 18,814,596,353 Rls. 1,904,311 $
25 1388 کانادا 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي يا ژئوفيزيكي ,غير مذكور درجاي ديگر . 2,189 17,259,997,714 Rls. 1,739,952 $
26 1388 کانادا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 5,704 16,709,789,097 Rls. 1,684,479 $
27 1388 کانادا 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 112,380 16,679,776,396 Rls. 1,690,724 $
28 1388 کانادا 84128000 موتورهاوماشين هاي محرك كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشد 20,979 16,426,805,712 Rls. 1,714,877 $
29 1388 کانادا 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 269,033 15,835,415,282 Rls. 1,595,836 $
30 1388 کانادا 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطركمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذكوردرجاي ديگر 2,124,438 15,801,905,525 Rls. 1,593,637 $
31 1388 کانادا 85042100 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, قدرت حدا كثر650كيلوولت آمپر 206,838 13,295,117,595 Rls. 1,339,167 $
32 1388 کانادا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 61,725 13,107,301,335 Rls. 1,317,390 $
33 1388 کانادا 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي كمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 223,230 12,364,668,247 Rls. 1,242,720 $
34 1388 کانادا 75021000 نيكل بصورت كارنشده, غيرممزوج. 125,783 11,673,700,365 Rls. 1,186,550 $
35 1388 کانادا 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 67,355 10,507,906,926 Rls. 1,057,033 $
36 1388 کانادا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 44,241 10,426,994,219 Rls. 1,051,160 $
37 1388 کانادا 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 15,963 8,799,428,145 Rls. 883,593 $
38 1388 کانادا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيك (Scanners ) تشخيص امراض 2,897 7,649,731,217 Rls. 767,916 $
39 1388 کانادا 85243100 ديسك برا ي سيستم هاي قرا ئت ليزري براي پديده پخش غيرا ز صدا يا تصوير 23 7,275,981,600 Rls. 733,170 $
40 1388 کانادا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 9,118 6,936,161,392 Rls. 695,095 $
41 1388 کانادا 32064990 سايرموا درنگ كننده غيرمذكورغيرآلي 154,980 6,853,625,069 Rls. 688,613 $
42 1388 کانادا 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شكل دا دن باحرا رت برا ي كائوچويامواد پلاستيكي . 14,720 6,807,300,426 Rls. 681,206 $
43 1388 کانادا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 1,864 6,671,499,597 Rls. 673,323 $
44 1388 کانادا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 20,859 6,470,568,101 Rls. 663,784 $
45 1388 کانادا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 5,080 5,852,214,917 Rls. 587,943 $
46 1388 کانادا 85340000 مدا رهاي چاپي 10,640 5,826,478,389 Rls. 586,018 $
47 1388 کانادا 84411000 ماشينهاي برش 101,933 5,742,584,266 Rls. 576,854 $
48 1388 کانادا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذكور در جاي ديگر 18,487 5,724,841,409 Rls. 580,045 $
49 1388 کانادا 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه 83,100 5,440,760,158 Rls. 548,502 $
50 1388 کانادا 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع كردن هوا ياسايرگازها 4,318 5,438,140,350 Rls. 546,327 $
51 1388 کانادا 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 21,550 4,887,410,832 Rls. 493,309 $
52 1388 کانادا 04049000 محصولات متشكل ا ز ا جزا ء طبيعي تشكيل دهنده شير ,غير مذكور يا مشمول درجاي ديگر 380,000 4,783,402,133 Rls. 480,858 $
53 1388 کانادا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 204,500 4,758,899,594 Rls. 479,144 $
54 1388 کانادا 32062090 پيگمانها و فرآورده ها بر ا ساس تركيبات كروم بجز گرا نول هاي رنگي (مستربچ ) 99,720 4,641,542,324 Rls. 466,398 $
55 1388 کانادا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 13,292 4,485,546,169 Rls. 451,757 $
56 1388 کانادا 85030010 ا نوا ع كلكتور 22,305 4,476,417,975 Rls. 449,303 $
57 1388 کانادا 40094200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 30,197 4,192,644,044 Rls. 420,968 $
58 1388 کانادا 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 9,486 3,973,000,000 Rls. 400,060 $
59 1388 کانادا 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاك بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 3,588 3,761,823,377 Rls. 388,899 $
60 1388 کانادا 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD 49,771 3,722,132,690 Rls. 375,403 $
61 1388 کانادا 12040000 دا نه كتان , حتي خرد شده 435,639 3,656,590,770 Rls. 368,475 $
62 1388 کانادا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 168 3,537,110,508 Rls. 349,153 $
63 1388 کانادا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 1,800 3,530,537,737 Rls. 353,018 $
64 1388 کانادا 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه ا شكال ا بتدا ئي 93,780 3,484,313,324 Rls. 350,649 $
65 1388 کانادا 25240090 ساير ا شكال پنبه كوهي غيرا ز فيبري, ورقه يا پودر 799,625 3,233,504,854 Rls. 326,834 $
66 1388 کانادا 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبكاري شده يااندود شده با روي 483,380 3,145,287,671 Rls. 314,529 $
67 1388 کانادا 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 17,645 3,143,168,210 Rls. 317,387 $
68 1388 کانادا 84186990 سايرتجهيزات سردكننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراكمي باكندانسور مبدل حرا رتي, بجز چيلرهاي جذبي 6,043 3,131,675,596 Rls. 315,343 $
69 1388 کانادا 39204910 نوا رلبه و روكش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 75,737 3,069,650,000 Rls. 309,177 $
70 1388 کانادا 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 581 3,001,345,035 Rls. 301,628 $
71 1388 کانادا 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 3,543 2,993,606,357 Rls. 299,361 $
72 1388 کانادا 29391190 ساير تغليظ شده هاي كاه كوكنار(خشخاش )... واملاح آنهاغيرمذكور در جاي ديگر 1,675 2,894,250,000 Rls. 292,378 $
73 1388 کانادا 90278010 دستگاه PH متر 940 2,845,749,033 Rls. 287,146 $
74 1388 کانادا 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيك. 392,455 2,817,392,606 Rls. 280,282 $
75 1388 کانادا 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 4,138 2,815,641,710 Rls. 283,779 $
76 1388 کانادا 84143090 سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكوردرجاي ديگر 22,567 2,733,420,259 Rls. 275,152 $
77 1388 کانادا 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 380 2,707,530,672 Rls. 273,026 $
78 1388 کانادا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 730 2,660,562,511 Rls. 275,050 $
79 1388 کانادا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 10,900 2,627,633,352 Rls. 266,627 $
80 1388 کانادا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 6,875 2,600,927,530 Rls. 261,805 $
81 1388 کانادا 84122100 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك باحركت خطي(سيلندرها) 8,378 2,573,107,773 Rls. 262,696 $
82 1388 کانادا 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميك و پلاستيك 8,576 2,421,678,959 Rls. 244,688 $
83 1388 کانادا 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 112 2,416,168,045 Rls. 244,230 $
84 1388 کانادا 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 718 2,410,744,020 Rls. 241,996 $
85 1388 کانادا 28332931 سولفات آهن اب داروخشك دا را ي گريد دا رويي 180,000 2,403,628,037 Rls. 243,055 $
86 1388 کانادا 40022000 كائوچوي بوتادين 40,974 2,346,152,000 Rls. 236,293 $
87 1388 کانادا 25240010 پنبه كوهي( ا ميانت يا ا سبست ) فيبري, ورقه يا پودر 600,000 2,345,754,205 Rls. 237,702 $
88 1388 کانادا 84199020 ا جزا وقطعات تعرفه 84191900 2,013 2,283,645,769 Rls. 229,420 $
89 1388 کانادا 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 38,150 2,244,010,940 Rls. 227,371 $
90 1388 کانادا 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيكي 13,004 2,229,250,564 Rls. 221,791 $
91 1388 کانادا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 3,714 2,182,180,147 Rls. 218,882 $
92 1388 کانادا 08051000 پرتقال , تازه يا خشك كرده 422,626 2,126,709,000 Rls. 213,783 $
93 1388 کانادا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 269,110 2,126,483,166 Rls. 214,859 $
94 1388 کانادا 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي موادغير فلزي 500 2,080,674,338 Rls. 207,922 $
95 1388 کانادا 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييكه دا را يبيش ا زيك نوع عامل ا كسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذكور 97,000 2,031,641,120 Rls. 205,632 $
96 1388 کانادا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 343 2,014,343,431 Rls. 203,695 $
97 1388 کانادا 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 70 1,999,790,441 Rls. 201,693 $
98 1388 کانادا 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 5,175 1,954,868,696 Rls. 199,748 $
99 1388 کانادا 85241000 صفحه گرا مافون 5 1,926,471,008 Rls. 206,327 $
100 1388 کانادا 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 366 1,877,649,950 Rls. 189,646 $
101 1388 کانادا 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 8,879 1,862,330,207 Rls. 187,296 $
102 1388 کانادا 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 2,260 1,835,536,515 Rls. 183,942 $
103 1388 کانادا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 183,600 1,778,645,401 Rls. 178,096 $
104 1388 کانادا 84281090 سايرآسانسورهاوچرخهاي بالاكشنده محفظه دا ر بجزموا ردمذكور 310 1,735,321,199 Rls. 175,303 $
105 1388 کانادا 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 175 1,731,941,933 Rls. 178,072 $
106 1388 کانادا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 10,786 1,699,935,167 Rls. 172,053 $
107 1388 کانادا 49119990 ساير محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,700 1,663,354,199 Rls. 166,319 $
108 1388 کانادا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,226 1,663,060,097 Rls. 168,915 $
109 1388 کانادا 72288000 ميله هاي توخالي براي حفاري, ا زفولادممزوج يا از فولاد غير ممزوج. 5,781 1,601,048,712 Rls. 159,610 $
110 1388 کانادا 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودكار) 58,658 1,572,636,070 Rls. 159,353 $
111 1388 کانادا 40091200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم نشده ياجونشده باسايرمواد بالوازم و ملحقات 10,070 1,542,506,291 Rls. 154,503 $
112 1388 کانادا 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 725 1,535,746,684 Rls. 154,747 $
113 1388 کانادا 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان وآلبومين شير) ,آلبومينات ها ومشتقات آنها 54,000 1,526,420,836 Rls. 153,977 $
114 1388 کانادا 48189010 كاغذتيشوبرا ي مصرف دروا حدهاي توليدي 159,258 1,514,400,000 Rls. 151,334 $
115 1388 کانادا 84312000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 2,985 1,511,079,011 Rls. 152,388 $
116 1388 کانادا 84159010 ا جزا وقطعات تعرفه 841510 2,749 1,439,930,784 Rls. 143,892 $
117 1388 کانادا 84144010 كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 54,820 1,355,965,263 Rls. 136,209 $
118 1388 کانادا 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 16,270 1,334,244,941 Rls. 133,566 $
119 1388 کانادا 84440000 ماشين هاي ا كسترودينگ كشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيك يامصنوعي 36,118 1,328,239,230 Rls. 134,492 $
120 1388 کانادا 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيك (ويتامين 3B يا 5B) و مشتقات آنها مخلوط نشده 4,850 1,290,503,520 Rls. 130,039 $
121 1388 کانادا 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت رول ياورق 135,430 1,278,537,744 Rls. 129,093 $
122 1388 کانادا 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 1,092 1,272,347,620 Rls. 127,904 $
123 1388 کانادا 85371090 ساير تابلو، پانل، كنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذكور 402 1,255,446,648 Rls. 129,520 $
124 1388 کانادا 39235000 سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي 19,240 1,253,072,179 Rls. 125,508 $
125 1388 کانادا 85045090 ساير ا لقا كننده هاغيرمذكوردرجاي ديگر 817 1,247,204,252 Rls. 127,945 $
126 1388 کانادا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 654 1,236,502,217 Rls. 124,608 $
127 1388 کانادا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 58,000 1,184,726,515 Rls. 119,597 $
128 1388 کانادا 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 20,155 1,184,590,350 Rls. 119,119 $
129 1388 کانادا 90101090 دستگاهها ظاهركردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عكاسي به صورت خودكاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشكي 7,440 1,111,766,107 Rls. 112,386 $
130 1388 کانادا 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 40,827 1,110,252,491 Rls. 111,445 $
131 1388 کانادا 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),گرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 5,602 1,100,358,620 Rls. 111,181 $
132 1388 کانادا 32064200 ليتوپون و ساير پيگمان ها وساير فرآورده هاي ان 18,000 1,097,373,200 Rls. 109,726 $
133 1388 کانادا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 995 1,095,174,677 Rls. 110,569 $
134 1388 کانادا 32041690 سايرموا درنگي را كتيف وفرآورده هابرا ساس ا ين موا د غير ا ز مستربچ 23,000 1,059,969,884 Rls. 106,428 $
135 1388 کانادا 28012000 يد 4,670 1,059,046,265 Rls. 107,898 $
136 1388 کانادا 84335190 سايركمباين بردا شت ،غير مذكور درجاي ديگر 14,336 1,021,856,355 Rls. 103,367 $
137 1388 کانادا 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي كمترا ز600mm 65,389 1,018,306,532 Rls. 102,609 $
138 1388 کانادا 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص ببين ا ز5/0تا 8/0گرم درسانتيمتر مكعب كارشده 176,314 1,005,523,581 Rls. 101,795 $
139 1388 کانادا 84261900 جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 650 972,755,201 Rls. 98,537 $
140 1388 کانادا 85462023 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميك با قطعات فلزي غير مذكور درجاي ديگر 2,900 942,094,776 Rls. 93,722 $
141 1388 کانادا 84138200 بالابرهاي آبگونها 127 917,934,936 Rls. 93,069 $
142 1388 کانادا 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 908 888,390,168 Rls. 88,644 $
143 1388 کانادا 73182990 ساير ا شياء حديده نشده كه درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 5,458 874,778,467 Rls. 87,748 $
144 1388 کانادا 04069000 سايرپنير هاكه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 38,925 854,320,000 Rls. 85,279 $
145 1388 کانادا 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,530 853,880,587 Rls. 85,860 $
146 1388 کانادا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذكور درجاي ديگر 450 845,189,246 Rls. 84,910 $
147 1388 کانادا 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 1,415 821,095,068 Rls. 83,910 $
148 1388 کانادا 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي كه به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 2,740 817,524,682 Rls. 84,656 $
149 1388 کانادا 85452000 جاروبك هاي زغالي 553 801,724,155 Rls. 80,690 $
150 1388 کانادا 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا كثر 75كيلوولت آمپرKVA 4,700 795,772,073 Rls. 80,785 $
151 1388 کانادا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 1,192 792,290,322 Rls. 80,383 $
152 1388 کانادا 29152900 ا ملاح ا سيد ا ستيك (باستثناي سديم و كبالت ) 21,000 792,001,534 Rls. 79,729 $
153 1388 کانادا 85043290 ساير ترا نسفورماتورهايبرقيبه قدرت بين 1تا16KVAبجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ 9,570 790,910,115 Rls. 82,079 $
154 1388 کانادا 31010000 كودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 21,612 783,535,522 Rls. 78,354 $
155 1388 کانادا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 77 775,245,438 Rls. 78,264 $
156 1388 کانادا 39204310 نوا ر ولبه و روكش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 18,783 774,000,000 Rls. 77,844 $
157 1388 کانادا 84248990 سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 1,220 759,377,644 Rls. 77,415 $
158 1388 کانادا 96082000 قلم وقلمهاي علامتگذا ري بانوك نمدي وياسايرنوكهاي متخلخل. 38,932 755,586,456 Rls. 75,734 $
159 1388 کانادا 48025800 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10%ا زا لياف مكانيكي 90,000 747,741,598 Rls. 74,894 $
160 1388 کانادا 38099100 موا د تكميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي در نساجي غيرازموادنشاسته اي 64,255 737,002,194 Rls. 74,760 $
161 1388 کانادا 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 28,453 734,809,806 Rls. 73,062 $
162 1388 کانادا 03042000 فيله ماهي ,يخ زده 23,200 732,658,792 Rls. 74,314 $
163 1388 کانادا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 338 712,952,543 Rls. 71,824 $
164 1388 کانادا 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا كمي - احترا قي برا ي بحركت درآوردن وسايط نقليه آبي 926 704,748,365 Rls. 71,072 $
165 1388 کانادا 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات برا ي ساختن وآماده كردن كليشه،لوحه ،استوانه وغيره كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,000 694,613,734 Rls. 69,552 $
166 1388 کانادا 13023900 لعاب ها و موا د غليظ كننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذكور يا مشمول درجاي ديگر 10,040 690,754,000 Rls. 69,550 $
167 1388 کانادا 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 4,523 685,473,995 Rls. 68,417 $
168 1388 کانادا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 263 681,827,158 Rls. 68,639 $
169 1388 کانادا 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 563 655,585,449 Rls. 65,873 $
170 1388 کانادا 84068200 توربينهاي بخار(غيرا زآنهائيكه برا ي وسايل نقليه آبي بكارميرود)بقدرت حدا كثر40مگاوا ت 260 648,813,147 Rls. 66,239 $
171 1388 کانادا 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 20,850 637,612,127 Rls. 64,315 $
172 1388 کانادا 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 4,065 627,575,865 Rls. 63,129 $
173 1388 کانادا 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 1,310 625,891,656 Rls. 63,034 $
174 1388 کانادا 84821000 بلبرينگ. 7,745 622,799,225 Rls. 62,623 $
175 1388 کانادا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذكوردرجاي ديگر 1,365 612,451,689 Rls. 61,543 $
176 1388 کانادا 39173900 سايرلوله هاوشيلنگ ها ا زموا دپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 8,383 603,120,191 Rls. 62,454 $
177 1388 کانادا 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 225 594,319,460 Rls. 60,099 $
178 1388 کانادا 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 28,120 593,333,333 Rls. 60,656 $
179 1388 کانادا 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 6,000 585,058,108 Rls. 58,912 $
180 1388 کانادا 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 48,720 572,919,233 Rls. 57,447 $
181 1388 کانادا 37039000 كاغذ,مقوا و موا دنسجي عكاسي,حساس شده, عكسبردا ري نشده كه درجاي ديگرمذكورنباشد 11,487 572,710,468 Rls. 59,645 $
182 1388 کانادا 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin) 28,000 565,300,000 Rls. 56,621 $
183 1388 کانادا 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 1,560 564,405,770 Rls. 56,983 $
184 1388 کانادا 40103200 تسمه ا نتقال نيروبي ا نتهابامقطع ذوزنقه غيرشياردا ر دا را ي محيط خارجي بيش ا ز60وحدا كثر0 2,540 559,715,807 Rls. 55,799 $
185 1388 کانادا 84192010 ا توكلاودندا نپزشكي تاحجم 24 ليتر 480 553,256,656 Rls. 55,901 $
186 1388 کانادا 84678900 ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, باموتورغيربرقي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,000 550,452,938 Rls. 55,007 $
187 1388 کانادا 28182000 ا كسيدآلومينيم, غيرا زكوروندوم مصنوعي 14,500 546,390,228 Rls. 54,639 $
188 1388 کانادا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 2,352 543,148,832 Rls. 54,781 $
189 1388 کانادا 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 480 540,520,433 Rls. 54,630 $
190 1388 کانادا 21069030 پودر حالت دهنده خورا كي 4,928 537,099,527 Rls. 54,007 $
191 1388 کانادا 84362100 ماشين هاي جوجه كشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 688 528,967,448 Rls. 53,250 $
192 1388 کانادا 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 11,573 526,314,900 Rls. 52,700 $
193 1388 کانادا 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 318 525,600,108 Rls. 52,616 $
194 1388 کانادا 85366100 سرپيچ لامپ 3,000 511,199,723 Rls. 51,553 $
195 1388 کانادا 32071090 سايرپيگمانها.كدركننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانندغيرمذكور 3,000 508,786,000 Rls. 51,160 $
196 1388 کانادا 44109000 تخته ا زخرده چوب و تخته هاي مشابه ا زسايرموا د موا د چوبي جتي بهم فشرده بارزينها ياچسباننده هاي آلي 92,574 505,458,803 Rls. 51,160 $
197 1388 کانادا 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكار هيدروليكي يا پنوماتيكي 130 504,937,807 Rls. 51,040 $
198 1388 کانادا 87032100 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 1000سانتي متر 2,000 504,657,537 Rls. 51,349 $
199 1388 کانادا 44102900 ساير تخته هاي نازك (board wafer)وتخته بارشته هاي جهتدا ر ا زچوب غيرمذكوردرجاي ديگر 113,266 501,256,483 Rls. 50,415 $
200 1388 کانادا 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 991 500,424,838 Rls. 50,196 $
مجموع کل
3,032,504,162,496 ريال
مجموع کل
306,800,644 دلار