آمار کل " واردات از" کشور "چين" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 چين 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 78,399,605 1,230,075,635,708 Rls. 124,280,881 $
2 1388 چين 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 9,866,246 1,024,800,027,609 Rls. 102,961,401 $
3 1388 چين 81121900 مصنوعات ا زبريليوم, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,964 935,029,536,129 Rls. 94,476,057 $
4 1388 چين 84303900 ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 4,870,012 859,789,084,107 Rls. 85,988,158 $
5 1388 چين 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 35,708,911 722,657,523,824 Rls. 72,765,660 $
6 1388 چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 16,177,389 682,634,578,591 Rls. 68,905,881 $
7 1388 چين 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا كمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 13,427,325 620,798,406,115 Rls. 62,467,786 $
8 1388 چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 10,318,387 610,957,007,840 Rls. 61,422,181 $
9 1388 چين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 3,635,956 567,768,268,256 Rls. 57,145,403 $
10 1388 چين 98870441 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل كمتراز 14% 11,446,562 524,001,584,742 Rls. 52,687,623 $
11 1388 چين 85252020 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت 155مگابايت برثانيه وبالاتر 867,323 509,730,729,931 Rls. 51,227,193 $
12 1388 چين 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 2,490,779 496,155,486,652 Rls. 49,607,607 $
13 1388 چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 5,198,732 474,739,231,376 Rls. 47,660,075 $
14 1388 چين 87043200 وسايل نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني جرقه ا ي -احتراقي ،به وزن ناخالص بيش ا ز5تن 9,509,850 465,693,231,808 Rls. 46,555,930 $
15 1388 چين 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 40,091,000 429,211,392,681 Rls. 43,303,143 $
16 1388 چين 72083620 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده ،به شكل طومارباپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بالاتر از 16ميليمتروعرض 1500ميلي متروبالاترباگريدهاي 60%وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده پروژه نفتي 36,048,110 419,166,011,150 Rls. 42,615,489 $
17 1388 چين 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 13,896,214 409,512,983,117 Rls. 41,438,070 $
18 1388 چين 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 1,347,308 376,294,048,404 Rls. 37,953,501 $
19 1388 چين 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 895,654 372,686,506,620 Rls. 37,403,958 $
20 1388 چين 87019090 ترا كتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 8,487,022 371,658,397,007 Rls. 37,188,060 $
21 1388 چين 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 28,637,954 354,453,832,165 Rls. 35,890,712 $
22 1388 چين 31031000 سوپرفسفات ها 69,400,000 336,870,113,274 Rls. 33,977,729 $
23 1388 چين 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 919,767 335,177,047,927 Rls. 33,785,918 $
24 1388 چين 84541000 كنورتيسورا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 668,262 300,859,361,130 Rls. 30,258,409 $
25 1388 چين 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربكس ،ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 6,593,361 288,245,160,189 Rls. 28,955,047 $
26 1388 چين 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 100,501,999 241,526,991,865 Rls. 24,326,584 $
27 1388 چين 84305000 ماشين آلات خودروبرا ي خاك بردا ري, تسطيح, گودبردا ري,كوبيدن وسفت كردن زمين وغيره كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,867,843 225,178,267,367 Rls. 23,099,945 $
28 1388 چين 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 5,025,125 219,687,568,179 Rls. 22,101,059 $
29 1388 چين 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 10,543,376 208,310,871,199 Rls. 21,101,511 $
30 1388 چين 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 35,254,227 206,857,233,354 Rls. 20,767,989 $
31 1388 چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 28,789,320 205,275,877,946 Rls. 20,653,157 $
32 1388 چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 4,621,311 188,096,671,333 Rls. 18,941,932 $
33 1388 چين 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 206,529 186,707,762,491 Rls. 18,810,714 $
34 1388 چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 7,515,114 186,196,853,503 Rls. 18,773,075 $
35 1388 چين 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 8,791,775 183,092,620,712 Rls. 18,401,258 $
36 1388 چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 3,992,316 181,843,010,093 Rls. 18,304,632 $
37 1388 چين 98870442 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربكس ، ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 8,207,714 180,770,042,913 Rls. 18,101,382 $
38 1388 چين 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 46,398,178 176,869,982,764 Rls. 17,761,417 $
39 1388 چين 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 6,151,875 176,575,334,291 Rls. 17,743,769 $
40 1388 چين 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 5,698,367 174,182,140,391 Rls. 17,579,373 $
41 1388 چين 38089029 ضدجوندگان حشره كشهاومحصولات همانند تكنيكال... عرضه شده بصورت خرده فروشي غيرمذكور 2,157,167 168,101,516,902 Rls. 16,921,313 $
42 1388 چين 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 3,134,804 165,924,979,066 Rls. 16,685,902 $
43 1388 چين 73051900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 13,603,733 161,323,374,074 Rls. 16,329,976 $
44 1388 چين 85393120 لامپ كم مصرفComract 2,849,235 159,959,542,061 Rls. 16,277,043 $
45 1388 چين 70191200 خامه ا زا لياف شيشه. 19,127,047 157,766,545,231 Rls. 15,890,069 $
46 1388 چين 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك) 7,829,389 156,058,906,786 Rls. 15,706,753 $
47 1388 چين 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 6,536,870 155,051,205,947 Rls. 15,615,084 $
48 1388 چين 87021000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با موتور پيستوني درونسوز ترا كمي - ا حترا قي 1,774,500 154,990,702,908 Rls. 15,711,814 $
49 1388 چين 84284000 پلكان هاي متحرك ورا هروهاي متحرك 3,675,615 148,865,840,707 Rls. 15,066,050 $
50 1388 چين 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 17,715,588 147,841,142,123 Rls. 14,907,622 $
51 1388 چين 95069110 دستگاه TRAD MILL 4,437,073 147,407,572,824 Rls. 14,811,792 $
52 1388 چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 2,243,676 147,299,505,490 Rls. 14,882,557 $
53 1388 چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 6,641,152 146,659,349,074 Rls. 14,790,798 $
54 1388 چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 11,918,183 144,553,950,980 Rls. 14,562,334 $
55 1388 چين 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 234,225 144,351,520,027 Rls. 14,455,113 $
56 1388 چين 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 3,247,963 137,692,847,247 Rls. 13,859,621 $
57 1388 چين 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 253,559 137,146,420,783 Rls. 13,802,475 $
58 1388 چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 2,582,777 136,888,000,220 Rls. 13,797,032 $
59 1388 چين 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه كاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 3,931,863 136,878,051,832 Rls. 13,778,316 $
60 1388 چين 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 3,238,481 135,793,405,674 Rls. 13,654,572 $
61 1388 چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,641,866 129,839,162,868 Rls. 13,074,349 $
62 1388 چين 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي روغن هاي نفتي 4,402,000 128,544,324,741 Rls. 12,981,850 $
63 1388 چين 31053000 هيدروژنو ا ورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك ) 31,500,000 127,146,734,330 Rls. 12,714,673 $
64 1388 چين 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 10,152,958 126,305,182,781 Rls. 12,754,952 $
65 1388 چين 84821000 بلبرينگ. 3,164,365 124,119,175,670 Rls. 12,503,494 $
66 1388 چين 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وكابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 13,611,024 123,300,303,557 Rls. 12,421,348 $
67 1388 چين 84772000 ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 1,966,220 122,170,813,040 Rls. 12,314,330 $
68 1388 چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله كشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن, كه درجاي ديگرذكرنشده, ياا زفولاد. 10,294,880 120,535,011,751 Rls. 12,135,056 $
69 1388 چين 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 24,456,691 117,967,880,756 Rls. 11,849,006 $
70 1388 چين 85393140 لامپ كم مصرف بدون بالاست 1,745,908 117,080,542,376 Rls. 11,834,413 $
71 1388 چين 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 10,702,960 115,405,456,373 Rls. 11,564,581 $
72 1388 چين 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوكابين مجزا( كابين كنترل وهدا يت خودرو وكابين جرثقيل )به نحوي كه كاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 1,912,380 114,248,413,233 Rls. 11,571,966 $
73 1388 چين 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 21,289,341 113,705,102,283 Rls. 11,423,140 $
74 1388 چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 5,302,221 113,608,717,023 Rls. 11,454,003 $
75 1388 چين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 6,533,499 111,209,212,753 Rls. 11,188,749 $
76 1388 چين 38081029 ساير حشره كش ها تكنيكال (سم رقيق نشده ) 1,493,121 110,874,006,312 Rls. 11,187,968 $
77 1388 چين 84143030 كمپرسورهاي برودتي مخصوص كولرخودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 837,477 109,833,763,499 Rls. 11,085,994 $
78 1388 چين 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 448,720 106,266,567,663 Rls. 10,748,166 $
79 1388 چين 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شكال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 9,337,690 104,807,707,856 Rls. 10,560,533 $
80 1388 چين 54021010 نخ پلي آميد 6 دسي تكس 900 تا 2400ومقاومت 5/73تا4/ cn/tex90غير خرده فروشي 3,716,369 104,170,286,851 Rls. 10,491,781 $
81 1388 چين 98870412 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت كمترا ز 14% (full c.k.d)بجز لاستيك 1,797,241 103,167,496,685 Rls. 10,309,610 $
82 1388 چين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 19,394,317 100,526,925,355 Rls. 10,101,517 $
83 1388 چين 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 3,361,814 99,293,099,651 Rls. 10,003,354 $
84 1388 چين 90138010 صفحات كريستال مايع (ماژول l.c.d بدون برداصلي وپاور )وصفحات پلاسما 217,507 98,739,991,606 Rls. 9,891,683 $
85 1388 چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 2,776,022 97,752,101,643 Rls. 9,892,671 $
86 1388 چين 87141930 كمك فنر براي موتورسيكلتها 3,743,262 97,161,176,640 Rls. 9,806,290 $
87 1388 چين 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيك. 12,626,066 97,020,433,228 Rls. 9,742,911 $
88 1388 چين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 15,781,784 97,019,139,964 Rls. 9,754,434 $
89 1388 چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي وينيل كلرا يد(C.V.P). 9,411,386 94,903,642,832 Rls. 9,555,609 $
90 1388 چين 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 2,135,973 93,679,988,904 Rls. 9,433,487 $
91 1388 چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 4,336,505 93,342,396,691 Rls. 9,382,128 $
92 1388 چين 29181400 ا سيدسيتريك 13,512,550 93,127,951,953 Rls. 9,375,044 $
93 1388 چين 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا كثر 75كيلوولت آمپرKVA 591,080 92,763,120,968 Rls. 9,329,264 $
94 1388 چين 85421000 كارتهاي توا م بايك مدا ر مجتمع ا لكترونيكي (كارتهاي هوشمندsmart cards ) 57,037 92,441,387,152 Rls. 9,267,465 $
95 1388 چين 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 14,598,567 90,625,030,280 Rls. 9,107,062 $
96 1388 چين 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 1,956,355 89,528,264,382 Rls. 9,043,710 $
97 1388 چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 5,178,544 88,847,224,430 Rls. 8,945,391 $
98 1388 چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 8,184,510 88,651,530,139 Rls. 8,933,467 $
99 1388 چين 08082000 گلابي و به , تازه 19,525,474 88,156,082,791 Rls. 8,909,276 $
100 1388 چين 55032000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 8,233,941 87,348,980,372 Rls. 8,793,987 $
101 1388 چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,263,359 86,173,002,040 Rls. 8,667,841 $
102 1388 چين 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيكي). 6,472,247 84,619,259,061 Rls. 8,471,987 $
103 1388 چين 72292000 مفتول ا زفولادسيليكومنگنز. 10,589,654 81,112,058,140 Rls. 8,173,990 $
104 1388 چين 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 3,467,632 79,864,528,203 Rls. 8,057,343 $
105 1388 چين 25199090 ا كسيدهاي منيزيم حتي خالص 14,729,000 79,494,719,205 Rls. 8,029,600 $
106 1388 چين 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 160,167 78,563,027,543 Rls. 8,032,201 $
107 1388 چين 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 697,975 78,533,006,322 Rls. 8,333,706 $
108 1388 چين 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبكاري شده يااندود شده با روي 11,657,531 78,201,920,485 Rls. 7,883,882 $
109 1388 چين 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 774,937 78,088,399,031 Rls. 7,859,564 $
110 1388 چين 29034900 سايرمشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي غيرحلقوي حاوي دوهالوژن ياچند هالوژن مختلف غيرمذكوردرجاي ديگر 4,212,374 77,958,315,755 Rls. 7,880,709 $
111 1388 چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 7,465,281 76,808,766,532 Rls. 7,723,383 $
112 1388 چين 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذكور در جاي ديگر 3,684,447 76,746,981,434 Rls. 7,700,662 $
113 1388 چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 1,843,705 75,689,605,930 Rls. 7,613,484 $
114 1388 چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 784,953 75,651,555,867 Rls. 7,612,425 $
115 1388 چين 54021020 نخ پلي آميد 6و6 دسي تكس 900 تا2400ومقاومت 5/73تا4/90 cn/texغير خرده فروشي 2,064,428 75,399,898,348 Rls. 7,598,719 $
116 1388 چين 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي كالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 356,920 75,249,143,683 Rls. 7,508,950 $
117 1388 چين 76071910 ورق ونوار نازك ازآلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9ميكرون ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,391,004 74,708,226,601 Rls. 7,524,024 $
118 1388 چين 76071990 صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,903,318 73,359,604,164 Rls. 7,430,754 $
119 1388 چين 85340000 مدا رهاي چاپي 569,246 72,264,766,957 Rls. 7,301,946 $
120 1388 چين 28046900 سيليسيم, حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 3,931,950 71,862,007,390 Rls. 7,232,678 $
121 1388 چين 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 12,148,250 71,394,863,379 Rls. 7,135,154 $
122 1388 چين 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 4,423,295 70,902,817,475 Rls. 7,138,566 $
123 1388 چين 84073330 موتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت 250تا1000 CC براي انواع موتورسيكلت 2,330,158 70,813,513,749 Rls. 7,139,754 $
124 1388 چين 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص ببين ا ز5/0تا 8/0گرم درسانتيمتر مكعب كارشده 12,895,960 69,992,466,399 Rls. 7,025,447 $
125 1388 چين 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 5,977,817 69,170,464,776 Rls. 6,962,037 $
126 1388 چين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 1,419,513 69,051,412,983 Rls. 6,958,642 $
127 1388 چين 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب -ا سيد, نيكل- كادميم, نيكل- آهن ) 467,582 68,814,897,601 Rls. 6,929,432 $
128 1388 چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيكلت (ا زجمله موتورسيكلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 4,027,293 68,764,469,739 Rls. 6,940,163 $
129 1388 چين 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 6,303,422 68,301,013,987 Rls. 6,876,974 $
130 1388 چين 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 121,024 67,990,782,633 Rls. 6,852,451 $
131 1388 چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 4,169,750 67,849,205,813 Rls. 6,838,598 $
132 1388 چين 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 7,727,445 67,305,224,512 Rls. 6,782,030 $
133 1388 چين 87079030 بدنه برا ي كاميون ،كاميونت و كشنده جاده ا ي 1,094,464 67,250,662,928 Rls. 6,801,629 $
134 1388 چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,121,000 67,140,622,085 Rls. 6,757,695 $
135 1388 چين 85041020 متعادل كننده هاي الكترونيكي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 621,031 66,904,726,453 Rls. 6,762,172 $
136 1388 چين 98870433 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو ، وا نت با ساخت دا خل 55%الي 56% بجز لاستيك 1,178,367 66,872,203,164 Rls. 6,770,379 $
137 1388 چين 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,736,384 66,268,352,408 Rls. 6,667,710 $
138 1388 چين 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 3,112,651 66,193,700,209 Rls. 6,660,443 $
139 1388 چين 98870220 قطعات منفصله برا ي توليدا توبوس وميني بوس ، به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 14%لغايت 40%،به جز موتور گيربكس ،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 537,454 66,187,972,374 Rls. 6,650,423 $
140 1388 چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 1,045,293 65,856,060,296 Rls. 6,637,621 $
141 1388 چين 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 15,398,456 65,833,380,926 Rls. 6,673,069 $
142 1388 چين 68029310 پوليش دا ده شده شكل دا ده شده يا كارشده ا ما كنده كاري و حكاكي نشده 25,020,887 64,408,315,839 Rls. 6,487,136 $
143 1388 چين 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 2,383,554 63,923,725,768 Rls. 6,438,135 $
144 1388 چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيكي,ژيمناستيك ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 3,668,570 62,653,677,567 Rls. 6,305,540 $
145 1388 چين 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 3,976,430 62,398,694,088 Rls. 6,271,790 $
146 1388 چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 4,128,270 61,622,227,836 Rls. 6,207,321 $
147 1388 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,725,710 61,109,386,088 Rls. 6,158,936 $
148 1388 چين 39181000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگوش 6,614,924 60,983,827,688 Rls. 6,133,582 $
149 1388 چين 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 3,566,582 60,152,995,943 Rls. 6,050,175 $
150 1388 چين 94032000 مبلهاي فلزي ،غيرمذكور درجاي ديگر 4,164,421 58,844,834,324 Rls. 5,918,999 $
151 1388 چين 27131200 كك نفت تكليس شده 16,123,186 58,826,526,624 Rls. 5,908,806 $
152 1388 چين 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه 1,399,174 58,797,038,690 Rls. 5,924,479 $
153 1388 چين 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 3,618,452 58,524,477,617 Rls. 5,893,704 $
154 1388 چين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 1,396,490 58,498,547,909 Rls. 5,888,722 $
155 1388 چين 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 4,298,025 58,426,722,510 Rls. 5,887,747 $
156 1388 چين 40116290 لاستيك رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا كثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 5,150,183 58,296,384,095 Rls. 5,875,709 $
157 1388 چين 85044020 شارژر باطري 1,036,547 58,245,987,699 Rls. 5,865,462 $
158 1388 چين 84709000 ماشين هاي نقش تمبر,ماشين هاي صدوربليط,وساير ماشينهاي همانند كه داراي وسايل محاسب باشند 68,555 58,160,834,074 Rls. 5,890,869 $
159 1388 چين 84729050 ماشين خودپردا ز بانكي(ATM) 427,609 58,101,162,466 Rls. 5,818,873 $
160 1388 چين 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز5/37 وا ت 1,729,719 57,820,696,826 Rls. 5,811,374 $
161 1388 چين 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي ازفلزات معمولي 9,322,993 57,579,001,723 Rls. 5,794,535 $
162 1388 چين 84179000 ا جزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 1,285,807 57,402,695,768 Rls. 5,879,946 $
163 1388 چين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 2,024,161 56,924,690,447 Rls. 5,738,027 $
164 1388 چين 26060000 سنگ آلومينيم وكنسانتره هاي آن 11,606,770 56,533,238,514 Rls. 5,680,980 $
165 1388 چين 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 11,090,790 56,359,820,110 Rls. 5,644,946 $
166 1388 چين 85301000 تجهيزا ت برقي علامت دا دن ايمني ياكنترل ترافيك و برا ي را ه آهن يا ترا موا ي 345,081 56,280,600,008 Rls. 5,865,676 $
167 1388 چين 39123900 ساير ا ترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته نشده به ا شكال ا بتدا ئي 569,912 56,277,879,065 Rls. 5,723,851 $
168 1388 چين 84082020 موتورهاي پيستوني درون سوز تراكمي -احتراقي كه برا ي ترا كتورهاي رديف 8701 به كارمي روند 537,414 56,169,955,094 Rls. 5,601,667 $
169 1388 چين 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لكتريكي غيرالكترونيكي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، كيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 3,200,997 55,983,012,141 Rls. 5,638,040 $
170 1388 چين 87089410 غربالك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 1,078,236 55,648,015,925 Rls. 5,608,381 $
171 1388 چين 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 3,109,452 55,646,341,998 Rls. 5,586,742 $
172 1388 چين 32041190 سايرموا درنگي ديسپرسه وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ 2,050,351 54,672,239,689 Rls. 5,515,797 $
173 1388 چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذكوردر جاي ديگر 2,033,450 53,840,826,825 Rls. 5,428,744 $
174 1388 چين 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروكمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 8,923,520 53,453,513,643 Rls. 5,388,180 $
175 1388 چين 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر تا 5/4ميليمتر 18,114,736 52,648,247,742 Rls. 5,300,393 $
176 1388 چين 73083000 در,پنجره- چارچوپ وآستانه درا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 3,332,453 52,201,959,847 Rls. 5,252,177 $
177 1388 چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 2,154,078 52,075,381,717 Rls. 5,246,780 $
178 1388 چين 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,852,107 51,807,300,659 Rls. 5,206,281 $
179 1388 چين 95039000 سايربازيچه ها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد . 2,585,404 51,567,120,536 Rls. 5,181,745 $
180 1388 چين 76071110 ورق ونوارنازك از آلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9 ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 1,714,414 50,980,291,642 Rls. 5,120,629 $
181 1388 چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيك فشرده شده. 112,254 50,499,022,689 Rls. 5,081,588 $
182 1388 چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,706,497 50,398,575,631 Rls. 5,074,115 $
183 1388 چين 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 451,293 50,199,600,304 Rls. 5,048,055 $
184 1388 چين 85399090 سايراجزاءوقطعات براي لامپ ولوله بر قي رشته اي ياتخليه الكتريكي ، بجز سر پيچ با سايز 72E براي لامپ رشته اي 936,720 50,142,027,987 Rls. 5,056,511 $
185 1388 چين 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 9,928,424 49,995,162,609 Rls. 5,025,991 $
186 1388 چين 84659100 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, وغيره 1,215,050 49,986,201,149 Rls. 5,033,527 $
187 1388 چين 39204310 نوا ر ولبه و روكش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 2,298,817 49,310,497,484 Rls. 4,970,021 $
188 1388 چين 29156000 ا سيد هاي بوتانوئيك, ا سيدهاي پنتانوئيك , ا ملاح و ا سترهاي آنها 2,080 48,986,615,975 Rls. 4,932,885 $
189 1388 چين 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 4,830,314 48,842,100,551 Rls. 4,925,113 $
190 1388 چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 4,583,306 48,725,471,515 Rls. 4,914,441 $
191 1388 چين 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 344,768 48,221,642,484 Rls. 4,852,388 $
192 1388 چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 3,228,016 48,195,242,752 Rls. 4,849,183 $
193 1388 چين 84118100 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت حدا كثر5000كيلووا ت 1,657,047 48,040,546,527 Rls. 4,826,646 $
194 1388 چين 29372100 كورتيزون , هيدروكورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروكورتيزون ) 7,210 47,939,452,328 Rls. 4,821,370 $
195 1388 چين 44119900 تخته فيبرباجرم مخصوص كمتراز35/0 گرم درسانتيمترمكعب كارشده 9,049,517 47,588,594,589 Rls. 4,787,289 $
196 1388 چين 70193200 ورق نازك نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 2,672,896 47,524,992,278 Rls. 4,777,300 $
197 1388 چين 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,924,242 47,073,552,276 Rls. 4,730,792 $
198 1388 چين 84304100 ماشين آلات خودروسورا خ كردن زمين ياكندن چاه 492,090 47,001,258,328 Rls. 4,845,818 $
199 1388 چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , كه بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 556,546 46,762,235,354 Rls. 4,700,184 $
200 1388 چين 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 1,798,065 46,359,212,993 Rls. 4,652,784 $
مجموع کل
30,060,772,935,214 ريال
مجموع کل
3,027,979,731 دلار