آمار کل " واردات از" کشور "پرو" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 پرو 28100010 ا سيد بريك 367,500 3,448,629,973 Rls. 351,836 $
2 1388 پرو 25289000 بورا ت ها طبيعي (باستثناي سديم ) و كنسانتره هاي آنها,ا سيد بوريك طبيعي 147,000 1,311,506,202 Rls. 132,155 $
3 1388 پرو 32030000 رنگ كننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 2,300 492,652,533 Rls. 49,870 $
مجموع کل
5,252,788,708 ريال
مجموع کل
533,861 دلار
[1]