آمار کل " واردات از" کشور "پاکستان" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 399,926,424 3,011,960,544,286 Rls. 303,697,430 $
2 1388 پاکستان 08052000 نارنگي,كلمانتين , ويلكينگ ... مركبات غيره , تازه يا خشك كرده 66,868,270 267,280,854,920 Rls. 26,769,841 $
3 1388 پاکستان 12074000 تخم كنجد 10,324,269 93,380,512,947 Rls. 9,419,630 $
4 1388 پاکستان 01029090 ساير گاوها بجز گاوشيري و مولد نژا دخالص 11,391,030 91,203,372,961 Rls. 9,158,939 $
5 1388 پاکستان 08045000 گلابي هندي , ا نبه و جوز ا نجبان , تازه يا خشك كرده 12,089,127 86,395,284,797 Rls. 8,805,249 $
6 1388 پاکستان 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 3,756,200 29,629,098,867 Rls. 3,000,514 $
7 1388 پاکستان 53101000 پارچه تاروپودباف ا زكنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 3,242,520 22,730,517,232 Rls. 2,287,161 $
8 1388 پاکستان 39031910 پلي استيرن معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,485,000 17,497,008,766 Rls. 1,768,595 $
9 1388 پاکستان 52094200 پارچه هاي موسوم به" دنيم", دا را ي 85%يابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم بابيشتر. 637,490 17,411,843,857 Rls. 1,755,148 $
10 1388 پاکستان 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت رول ياورق 1,405,326 15,042,179,131 Rls. 1,515,460 $
11 1388 پاکستان 89020000 وسايل نقليه آبي صيادي; كشتيهاي كارخانه ا ي برا ي عمل آوردن ياكنسروكردن محصولات صيادي 2,247,430 13,673,937,867 Rls. 1,380,201 $
12 1388 پاکستان 22071090 ا تانول تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لكل به غيرا ز100 درصد خالص 1,681,965 12,388,464,441 Rls. 1,247,545 $
13 1388 پاکستان 22071010 ا تانول (ا لكل ا تيليك, هيدروا كسيد)100درصد خالص 1,648,430 11,995,895,919 Rls. 1,213,152 $
14 1388 پاکستان 39031920 پلي استيرن مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 693,750 8,686,617,120 Rls. 872,662 $
15 1388 پاکستان 07031000 پيازوموسير 2,941,787 7,068,851,358 Rls. 709,108 $
16 1388 پاکستان 35030000 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي كازئين شماره 3501 320,500 6,396,867,659 Rls. 644,725 $
17 1388 پاکستان 05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توي شاخ ( Horn-cores )(باستثناي ا وسئين )كارنشده 2,260,696 6,047,382,776 Rls. 610,749 $
18 1388 پاکستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 25,212 5,905,667,446 Rls. 593,631 $
19 1388 پاکستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 7,599 5,170,016,474 Rls. 518,328 $
20 1388 پاکستان 17031000 ملاس هاي نيشكر 6,860,170 4,826,719,465 Rls. 485,443 $
21 1388 پاکستان 20091900 آب پرتقال يخ نزده, تخميرنشده, كه به آن ا لكل ا فزوده نشده باشد بامقياس بريكس بيش از20 431,460 4,299,701,746 Rls. 432,942 $
22 1388 پاکستان 52122300 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, رنگرزي شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم غيرمذكوردرجاي ديگر 138,665 4,283,881,935 Rls. 434,270 $
23 1388 پاکستان 52061400 نخ يك لا,ا زپنبه, شانه نزده, باكمترا ز85%پنبه, غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز52وحدا كثر80درسيستم متريك 161,388 3,180,028,540 Rls. 319,133 $
24 1388 پاکستان 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يك مقياس بريكس كه ا ز 20 تجاوز نكند بدون افزودن الكل 126,900 2,907,208,792 Rls. 290,975 $
25 1388 پاکستان 54024910 نخ از پلي اورتان يك لا باحداكثر 50دوردرمتر 111,404 2,572,000,000 Rls. 257,245 $
26 1388 پاکستان 22072000 ا لكل ا تيليك و ساير عرق هاي تقليب شده با هر قدرت (درجه ) ا لكلي 281,300 2,159,141,462 Rls. 218,249 $
27 1388 پاکستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 8,539 2,018,407,074 Rls. 204,712 $
28 1388 پاکستان 70109040 بطريهاي بي رنگ باظرفيت ا سمي يك ليتر وكمترا زا ن 626,044 1,791,476,455 Rls. 182,062 $
29 1388 پاکستان 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, كرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 106,634 1,715,351,795 Rls. 172,366 $
30 1388 پاکستان 29153100 ا ستات ا تيل 269,050 1,690,000,000 Rls. 169,935 $
31 1388 پاکستان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 52,946 1,651,171,668 Rls. 166,032 $
32 1388 پاکستان 76121090 ساير ظروف لوله ا ي نرم ا زا لومينيوم بغيرا زموردمصرف در كرم و پماد 21,823 1,514,799,813 Rls. 152,502 $
33 1388 پاکستان 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 138,000 1,495,000,000 Rls. 150,040 $
34 1388 پاکستان 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 2,701 1,448,984,103 Rls. 144,479 $
35 1388 پاکستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسك ظرف دهان گشادكوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذكوردرجاي ديگر 346,121 1,402,868,598 Rls. 139,881 $
36 1388 پاکستان 52062300 نخ يك لاا زپنبه, شانه زده باكمترا ز85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا كثر52درسيستم متريك 55,792 1,386,403,622 Rls. 140,324 $
37 1388 پاکستان 39031990 سايرپلي ا ستيرن باشكال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 93,750 1,270,917,190 Rls. 126,724 $
38 1388 پاکستان 28272000 كلروركلسيم 372,250 1,233,295,247 Rls. 123,457 $
39 1388 پاکستان 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 85,373 1,172,941,572 Rls. 118,846 $
40 1388 پاکستان 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 56,285 1,084,226,918 Rls. 108,672 $
41 1388 پاکستان 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 124,536 1,049,511,607 Rls. 105,190 $
42 1388 پاکستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا كمي-احتراقي به قدرت از75 تا 375KVA غيرمذكور درجاي ديگر 9,292 1,047,610,000 Rls. 106,954 $
43 1388 پاکستان 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا كمي - احترا قي برا ي بحركت درآوردن وسايط نقليه آبي 12,500 971,272,794 Rls. 97,493 $
44 1388 پاکستان 29054100 ا تيل -2-(هيدروكسي متيل ) پروپان -1 و 3 دي ئول (تري متيلول پروپان ) 116,396 902,229,060 Rls. 90,914 $
45 1388 پاکستان 52062200 نخ يك لاا زپنبه, شانه زده باكمترا ز85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا كثر43درسيستم متريك 35,380 868,273,329 Rls. 87,882 $
46 1388 پاکستان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي كشاورزي 11,493 852,000,867 Rls. 86,305 $
47 1388 پاکستان 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 24,840 834,097,974 Rls. 83,363 $
48 1388 پاکستان 39039000 پليمرهاي ا ستيرن كه درجاي ديگر گفته نشده, به ا شكال ا بتدا ئي 56,250 762,700,000 Rls. 76,546 $
49 1388 پاکستان 90183940 آنژيوكت (iv Cunnula) 3,250 707,671,325 Rls. 71,277 $
50 1388 پاکستان 13023200 لعاب و موا د غليظ كننده ا ز خرنوب , ا ز دا نه خرنوب يا ا ز دا نه گوا ره 27,000 696,424,669 Rls. 71,067 $
51 1388 پاکستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 46,212 642,049,178 Rls. 64,946 $
52 1388 پاکستان 52053200 نخ ا زپنبه چندلاشانه زده ياحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره هرنخ يك لاي آن بيش ا ز41وحدا كثر34درسيستم متريك 24,858 623,270,000 Rls. 62,868 $
53 1388 پاکستان 32041220 موا درنگي موردندا نه ( mordant) 24,000 564,802,868 Rls. 56,690 $
54 1388 پاکستان 28470000 پرا كسيد هيدروژن (آب ا كسيژنه ) 120,960 529,850,958 Rls. 55,181 $
55 1388 پاکستان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ كننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذكور يا مشمول درجاي ديگر 13,000 516,211,915 Rls. 52,064 $
56 1388 پاکستان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شكال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 36,000 483,183,304 Rls. 48,664 $
57 1388 پاکستان 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده 306,417 451,860,763 Rls. 45,666 $
58 1388 پاکستان 12119090 سايرنباتات وا جزا ي آنهاا زنوع موردا ستفاده درعطرسازي ودا روسازيتازه ياخشك كرده غيرمذكور 299,330 448,905,558 Rls. 45,171 $
59 1388 پاکستان 52062400 نخ يك لاا زپنبه وباكمترا ز85%پنبه, غيرخرده فروشي بانمره هرنخ يك لاي آن بيش ا ز52وحدا كثر80سيستم متريك 17,690 404,381,839 Rls. 40,929 $
60 1388 پاکستان 85044060 ا نوا ع S.P.U 6,760 397,356,934 Rls. 40,025 $
61 1388 پاکستان 85462011 مقره عايق برق ازسراميك ،بدون قطعات فلزي ،مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز63كيلوولت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 13,100 366,768,500 Rls. 36,835 $
62 1388 پاکستان 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 1,600 365,609,362 Rls. 36,710 $
63 1388 پاکستان 07032000 سير 65,040 357,583,306 Rls. 35,953 $
64 1388 پاکستان 32041720 خميرپيگمنت چاپ پارچه 7,170 356,376,005 Rls. 35,965 $
65 1388 پاکستان 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 15,523 346,013,822 Rls. 34,809 $
66 1388 پاکستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا01/0ميليمتر 18,200 338,026,613 Rls. 34,088 $
67 1388 پاکستان 25261000 سنگ صابون (steatite) طبيعي ,تالك ,بصورت خرد نشده يا پودر نشده 240,000 304,540,728 Rls. 30,668 $
68 1388 پاکستان 44209000 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده, جعبه برا ي زيورآلات وكاردوچنگال ا شياء چوبي ، مبلمان كه مشمول تعرفه 94 نمي شود 8,498 292,703,984 Rls. 29,449 $
69 1388 پاکستان 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 5,042 285,522,184 Rls. 28,667 $
70 1388 پاکستان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 9,300 271,499,362 Rls. 27,066 $
71 1388 پاکستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 13,962 252,563,504 Rls. 25,388 $
72 1388 پاکستان 85271900 گيرنده هاي پخش را ديوئي كه بدون منبع انرژي خارجي كارمي كند غيرمذكور درجاي ديگر 734 251,027,580 Rls. 25,295 $
73 1388 پاکستان 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 11,730 243,726,206 Rls. 24,544 $
74 1388 پاکستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره غيرمذكور درجاي ديگر 6,447 234,403,078 Rls. 23,473 $
75 1388 پاکستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 20,172 230,179,548 Rls. 23,016 $
76 1388 پاکستان 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 7,623 227,996,307 Rls. 22,836 $
77 1388 پاکستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 7,500 216,391,279 Rls. 21,825 $
78 1388 پاکستان 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 2,142 213,002,566 Rls. 21,098 $
79 1388 پاکستان 52054100 نخ ا زپنبه چندلا(تابيده ),شانه زده, باحدا قل 85%پنبه, غيرخرده فروشي,بانمره هرنخ يك لاي آن 14مترياكمتر 8,732 201,941,534 Rls. 20,306 $
80 1388 پاکستان 52051100 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه, آماده نشده برا يخرده فروشي بانمره حدا كثر14درسيستم متريك 7,484 196,778,095 Rls. 19,859 $
81 1388 پاکستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذكوردرجاي ديگر 30 182,252,890 Rls. 18,194 $
82 1388 پاکستان 84433000 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلكسوگرا فيك 850 181,840,680 Rls. 18,090 $
83 1388 پاکستان 42032900 دستكش, دستكشهاي يك ا نگشتي ونيم دستكش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 19,340 171,358,191 Rls. 17,223 $
84 1388 پاکستان 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 3,209 166,063,201 Rls. 16,673 $
85 1388 پاکستان 09041110 فلفل خردنشده ونسابيده دربسته بندي آماده شده برا ي خرده فروشي 12,000 163,168,681 Rls. 16,392 $
86 1388 پاکستان 84602100 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا01/0ميليمتر,باكنترل شماره ا ي 8,400 156,823,363 Rls. 15,715 $
87 1388 پاکستان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 8,550 153,788,669 Rls. 15,459 $
88 1388 پاکستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 160 148,232,603 Rls. 14,887 $
89 1388 پاکستان 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي. 45 146,398,927 Rls. 14,896 $
90 1388 پاکستان 73170000 ميخ, ميخ سرپهن, پونز,ميخ مسمار ،ميخ دوپا واشياءهمانند ,ا زچدن ،آهن ياازفولاد 24,411 141,369,385 Rls. 14,141 $
91 1388 پاکستان 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن كاغذيامقوا 7,000 133,442,292 Rls. 13,517 $
92 1388 پاکستان 25132090 ريگ سنباده ها,سنگ سنباده طبيعي,بيجاده طبيعي وساينده هاي طبيعي كارشده يابه صورت قطعات منظم 5,625 129,234,277 Rls. 12,947 $
93 1388 پاکستان 84484900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي بافندگي تاروپودباف (looms)يااجزاءوقطعات ماشينهاي كمكي), آنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 3,424 125,300,000 Rls. 12,671 $
94 1388 پاکستان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, كه بدون عمل مكانيكي رانده ميشوند 10,140 121,931,200 Rls. 12,407 $
95 1388 پاکستان 44201000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء ,تزئيني ا ز چوب 2,600 117,784,176 Rls. 12,025 $
96 1388 پاکستان 95066210 توپ فوتبال , بسكتبال , وا ليبال, هندبال 3,725 113,921,807 Rls. 11,506 $
97 1388 پاکستان 44190000 ا شياء چوبي برا ي سرويس ميز يا آشپزخانه 3,520 109,314,721 Rls. 11,007 $
98 1388 پاکستان 94052000 چرا غ كنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 11,861 108,006,561 Rls. 10,844 $
99 1388 پاکستان 32029000 مواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي بامواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 8,380 104,149,037 Rls. 10,473 $
100 1388 پاکستان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 5,392 96,998,073 Rls. 9,751 $
101 1388 پاکستان 85444900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 70 93,089,025 Rls. 9,357 $
102 1388 پاکستان 84484100 ماكو 2,328 84,706,700 Rls. 8,531 $
103 1388 پاکستان 85444100 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورشده با قطعات ا تصال 330 83,324,399 Rls. 8,382 $
104 1388 پاکستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 6,095 83,169,107 Rls. 8,363 $
105 1388 پاکستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 738 80,105,545 Rls. 8,041 $
106 1388 پاکستان 07122000 پياز خشك كرده 4,420 72,591,021 Rls. 7,329 $
107 1388 پاکستان 82149000 سايرمصنوعات چاقوسازي. 1,536 70,316,229 Rls. 7,027 $
108 1388 پاکستان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سكلت چوبي ،رويه نشده 3,950 62,907,457 Rls. 6,422 $
109 1388 پاکستان 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاكه درجاي ديگرمذكورنباشد 500 62,410,800 Rls. 6,241 $
110 1388 پاکستان 35061000 محصولات كه مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 190 57,812,457 Rls. 5,836 $
111 1388 پاکستان 62160000 دستكش, دستكش يك ا نگشتي ونيم دستكش. 2,469 54,883,633 Rls. 5,514 $
112 1388 پاکستان 38249040 پاك كننده هاي صنعتي 982 52,923,102 Rls. 5,346 $
113 1388 پاکستان 73102990 منبع چيلك بشكه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 2,700 52,858,323 Rls. 5,319 $
114 1388 پاکستان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 409 49,218,210 Rls. 4,896 $
115 1388 پاکستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 361 48,323,370 Rls. 4,883 $
116 1388 پاکستان 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 290 44,941,131 Rls. 4,529 $
117 1388 پاکستان 82141090 كاغذبر.نامه بازكن. مركب ترا ش وتيغه آنها 750 42,250,210 Rls. 4,285 $
118 1388 پاکستان 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذكوردر جاي ديگر 6,162 42,222,832 Rls. 4,263 $
119 1388 پاکستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا كتيف غيرمذكور در جاي ديگر 5,000 41,077,325 Rls. 4,130 $
120 1388 پاکستان 63059000 جوا ل وكيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر 1,800 39,921,374 Rls. 3,980 $
121 1388 پاکستان 40081900 ميله ,تركه و پروفيله ا زكائوچوي ا سفنجي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 375 37,144,452 Rls. 3,743 $
122 1388 پاکستان 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه 390 29,098,418 Rls. 2,927 $
123 1388 پاکستان 34031100 فرآورده هابرا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم وپوستهاي نرم ياساير موا د,دا را ي كمتر ا ز 70% موا د نفتي 1,240 28,977,708 Rls. 2,914 $
124 1388 پاکستان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 750 28,082,557 Rls. 2,826 $
125 1388 پاکستان 42032100 دستكش, دستكشهاي يك ا نگشتي ونيم دستكش ا زچرم ياا زچرم دوباره ساخته شده مخصوص ورزش 95 25,286,798 Rls. 2,579 $
126 1388 پاکستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستكش )به غيرا ز مصارف پزشكي 70 22,898,385 Rls. 2,307 $
127 1388 پاکستان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرمذكور درجاي ديگر 650 21,713,835 Rls. 2,184 $
128 1388 پاکستان 95069910 چوب هاكي 212 20,767,179 Rls. 2,070 $
129 1388 پاکستان 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن, دباغي كردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 1,000 20,636,114 Rls. 2,075 $
130 1388 پاکستان 39012059 كامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روكش سيم و كابل 1,500 19,348,965 Rls. 1,950 $
131 1388 پاکستان 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءكشباف ياقلاب باف ). 958 19,166,313 Rls. 1,921 $
132 1388 پاکستان 90273020 ا سپكترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 40 15,700,000 Rls. 1,573 $
133 1388 پاکستان 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,موا درنگي وسايرموا درنگ كننده دربسته هاي خرده فروشي 990 15,431,860 Rls. 1,552 $
134 1388 پاکستان 83062900 مجسمه هاي كوچك وسايرا شياءتزئيني از فلز معمولي غيراز رديف 83062100 101 13,497,107 Rls. 1,355 $
135 1388 پاکستان 66020000 عصا,عصاي صندليشو,شلاق, تازيانه تعليمي وهمانند. 68 10,621,430 Rls. 1,066 $
136 1388 پاکستان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 470 9,753,212 Rls. 977 $
137 1388 پاکستان 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيك فشرده شده. 27 9,577,097 Rls. 955 $
138 1388 پاکستان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي كه درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 376 9,373,087 Rls. 939 $
139 1388 پاکستان 62114900 لباس هاي زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 35 9,026,005 Rls. 905 $
140 1388 پاکستان 61169200 دستكش, دستكش يك ا نگشتي ونيم دستكش, كشباف ياقلاب باف, ا زپنبه. 164 8,164,243 Rls. 825 $
141 1388 پاکستان 03042000 فيله ماهي ,يخ زده 9 526,560 Rls. 54 $
142 1388 پاکستان 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور 34 442,716 Rls. 44 $
مجموع کل
3,798,641,428,351 ريال
مجموع کل
382,892,635 دلار
[1]