آمار کل " واردات از" کشور "هلند" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 هلند 27101110 بنزين 290,803,836 1,689,959,844,388 Rls. 171,656,366 $
2 1388 هلند 10011090 ساير گندم سخت 235,048,799 613,219,042,227 Rls. 61,823,843 $
3 1388 هلند 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 225,012,867 526,760,798,234 Rls. 52,957,423 $
4 1388 هلند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 13,671,800 491,010,151,183 Rls. 49,414,417 $
5 1388 هلند 24022000 سيگار حاوي توتون 2,377,773 417,937,742,973 Rls. 42,110,265 $
6 1388 هلند 23040000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 73,128,195 338,994,777,644 Rls. 34,009,472 $
7 1388 هلند 15071000 روغن خام سويا 41,500,000 332,925,263,631 Rls. 33,836,526 $
8 1388 هلند 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن كاذب (كارتام Carthame ) ,خام 29,985,955 262,677,792,769 Rls. 26,366,039 $
9 1388 هلند 10030000 جو 116,113,967 243,048,228,105 Rls. 24,432,138 $
10 1388 هلند 10011010 گندم دامي 110,147,218 214,498,210,641 Rls. 21,475,497 $
11 1388 هلند 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 23,999,005 191,514,009,398 Rls. 19,321,108 $
12 1388 هلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 17,159,294 159,075,943,806 Rls. 16,038,116 $
13 1388 هلند 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 125,308 156,018,662,294 Rls. 15,697,475 $
14 1388 هلند 10059090 ذرت بجزدا نه آن غيرمذكوررديف 10059010 60,000,000 147,467,732,937 Rls. 14,852,224 $
15 1388 هلند 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 44,131 145,618,973,530 Rls. 14,569,950 $
16 1388 هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشكي.جرا حي يا دا مپزشكي 60,849 143,674,615,269 Rls. 14,513,771 $
17 1388 هلند 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 24,491,000 123,295,057,793 Rls. 12,417,671 $
18 1388 هلند 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 14,335 121,000,319,661 Rls. 12,183,103 $
19 1388 هلند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 43,857 115,520,701,271 Rls. 11,632,963 $
20 1388 هلند 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 1,508,360 111,349,552,587 Rls. 11,202,620 $
21 1388 هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 184,064 103,824,294,161 Rls. 10,444,406 $
22 1388 هلند 04051020 كره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 3,907,277 102,711,782,411 Rls. 10,347,055 $
23 1388 هلند 29369000 ساير پروويتامين ها به صورت مخلوط شده (بانضمام كنسانتره هاي طبيعي) ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 10,016,650 98,205,000,002 Rls. 9,877,760 $
24 1388 هلند 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 15,243 81,669,421,835 Rls. 8,219,748 $
25 1388 هلند 11071000 مالت بو ندا ده 10,970,060 76,927,320,534 Rls. 7,799,926 $
26 1388 هلند 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 560,901 74,633,105,727 Rls. 7,480,368 $
27 1388 هلند 90215000 دستگاههاي محرك ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 3,536 69,627,221,660 Rls. 6,982,971 $
28 1388 هلند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 128,449 68,195,519,627 Rls. 6,889,837 $
29 1388 هلند 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 5,886 63,705,026,959 Rls. 6,413,861 $
30 1388 هلند 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 5,766,233 59,074,702,142 Rls. 5,952,976 $
31 1388 هلند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 2,861,766 55,506,806,384 Rls. 5,613,337 $
32 1388 هلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 43,047 55,094,578,759 Rls. 5,562,250 $
33 1388 هلند 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 189,059 54,580,393,707 Rls. 5,532,325 $
34 1388 هلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 1,837,908 54,500,850,254 Rls. 5,497,398 $
35 1388 هلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 4,582 49,124,174,723 Rls. 4,964,938 $
36 1388 هلند 29261000 ا كريلو نيتريل 3,994,915 49,097,795,803 Rls. 5,024,597 $
37 1388 هلند 02013030 گوشت سردست و سينه گاو بي ا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 1,074,598 46,318,591,541 Rls. 4,667,366 $
38 1388 هلند 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 300,624 44,104,775,075 Rls. 4,461,462 $
39 1388 هلند 29291000 ا يزوسيانات ها 1,298,895 39,993,243,167 Rls. 4,022,239 $
40 1388 هلند 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 26,555 39,044,153,401 Rls. 3,931,534 $
41 1388 هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 1,193,480 38,763,521,205 Rls. 3,894,292 $
42 1388 هلند 84796090 سايردستگاههاي خنك كردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 124,950 38,364,195,578 Rls. 3,869,309 $
43 1388 هلند 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 2,157,375 36,949,428,622 Rls. 3,701,811 $
44 1388 هلند 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 298,335 35,644,555,000 Rls. 3,653,602 $
45 1388 هلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 30,846 34,836,630,053 Rls. 3,499,049 $
46 1388 هلند 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع كردن هوا ياسايرگازها 44,260 31,473,336,227 Rls. 3,145,132 $
47 1388 هلند 90275000 دستگاههايي كه تشعشعات ا پتيكي را به كارميگيرند(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)،غيرمذكوردرجاي ديگر 25,290 30,303,754,466 Rls. 3,029,236 $
48 1388 هلند 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 1,950 29,608,609,031 Rls. 2,981,719 $
49 1388 هلند 06011000 ا نوا ع پيازگل, غده زيرخاكي نباتات, ريشه غده دا رنباتات, ...,درحال خوا ب نباتي 1,157,997 28,071,450,039 Rls. 2,828,927 $
50 1388 هلند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 17,729 28,030,250,352 Rls. 2,823,085 $
51 1388 هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 38,370 27,054,568,569 Rls. 2,744,129 $
52 1388 هلند 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 7,455 26,917,797,813 Rls. 2,940,069 $
53 1388 هلند 29224100 ليزين وا سترهاي آن ; ا ملاح ا ين تركيبات 1,431,900 26,326,480,656 Rls. 2,651,873 $
54 1388 هلند 38151900 كاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 88,200 26,194,227,982 Rls. 2,633,700 $
55 1388 هلند 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 6,578 25,935,029,329 Rls. 2,601,217 $
56 1388 هلند 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 1,644,224 25,670,276,145 Rls. 2,586,873 $
57 1388 هلند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 39,818 25,404,438,406 Rls. 2,542,793 $
58 1388 هلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس كولا 193,615 24,992,999,443 Rls. 2,519,997 $
59 1388 هلند 84241000 دستگاههاي آتش نشان 31,466 24,863,192,998 Rls. 2,594,932 $
60 1388 هلند 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 72,095 23,997,766,861 Rls. 2,398,326 $
61 1388 هلند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 25,834 23,644,556,368 Rls. 2,362,487 $
62 1388 هلند 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 397,566 22,619,541,992 Rls. 2,277,384 $
63 1388 هلند 06024000 درختچه گل رزحتي پيوندزده 65,306 22,293,027,320 Rls. 2,249,714 $
64 1388 هلند 31010000 كودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 8,708,000 21,884,490,646 Rls. 2,197,357 $
65 1388 هلند 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 617,100 20,268,231,651 Rls. 2,046,260 $
66 1388 هلند 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 936,750 20,231,213,522 Rls. 2,037,045 $
67 1388 هلند 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,كه درجاي ديگرذكرنشده. 202,872 20,182,927,737 Rls. 2,035,543 $
68 1388 هلند 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 6,989 19,393,645,003 Rls. 2,035,788 $
69 1388 هلند 05111000 ا سپرم گاوي 136 19,037,144,182 Rls. 1,915,394 $
70 1388 هلند 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 60,365 18,177,937,437 Rls. 1,834,887 $
71 1388 هلند 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 2,601,208 17,939,591,784 Rls. 1,822,735 $
72 1388 هلند 48132000 كاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا كثر5سانتيمتر 457,350 17,434,299,956 Rls. 1,756,067 $
73 1388 هلند 84341000 ماشين هاي شيردوش 50,500 17,137,747,247 Rls. 1,720,172 $
74 1388 هلند 28181000 كوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص شده ياغير مشخص 1,500,000 17,080,491,134 Rls. 1,721,469 $
75 1388 هلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 11,667 15,969,579,233 Rls. 1,609,987 $
76 1388 هلند 94060010 گلخانه باتجهيزا ت كامل 330,712 15,896,057,998 Rls. 1,613,334 $
77 1388 هلند 29163990 ساير ا سيدهاي منوكربوكسيليك بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذكور 141,225 15,613,624,728 Rls. 1,579,319 $
78 1388 هلند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 21,280 14,684,450,741 Rls. 1,482,370 $
79 1388 هلند 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 297,902 14,060,733,370 Rls. 1,412,437 $
80 1388 هلند 84178000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 83,412 13,619,455,156 Rls. 1,368,910 $
81 1388 هلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 69,803 13,424,854,467 Rls. 1,357,121 $
82 1388 هلند 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 439,240 13,395,442,476 Rls. 1,350,594 $
83 1388 هلند 25233000 سيمان آلومينو 1,180,000 13,302,844,765 Rls. 1,340,506 $
84 1388 هلند 32071010 پيگمانهاي آماده محتوي حدا قل 70 درصد فلزطلا يا پلاتينوم يانقره ياپالاديوم 2,113 12,802,469,675 Rls. 1,287,330 $
85 1388 هلند 90221990 دستگاههايي كه باا شعه X كارمي كنند ،غيرمذكور درجاي ديگر 8,564 12,549,636,631 Rls. 1,266,156 $
86 1388 هلند 90261010 فلومتر 8,676 12,545,657,189 Rls. 1,260,474 $
87 1388 هلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 280,610 12,441,682,176 Rls. 1,252,266 $
88 1388 هلند 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 88,661 12,041,436,110 Rls. 1,212,872 $
89 1388 هلند 02013010 گوشت را ن گاو بي ا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 274,897 11,759,189,526 Rls. 1,185,420 $
90 1388 هلند 84433000 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلكسوگرا فيك 89,553 11,558,560,683 Rls. 1,167,923 $
91 1388 هلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذكوردر جاي ديگر 2,481 11,495,992,611 Rls. 1,155,778 $
92 1388 هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 186,681 11,469,497,940 Rls. 1,146,796 $
93 1388 هلند 04021090 شيروخامه شيربه شكل پودرباميزا ن چربي كمترا ز 5/1 درصد غيرمذكور درجاي ديگر 474,875 11,239,988,805 Rls. 1,135,596 $
94 1388 هلند 07011000 بذر سيب زميني 640,360 11,158,062,256 Rls. 1,130,782 $
95 1388 هلند 12092500 تخم چمن مرتعي برا ي كشت 257,590 10,390,330,791 Rls. 1,044,959 $
96 1388 هلند 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا كي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذكور در جاي ديگر 462,040 10,366,570,782 Rls. 1,042,201 $
97 1388 هلند 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 110,819 10,332,571,465 Rls. 1,039,217 $
98 1388 هلند 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي يا ژئوفيزيكي ,غير مذكور درجاي ديگر . 2,780 10,194,649,197 Rls. 1,026,070 $
99 1388 هلند 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 102,038 10,138,039,707 Rls. 1,016,881 $
100 1388 هلند 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذكوردرجاي ديگر 144,985 9,771,061,293 Rls. 984,726 $
101 1388 هلند 39092090 سايررزينهاي ملامينيك بغيرا ز پودرقالب گيري 311,800 9,707,471,479 Rls. 973,843 $
102 1388 هلند 54049000 نوا ر Stripوا شكال همانند , ا ز موا د نسجي سنتتيك كه عرض ظاهري انها از5ميلي متربيشتر نباشد 216,487 9,394,001,282 Rls. 944,496 $
103 1388 هلند 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شكل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني كاربرد دارد به غير از ژل الكترود پزشكي 2,944 9,331,023,217 Rls. 941,285 $
104 1388 هلند 85309000 ا جزا ء و قطعات تجهيزا ت برقي علامت دا دن برا ي را ه آهن و غيره , مشمول رديف 8530 3,530 9,176,550,897 Rls. 933,715 $
105 1388 هلند 29096090 سايرپرا كسيدهاي ا لكل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذكور 132,605 9,151,671,940 Rls. 924,404 $
106 1388 هلند 73051900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 639,007 8,789,651,362 Rls. 888,559 $
107 1388 هلند 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 63,689 8,708,817,202 Rls. 875,668 $
108 1388 هلند 72024920 فروكروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدكربن 262,000 8,574,444,160 Rls. 868,292 $
109 1388 هلند 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي كالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 27,000 8,513,830,033 Rls. 876,540 $
110 1388 هلند 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 394,880 8,428,195,047 Rls. 850,625 $
111 1388 هلند 32071090 سايرپيگمانها.كدركننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانندغيرمذكور 24,534 8,390,954,566 Rls. 844,193 $
112 1388 هلند 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 31,355 8,300,915,490 Rls. 834,829 $
113 1388 هلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيك (Scanners ) تشخيص امراض 1,644 8,292,323,360 Rls. 830,634 $
114 1388 هلند 84362100 ماشين هاي جوجه كشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 66,343 8,284,738,922 Rls. 835,473 $
115 1388 هلند 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 30,922 8,108,005,426 Rls. 817,402 $
116 1388 هلند 84099920 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 8,183 8,012,285,103 Rls. 807,705 $
117 1388 هلند 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 360,674 7,999,469,879 Rls. 800,661 $
118 1388 هلند 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي روغن هاي نفتي 224,800 7,750,793,773 Rls. 782,873 $
119 1388 هلند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 87,417 7,577,029,915 Rls. 757,617 $
120 1388 هلند 85352190 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ربرا ي ولتاژكمترا ز5/72كيلوولت بجزسكسيونرودژنكتور 3,750 7,521,017,825 Rls. 756,007 $
121 1388 هلند 13012000 صمغ عربي طبيعي 159,300 7,441,759,876 Rls. 753,459 $
122 1388 هلند 02013090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن تازه يا سردكرده ا ز نوع گاو 147,515 7,436,249,814 Rls. 750,388 $
123 1388 هلند 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 11,681 7,415,785,625 Rls. 747,193 $
124 1388 هلند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) غيرمذكور در جاي ديگر 30,583 7,367,988,109 Rls. 744,077 $
125 1388 هلند 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 397,906 7,337,331,178 Rls. 736,226 $
126 1388 هلند 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 19,308 7,317,442,297 Rls. 734,356 $
127 1388 هلند 76072090 سايرورق هاونوا رهاي نازك ازآلومينيوم روي تكيه گاه, بجزرديف 76072010 137,492 7,296,803,964 Rls. 740,750 $
128 1388 هلند 29212100 ا تيلن دي آمين و ا ملاح آن 154,000 7,277,165,134 Rls. 734,909 $
129 1388 هلند 27101920 روغن صنعتي 143,584 7,137,165,353 Rls. 713,396 $
130 1388 هلند 29400000 قندهاي خالص ا زلحاظ شيميائي(باستثناي گلوكز,وغيره )استرهاي قندوا ملاح, غيرمذكوردرجاي ديگر 207,600 7,078,230,319 Rls. 711,344 $
131 1388 هلند 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 1,213 6,735,006,805 Rls. 677,225 $
132 1388 هلند 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 26,723 6,719,479,894 Rls. 679,560 $
133 1388 هلند 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 451 6,702,525,308 Rls. 672,631 $
134 1388 هلند 17021100 لاكتوز و شربت لاكتوز حاوي 99% وزني يا بيشتر لاكتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشك 395,850 6,678,781,794 Rls. 673,879 $
135 1388 هلند 04022190 شيروخامه بدون ا فزودن قندياموا دشيرين كننده باميزا ن چربي بيش ا ز 5/1% غيرمذكوردرجاي ديگر 250,000 6,590,345,288 Rls. 665,288 $
136 1388 هلند 73089090 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 73,529 6,575,849,363 Rls. 664,943 $
137 1388 هلند 40101900 تسمه نقاله ... ا زكائوچوي ولكانيزه كه درجاي ديگر مذكور نباشد 80,713 6,509,803,475 Rls. 651,146 $
138 1388 هلند 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 664 6,450,679,720 Rls. 653,141 $
139 1388 هلند 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياكنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 253 6,271,991,039 Rls. 632,961 $
140 1388 هلند 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 911 6,090,335,931 Rls. 612,935 $
141 1388 هلند 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 9,880 6,075,213,150 Rls. 611,023 $
142 1388 هلند 84272011 سايرا را به هاي خودرو،نو،باظرفيت ده تن وبالاتر 24,247 6,054,727,259 Rls. 612,269 $
143 1388 هلند 85282100 مونيتورهاي ويدئويي رنگي 5,304 6,034,337,181 Rls. 644,069 $
144 1388 هلند 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 34,934 5,969,165,718 Rls. 601,342 $
145 1388 هلند 85253000 دوربين هاي تلويزيوني 2,337 5,852,066,839 Rls. 637,401 $
146 1388 هلند 34039900 ساير فرآورده هاي روا ن كننده فاقدروغنهاي نفتي يامعدني , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 218,501 5,731,755,297 Rls. 575,813 $
147 1388 هلند 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 441 5,660,806,420 Rls. 570,920 $
148 1388 هلند 54022000 نخ بسيارمقاوم ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 15,306 5,653,237,735 Rls. 565,663 $
149 1388 هلند 90189050 دستگاه سنگ شكن كليه برون اندامي 2,395 5,546,518,800 Rls. 560,424 $
150 1388 هلند 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 237,745 5,480,803,558 Rls. 551,007 $
151 1388 هلند 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربكس ،ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 47,757 5,449,518,827 Rls. 546,443 $
152 1388 هلند 33019010 ا بهاي مقطر خوشبوومحلولهاي ا بي روغنهاي ا سانسي 19,741 5,437,264,689 Rls. 546,000 $
153 1388 هلند 90021100 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, برا ي دوربين عكاسي,پروژكتوريادستگاههاي بزرگ كردن عكس 483 5,408,412,938 Rls. 581,175 $
154 1388 هلند 84821000 بلبرينگ. 34,547 5,401,095,113 Rls. 544,296 $
155 1388 هلند 29163200 پرا كسيد بنزوئيل و كلروبنزوئيل 123,545 5,252,093,327 Rls. 529,319 $
156 1388 هلند 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 4,815 5,213,873,235 Rls. 526,800 $
157 1388 هلند 32064910 سايرگرا نول هاي رنگي مستربچ غيرآلي 300,000 5,151,216,577 Rls. 518,505 $
158 1388 هلند 31055900 كودهاي معدني ياشيميائي دا را ي ا زت وفسفركه درجاي ديگري مذكور نباشد 148,190 5,115,389,792 Rls. 516,595 $
159 1388 هلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 1,406 5,100,417,774 Rls. 514,075 $
160 1388 هلند 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 126,310 4,853,364,529 Rls. 485,957 $
161 1388 هلند 38099100 موا د تكميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي در نساجي غيرازموادنشاسته اي 415,355 4,841,969,566 Rls. 487,427 $
162 1388 هلند 48109200 ساير كاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 1,039,558 4,832,696,563 Rls. 486,529 $
163 1388 هلند 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 234,327 4,819,283,836 Rls. 483,594 $
164 1388 هلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 15,750 4,812,299,513 Rls. 484,832 $
165 1388 هلند 06021000 قلمه هاي ريشه نكرده و پيوندها 39,896 4,717,594,226 Rls. 474,515 $
166 1388 هلند 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه كشي وجوجه پروري 99,303 4,716,476,992 Rls. 475,140 $
167 1388 هلند 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 13,164 4,703,780,928 Rls. 471,566 $
168 1388 هلند 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 205,700 4,612,278,058 Rls. 464,636 $
169 1388 هلند 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 15,735 4,553,865,689 Rls. 460,153 $
170 1388 هلند 21069010 ا ستابيلايزر 82,630 4,548,833,512 Rls. 458,816 $
171 1388 هلند 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 16,017 4,502,967,444 Rls. 453,636 $
172 1388 هلند 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 937 4,497,300,000 Rls. 450,000 $
173 1388 هلند 30031010 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط داراي پني سيلين يامشتقات انهاداراي توليد داخلي مشابه 1,186 4,476,943,128 Rls. 449,628 $
174 1388 هلند 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 2,523 4,436,122,399 Rls. 447,686 $
175 1388 هلند 02021010 گوشت گوساله بصورت لاشه ياشقه يخ زده 100,067 4,429,141,811 Rls. 446,081 $
176 1388 هلند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 8,869 4,415,122,848 Rls. 444,822 $
177 1388 هلند 84439000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ 11,612 4,362,198,629 Rls. 439,649 $
178 1388 هلند 29159010 وا لپروا ت سديم 8,200 4,334,823,620 Rls. 438,587 $
179 1388 هلند 30023010 واكسن نيوكاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 2,782 4,284,340,995 Rls. 431,488 $
180 1388 هلند 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدكاكائوياشكلات 10,987 4,244,222,595 Rls. 425,577 $
181 1388 هلند 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 11,422 4,228,201,550 Rls. 426,630 $
182 1388 هلند 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 2,175 4,205,071,661 Rls. 425,959 $
183 1388 هلند 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم ....فاقدروغنهاي نفتي يامعدني غيرمذكور 176,580 4,192,002,191 Rls. 423,134 $
184 1388 هلند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي كمترا ز94 %به جز نوع پودري 217,615 4,046,711,786 Rls. 407,794 $
185 1388 هلند 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 46,442 3,957,498,039 Rls. 402,840 $
186 1388 هلند 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته 29,540 3,896,217,790 Rls. 391,278 $
187 1388 هلند 84136030 تلمبه هاي حلزوني 9,760 3,852,330,628 Rls. 389,908 $
188 1388 هلند 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر 46,375 3,836,397,729 Rls. 387,269 $
189 1388 هلند 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 52,280 3,780,988,669 Rls. 380,942 $
190 1388 هلند 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 73,030 3,705,103,000 Rls. 373,215 $
191 1388 هلند 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن كننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 1,418 3,704,482,778 Rls. 374,729 $
192 1388 هلند 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 2,015 3,693,297,136 Rls. 373,898 $
193 1388 هلند 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 1,850 3,693,087,048 Rls. 372,000 $
194 1388 هلند 21069020 ا مولسيفاير 90,290 3,687,179,922 Rls. 370,069 $
195 1388 هلند 04049000 محصولات متشكل ا ز ا جزا ء طبيعي تشكيل دهنده شير ,غير مذكور يا مشمول درجاي ديگر 176,500 3,672,784,205 Rls. 370,479 $
196 1388 هلند 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذكور 10,945 3,618,559,984 Rls. 363,452 $
197 1388 هلند 34031990 سايرفرآورده هاي روا ن كننده با كمتر ا ز 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني غيرمذكور 114,065 3,600,924,546 Rls. 361,219 $
198 1388 هلند 04021010 شيرخشك ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويك كيلوگرم و كمتركه ميزا ن موا د چرب ا ن يك ونيم درصدوياكمترباشد 27,032 3,575,273,942 Rls. 361,248 $
199 1388 هلند 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 129,295 3,532,426,450 Rls. 356,096 $
200 1388 هلند 38151100 كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات نيكل به عنوا ن ماده فعال 27,000 3,500,179,269 Rls. 355,148 $
مجموع کل
9,606,462,143,336 ريال
مجموع کل
969,495,134 دلار