آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 176,993 872,618,752 Rls. 89,207 $
2 1388 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 87083110 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 2,975 241,085,496 Rls. 24,293 $
3 1388 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84134000 تلمبه هاي بتون 18,920 235,053,000 Rls. 24,029 $
4 1388 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا كمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا كثر 75KVA 5,823 217,896,624 Rls. 22,275 $
5 1388 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84272012 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 10,000 112,092,076 Rls. 11,592 $
6 1388 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84272022 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت كمترا ز10تن 8,000 96,631,100 Rls. 9,993 $
7 1388 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 1,352 74,284,452 Rls. 7,485 $
8 1388 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 3,606 67,483,080 Rls. 6,976 $
9 1388 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84138200 بالابرهاي آبگونها 7,360 65,678,925 Rls. 6,714 $
10 1388 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,000 61,287,912 Rls. 6,336 $
11 1388 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا كمي-احتراقي به قدرت از75 تا 375KVA غيرمذكور درجاي ديگر 2,000 31,900,374 Rls. 3,298 $
12 1388 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لكتريكي 7,360 28,921,320 Rls. 2,990 $
13 1388 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 1,288 23,878,400 Rls. 2,441 $
14 1388 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 5,000 19,280,880 Rls. 1,993 $
15 1388 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 42032900 دستكش, دستكشهاي يك ا نگشتي ونيم دستكش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 2,620 13,826,880 Rls. 1,440 $
16 1388 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 7,000 9,640,440 Rls. 997 $
17 1388 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 460 3,517,800 Rls. 360 $
مجموع کل
2,175,077,511 ريال
مجموع کل
222,419 دلار
[1]