آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 484,176 20,389,107,420 Rls. 2,053,697 $
2 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20071010 پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 1,269,899 7,230,942,172 Rls. 729,910 $
3 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (كنسانتره ) 242,662 2,582,991,938 Rls. 260,507 $
4 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72045000 شمش هاي حاصل ا زذوب مجددضايعات. 6,000,000 1,991,944,954 Rls. 205,080 $
5 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20083000 مركبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 393,600 1,902,476,046 Rls. 192,446 $
6 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 38061000 كولوفان ها و ا سيدهاي رزيني 216,000 1,656,755,511 Rls. 167,152 $
7 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 131,989 1,598,073,074 Rls. 163,939 $
8 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20091900 آب پرتقال يخ نزده, تخميرنشده, كه به آن ا لكل ا فزوده نشده باشد بامقياس بريكس بيش از20 129,850 1,317,876,004 Rls. 133,854 $
9 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 100,000 1,297,061,381 Rls. 133,059 $
10 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 223,102 1,286,180,087 Rls. 130,577 $
11 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 29031200 دي كلرومتان (كلرور متيلن ) 208,000 1,256,724,440 Rls. 126,469 $
12 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور 33,545 883,280,000 Rls. 88,328 $
13 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مركزي 23,955 869,554,385 Rls. 86,893 $
14 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يك مقياس بريكس كه ا ز 20 تجاوز نكند بدون افزودن الكل 55,650 576,620,010 Rls. 58,150 $
15 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 73071900 لوازم وا تصالات لوله كشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن, كه درجاي ديگرذكرنشده, ياا زفولاد. 41,354 574,279,275 Rls. 57,969 $
16 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 28272000 كلروركلسيم 260,000 499,671,185 Rls. 50,190 $
17 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84271022 ا را به هاي خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت كمترا ز5تن 46,500 465,728,973 Rls. 46,930 $
18 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 41,250 441,511,420 Rls. 45,135 $
19 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 7,627 411,461,246 Rls. 41,096 $
20 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل كه درجاي ديگرمذكور يا مشمول نباشد 34,000 371,803,804 Rls. 37,554 $
21 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 29,836 353,121,675 Rls. 35,252 $
22 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 28470000 پرا كسيد هيدروژن (آب ا كسيژنه ) 80,640 313,646,794 Rls. 31,589 $
23 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذكوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 37,301 245,081,826 Rls. 24,741 $
24 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,286 162,760,282 Rls. 16,617 $
25 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 4,262 133,090,542 Rls. 13,588 $
26 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 1,401 120,549,510 Rls. 12,406 $
27 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 73083000 در,پنجره- چارچوپ وآستانه درا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 10,286 118,568,936 Rls. 11,872 $
28 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 4,463 99,886,902 Rls. 10,066 $
29 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 17,776 93,597,778 Rls. 9,432 $
30 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 25,000 45,410,000 Rls. 4,565 $
31 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 44182000 در,چهارچوب, دوره و آستانه در ا ز چوب 4,153 41,972,659 Rls. 4,203 $
32 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 95059000 ا شياءبرا ي جشن, كارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن كريسمس ). 1,725 36,727,127 Rls. 3,737 $
33 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 252 29,531,925 Rls. 3,015 $
34 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوحتي برا ي موتورهاي درون سوز 3,216 28,224,388 Rls. 2,830 $
35 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 3,203 28,114,136 Rls. 2,819 $
36 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 1,971 28,071,812 Rls. 2,841 $
37 1388 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 76090000 لوا زم وا تصالات لوله كشي از آلومينيوم. 1,171 14,200,000 Rls. 1,420 $
مجموع کل
49,496,599,617 ريال
مجموع کل
4,999,928 دلار
[1]