آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ازاد بندرانزلي" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 177,846,754 644,266,468,523 Rls. 64,981,146 $
2 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 89,123,092 366,332,931,653 Rls. 36,997,184 $
3 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 72,650,557 337,105,676,501 Rls. 34,193,432 $
4 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 55,199,192 245,512,288,430 Rls. 24,743,484 $
5 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 25,888,592 171,718,724,059 Rls. 17,247,266 $
6 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 25,919,070 132,062,495,062 Rls. 13,304,742 $
7 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 16,327,484 118,699,864,779 Rls. 11,951,797 $
8 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 29,917,193 115,934,275,997 Rls. 11,694,756 $
9 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 21,819,620 99,824,699,880 Rls. 10,073,885 $
10 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 10,512,175 92,003,413,072 Rls. 9,258,820 $
11 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز 3mmپاك شده درسطح 20,378,180 83,179,647,717 Rls. 8,365,756 $
12 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 13,621,490 68,393,390,502 Rls. 6,888,853 $
13 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 7,277,582 52,872,538,713 Rls. 5,340,705 $
14 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 9,259,010 47,862,136,382 Rls. 4,829,462 $
15 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 9,179,550 47,776,223,692 Rls. 4,810,784 $
16 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 8,495,994 37,990,571,596 Rls. 3,820,190 $
17 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 4,823,822 35,048,497,902 Rls. 3,495,158 $
18 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 6,928,114 32,510,299,979 Rls. 3,364,232 $
19 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 7,149,670 32,499,182,726 Rls. 3,315,718 $
20 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,865,920 32,313,533,657 Rls. 3,238,885 $
21 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 7,439,270 31,837,730,414 Rls. 3,203,057 $
22 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 7,948,355 31,197,824,815 Rls. 3,164,958 $
23 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 4,934,048 25,972,198,192 Rls. 2,620,564 $
24 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 4,808,850 23,628,621,710 Rls. 2,382,870 $
25 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 5,291,288 21,758,563,362 Rls. 2,237,473 $
26 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 4,258,548 20,455,511,966 Rls. 2,052,501 $
27 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,493,027 17,374,473,886 Rls. 1,745,125 $
28 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 10011090 ساير گندم سخت 5,813,225 16,129,829,428 Rls. 1,621,525 $
29 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 3,084,188 14,430,739,695 Rls. 1,454,530 $
30 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 1,304,380 11,734,291,158 Rls. 1,184,438 $
31 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 44041000 تركه وچوب دونيم شده, بطورساده هموا رياگردشده ولي خرا طي ياخم نشده برا ي ساختن عصاچترياهمانند ازتيره كاج 3,450,790 9,686,297,246 Rls. 978,981 $
32 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 1,343,940 9,527,178,697 Rls. 969,391 $
33 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 1,508,850 9,157,601,831 Rls. 920,825 $
34 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72083700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشكل طومارياپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميليمتر 1,801,020 7,608,337,148 Rls. 756,898 $
35 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 1,652,702 7,503,425,673 Rls. 753,031 $
36 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 807,060 5,140,484,131 Rls. 516,891 $
37 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 28151100 هيدرا كسيدسديم (سودسوزآور),جامد 1,094,875 4,370,357,265 Rls. 439,434 $
38 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 10082000 ارزن 1,054,000 3,646,816,622 Rls. 368,626 $
39 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 32029000 مواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي بامواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 740,000 3,504,268,543 Rls. 353,052 $
40 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 31042000 كلرور پتاسيم 1,059,801 3,463,942,556 Rls. 349,739 $
41 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 84772000 ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 7,800 3,228,649,400 Rls. 325,370 $
42 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 44061000 ترا ورس چوبي برا ي را ه آهن ياهمانند ,آغشته نشده 662,557 3,015,376,920 Rls. 302,070 $
43 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 48041900 ساير كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 881,000 2,941,191,453 Rls. 296,611 $
44 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 324,800 2,877,590,772 Rls. 293,782 $
45 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 19,970 2,778,880,113 Rls. 280,525 $
46 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم كشيده ياگرم ا كسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده. 315,130 2,179,248,117 Rls. 220,750 $
47 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 10,070 2,030,968,018 Rls. 203,714 $
48 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 428,000 2,018,163,155 Rls. 201,474 $
49 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 334,750 1,903,042,677 Rls. 196,014 $
50 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 811,272 1,793,722,392 Rls. 181,808 $
51 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 39111000 رزين هاي نفت, رزين هاي كومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شكال ا وليه غيرمذكوردرجاي ديگر 263,782 1,548,267,729 Rls. 157,994 $
52 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج 470,199 1,420,139,706 Rls. 143,068 $
53 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 402,400 1,377,846,567 Rls. 139,300 $
54 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72085390 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 241,224 1,196,635,072 Rls. 121,215 $
55 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروكمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 255,450 1,183,119,871 Rls. 118,111 $
56 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 48042900 كاغذكرا فت برا ي كيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شكل رول ياورق 236,500 1,025,233,956 Rls. 103,392 $
57 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا كثرKVA 750 83,760 914,793,210 Rls. 91,958 $
58 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 73063010 لوله هاي به قطريك سانتيمتروكمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 122,325 889,477,112 Rls. 89,326 $
59 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 43,222 742,436,284 Rls. 75,001 $
60 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 189,100 717,885,763 Rls. 73,644 $
61 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 73024000 پشت بندوبالشتك را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 130,000 715,269,555 Rls. 71,858 $
62 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , كه بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 54,464 654,621,000 Rls. 65,273 $
63 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 44122900 تخته چندلا,بضخامت بيش ا زmm6بايك ياچندلاا زچوب غيركاج غير مذكور درجاي ديگر 265,160 653,378,901 Rls. 65,863 $
64 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 13,500 642,183,644 Rls. 64,020 $
65 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 7,739 425,609,963 Rls. 42,616 $
66 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 44129200 تخته چندلا,چوبهاي روكش شده ومطبق شده, دا را ي يك ياچندلاا زچوبهاي گرمسيري, غيرمذكوردرجاي ديگ 85,750 412,249,623 Rls. 41,453 $
67 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 26,354 399,046,118 Rls. 40,320 $
68 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 85011020 ا لكتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 5/37وات 19,480 395,608,476 Rls. 39,936 $
69 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 38231200 ا سيد ا ولئيك 105,540 338,465,883 Rls. 33,983 $
70 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 226,023 329,865,934 Rls. 33,234 $
71 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 58,200 319,155,840 Rls. 32,160 $
72 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 90272000 دستگاههاي كروماتوگرا ف و ا لكتروفورز 110 259,146,888 Rls. 26,058 $
73 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي. 20,105 167,689,683 Rls. 16,973 $
74 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 7,000 148,956,075 Rls. 14,896 $
75 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 73160000 لنگركشتي,چنگك كشتي واجزا ءوقطعات آنهاا زچدن ،آهن يااز فولاد. 6,585 138,816,936 Rls. 13,989 $
76 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 17039000 ملاس هاي حاصل ا ز ا ستخرا ج يا تصفيه قند و شكر (باستثناي نيشكر) 202,320 134,292,895 Rls. 13,420 $
77 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 72282000 ميله هاا زفولادسيليكومنگنز غيرازرديف 72272000 17,792 108,411,400 Rls. 10,925 $
78 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 17049000 شيريني (همچنين شكلات سفيد) ,بدون كاكائو ,كه در جاي ديگري مذكور نباشد 4,790 99,880,524 Rls. 10,092 $
79 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مركزي 1,560 76,544,595 Rls. 7,926 $
80 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 19053100 بيسكويت هايي كه به آنها موا د شيرين كننده ا فزوده ا ند 3,516 69,853,026 Rls. 7,058 $
81 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 40025900 كائوچوي آكريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتكس ) 3,600 68,308,925 Rls. 6,874 $
82 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 53039000 آخال وضايعات كنف وساير الياف نسجي ازپوسته ساقه نباتات غيرمذكور درجاي ديگر 1,072 43,258,718 Rls. 4,332 $
83 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 912 25,110,729 Rls. 2,533 $
84 1388 منطقه ازاد بندرانزلي 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي ازفلزات معمولي 74 611,850 Rls. 62 $
مجموع کل
3,114,444,360,628 ريال
مجموع کل
314,271,143 دلار
[1]