آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد کيش" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 منطقه آزاد کيش 87032500 وسائل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 3000 سانتي متر مكعب وبيشتر 741,959 177,315,163,257 Rls. 17,861,576 $
2 1388 منطقه آزاد کيش 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 487,936 75,656,723,758 Rls. 7,627,565 $
3 1388 منطقه آزاد کيش 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 1,222,478 40,816,643,125 Rls. 4,126,303 $
4 1388 منطقه آزاد کيش 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 24,363 34,107,447,364 Rls. 3,442,466 $
5 1388 منطقه آزاد کيش 33030000 عطريات وا دو توا لت ها(waters toilet) 375,060 24,410,664,925 Rls. 2,470,953 $
6 1388 منطقه آزاد کيش 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 179,400 22,016,079,641 Rls. 2,202,594 $
7 1388 منطقه آزاد کيش 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 158,605 21,702,762,185 Rls. 2,182,083 $
8 1388 منطقه آزاد کيش 84182900 يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 605,048 19,343,762,991 Rls. 1,952,828 $
9 1388 منطقه آزاد کيش 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 275,170 19,079,445,192 Rls. 1,925,133 $
10 1388 منطقه آزاد کيش 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 2,511,184 18,484,386,201 Rls. 1,857,410 $
11 1388 منطقه آزاد کيش 84705000 ماشين هاي صندوق ثبات 54,608 13,662,407,985 Rls. 1,385,709 $
12 1388 منطقه آزاد کيش 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره 416,282 13,132,866,170 Rls. 1,325,474 $
13 1388 منطقه آزاد کيش 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 13,586 12,838,101,720 Rls. 1,297,358 $
14 1388 منطقه آزاد کيش 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 46,973 11,784,601,837 Rls. 1,185,124 $
15 1388 منطقه آزاد کيش 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكار هيدروليكي يا پنوماتيكي 27,110 10,235,854,829 Rls. 1,028,985 $
16 1388 منطقه آزاد کيش 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 535 10,147,100,249 Rls. 1,027,450 $
17 1388 منطقه آزاد کيش 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 146,004 9,360,152,189 Rls. 933,928 $
18 1388 منطقه آزاد کيش 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 10,967 7,262,228,352 Rls. 728,823 $
19 1388 منطقه آزاد کيش 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 874 7,246,352,457 Rls. 730,847 $
20 1388 منطقه آزاد کيش 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 597,973 6,877,967,597 Rls. 690,169 $
21 1388 منطقه آزاد کيش 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 132,918 6,495,993,395 Rls. 657,450 $
22 1388 منطقه آزاد کيش 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 786,976 6,349,885,003 Rls. 640,690 $
23 1388 منطقه آزاد کيش 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 367 5,549,828,486 Rls. 561,891 $
24 1388 منطقه آزاد کيش 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 2,910 5,300,703,569 Rls. 530,610 $
25 1388 منطقه آزاد کيش 33051000 شامپوها 60,388 5,058,506,623 Rls. 506,486 $
26 1388 منطقه آزاد کيش 44103200 ساير تخته هاا زچوب كه سطح آن پوشانده شده با كاغذ آغشته به ملامين 1,365,488 5,034,868,765 Rls. 506,278 $
27 1388 منطقه آزاد کيش 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 90,665 5,022,512,242 Rls. 507,728 $
28 1388 منطقه آزاد کيش 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 14,900 4,913,033,770 Rls. 491,303 $
29 1388 منطقه آزاد کيش 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 4,485 4,880,952,135 Rls. 494,028 $
30 1388 منطقه آزاد کيش 84735000 قطعات ومتفرعات كه بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 27,600 4,829,885,446 Rls. 486,896 $
31 1388 منطقه آزاد کيش 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 950 4,628,146,672 Rls. 466,782 $
32 1388 منطقه آزاد کيش 64029900 كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده, قوزك پارا نميپوشاند,ا زكائوچوياپلاستيك. 130,180 4,294,926,287 Rls. 433,988 $
33 1388 منطقه آزاد کيش 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 61,483 4,284,757,668 Rls. 432,150 $
34 1388 منطقه آزاد کيش 34011140 صابون طبي 28,807 4,008,922,491 Rls. 404,398 $
35 1388 منطقه آزاد کيش 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 11,647 3,932,378,969 Rls. 395,230 $
36 1388 منطقه آزاد کيش 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي ،همچينين جاروهاي برقي براي كشش مواد خشك وتر 54,762 3,698,052,502 Rls. 373,288 $
37 1388 منطقه آزاد کيش 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 8,356 3,653,976,398 Rls. 367,585 $
38 1388 منطقه آزاد کيش 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشك وكيسه خوا ب 125,841 3,422,698,824 Rls. 344,500 $
39 1388 منطقه آزاد کيش 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 12,653 3,257,448,754 Rls. 327,690 $
40 1388 منطقه آزاد کيش 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 58,702 3,102,317,475 Rls. 312,639 $
41 1388 منطقه آزاد کيش 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 801 3,013,501,523 Rls. 303,934 $
42 1388 منطقه آزاد کيش 64041190 سايركفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 61,139 3,005,473,429 Rls. 301,451 $
43 1388 منطقه آزاد کيش 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 22,988 2,880,947,354 Rls. 294,129 $
44 1388 منطقه آزاد کيش 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 200,000 2,645,219,375 Rls. 267,314 $
45 1388 منطقه آزاد کيش 85239010 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R ، DVDR 49,555 2,519,467,221 Rls. 253,626 $
46 1388 منطقه آزاد کيش 85392220 لامپ حبابي رشته ا ي 25ا لي 200وا ت ،براي ولتاژ بيشتر از100ولت 164,920 2,469,410,408 Rls. 248,231 $
47 1388 منطقه آزاد کيش 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 5,431 2,458,534,681 Rls. 247,483 $
48 1388 منطقه آزاد کيش 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 661,932 2,425,820,523 Rls. 245,805 $
49 1388 منطقه آزاد کيش 85239090 ساير حاملين ا ماده ضبط نشده غير مذكور درجاي ديگر 24,750 2,299,506,679 Rls. 232,248 $
50 1388 منطقه آزاد کيش 29190000 ا سترهاي فسفريك, واملاح آنها (بانضمام لاكتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 62,400 2,249,681,600 Rls. 227,791 $
51 1388 منطقه آزاد کيش 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 2,690 2,170,520,521 Rls. 218,720 $
52 1388 منطقه آزاد کيش 85352110 سكسيونر براي ولتاژ كمتر از 5/72 كيلووات وبيشتر از 1000ولت 16,380 2,142,578,344 Rls. 213,596 $
53 1388 منطقه آزاد کيش 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلكتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذكور 394 2,071,297,274 Rls. 209,301 $
54 1388 منطقه آزاد کيش 84729050 ماشين خودپردا ز بانكي(ATM) 13,795 1,950,009,969 Rls. 195,118 $
55 1388 منطقه آزاد کيش 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 2,938 1,947,105,940 Rls. 197,155 $
56 1388 منطقه آزاد کيش 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تكيه گاه ا زكاغذيامقوا غيرمذكوردر جاي ديگر 17,902 1,941,212,699 Rls. 196,687 $
57 1388 منطقه آزاد کيش 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 385 1,896,655,777 Rls. 192,047 $
58 1388 منطقه آزاد کيش 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 4,381 1,872,371,169 Rls. 188,703 $
59 1388 منطقه آزاد کيش 84159010 ا جزا وقطعات تعرفه 841510 38,997 1,836,612,963 Rls. 185,505 $
60 1388 منطقه آزاد کيش 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذكوردر جاي ديگر 924 1,727,430,581 Rls. 171,100 $
61 1388 منطقه آزاد کيش 33041000 فرآورده ها برا ي آرا يش لب 20,220 1,705,214,911 Rls. 171,317 $
62 1388 منطقه آزاد کيش 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 219,784 1,677,468,012 Rls. 168,171 $
63 1388 منطقه آزاد کيش 85094000 آسياب ومخلوطكن هاي الكترونيكي خانگي مواد خوراكي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 48,584 1,626,474,196 Rls. 165,052 $
64 1388 منطقه آزاد کيش 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت 17,100 1,564,941,501 Rls. 158,395 $
65 1388 منطقه آزاد کيش 18062000 شكلات, غيره, حاوي كاكائو به صورت بلوك, تخته, ميله يا قلم بوزن بيش ا ز 2 كيلوگرم 60,000 1,520,985,082 Rls. 155,282 $
66 1388 منطقه آزاد کيش 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 25,991 1,520,405,110 Rls. 153,854 $
67 1388 منطقه آزاد کيش 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 18,500 1,506,445,592 Rls. 151,766 $
68 1388 منطقه آزاد کيش 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذكوردرجاي ديگر 23,834 1,502,534,660 Rls. 151,292 $
69 1388 منطقه آزاد کيش 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 8,665 1,501,958,502 Rls. 150,961 $
70 1388 منطقه آزاد کيش 47079000 آخال وخرده ريز(بازيافتي)ا زسايركاغذهاومقوا ها 1,000,000 1,475,340,482 Rls. 150,111 $
71 1388 منطقه آزاد کيش 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 993 1,417,793,703 Rls. 143,071 $
72 1388 منطقه آزاد کيش 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذكوردرجاي ديگر. 14 1,308,726,075 Rls. 131,438 $
73 1388 منطقه آزاد کيش 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 126,634 1,278,878,652 Rls. 129,318 $
74 1388 منطقه آزاد کيش 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 352 1,216,543,972 Rls. 122,269 $
75 1388 منطقه آزاد کيش 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 40,250 1,144,734,901 Rls. 115,639 $
76 1388 منطقه آزاد کيش 18061000 پودر كاكائو ,كه به آن شكر (قند)يا موا د شيرين كننده ديگر ا فزوده شده باشد 122,760 1,143,644,368 Rls. 114,766 $
77 1388 منطقه آزاد کيش 64059000 ساير كفش ها كه درجاي ديگرگفته نشده 24,395 1,122,429,352 Rls. 113,103 $
78 1388 منطقه آزاد کيش 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 1,955 1,111,037,285 Rls. 111,718 $
79 1388 منطقه آزاد کيش 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 42,931 1,107,803,342 Rls. 111,666 $
80 1388 منطقه آزاد کيش 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 24,353 1,091,858,248 Rls. 110,333 $
81 1388 منطقه آزاد کيش 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 15,500 1,090,717,409 Rls. 110,240 $
82 1388 منطقه آزاد کيش 95034900 بازيچه هابه شكل حيوا نات يابه شكل مخلوقات غيرا نسان, غيرا نباشته شده 32,592 1,058,597,225 Rls. 106,548 $
83 1388 منطقه آزاد کيش 85282100 مونيتورهاي ويدئويي رنگي 2,821 1,034,686,167 Rls. 104,151 $
84 1388 منطقه آزاد کيش 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 30,000 1,029,385,398 Rls. 103,654 $
85 1388 منطقه آزاد کيش 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 165,500 1,028,904,318 Rls. 102,952 $
86 1388 منطقه آزاد کيش 84501990 سايرماشينهاي رختشويي خانگي ياغيرخانگي باظرفيت حداكثر تا10kg,غيرمذكوردرجاي ديگر 108,629 996,328,089 Rls. 100,671 $
87 1388 منطقه آزاد کيش 84501910 ماشين لباسشويي نيمه ا توماتيك دوقلو فاقد ا لمنت جهت خشك كردن 71,720 983,172,721 Rls. 99,148 $
88 1388 منطقه آزاد کيش 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري كار و وانت 2,989 933,712,228 Rls. 93,371 $
89 1388 منطقه آزاد کيش 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 550,000 932,875,170 Rls. 93,968 $
90 1388 منطقه آزاد کيش 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 24,106 910,474,689 Rls. 92,826 $
91 1388 منطقه آزاد کيش 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 450,000 903,957,300 Rls. 90,450 $
92 1388 منطقه آزاد کيش 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 160,000 871,716,599 Rls. 87,160 $
93 1388 منطقه آزاد کيش 70109060 بطريهاي رنگي باظرفيت ا سمي يك ليتروكمترا زا ن 37,566 845,517,821 Rls. 85,268 $
94 1388 منطقه آزاد کيش 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 2,278 819,127,919 Rls. 82,325 $
95 1388 منطقه آزاد کيش 90049000 عينك, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينك آفتابي) 11,395 817,259,829 Rls. 82,805 $
96 1388 منطقه آزاد کيش 61034900 شلوا رحتي دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا ر,مردا نه ياپسرا نه, كشباف ا زسايرموا دنسجي 2,962 809,954,304 Rls. 80,951 $
97 1388 منطقه آزاد کيش 38249040 پاك كننده هاي صنعتي 900 809,039,970 Rls. 80,904 $
98 1388 منطقه آزاد کيش 38140000 حلال هاورقيق كننده هاي آلي مركب غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 4,900 786,647,340 Rls. 78,665 $
99 1388 منطقه آزاد کيش 68051020 تسمه هاي سنباده با محيط كمتر ا ز 4متر طول روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 21,227 769,217,112 Rls. 77,492 $
100 1388 منطقه آزاد کيش 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيكي غير مذكورو غيرمشمول در جاي ديگر 230,000 769,021,578 Rls. 80,164 $
101 1388 منطقه آزاد کيش 85129010 تيغه كامل برف پاك كن 10,386 754,658,809 Rls. 75,732 $
102 1388 منطقه آزاد کيش 85189010 انواع محفظه براي بلند گو 100 723,149,230 Rls. 72,935 $
103 1388 منطقه آزاد کيش 17049000 شيريني (همچنين شكلات سفيد) ,بدون كاكائو ,كه در جاي ديگري مذكور نباشد 26,002 720,185,974 Rls. 72,535 $
104 1388 منطقه آزاد کيش 85281222 تلويزيون رنگي با صفحهLCD بيش از 30اينچ 8,800 717,112,455 Rls. 72,166 $
105 1388 منطقه آزاد کيش 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,كشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,796 701,434,580 Rls. 70,305 $
106 1388 منطقه آزاد کيش 42021200 رختدا ن, چمدا ن, كيف (برزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيك يانسجي 20,412 699,897,268 Rls. 70,426 $
107 1388 منطقه آزاد کيش 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 11,960 690,299,755 Rls. 69,426 $
108 1388 منطقه آزاد کيش 20058000 ذرت شيرين , محفوظ شده به جز در سركه يا در جوهر سركه يادرقند يخ نزده 140,769 669,578,701 Rls. 67,771 $
109 1388 منطقه آزاد کيش 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 23,270 662,173,792 Rls. 66,709 $
110 1388 منطقه آزاد کيش 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لكتريكي غيرالكترونيكي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، كيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 38,095 648,271,342 Rls. 65,083 $
111 1388 منطقه آزاد کيش 85167100 دستگاه هاي ا لكتروترميك درست كردن قهوه يا چاي 14,561 642,700,370 Rls. 65,105 $
112 1388 منطقه آزاد کيش 84821000 بلبرينگ. 832 637,997,088 Rls. 64,153 $
113 1388 منطقه آزاد کيش 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 1,450 625,283,719 Rls. 62,874 $
114 1388 منطقه آزاد کيش 64021910 كفش هاي دو ميدا ني زيرپيچ دا ر وميخ دا ر بارويه كائوچو ياپلاستيك 9,802 615,946,461 Rls. 62,240 $
115 1388 منطقه آزاد کيش 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 676 615,282,281 Rls. 62,217 $
116 1388 منطقه آزاد کيش 28012000 يد 2,400 599,554,800 Rls. 60,299 $
117 1388 منطقه آزاد کيش 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 16,600 587,586,916 Rls. 59,988 $
118 1388 منطقه آزاد کيش 85393140 لامپ كم مصرف بدون بالاست 31,568 544,251,352 Rls. 54,641 $
119 1388 منطقه آزاد کيش 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 228 543,433,288 Rls. 55,026 $
120 1388 منطقه آزاد کيش 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 87,518 528,720,880 Rls. 53,482 $
121 1388 منطقه آزاد کيش 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 165 528,614,635 Rls. 53,315 $
122 1388 منطقه آزاد کيش 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 693 520,314,582 Rls. 52,319 $
123 1388 منطقه آزاد کيش 85165000 فر (oven) ميكروويو 15,600 516,964,977 Rls. 52,164 $
124 1388 منطقه آزاد کيش 44182000 در,چهارچوب, دوره و آستانه در ا ز چوب 56,801 512,344,037 Rls. 51,608 $
125 1388 منطقه آزاد کيش 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سكلت فلزي ،رويه نشده 27,277 505,107,885 Rls. 50,511 $
126 1388 منطقه آزاد کيش 87032100 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 1000سانتي متر 8,400 501,410,580 Rls. 50,352 $
127 1388 منطقه آزاد کيش 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 300 496,899,833 Rls. 51,977 $
128 1388 منطقه آزاد کيش 85044030 منبع تغذيه را يانه 78 496,098,145 Rls. 50,233 $
129 1388 منطقه آزاد کيش 84262000 جرثقيل هاي برجي 63,000 482,253,000 Rls. 50,224 $
130 1388 منطقه آزاد کيش 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,كه درجاي ديگرذكرنشده. 20,093 474,093,829 Rls. 47,438 $
131 1388 منطقه آزاد کيش 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 20,600 474,032,932 Rls. 47,451 $
132 1388 منطقه آزاد کيش 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 914 471,719,756 Rls. 47,552 $
133 1388 منطقه آزاد کيش 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, كاشكول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذكوردرجاي ديگر 7,248 470,844,402 Rls. 47,589 $
134 1388 منطقه آزاد کيش 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 490 467,392,534 Rls. 47,007 $
135 1388 منطقه آزاد کيش 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 3,417 463,261,870 Rls. 46,449 $
136 1388 منطقه آزاد کيش 61124900 لباس شناي زنانه يادخترا نه, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي(غيرا زسنتتيك ). 2,033 458,434,995 Rls. 46,028 $
137 1388 منطقه آزاد کيش 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 2,857 457,448,913 Rls. 46,063 $
138 1388 منطقه آزاد کيش 40113000 تايربادي نو ا زكائوچو برا ي هوا پيما 8,527 440,192,612 Rls. 44,522 $
139 1388 منطقه آزاد کيش 82159900 قاشق, چنگال, ملاقه, كفگير...ياا شياءسرميزهمانند,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 17,097 438,956,550 Rls. 43,868 $
140 1388 منطقه آزاد کيش 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توكردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 16,250 432,313,186 Rls. 43,608 $
141 1388 منطقه آزاد کيش 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 10,678 425,089,310 Rls. 42,732 $
142 1388 منطقه آزاد کيش 73072200 زا نوئي,مهره, ماسوره حديد شده , ا زفولادزنگ نزن. 8,668 409,223,037 Rls. 40,947 $
143 1388 منطقه آزاد کيش 85392100 لامپ هاي رشته ا ي هالوژن تنگستن (غيرا زلامپ هاي ا شعه ماورا ء بنفش و مادون قرمز) 32,320 400,523,986 Rls. 40,502 $
144 1388 منطقه آزاد کيش 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 18,000 391,871,973 Rls. 39,595 $
145 1388 منطقه آزاد کيش 42021900 رختدا ن, چمدا ن, كيف برك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 10,291 371,257,460 Rls. 37,242 $
146 1388 منطقه آزاد کيش 64051000 سايركفشها كه درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 5,313 360,079,351 Rls. 36,710 $
147 1388 منطقه آزاد کيش 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 279 351,965,571 Rls. 35,238 $
148 1388 منطقه آزاد کيش 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,500 348,727,831 Rls. 35,066 $
149 1388 منطقه آزاد کيش 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 702 341,746,488 Rls. 34,388 $
150 1388 منطقه آزاد کيش 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 200,000 339,222,675 Rls. 34,170 $
151 1388 منطقه آزاد کيش 94038000 مبلهاي از خيزران ،اوزيه ،بامبو يامواد ديگر كه درجاي ديگري مذكورنباشند0 12,605 331,179,403 Rls. 33,056 $
152 1388 منطقه آزاد کيش 62129000 بندشلوا ر,بندجورا ب وا شياءهمانند. 5,921 322,885,473 Rls. 32,631 $
153 1388 منطقه آزاد کيش 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 31,091 307,621,738 Rls. 31,125 $
154 1388 منطقه آزاد کيش 84138110 تلمبه هاي هرمتيك وا مولوسيوني 11,400 305,709,004 Rls. 30,731 $
155 1388 منطقه آزاد کيش 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذكور در جاي ديگر 6,000 304,805,160 Rls. 30,545 $
156 1388 منطقه آزاد کيش 15159000 ساير چربيهاي نباتي ثابت و ا جزا ء آنها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 38,254 292,907,400 Rls. 29,453 $
157 1388 منطقه آزاد کيش 95066210 توپ فوتبال , بسكتبال , وا ليبال, هندبال 5,656 291,827,024 Rls. 29,250 $
158 1388 منطقه آزاد کيش 85041020 متعادل كننده هاي الكترونيكي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 5,772 289,785,921 Rls. 29,040 $
159 1388 منطقه آزاد کيش 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 1,105 286,785,399 Rls. 28,779 $
160 1388 منطقه آزاد کيش 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 19,072 284,817,845 Rls. 28,604 $
161 1388 منطقه آزاد کيش 96122000 تامپون مركب, حتي آغشته به مركب بايابدون جعبه. 173 277,406,999 Rls. 27,861 $
162 1388 منطقه آزاد کيش 96020010 كپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 1,003 272,551,848 Rls. 27,960 $
163 1388 منطقه آزاد کيش 27101930 گريس 3,500 271,389,089 Rls. 28,388 $
164 1388 منطقه آزاد کيش 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 2,123 267,946,632 Rls. 26,979 $
165 1388 منطقه آزاد کيش 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءكشباف ياقلاب باف ). 10,762 267,787,490 Rls. 26,898 $
166 1388 منطقه آزاد کيش 85163100 موخشك كن هاي ا لكتروترميك 2,483 265,307,856 Rls. 26,853 $
167 1388 منطقه آزاد کيش 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذكور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 2,500 264,166,561 Rls. 26,424 $
168 1388 منطقه آزاد کيش 95066930 گوي (توپ) رنگي مخصوص ورزش پينت بال 15,897 263,209,160 Rls. 26,323 $
169 1388 منطقه آزاد کيش 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور 5,317 257,074,973 Rls. 26,101 $
170 1388 منطقه آزاد کيش 85283000 پروژكتورهاي ويدئويي 305 253,772,389 Rls. 25,616 $
171 1388 منطقه آزاد کيش 62122000 گن وگن تنكه ا ي. 4,600 251,508,769 Rls. 25,310 $
172 1388 منطقه آزاد کيش 70109090 سايرقرا به بطري فلاسك ظرف دهان گشادكوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذكوردرجاي ديگر 8,960 250,550,190 Rls. 25,529 $
173 1388 منطقه آزاد کيش 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 9,740 249,013,825 Rls. 25,456 $
174 1388 منطقه آزاد کيش 85167200 دستگاه برشته كردن نان (toaster) 12,265 246,292,852 Rls. 24,710 $
175 1388 منطقه آزاد کيش 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند 23,500 242,505,900 Rls. 24,675 $
176 1388 منطقه آزاد کيش 85167900 دستگاه هاي ا لكتروترميك برا ي مصارف خانگي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 7,603 240,011,435 Rls. 24,215 $
177 1388 منطقه آزاد کيش 85371090 ساير تابلو، پانل، كنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذكور 1,900 235,292,221 Rls. 23,697 $
178 1388 منطقه آزاد کيش 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 3,465 234,179,027 Rls. 23,547 $
179 1388 منطقه آزاد کيش 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 6,289 233,844,532 Rls. 23,704 $
180 1388 منطقه آزاد کيش 84713090 ماشين خودكاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه كليدومونتيورغيرمذكوردرجاي ديگر 192 233,338,600 Rls. 23,577 $
181 1388 منطقه آزاد کيش 85231340 نوا ركاست تصويري كامل وسوا رشده 3,924 233,259,875 Rls. 23,526 $
182 1388 منطقه آزاد کيش 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 20 230,680,184 Rls. 23,308 $
183 1388 منطقه آزاد کيش 82119400 تيغه برا ي كاردوچاقو 14,300 225,902,803 Rls. 22,790 $
184 1388 منطقه آزاد کيش 95031000 ترنهاي برقي(همچنين ريل, علائم وسايرمتفرعات آنها) 7,400 214,745,254 Rls. 22,237 $
185 1388 منطقه آزاد کيش 48189010 كاغذتيشوبرا ي مصرف دروا حدهاي توليدي 18,522 202,303,581 Rls. 20,476 $
186 1388 منطقه آزاد کيش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 6,050 201,623,100 Rls. 20,100 $
187 1388 منطقه آزاد کيش 09012110 قهوه بودا ده كافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 2,160 199,195,598 Rls. 20,041 $
188 1388 منطقه آزاد کيش 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,177 198,072,509 Rls. 19,774 $
189 1388 منطقه آزاد کيش 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 1,535 197,098,522 Rls. 20,113 $
190 1388 منطقه آزاد کيش 65069100 كلاه وسايرپوشش هاي سر,ا زكائوچوياا زموا دپلاستيك. 4,368 195,431,435 Rls. 19,602 $
191 1388 منطقه آزاد کيش 19019000 فرآورده هاي غذا ئيا زمحصولات 0401لغايت 0404ياا زآرد...,فاقدكاكائو..غيرمذكوريامشمول درج 18,480 194,016,331 Rls. 19,340 $
192 1388 منطقه آزاد کيش 64035900 كفش باتخت ورويه ا زچرم طبيعي,كه قوزك پارا نميپوشاند. 3,036 190,092,943 Rls. 19,058 $
193 1388 منطقه آزاد کيش 95065910 را كت بدمينتونBADMINTON 1,750 189,078,502 Rls. 18,810 $
194 1388 منطقه آزاد کيش 95010000 بازيچه هاي چرخدا ركه برا ي سوا رشدن كودكان طرا حي شده , سه چرخه وروروئك وساير 9,305 187,836,144 Rls. 18,925 $
195 1388 منطقه آزاد کيش 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذكور درجاي ديگر 76 187,023,139 Rls. 18,863 $
196 1388 منطقه آزاد کيش 84279000 ارابه هاي كارگاهي ،غير خودرو ،مجهزبه وسايل بلندكردن يا جابجا كردن , كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 7,400 186,853,477 Rls. 18,815 $
197 1388 منطقه آزاد کيش 85392990 ساير لامپهاي رشته ا ي غير مذكور درجاي ديگر 35,680 185,008,609 Rls. 18,578 $
198 1388 منطقه آزاد کيش 85369030 ترمينال ريلي 1,870 184,935,563 Rls. 18,626 $
199 1388 منطقه آزاد کيش 64042000 ساير كفش هاباتخت ا زچرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده ورويه نسجي. 3,072 182,723,289 Rls. 18,445 $
200 1388 منطقه آزاد کيش 55161400 پارچه هاي تاروپودباف چاپ شده, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره مصنوعي. 13,965 180,104,157 Rls. 17,962 $
مجموع کل
776,806,782,386 ريال
مجموع کل
78,293,971 دلار