آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد چابهار" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 منطقه آزاد چابهار 98870342 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سوا ري كاربا ساخت دا خل كمترا ز 14% (full c.k.d) بجز لاستيك 4,077,640 483,574,971,722 Rls. 48,708,205 $
2 1388 منطقه آزاد چابهار 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 2,963,572 335,465,663,322 Rls. 33,590,234 $
3 1388 منطقه آزاد چابهار 85252040 گوشي تلفن همرا ه 154,314 180,403,696,271 Rls. 18,138,776 $
4 1388 منطقه آزاد چابهار 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ، وا نت و ترا كتور كشاورزي 881,221 174,609,882,403 Rls. 17,597,801 $
5 1388 منطقه آزاد چابهار 98870357 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سوا ري كار،با ساخت دا خل 43% ا لي 44% بجز لاستيك 1,423,433 152,028,197,266 Rls. 15,454,729 $
6 1388 منطقه آزاد چابهار 98870416 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 21%ا لي 22%بجز لاستيك 1,563,840 130,528,885,550 Rls. 13,288,539 $
7 1388 منطقه آزاد چابهار 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 481,093 115,017,062,867 Rls. 11,548,035 $
8 1388 منطقه آزاد چابهار 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 18,657,000 101,125,212,862 Rls. 10,289,501 $
9 1388 منطقه آزاد چابهار 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 9,523,247 90,504,351,782 Rls. 9,124,131 $
10 1388 منطقه آزاد چابهار 98870312 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 14%(full c.k.d ) بجز لاستيك 386,999 89,711,322,217 Rls. 9,098,198 $
11 1388 منطقه آزاد چابهار 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه كاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 896,390 87,618,206,970 Rls. 8,748,546 $
12 1388 منطقه آزاد چابهار 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 2,466,349 87,082,691,963 Rls. 8,737,200 $
13 1388 منطقه آزاد چابهار 98870314 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ,باساخت دا خل 17%ا لي18%بجز لاستيك 789,880 85,853,937,032 Rls. 8,738,776 $
14 1388 منطقه آزاد چابهار 84821000 بلبرينگ. 151,549 69,047,155,711 Rls. 6,927,843 $
15 1388 منطقه آزاد چابهار 98870436 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 61% و بيشتر بجز لاستيك 370,728 61,649,008,001 Rls. 6,151,368 $
16 1388 منطقه آزاد چابهار 40103500 تسمه همزمان بي انتها داراي محيط خارجي بيش از60وحداكثر 150 153,612 59,554,277,864 Rls. 5,979,273 $
17 1388 منطقه آزاد چابهار 98870334 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 57% ا لي 58% بجز لاستيك 376,552 59,526,203,459 Rls. 6,007,154 $
18 1388 منطقه آزاد چابهار 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 1,111,135 58,432,977,891 Rls. 5,842,283 $
19 1388 منطقه آزاد چابهار 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 210,851 51,342,624,151 Rls. 5,149,663 $
20 1388 منطقه آزاد چابهار 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره 1,181,547 46,615,166,535 Rls. 4,679,225 $
21 1388 منطقه آزاد چابهار 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي ،همچينين جاروهاي برقي براي كشش مواد خشك وتر 910,592 40,986,002,618 Rls. 4,097,874 $
22 1388 منطقه آزاد چابهار 98870345 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سوا ري كار،با ساخت دا خل 19% ا لي 20% بجز لاستيك 410,940 35,956,452,102 Rls. 3,651,364 $
23 1388 منطقه آزاد چابهار 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 64,602 35,370,345,896 Rls. 3,548,315 $
24 1388 منطقه آزاد چابهار 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 571,480 33,780,591,260 Rls. 3,400,576 $
25 1388 منطقه آزاد چابهار 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 768,271 29,481,910,336 Rls. 3,004,665 $
26 1388 منطقه آزاد چابهار 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 50,338 25,506,485,716 Rls. 2,583,720 $
27 1388 منطقه آزاد چابهار 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 56,096 22,411,126,212 Rls. 2,250,767 $
28 1388 منطقه آزاد چابهار 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذكوردر جاي ديگر 955,062 20,753,179,769 Rls. 2,086,084 $
29 1388 منطقه آزاد چابهار 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 60,646 18,564,312,291 Rls. 1,874,420 $
30 1388 منطقه آزاد چابهار 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 76,077 17,979,789,012 Rls. 1,818,000 $
31 1388 منطقه آزاد چابهار 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 19,088 17,613,586,621 Rls. 1,771,884 $
32 1388 منطقه آزاد چابهار 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 218,250 17,061,610,489 Rls. 1,729,506 $
33 1388 منطقه آزاد چابهار 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مركزي 492,242 16,356,586,631 Rls. 1,636,677 $
34 1388 منطقه آزاد چابهار 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 343,864 14,214,668,410 Rls. 1,432,301 $
35 1388 منطقه آزاد چابهار 87083110 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 386,070 14,159,915,051 Rls. 1,420,702 $
36 1388 منطقه آزاد چابهار 87089311 كلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 349,081 13,980,617,508 Rls. 1,390,998 $
37 1388 منطقه آزاد چابهار 87021000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با موتور پيستوني درونسوز ترا كمي - ا حترا قي 412,200 13,921,301,738 Rls. 1,415,549 $
38 1388 منطقه آزاد چابهار 87088010 كمك فنرها ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 299,448 13,553,698,062 Rls. 1,357,005 $
39 1388 منطقه آزاد چابهار 85281222 تلويزيون رنگي با صفحهLCD بيش از 30اينچ 42,486 12,191,777,594 Rls. 1,215,410 $
40 1388 منطقه آزاد چابهار 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 547,056 11,968,861,313 Rls. 1,203,949 $
41 1388 منطقه آزاد چابهار 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 255,971 11,914,073,977 Rls. 1,203,555 $
42 1388 منطقه آزاد چابهار 98870360 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سوا ري كار،با ساخت دا خل 49% ا لي 50% بجز لاستيك 136,980 11,881,550,284 Rls. 1,230,356 $
43 1388 منطقه آزاد چابهار 85094000 آسياب ومخلوطكن هاي الكترونيكي خانگي مواد خوراكي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 234,002 11,489,195,621 Rls. 1,159,356 $
44 1388 منطقه آزاد چابهار 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 354,859 10,860,513,427 Rls. 1,092,548 $
45 1388 منطقه آزاد چابهار 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 60,450 10,689,634,268 Rls. 1,072,929 $
46 1388 منطقه آزاد چابهار 87089949 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 39,911 10,639,408,658 Rls. 1,053,892 $
47 1388 منطقه آزاد چابهار 73211120 ا جاق گازروميزي توكار 190,941 9,417,311,315 Rls. 943,828 $
48 1388 منطقه آزاد چابهار 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 200,947 9,134,243,046 Rls. 913,003 $
49 1388 منطقه آزاد چابهار 85165000 فر (oven) ميكروويو 230,505 8,534,270,265 Rls. 860,774 $
50 1388 منطقه آزاد چابهار 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا كثر900ليتر 277,670 8,402,243,834 Rls. 844,545 $
51 1388 منطقه آزاد چابهار 87033200 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تراكمي -احتراقي باحجم سيلندر 1500 سانتي مترمكعب تا2500 سانتي مترمكعب 146,332 7,650,647,669 Rls. 762,002 $
52 1388 منطقه آزاد چابهار 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 14,484 7,469,545,623 Rls. 752,585 $
53 1388 منطقه آزاد چابهار 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 354,406 7,468,343,304 Rls. 750,619 $
54 1388 منطقه آزاد چابهار 85164000 ا توي برقي 95,769 7,009,603,025 Rls. 705,533 $
55 1388 منطقه آزاد چابهار 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 14,103 6,799,193,353 Rls. 683,477 $
56 1388 منطقه آزاد چابهار 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا كمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 328,200 6,249,927,627 Rls. 626,934 $
57 1388 منطقه آزاد چابهار 87089911 اجزاء وقطعات جعبه دنده ،برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 25,457 6,222,044,315 Rls. 634,871 $
58 1388 منطقه آزاد چابهار 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 161,658 6,092,195,089 Rls. 615,405 $
59 1388 منطقه آزاد چابهار 40101900 تسمه نقاله ... ا زكائوچوي ولكانيزه كه درجاي ديگر مذكور نباشد 31,776 6,004,687,449 Rls. 610,189 $
60 1388 منطقه آزاد چابهار 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 168,831 5,625,056,865 Rls. 566,072 $
61 1388 منطقه آزاد چابهار 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شكل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 306,194 5,252,290,683 Rls. 531,375 $
62 1388 منطقه آزاد چابهار 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا كثر120سانتيمترباشد 97,914 5,246,383,194 Rls. 527,413 $
63 1388 منطقه آزاد چابهار 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 209,317 5,233,944,828 Rls. 534,096 $
64 1388 منطقه آزاد چابهار 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيك ) 6,800 5,224,940,171 Rls. 520,983 $
65 1388 منطقه آزاد چابهار 84182900 يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 128,132 5,170,521,976 Rls. 519,320 $
66 1388 منطقه آزاد چابهار 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 44,811 5,133,183,778 Rls. 514,133 $
67 1388 منطقه آزاد چابهار 85167100 دستگاه هاي ا لكتروترميك درست كردن قهوه يا چاي 89,466 4,912,980,138 Rls. 494,409 $
68 1388 منطقه آزاد چابهار 85098000 دستگاههاي ا لكترونيكي خانگي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد,توا م شده با موتور برقي 92,945 4,547,988,349 Rls. 458,236 $
69 1388 منطقه آزاد چابهار 85068010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شكل درسايزهاي قلمي ,متوسط وبزرگ غير مذكور درجاي ديگر 133,776 4,452,484,012 Rls. 458,405 $
70 1388 منطقه آزاد چابهار 87085090 محورهاي محرك باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري كار،وا نت وترا كتور 29,634 4,381,688,244 Rls. 442,492 $
71 1388 منطقه آزاد چابهار 84138200 بالابرهاي آبگونها 21,142 4,289,819,265 Rls. 431,825 $
72 1388 منطقه آزاد چابهار 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 36,900 3,941,281,214 Rls. 396,935 $
73 1388 منطقه آزاد چابهار 85167200 دستگاه برشته كردن نان (toaster) 108,959 3,661,149,129 Rls. 367,267 $
74 1388 منطقه آزاد چابهار 57029200 كف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيك يامصنوعي آماده مصرف. 96,251 3,547,465,065 Rls. 356,127 $
75 1388 منطقه آزاد چابهار 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 24,127 3,532,010,247 Rls. 355,458 $
76 1388 منطقه آزاد چابهار 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي وينيل كلرا يد(C.V.P). 257,971 3,481,688,380 Rls. 351,195 $
77 1388 منطقه آزاد چابهار 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا كثر125وا ت 141,579 3,468,375,356 Rls. 352,437 $
78 1388 منطقه آزاد چابهار 87032500 وسائل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 3000 سانتي متر مكعب وبيشتر 21,400 3,384,659,274 Rls. 341,403 $
79 1388 منطقه آزاد چابهار 24022000 سيگار حاوي توتون 75,247 3,255,346,104 Rls. 326,746 $
80 1388 منطقه آزاد چابهار 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشكل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 13,563 2,990,801,480 Rls. 305,117 $
81 1388 منطقه آزاد چابهار 84295122 لودر مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وكمتر،بيل دار ،بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از270اسب بخار 51,000 2,954,538,570 Rls. 296,254 $
82 1388 منطقه آزاد چابهار 73211130 فرگازي توكار 130,631 2,879,736,014 Rls. 287,989 $
83 1388 منطقه آزاد چابهار 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترك بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 71,801 2,843,222,546 Rls. 288,317 $
84 1388 منطقه آزاد چابهار 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت 13,263 2,827,288,615 Rls. 283,893 $
85 1388 منطقه آزاد چابهار 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 221,269 2,821,399,156 Rls. 284,882 $
86 1388 منطقه آزاد چابهار 84511000 ماشين هاي خشكشوئي 69,097 2,697,456,819 Rls. 269,728 $
87 1388 منطقه آزاد چابهار 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 11,130 2,535,596,310 Rls. 255,185 $
88 1388 منطقه آزاد چابهار 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 11,654 2,300,454,745 Rls. 233,336 $
89 1388 منطقه آزاد چابهار 73083000 در,پنجره- چارچوپ وآستانه درا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 130,460 2,272,738,852 Rls. 228,840 $
90 1388 منطقه آزاد چابهار 58110000 محصولات نسجي لايه دوزي شده بصورت توپ (...غيرا ز گلدوزيها وقلابدوزي هامشمول شماره 5810 ). 156,094 2,251,290,323 Rls. 225,450 $
91 1388 منطقه آزاد چابهار 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 26,200 2,218,022,051 Rls. 224,069 $
92 1388 منطقه آزاد چابهار 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 2,470 2,187,126,891 Rls. 216,633 $
93 1388 منطقه آزاد چابهار 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 87,881 2,165,668,389 Rls. 217,725 $
94 1388 منطقه آزاد چابهار 40091100 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحكم نشده ياجورنشده باساير 7,496 2,132,694,264 Rls. 214,393 $
95 1388 منطقه آزاد چابهار 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 23,000 2,029,875,400 Rls. 204,707 $
96 1388 منطقه آزاد چابهار 85163100 موخشك كن هاي ا لكتروترميك 26,836 1,923,422,184 Rls. 193,519 $
97 1388 منطقه آزاد چابهار 85362020 كليدهاي مينياتوري قطع مدار 135,759 1,913,824,990 Rls. 192,211 $
98 1388 منطقه آزاد چابهار 87084090 جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 6,110 1,895,531,676 Rls. 190,530 $
99 1388 منطقه آزاد چابهار 84501910 ماشين لباسشويي نيمه ا توماتيك دوقلو فاقد ا لمنت جهت خشك كردن 49,957 1,843,124,788 Rls. 185,248 $
100 1388 منطقه آزاد چابهار 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 21,190 1,833,390,943 Rls. 184,841 $
101 1388 منطقه آزاد چابهار 85111000 شمع هاي جرقه زن 8,265 1,792,450,055 Rls. 180,416 $
102 1388 منطقه آزاد چابهار 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , كه بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 16,019 1,779,638,334 Rls. 180,114 $
103 1388 منطقه آزاد چابهار 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليكي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني كمترروغنهاي نفتي 68,125 1,680,648,432 Rls. 168,195 $
104 1388 منطقه آزاد چابهار 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 327,120 1,637,977,215 Rls. 165,162 $
105 1388 منطقه آزاد چابهار 94012000 نشيمنهاا زا نواعي كه برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 10,043 1,629,256,623 Rls. 167,675 $
106 1388 منطقه آزاد چابهار 85163200 دستگاههاي ا لكتروترميك آرا يش مو (غيرا زموخشك كن ) 13,810 1,609,137,486 Rls. 161,866 $
107 1388 منطقه آزاد چابهار 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذكوردرجاي ديگر 9,600 1,606,562,746 Rls. 161,036 $
108 1388 منطقه آزاد چابهار 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريك محفظه 81,760 1,574,628,390 Rls. 158,852 $
109 1388 منطقه آزاد چابهار 87083190 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري كارووا نت وترا كتوركشاورزي 37,400 1,558,397,679 Rls. 156,143 $
110 1388 منطقه آزاد چابهار 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 68,525 1,509,964,170 Rls. 152,973 $
111 1388 منطقه آزاد چابهار 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيكلت (ا زجمله موتورسيكلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 164,120 1,503,404,200 Rls. 151,047 $
112 1388 منطقه آزاد چابهار 33051000 شامپوها 39,896 1,502,741,934 Rls. 152,617 $
113 1388 منطقه آزاد چابهار 27101920 روغن صنعتي 24,246 1,427,093,992 Rls. 142,938 $
114 1388 منطقه آزاد چابهار 20058000 ذرت شيرين , محفوظ شده به جز در سركه يا در جوهر سركه يادرقند يخ نزده 272,023 1,426,610,105 Rls. 143,640 $
115 1388 منطقه آزاد چابهار 84159010 ا جزا وقطعات تعرفه 841510 46,643 1,416,144,205 Rls. 143,014 $
116 1388 منطقه آزاد چابهار 85362040 كليدهاي حفاظت موتوري قطع مدار 25,690 1,393,006,400 Rls. 140,167 $
117 1388 منطقه آزاد چابهار 82055900 ا بزا رهاي دستي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 730 1,313,049,213 Rls. 131,872 $
118 1388 منطقه آزاد چابهار 85362010 كليدهاي ا توماتيك قطع مدار 7,176 1,295,496,940 Rls. 132,261 $
119 1388 منطقه آزاد چابهار 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 8,175 1,288,939,587 Rls. 129,699 $
120 1388 منطقه آزاد چابهار 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك قرقره ). 7,320 1,288,758,817 Rls. 129,542 $
121 1388 منطقه آزاد چابهار 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 20,969 1,288,048,177 Rls. 129,796 $
122 1388 منطقه آزاد چابهار 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 86,602 1,284,119,043 Rls. 129,152 $
123 1388 منطقه آزاد چابهار 64059000 ساير كفش ها كه درجاي ديگرگفته نشده 22,529 1,273,667,848 Rls. 128,701 $
124 1388 منطقه آزاد چابهار 85291030 آنتن تلسكوپي 7,081 1,251,455,682 Rls. 124,444 $
125 1388 منطقه آزاد چابهار 85167900 دستگاه هاي ا لكتروترميك برا ي مصارف خانگي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 44,879 1,238,500,437 Rls. 125,306 $
126 1388 منطقه آزاد چابهار 44182000 در,چهارچوب, دوره و آستانه در ا ز چوب 57,590 1,232,687,575 Rls. 123,581 $
127 1388 منطقه آزاد چابهار 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 8,408 1,204,281,781 Rls. 121,329 $
128 1388 منطقه آزاد چابهار 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذكور درجاي ديگر 5,860 1,191,555,764 Rls. 119,328 $
129 1388 منطقه آزاد چابهار 09024010 چاي سياه كوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 49,600 1,180,807,018 Rls. 119,045 $
130 1388 منطقه آزاد چابهار 34022090 سايرفرآورده هاي تانسيو ا كتيف بسته بندي شده برا ي خرده فروشي غيرمذكور 61,600 1,154,241,220 Rls. 115,540 $
131 1388 منطقه آزاد چابهار 87089490 غربالك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبراي سواري , سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 6,519 1,136,919,297 Rls. 113,616 $
132 1388 منطقه آزاد چابهار 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 3,341 1,131,775,857 Rls. 116,476 $
133 1388 منطقه آزاد چابهار 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 2,041 1,106,434,153 Rls. 111,912 $
134 1388 منطقه آزاد چابهار 39012059 كامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روكش سيم و كابل 73,275 1,089,902,578 Rls. 109,810 $
135 1388 منطقه آزاد چابهار 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري كار و وانت 11,320 1,088,980,046 Rls. 108,864 $
136 1388 منطقه آزاد چابهار 85061020 قوه هاي نيم قلمي (AAA)بابي اكسيد منگنز 34,531 1,079,421,053 Rls. 109,145 $
137 1388 منطقه آزاد چابهار 85129010 تيغه كامل برف پاك كن 15,000 1,065,119,400 Rls. 107,849 $
138 1388 منطقه آزاد چابهار 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 44,380 1,062,452,791 Rls. 106,027 $
139 1388 منطقه آزاد چابهار 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 51,131 1,022,738,019 Rls. 102,826 $
140 1388 منطقه آزاد چابهار 84501990 سايرماشينهاي رختشويي خانگي ياغيرخانگي باظرفيت حداكثر تا10kg,غيرمذكوردرجاي ديگر 42,967 1,020,033,583 Rls. 103,004 $
141 1388 منطقه آزاد چابهار 87086021 ا جزا وقطعات برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 4,300 1,016,476,828 Rls. 102,882 $
142 1388 منطقه آزاد چابهار 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 145,706 981,163,723 Rls. 98,793 $
143 1388 منطقه آزاد چابهار 40169200 مدا د پاك كن ا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 4,200 955,202,008 Rls. 95,520 $
144 1388 منطقه آزاد چابهار 83014000 قفل مغزي وكلوني از فلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 76,824 937,354,845 Rls. 93,920 $
145 1388 منطقه آزاد چابهار 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات كنتورهاي مشمول رديف 9029 1,224 923,210,031 Rls. 92,853 $
146 1388 منطقه آزاد چابهار 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 25,490 907,474,706 Rls. 91,813 $
147 1388 منطقه آزاد چابهار 87089210 انباره هاي اگزوز ولوله هاي اگزوز ،برا ي سوا ري ،سوا ري كار،وا نت و ترا كتور كشاورزي 3,960 879,249,494 Rls. 90,523 $
148 1388 منطقه آزاد چابهار 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايك دستگاه مولد سرما 14,435 845,147,732 Rls. 85,482 $
149 1388 منطقه آزاد چابهار 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذكوردرجاي ديگر 31,682 825,770,746 Rls. 82,515 $
150 1388 منطقه آزاد چابهار 90091200 دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك, كه به طريقه نسخه بردا ري ازتصويراصلي بايك وا سطه روي كپي(فرآيندغيرمستقيم ) كارمي كند . 25,000 823,781,600 Rls. 84,832 $
151 1388 منطقه آزاد چابهار 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 1,843 806,115,433 Rls. 82,065 $
152 1388 منطقه آزاد چابهار 73239410 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميز وا شپزخانه ا ز ا هن يافولادلعاب دا ده شده 36,374 798,766,050 Rls. 79,960 $
153 1388 منطقه آزاد چابهار 85371090 ساير تابلو، پانل، كنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذكور 12,062 795,197,982 Rls. 79,401 $
154 1388 منطقه آزاد چابهار 84143030 كمپرسورهاي برودتي مخصوص كولرخودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 3,512 783,920,256 Rls. 79,205 $
155 1388 منطقه آزاد چابهار 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,303 765,249,785 Rls. 75,990 $
156 1388 منطقه آزاد چابهار 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 55,768 760,059,268 Rls. 75,954 $
157 1388 منطقه آزاد چابهار 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 72,200 752,419,175 Rls. 75,114 $
158 1388 منطقه آزاد چابهار 34022050 ژل يا مايع ظرفشويي بسته بندي به صورت خرده فروشي 34,268 741,239,539 Rls. 76,400 $
159 1388 منطقه آزاد چابهار 85044060 ا نوا ع S.P.U 19,950 676,838,840 Rls. 68,059 $
160 1388 منطقه آزاد چابهار 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا كمي-احتراقي به قدرت از75 تا 375KVA غيرمذكور درجاي ديگر 20,810 663,174,063 Rls. 66,801 $
161 1388 منطقه آزاد چابهار 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 9,043 642,646,196 Rls. 65,157 $
162 1388 منطقه آزاد چابهار 85171910 تلفنهاي تصويري (Video phone) 1,378 622,077,725 Rls. 62,245 $
163 1388 منطقه آزاد چابهار 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 8,823 616,368,145 Rls. 61,693 $
164 1388 منطقه آزاد چابهار 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 3,200 614,159,425 Rls. 61,663 $
165 1388 منطقه آزاد چابهار 40139090 لاستيك تويي ا ز كائوچو بجز براي وسايل نقليه 24,343 611,386,780 Rls. 61,775 $
166 1388 منطقه آزاد چابهار 85352110 سكسيونر براي ولتاژ كمتر از 5/72 كيلووات وبيشتر از 1000ولت 17,018 599,248,207 Rls. 60,715 $
167 1388 منطقه آزاد چابهار 40092100 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 47,450 594,113,633 Rls. 59,488 $
168 1388 منطقه آزاد چابهار 87039000 سايروسايل نقليه موتوري غيرمذكوربرا ي حمل ونقل ا شخاص. 6,000 589,360,320 Rls. 58,836 $
169 1388 منطقه آزاد چابهار 85415000 وسايل نيمه هادي (غير ا ز وسايل حساس در برا بر نور)غير مذكور درجاي ديگر 20,529 589,333,306 Rls. 58,933 $
170 1388 منطقه آزاد چابهار 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 25,062 584,279,668 Rls. 58,844 $
171 1388 منطقه آزاد چابهار 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاكيزگي از سرا ميك غيرا زچيني غيرمذكوردرجاي ديگر 60,694 578,297,247 Rls. 58,275 $
172 1388 منطقه آزاد چابهار 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 297 539,073,669 Rls. 53,760 $
173 1388 منطقه آزاد چابهار 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 15,648 533,763,946 Rls. 53,724 $
174 1388 منطقه آزاد چابهار 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيكي 8,779 516,669,105 Rls. 52,313 $
175 1388 منطقه آزاد چابهار 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 41,468 506,021,919 Rls. 50,964 $
176 1388 منطقه آزاد چابهار 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 7,825 487,595,531 Rls. 48,669 $
177 1388 منطقه آزاد چابهار 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 4,212 477,943,869 Rls. 48,931 $
178 1388 منطقه آزاد چابهار 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي كه درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 21,628 471,070,290 Rls. 47,314 $
179 1388 منطقه آزاد چابهار 39264000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيكي 19,640 466,506,450 Rls. 47,665 $
180 1388 منطقه آزاد چابهار 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 13,997 459,007,924 Rls. 46,168 $
181 1388 منطقه آزاد چابهار 85366100 سرپيچ لامپ 79,344 450,988,391 Rls. 45,275 $
182 1388 منطقه آزاد چابهار 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 2,600 449,228,568 Rls. 45,468 $
183 1388 منطقه آزاد چابهار 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 16,936 447,579,094 Rls. 45,135 $
184 1388 منطقه آزاد چابهار 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 7,024 444,965,412 Rls. 44,574 $
185 1388 منطقه آزاد چابهار 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذكوردرجاي ديگر 12,104 443,997,768 Rls. 45,003 $
186 1388 منطقه آزاد چابهار 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 9,478 432,540,518 Rls. 43,332 $
187 1388 منطقه آزاد چابهار 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 21,160 429,020,264 Rls. 43,309 $
188 1388 منطقه آزاد چابهار 73219000 اجزا ءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 732111 لغايت 732183ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 11,382 424,524,302 Rls. 42,340 $
189 1388 منطقه آزاد چابهار 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 2,749 420,377,152 Rls. 41,764 $
190 1388 منطقه آزاد چابهار 34012010 صابون به شكل مايع 14,200 417,572,995 Rls. 42,209 $
191 1388 منطقه آزاد چابهار 40116190 لاستيك رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه كشاورزي به شكل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 27,857 410,608,850 Rls. 42,075 $
192 1388 منطقه آزاد چابهار 84279000 ارابه هاي كارگاهي ،غير خودرو ،مجهزبه وسايل بلندكردن يا جابجا كردن , كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 32,149 401,392,931 Rls. 39,895 $
193 1388 منطقه آزاد چابهار 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 570 400,927,720 Rls. 40,266 $
194 1388 منطقه آزاد چابهار 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 11,645 398,703,304 Rls. 39,833 $
195 1388 منطقه آزاد چابهار 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 9,370 395,945,915 Rls. 39,472 $
196 1388 منطقه آزاد چابهار 85366910 كانكتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 16,756 393,655,362 Rls. 39,449 $
197 1388 منطقه آزاد چابهار 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 6,795 391,776,106 Rls. 39,170 $
198 1388 منطقه آزاد چابهار 85414000 وسايل نيمه هادي حساس در برا بر نور ,همچينين قوه هاي نوري ،ديودهاي ساطع نور 11,585 381,741,210 Rls. 38,356 $
199 1388 منطقه آزاد چابهار 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر تا 5/4ميليمتر 121,545 370,272,358 Rls. 37,341 $
200 1388 منطقه آزاد چابهار 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 29,100 363,410,686 Rls. 35,996 $
مجموع کل
3,336,036,420,105 ريال
مجموع کل
336,035,294 دلار