آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد قشم" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 منطقه آزاد قشم 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 428,190 15,878,792,000 Rls. 1,603,800 $
2 1388 منطقه آزاد قشم 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 3,000 4,251,358,658 Rls. 429,908 $
3 1388 منطقه آزاد قشم 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 2,000,000 2,566,499,070 Rls. 260,270 $
4 1388 منطقه آزاد قشم 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذكور در جاي ديگر 2,264 2,144,637,594 Rls. 215,325 $
5 1388 منطقه آزاد قشم 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي روغن هاي نفتي 114,633 2,085,306,397 Rls. 210,701 $
6 1388 منطقه آزاد قشم 47079000 آخال وخرده ريز(بازيافتي)ا زسايركاغذهاومقوا ها 700,000 1,256,339,412 Rls. 125,882 $
7 1388 منطقه آزاد قشم 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 27,388 1,192,247,411 Rls. 121,788 $
8 1388 منطقه آزاد قشم 24039100 توتون و تنباكوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 30,580 1,134,516,038 Rls. 116,384 $
9 1388 منطقه آزاد قشم 27101910 روغن موتور 53,755 1,119,476,598 Rls. 112,576 $
10 1388 منطقه آزاد قشم 87083910 ترمزها وترمزهاي خودكار واجزاء وقطعات آنها(به جزلنت ترمز )برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 18,855 681,224,000 Rls. 68,981 $
11 1388 منطقه آزاد قشم 48192090 سايركارتن قوطيوجعبه. تاشوا زكاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاكت وقوطيچندلايه بهم فشرده برا يموا دغذا يي 32,010 680,169,701 Rls. 70,836 $
12 1388 منطقه آزاد قشم 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 6,800 632,443,000 Rls. 64,067 $
13 1388 منطقه آزاد قشم 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 3,564 428,020,000 Rls. 43,828 $
14 1388 منطقه آزاد قشم 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 14,273 417,305,444 Rls. 42,165 $
15 1388 منطقه آزاد قشم 48191000 كارتن ,قوطي ,جعبه ا زكاغذيامقوا ي موج دا ر 25,139 347,472,199 Rls. 35,149 $
16 1388 منطقه آزاد قشم 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 2,150 294,190,000 Rls. 30,032 $
17 1388 منطقه آزاد قشم 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي 750 109,764,659 Rls. 11,091 $
18 1388 منطقه آزاد قشم 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 15 84,054,281 Rls. 8,439 $
19 1388 منطقه آزاد قشم 49119990 ساير محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 424 51,067,004 Rls. 5,160 $
20 1388 منطقه آزاد قشم 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 964 38,580,952 Rls. 3,898 $
21 1388 منطقه آزاد قشم 32041110 گرا نول هاي رنگي (مستربچ )masterbach وديسپرسه 595 35,309,258 Rls. 3,568 $
22 1388 منطقه آزاد قشم 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يك لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 425 35,122,505 Rls. 3,549 $
23 1388 منطقه آزاد قشم 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 15 25,153,967 Rls. 2,605 $
24 1388 منطقه آزاد قشم 76072090 سايرورق هاونوا رهاي نازك ازآلومينيوم روي تكيه گاه, بجزرديف 76072010 212 14,527,443 Rls. 1,468 $
25 1388 منطقه آزاد قشم 39235000 سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي 84 9,310,914 Rls. 941 $
26 1388 منطقه آزاد قشم 44109000 تخته ا زخرده چوب و تخته هاي مشابه ا زسايرموا د موا د چوبي جتي بهم فشرده بارزينها ياچسباننده هاي آلي 2,480 4,383,300 Rls. 444 $
مجموع کل
35,517,271,804 ريال
مجموع کل
3,592,852 دلار
[1]