آمار کل " واردات از" کشور "مصر" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 مصر 08051000 پرتقال , تازه يا خشك كرده 57,195,267 309,583,568,178 Rls. 31,261,613 $
2 1388 مصر 24039900 ساير توتون ها و تنباكوهاي ساخته شده وبدل آنها , كه در جاي ديگري مذكور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 1,704,195 45,538,279,200 Rls. 4,612,068 $
3 1388 مصر 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 3,164,568 21,554,841,744 Rls. 2,181,761 $
4 1388 مصر 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فكن ها 845,671 12,615,965,644 Rls. 1,271,520 $
5 1388 مصر 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم كشيده ياگرم ا كسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,621,364 7,983,176,665 Rls. 805,650 $
6 1388 مصر 08109000 ساير ميوه ها ,تازه كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 1,115,505 7,181,644,297 Rls. 724,683 $
7 1388 مصر 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 212,539 6,119,390,839 Rls. 615,495 $
8 1388 مصر 28030000 كربن (دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 470,000 4,814,738,300 Rls. 483,553 $
9 1388 مصر 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته 296,995 4,677,740,839 Rls. 472,134 $
10 1388 مصر 84159010 ا جزا وقطعات تعرفه 841510 90,010 4,658,453,099 Rls. 464,963 $
11 1388 مصر 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 616,000 4,516,178,723 Rls. 455,278 $
12 1388 مصر 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 108,840 4,180,993,162 Rls. 420,719 $
13 1388 مصر 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , كه بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 322,398 3,547,689,783 Rls. 355,928 $
14 1388 مصر 29157090 سايرا ستئارا تها همچنين ا سيدپالمتيك, ا سيدا ستئاريك وا ملاح وا سترهاي آنها 368,000 2,837,295,269 Rls. 283,911 $
15 1388 مصر 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت رول ياورق 196,603 2,808,404,320 Rls. 282,138 $
16 1388 مصر 31051090 سايركودهابه شكل قرص ياا شكال هماننددربسته.... ناخالص كمترا ز10كيلوگرم غيرمذكور 83,068 2,421,459,941 Rls. 243,485 $
17 1388 مصر 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 324,000 2,386,889,613 Rls. 239,761 $
18 1388 مصر 57050000 سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذكوردرجاي ديگر 52,874 2,048,825,561 Rls. 206,535 $
19 1388 مصر 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 67,230 1,692,500,000 Rls. 169,250 $
20 1388 مصر 84241000 دستگاههاي آتش نشان 36,340 1,323,502,761 Rls. 132,801 $
21 1388 مصر 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25% كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 284,760 1,306,990,606 Rls. 134,561 $
22 1388 مصر 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده 360,000 1,235,423,549 Rls. 124,605 $
23 1388 مصر 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 713,660 1,134,387,347 Rls. 114,757 $
24 1388 مصر 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي 31,000 1,031,693,041 Rls. 104,021 $
25 1388 مصر 44020000 زغال چوب , حتي بهم فشرده 395,650 987,984,945 Rls. 99,749 $
26 1388 مصر 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيك 56,650 748,894,000 Rls. 75,654 $
27 1388 مصر 48192010 پاكت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 18,000 630,094,775 Rls. 63,588 $
28 1388 مصر 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذكور 5,800 582,166,866 Rls. 58,777 $
29 1388 مصر 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 50,822 491,000,000 Rls. 49,613 $
30 1388 مصر 83091000 طشتك ا زفلزمعمولي. 43,705 486,449,256 Rls. 48,777 $
31 1388 مصر 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 27,780 462,133,220 Rls. 46,460 $
32 1388 مصر 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 63,452 416,691,085 Rls. 41,665 $
33 1388 مصر 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,889 369,349,773 Rls. 37,201 $
34 1388 مصر 39235000 سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي 18,092 366,741,694 Rls. 37,325 $
35 1388 مصر 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 1,914 328,531,917 Rls. 33,122 $
36 1388 مصر 25084000 ساير خاك هاي رس, كه درجاي ديگري مذكور نباشد 105,000 319,554,060 Rls. 32,146 $
37 1388 مصر 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500KVAبجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ 1,875 270,677,990 Rls. 27,457 $
38 1388 مصر 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 20,181 256,419,763 Rls. 25,563 $
39 1388 مصر 52052200 نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا كثر43درسيستم متريك 6,684 224,620,000 Rls. 22,424 $
40 1388 مصر 83014000 قفل مغزي وكلوني از فلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 11,683 223,553,023 Rls. 22,479 $
41 1388 مصر 37029410 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشكي باپهناي بيش از16ميلي متر وكمتراز35ميلي متر باطول بيش از30متر 1,488 203,043,555 Rls. 20,516 $
42 1388 مصر 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 12,868 195,359,224 Rls. 19,727 $
43 1388 مصر 69089090 ساير كاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروكش كردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميك غير مذكور در جاي ديگر 145,000 191,848,962 Rls. 19,426 $
44 1388 مصر 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 1,142 182,596,440 Rls. 18,283 $
45 1388 مصر 44111100 تخته فيبري ا زچوب ياا زسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش از 8/0 گرم درسانتيمتر مكعب كارنشده 21,105 172,587,158 Rls. 17,558 $
46 1388 مصر 85281299 تلويزيونهاي بيش ا ز 30 اينچ بجز با صفحه پلاسماوLCD 120 172,248,665 Rls. 17,225 $
47 1388 مصر 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 7,317 143,619,383 Rls. 14,408 $
48 1388 مصر 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 3,165 139,351,290 Rls. 13,935 $
49 1388 مصر 31051010 كود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 3,432 138,308,953 Rls. 13,907 $
50 1388 مصر 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 5,856 116,293,133 Rls. 11,771 $
51 1388 مصر 32110000 سيكاتيف هاي (خشك كننده هاي ) آماده 3,525 116,120,770 Rls. 11,811 $
52 1388 مصر 62105000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,زنانه يادخترا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906 ، 5903 يا 5907 420 98,720,000 Rls. 10,000 $
53 1388 مصر 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تكميل نشده بشكل نوا ر). 3,284 98,167,575 Rls. 9,871 $
54 1388 مصر 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 60 93,469,347 Rls. 9,331 $
55 1388 مصر 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 4,437 89,355,498 Rls. 9,019 $
56 1388 مصر 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 3,401 81,540,233 Rls. 8,253 $
57 1388 مصر 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيكي 945 61,551,001 Rls. 6,180 $
58 1388 مصر 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول موردمصرف در پوشش سقف و نما 21,052 57,133,991 Rls. 5,753 $
59 1388 مصر 90183960 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينرووا كوتينر)ا زجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدا نعقادخون 922 46,722,433 Rls. 4,659 $
60 1388 مصر 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان كه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي 540 40,070,000 Rls. 4,018 $
61 1388 مصر 39269020 كيسه ا درا رازمواد پلاستيكي 715 36,129,750 Rls. 3,613 $
62 1388 مصر 49029030 نشريات ومجلات علمي كه كمترا زچهارباردرهفته منتشرمي شود 240 26,252,625 Rls. 2,625 $
63 1388 مصر 83016000 ا جزا ءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وكلوني ا زفلزا ت معمولي. 713 18,611,904 Rls. 1,871 $
64 1388 مصر 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 494 8,936,460 Rls. 905 $
65 1388 مصر 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 4 5,323,304 Rls. 533 $
66 1388 مصر 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 38 4,136,329 Rls. 419 $
67 1388 مصر 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند 248 3,882,395 Rls. 393 $
68 1388 مصر 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 150 2,421,265 Rls. 245 $
مجموع کل
466,908,696,491 ريال
مجموع کل
47,139,440 دلار
[1]