آمار کل " واردات از" کشور "مراکش" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 مراکش 31031000 سوپرفسفات ها 61,779,000 200,332,857,916 Rls. 20,236,512 $
2 1388 مراکش 28092010 ا سيد فسفريك بادرجه خلوص كمترا ز55درصد 10,367,092 55,966,244,358 Rls. 5,592,710 $
3 1388 مراکش 23012000 آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان 76,000 754,154,209 Rls. 75,945 $
4 1388 مراکش 68139000 قطعات سايش (باستثناءلنت وبالشتك ترمز),ازپنبه نسوزياسلولز ياموادمعدني 32,173 625,396,800 Rls. 63,059 $
5 1388 مراکش 87083110 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 21,760 427,934,704 Rls. 42,849 $
6 1388 مراکش 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 19,242 145,765,200 Rls. 14,577 $
7 1388 مراکش 68131000 لنت وبالشتك ترمزا زپنبه نسوزياا زسايرموا دمعدني ياسلولز 397 16,445,119 Rls. 1,651 $
8 1388 مراکش 94029090 سايرمبلهاي پزشكي,جرا حي,دندا نپزشكي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 130 10,918,445 Rls. 1,131 $
مجموع کل
258,279,716,751 ريال
مجموع کل
26,028,433 دلار
[1]