آمار کل " واردات از" کشور "مالتا" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 مالتا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 729 9,798,418,127 Rls. 977,535 $
2 1388 مالتا 29420090 ساير تركيبات الي 105 484,900,065 Rls. 49,120 $
3 1388 مالتا 29181900 ا سيدهاي كربوكسيليك باعامل ا لكلي,بدون عامل ا كسيژن دا ر...غيرمذكوردرجاي ديگر 1 450,812,678 Rls. 45,081 $
4 1388 مالتا 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييكه دا را يبيش ا زيك نوع عامل ا كسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذكور 2 28,283,215 Rls. 2,844 $
5 1388 مالتا 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 2 19,750,000 Rls. 1,980 $
مجموع کل
10,782,164,085 ريال
مجموع کل
1,076,560 دلار
[1]