آمار کل " واردات از" کشور "ليختن اشتاين" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 ليختن اشتاين 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 1,624,887 27,433,980,435 Rls. 2,756,286 $
2 1388 ليختن اشتاين 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 159,340 7,697,864,774 Rls. 770,789 $
3 1388 ليختن اشتاين 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 30,060 2,858,185,817 Rls. 287,457 $
4 1388 ليختن اشتاين 73063010 لوله هاي به قطريك سانتيمتروكمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 239,506 2,220,040,825 Rls. 223,364 $
5 1388 ليختن اشتاين 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شكال ا بتدا ئي 9,966 1,820,198,987 Rls. 184,430 $
6 1388 ليختن اشتاين 29062900 ا لكل هاي بودا ر(Aromatic) ومشتقات هالوژنه وسولفورنه ونيره يانيتروزه آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 7,000 1,265,346,500 Rls. 126,737 $
7 1388 ليختن اشتاين 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پركردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذكور 5,000 1,063,065,939 Rls. 106,232 $
8 1388 ليختن اشتاين 48025600 كاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا كثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 113,763 946,484,437 Rls. 94,648 $
9 1388 ليختن اشتاين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 5,713 621,714,046 Rls. 62,396 $
10 1388 ليختن اشتاين 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 8,730 430,188,244 Rls. 43,088 $
11 1388 ليختن اشتاين 85444900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 3,950 353,023,400 Rls. 34,967 $
12 1388 ليختن اشتاين 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 3,950 352,990,200 Rls. 34,963 $
13 1388 ليختن اشتاين 90321000 ترموستات 1,170 318,519,700 Rls. 31,687 $
14 1388 ليختن اشتاين 73069010 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ غير مذكور درجاي ديگر 20,000 302,179,811 Rls. 30,532 $
15 1388 ليختن اشتاين 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 174 301,864,551 Rls. 30,353 $
16 1388 ليختن اشتاين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبكاري شده )غيرمذكوردرجاي ديگر 63 57,773,034 Rls. 5,785 $
17 1388 ليختن اشتاين 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 146 22,209,025 Rls. 2,240 $
18 1388 ليختن اشتاين 48196000 جعبه هاي كلاسور,كازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفتركار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 99 2,056,375 Rls. 206 $
19 1388 ليختن اشتاين 70139190 اشياء شيشه اي پاكيزگي ،دفتر ،تزئين يامصارف همانند غيرازشيشه -سراميك ساخته شده بصورت ماشيني ازكريستال سرب دار 10 1,181,026 Rls. 118 $
20 1388 ليختن اشتاين 42022100 كيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 3 194,522 Rls. 19 $
مجموع کل
48,069,061,648 ريال
مجموع کل
4,826,299 دلار
[1]