آمار کل " واردات از" کشور "ليتواني" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 ليتواني 29261000 ا كريلو نيتريل 2,030,344 31,232,328,076 Rls. 3,126,359 $
2 1388 ليتواني 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 10,695 3,464,431,786 Rls. 345,855 $
3 1388 ليتواني 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 12,234 2,962,705,830 Rls. 296,567 $
4 1388 ليتواني 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 305 1,392,511,448 Rls. 140,591 $
5 1388 ليتواني 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 658 1,049,167,836 Rls. 106,161 $
6 1388 ليتواني 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 245 987,690,620 Rls. 99,615 $
7 1388 ليتواني 90283029 ساير كنتورهاي برق چند فازبجز نوع ا لكترومكانيكي 3,500 870,372,662 Rls. 87,279 $
8 1388 ليتواني 85340000 مدا رهاي چاپي 411 572,250,314 Rls. 57,167 $
9 1388 ليتواني 85269200 دستگاههاي كنترل ا ز را ه دور را ديوئي 319 405,284,770 Rls. 40,870 $
10 1388 ليتواني 29269000 تركيبات دا را ي عامل نيتريل , كه درجاي ديگري مذكور نباشند 3,000 385,650,000 Rls. 38,500 $
11 1388 ليتواني 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 106 256,009,423 Rls. 25,784 $
12 1388 ليتواني 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 15,000 193,539,692 Rls. 19,520 $
13 1388 ليتواني 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 17,854 193,074,685 Rls. 19,306 $
14 1388 ليتواني 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 480 149,840,038 Rls. 15,093 $
15 1388 ليتواني 84733030 بردكامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, كيبورد,چاپگروموشوا ره ) 160 147,306,913 Rls. 14,935 $
16 1388 ليتواني 90015020 عدسي خام ونيمه ساخته از جنس پلاستيك 1 51,186,790 Rls. 5,233 $
17 1388 ليتواني 90221990 دستگاههايي كه باا شعه X كارمي كنند ،غيرمذكور درجاي ديگر 8 48,948,210 Rls. 4,950 $
18 1388 ليتواني 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 55 39,314,213 Rls. 3,965 $
19 1388 ليتواني 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 235 36,782,317 Rls. 3,700 $
20 1388 ليتواني 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 15 28,313,543 Rls. 2,834 $
21 1388 ليتواني 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيكي غير مذكور درجاي ديگر 34 20,838,119 Rls. 2,097 $
22 1388 ليتواني 85444100 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورشده با قطعات ا تصال 3 7,764,887 Rls. 781 $
23 1388 ليتواني 85444900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 10 7,134,143 Rls. 723 $
24 1388 ليتواني 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 21 5,641,206 Rls. 570 $
25 1388 ليتواني 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 50 743,416 Rls. 74 $
مجموع کل
44,508,830,937 ريال
مجموع کل
4,458,529 دلار
[1]