آمار کل " واردات از" کشور "لهستان" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 لهستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 13,145,696 71,307,416,611 Rls. 7,186,873 $
2 1388 لهستان 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 493,599 63,745,534,555 Rls. 6,421,717 $
3 1388 لهستان 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 891,000 42,043,984,320 Rls. 4,232,102 $
4 1388 لهستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 64,030 17,757,066,090 Rls. 1,807,323 $
5 1388 لهستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,541,950 13,200,540,055 Rls. 1,328,423 $
6 1388 لهستان 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63كيلوولت به بالا 155,210 8,273,937,645 Rls. 828,711 $
7 1388 لهستان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 200,401 7,034,841,551 Rls. 707,571 $
8 1388 لهستان 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 90,360 7,014,168,795 Rls. 704,080 $
9 1388 لهستان 84440000 ماشين هاي ا كسترودينگ كشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيك يامصنوعي 233,520 6,802,420,086 Rls. 681,332 $
10 1388 لهستان 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 1,330,758 6,568,834,066 Rls. 665,401 $
11 1388 لهستان 70139190 اشياء شيشه اي پاكيزگي ،دفتر ،تزئين يامصارف همانند غيرازشيشه -سراميك ساخته شده بصورت ماشيني ازكريستال سرب دار 165,265 5,934,933,385 Rls. 596,485 $
12 1388 لهستان 84133010 پمپ ا نژكتور 18,450 5,388,002,609 Rls. 537,145 $
13 1388 لهستان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين كه توليد دا خلي ندا رند 77,427 5,117,613,134 Rls. 512,069 $
14 1388 لهستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 4,700 4,671,584,086 Rls. 467,646 $
15 1388 لهستان 90211010 پيچ وميله وپلاك درون ا ستخوا ني 325 4,082,254,715 Rls. 409,200 $
16 1388 لهستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 94,547 4,003,232,908 Rls. 404,078 $
17 1388 لهستان 28444000 عناصر را ديوا كتيو /ا يزوتوپ ها و تركيبات آنها و غيره غيرمذكور درتعرفه 284420و284430 3,478 3,693,402,090 Rls. 372,614 $
18 1388 لهستان 68042210 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ازساير ساينده هاي فشرده مسلح (تقويت )نشده 76,468 3,279,655,658 Rls. 332,300 $
19 1388 لهستان 29372100 كورتيزون , هيدروكورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروكورتيزون ) 1,000 2,795,473,049 Rls. 279,715 $
20 1388 لهستان 87082100 كمربندا يمني وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705 18,008 2,618,778,585 Rls. 263,675 $
21 1388 لهستان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 49,745 2,553,894,192 Rls. 264,460 $
22 1388 لهستان 38013000 خميرهاي كربن دا ربرا ي ا لكترودها و خميرهاي مشابه برا ي پوشش دا خلي كوره ها 100,000 2,498,825,885 Rls. 252,634 $
23 1388 لهستان 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 23,271 2,498,567,754 Rls. 250,182 $
24 1388 لهستان 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل كه درجاي ديگرمذكور يا مشمول نباشد 77,005 2,434,255,892 Rls. 245,125 $
25 1388 لهستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 2,516 2,221,560,731 Rls. 222,869 $
26 1388 لهستان 28012000 يد 3,788 2,168,041,656 Rls. 218,069 $
27 1388 لهستان 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 1,450 2,101,942,639 Rls. 211,922 $
28 1388 لهستان 87089949 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 2,158 2,065,581,745 Rls. 208,140 $
29 1388 لهستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذكوردرجاي ديگر 887 2,031,869,006 Rls. 204,387 $
30 1388 لهستان 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 5,026 1,933,661,250 Rls. 194,953 $
31 1388 لهستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 60,948 1,875,974,821 Rls. 188,404 $
32 1388 لهستان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 48,468 1,847,451,112 Rls. 186,743 $
33 1388 لهستان 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 61,891 1,834,158,612 Rls. 184,202 $
34 1388 لهستان 38123010 آنتي ا كسيدا نها 40,000 1,805,778,000 Rls. 180,578 $
35 1388 لهستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي 10,153 1,800,529,973 Rls. 183,581 $
36 1388 لهستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 352 1,668,550,064 Rls. 168,447 $
37 1388 لهستان 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 39,140 1,574,405,966 Rls. 158,774 $
38 1388 لهستان 85399090 سايراجزاءوقطعات براي لامپ ولوله بر قي رشته اي ياتخليه الكتريكي ، بجز سر پيچ با سايز 72E براي لامپ رشته اي 6,758 1,525,546,424 Rls. 153,742 $
39 1388 لهستان 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 22,780 1,486,505,400 Rls. 149,181 $
40 1388 لهستان 70199020 لايه و روكش برا ي جدا كردن تيوپ ولوله 40,307 1,344,851,099 Rls. 134,368 $
41 1388 لهستان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 10,570 1,325,045,527 Rls. 133,789 $
42 1388 لهستان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 30,500 1,277,864,000 Rls. 129,522 $
43 1388 لهستان 48043110 كاغذ كرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 149,593 1,246,068,039 Rls. 125,246 $
44 1388 لهستان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 1,100 1,210,790,392 Rls. 123,198 $
45 1388 لهستان 96032900 فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده ا شخاص ،همچينين برسهاي دستگاهها 2,261 1,136,420,745 Rls. 114,686 $
46 1388 لهستان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس كردن, منگنه كردن يا پانچ كردن. 584 1,127,638,670 Rls. 112,775 $
47 1388 لهستان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 3,387 1,072,076,107 Rls. 108,683 $
48 1388 لهستان 85129010 تيغه كامل برف پاك كن 7,299 1,030,010,000 Rls. 106,483 $
49 1388 لهستان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 3,330 1,019,914,157 Rls. 102,972 $
50 1388 لهستان 49119930 بليط,بارنامه برنامه پروا زموردنيازشركتهايهوا پيماييكشورهايخارجيبه تشخيص وموا فقت قبليا دا ره كل 12,470 1,006,429,243 Rls. 101,773 $
51 1388 لهستان 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD 10,845 987,908,000 Rls. 98,642 $
52 1388 لهستان 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 34,180 957,633,476 Rls. 96,688 $
53 1388 لهستان 40021900 ساير بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد بجز لاتكس 45,650 944,668,695 Rls. 94,863 $
54 1388 لهستان 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن كننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 4,360 938,859,855 Rls. 93,820 $
55 1388 لهستان 33030000 عطريات وا دو توا لت ها(waters toilet) 26,751 819,284,180 Rls. 82,749 $
56 1388 لهستان 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي ازفلزات معمولي 77,418 810,387,500 Rls. 81,654 $
57 1388 لهستان 31039000 ساير كودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 128,500 794,136,187 Rls. 80,016 $
58 1388 لهستان 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 2,150 767,970,000 Rls. 77,885 $
59 1388 لهستان 84596100 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, باكنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي) 4,400 744,995,365 Rls. 74,844 $
60 1388 لهستان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 23,760 735,504,084 Rls. 73,550 $
61 1388 لهستان 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 296 705,934,551 Rls. 71,311 $
62 1388 لهستان 84341000 ماشين هاي شيردوش 24,895 702,513,232 Rls. 70,568 $
63 1388 لهستان 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يكس 180 695,783,718 Rls. 69,578 $
64 1388 لهستان 74099000 صفحه وورق ونوا را ز سايرا لياژهاي مسي به ضخامت بيش ا ز 15/0 ميليمتر 2,090 690,144,242 Rls. 69,669 $
65 1388 لهستان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 250 680,601,351 Rls. 68,375 $
66 1388 لهستان 85399010 كلاهك (سرپيچ ) با سايزE 27جهت لامپ رشته ا ي 11,498 675,261,617 Rls. 67,958 $
67 1388 لهستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 5,000 673,128,063 Rls. 67,313 $
68 1388 لهستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري 19,000 659,294,367 Rls. 66,784 $
69 1388 لهستان 85044060 ا نوا ع S.P.U 8,530 621,090,000 Rls. 62,109 $
70 1388 لهستان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي كشاورزي 5,880 617,595,298 Rls. 61,797 $
71 1388 لهستان 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 34,525 610,393,458 Rls. 60,459 $
72 1388 لهستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 530 592,008,916 Rls. 59,325 $
73 1388 لهستان 33072000 بوزدا هاي بدن و ضد ترشح عرق 12,600 581,741,240 Rls. 60,585 $
74 1388 لهستان 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميك ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذكور 14,243 581,671,432 Rls. 58,243 $
75 1388 لهستان 87161000 تريلرهاونيمه تريلرهاا زنوع كاروا ني ,برا ي سكونت يا ا ردوزني 4,000 571,264,924 Rls. 57,768 $
76 1388 لهستان 39089090 ساير رزين هاي پلي آميد به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 23,000 540,874,040 Rls. 54,138 $
77 1388 لهستان 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 3,640 536,140,049 Rls. 53,727 $
78 1388 لهستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 392 527,788,786 Rls. 53,303 $
79 1388 لهستان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 15,100 526,394,610 Rls. 52,851 $
80 1388 لهستان 84211900 ماشينهاي گريزا زمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 744 522,011,614 Rls. 53,541 $
81 1388 لهستان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذكور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 1,013 500,153,217 Rls. 50,329 $
82 1388 لهستان 90183947 لانست معمولي 2,784 490,594,756 Rls. 50,121 $
83 1388 لهستان 28011000 كلر 1,003 474,780,063 Rls. 47,560 $
84 1388 لهستان 70132900 ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر وشيشه -سراميك ) 20,342 473,623,455 Rls. 47,486 $
85 1388 لهستان 84821000 بلبرينگ. 10,163 466,532,887 Rls. 47,321 $
86 1388 لهستان 94029010 تخت جرا حي جهت جرا حي مغز.ا رتوپدي يا تخت راديو لو سنت (شفاف به اشعه ايكس درعكسبرداري ) 23,520 457,157,884 Rls. 46,888 $
87 1388 لهستان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 2,500 450,493,078 Rls. 45,838 $
88 1388 لهستان 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زكائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي كف 6,017 450,122,283 Rls. 45,073 $
89 1388 لهستان 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 70,030 408,800,000 Rls. 41,226 $
90 1388 لهستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 2,570 407,103,561 Rls. 41,097 $
91 1388 لهستان 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 1,442 405,822,494 Rls. 40,615 $
92 1388 لهستان 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده, غيرمذكوردرجاي ديگر 5,388 394,140,844 Rls. 39,347 $
93 1388 لهستان 85340000 مدا رهاي چاپي 23 391,887,922 Rls. 39,433 $
94 1388 لهستان 84549000 ا جزا ءوقطعات كنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 6,210 387,216,180 Rls. 38,999 $
95 1388 لهستان 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيك (Scanners ) تشخيص امراض 463 379,739,643 Rls. 37,875 $
96 1388 لهستان 94029090 سايرمبلهاي پزشكي,جرا حي,دندا نپزشكي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 13,225 363,788,443 Rls. 36,732 $
97 1388 لهستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 129 349,733,940 Rls. 35,330 $
98 1388 لهستان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذكور در جاي ديگر 74,000 341,043,973 Rls. 34,402 $
99 1388 لهستان 04021090 شيروخامه شيربه شكل پودرباميزا ن چربي كمترا ز 5/1 درصد غيرمذكور درجاي ديگر 20,000 334,212,000 Rls. 33,841 $
100 1388 لهستان 85362010 كليدهاي ا توماتيك قطع مدار 2,277 309,844,099 Rls. 31,415 $
101 1388 لهستان 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 14,200 296,674,000 Rls. 30,079 $
102 1388 لهستان 40012900 سايركائوچوهاي طبيعي,به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ركه درجاي ديگرمذكورنباشد 14,500 292,996,690 Rls. 29,453 $
103 1388 لهستان 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 18,447 276,626,310 Rls. 27,819 $
104 1388 لهستان 40093100 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 1,943 275,000,458 Rls. 27,753 $
105 1388 لهستان 70161000 مكعب بزرگ, كوچك وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 59,160 259,416,820 Rls. 26,024 $
106 1388 لهستان 84289000 ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,500 250,000,000 Rls. 25,888 $
107 1388 لهستان 44129900 تخته چندلا,پانل هاوصفحه هاي روكش شده باچوب يامطبق شده, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 21,492 241,032,262 Rls. 24,034 $
108 1388 لهستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 510 240,346,519 Rls. 24,252 $
109 1388 لهستان 87083110 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 4,299 236,827,201 Rls. 23,924 $
110 1388 لهستان 95036000 پازلها 8,261 235,640,329 Rls. 23,809 $
111 1388 لهستان 82081000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي فلز. 338 234,743,652 Rls. 23,800 $
112 1388 لهستان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتور 520 232,450,751 Rls. 23,245 $
113 1388 لهستان 87083910 ترمزها وترمزهاي خودكار واجزاء وقطعات آنها(به جزلنت ترمز )برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 553 213,690,154 Rls. 21,307 $
114 1388 لهستان 84485100 پلاتين (sinker),سوزن وسايرا شيائي كه درتشكيل چشمه هاي پارچه بكارميروند 830 198,474,147 Rls. 20,269 $
115 1388 لهستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 206 192,560,267 Rls. 19,443 $
116 1388 لهستان 29163200 پرا كسيد بنزوئيل و كلروبنزوئيل 2,400 191,780,420 Rls. 19,247 $
117 1388 لهستان 87083190 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري كارووا نت وترا كتوركشاورزي 4,987 190,031,975 Rls. 18,990 $
118 1388 لهستان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله كشي از آلياژهاي مس. 1,027 183,328,787 Rls. 18,434 $
119 1388 لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خورا كي 7,500 176,769,685 Rls. 17,695 $
120 1388 لهستان 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 40 175,693,397 Rls. 17,633 $
121 1388 لهستان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 5,980 171,205,369 Rls. 17,304 $
122 1388 لهستان 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 4,109 168,567,495 Rls. 17,030 $
123 1388 لهستان 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 560 158,164,914 Rls. 16,378 $
124 1388 لهستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 2,100 151,018,180 Rls. 15,728 $
125 1388 لهستان 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 2,400 144,465,059 Rls. 14,557 $
126 1388 لهستان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 2,272 142,820,792 Rls. 14,461 $
127 1388 لهستان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 356 142,045,168 Rls. 14,197 $
128 1388 لهستان 85322900 خازنهاي ثابت برقي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 735 141,812,880 Rls. 14,271 $
129 1388 لهستان 69039090 سايرا شياسرا ميكي نسوز غيرمذكور در جاي ديگر 752 141,647,621 Rls. 14,328 $
130 1388 لهستان 32029000 مواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي بامواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 20,000 130,968,257 Rls. 13,267 $
131 1388 لهستان 90275000 دستگاههايي كه تشعشعات ا پتيكي را به كارميگيرند(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)،غيرمذكوردرجاي ديگر 680 130,041,547 Rls. 13,076 $
132 1388 لهستان 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياكمتر با يابدون وزنه 328 124,773,681 Rls. 12,591 $
133 1388 لهستان 84271022 ا را به هاي خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت كمترا ز5تن 7,300 108,954,794 Rls. 11,047 $
134 1388 لهستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 1,826 105,867,179 Rls. 10,802 $
135 1388 لهستان 31059090 سايركودهاي غيرمذكور 22,500 103,907,740 Rls. 10,407 $
136 1388 لهستان 68139000 قطعات سايش (باستثناءلنت وبالشتك ترمز),ازپنبه نسوزياسلولز ياموادمعدني 1,589 95,872,690 Rls. 9,627 $
137 1388 لهستان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 8,086 94,138,632 Rls. 9,468 $
138 1388 لهستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 133 91,345,085 Rls. 9,136 $
139 1388 لهستان 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 55 85,285,245 Rls. 8,560 $
140 1388 لهستان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي كاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 70 84,589,729 Rls. 8,545 $
141 1388 لهستان 76071990 صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 647 81,366,834 Rls. 8,220 $
142 1388 لهستان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 60 78,301,690 Rls. 7,932 $
143 1388 لهستان 84681000 بوري هايي كه بادست نگهدا ري ميشوندبرا ي لحيم كاري, زردجوشكاري, ياجوشكاري 182 76,129,714 Rls. 7,783 $
144 1388 لهستان 85043290 ساير ترا نسفورماتورهايبرقيبه قدرت بين 1تا16KVAبجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ 15 75,771,923 Rls. 7,617 $
145 1388 لهستان 68151090 ا شياء ساخته شده ا زگرافيت ياا زكربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي 334 75,507,796 Rls. 7,555 $
146 1388 لهستان 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 20,000 74,768,974 Rls. 7,481 $
147 1388 لهستان 96033090 قلم موهاوبروسهابرا ي هنرمندا ن, نوشتن و كاربرد آرايشي ساخته نشده از موي خوك وگرا ز 640 71,871,469 Rls. 7,199 $
148 1388 لهستان 85393220 لامپ با بخار سديم تا 500 وا ت 2,180 69,938,297 Rls. 6,958 $
149 1388 لهستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 3,650 66,050,560 Rls. 6,652 $
150 1388 لهستان 90322000 مانوستات 728 65,676,860 Rls. 6,635 $
151 1388 لهستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 273 61,350,380 Rls. 6,125 $
152 1388 لهستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 22 61,173,113 Rls. 6,151 $
153 1388 لهستان 90041000 عينك آفتابي 192 61,049,704 Rls. 6,150 $
154 1388 لهستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 160 60,418,339 Rls. 6,105 $
155 1388 لهستان 11052000 برگه, گرا نول وبهم فشرده بصورت حبه سيب زميني 10,000 57,723,180 Rls. 5,772 $
156 1388 لهستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 800 55,969,887 Rls. 5,675 $
157 1388 لهستان 90278010 دستگاه PH متر 180 53,854,269 Rls. 5,483 $
158 1388 لهستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 20 53,415,616 Rls. 5,415 $
159 1388 لهستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا01/0ميليمتر 280 49,234,015 Rls. 4,923 $
160 1388 لهستان 40151930 دستكش كارگري وصنعتي 866 47,543,497 Rls. 4,781 $
161 1388 لهستان 84662000 قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 454 47,532,687 Rls. 4,775 $
162 1388 لهستان 87089490 غربالك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبراي سواري , سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 60 46,059,184 Rls. 4,668 $
163 1388 لهستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 37 42,686,079 Rls. 4,266 $
164 1388 لهستان 44091000 چوب ا زتيره كاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته كارشده باشد 6,000 41,262,112 Rls. 4,152 $
165 1388 لهستان 11081900 ساير نشاسته و فكول ها ,كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 4,000 41,139,850 Rls. 4,158 $
166 1388 لهستان 85462023 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميك با قطعات فلزي غير مذكور درجاي ديگر 420 40,249,245 Rls. 4,012 $
167 1388 لهستان 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر 27 39,273,284 Rls. 3,965 $
168 1388 لهستان 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 3,900 34,766,484 Rls. 3,525 $
169 1388 لهستان 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 954 32,194,180 Rls. 3,263 $
170 1388 لهستان 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 7 32,102,722 Rls. 3,224 $
171 1388 لهستان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 302 31,931,086 Rls. 3,191 $
172 1388 لهستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 5 31,747,200 Rls. 3,241 $
173 1388 لهستان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 9 30,577,708 Rls. 3,075 $
174 1388 لهستان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودكار 70 29,460,000 Rls. 2,946 $
175 1388 لهستان 90191090 سايردستگاههاي مكانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشك موا ج ودستگاه هيدروترا پي 100 29,231,544 Rls. 2,940 $
176 1388 لهستان 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 39 29,132,736 Rls. 2,930 $
177 1388 لهستان 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 1,300 27,891,615 Rls. 2,775 $
178 1388 لهستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 5 27,578,936 Rls. 2,789 $
179 1388 لهستان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 20 26,510,089 Rls. 2,647 $
180 1388 لهستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 34 24,226,076 Rls. 2,437 $
181 1388 لهستان 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 76 23,388,198 Rls. 2,356 $
182 1388 لهستان 85394900 لامپهاي ماورا ء بنفش يا مادون قرمز 8 22,736,955 Rls. 2,293 $
183 1388 لهستان 85042100 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, قدرت حدا كثر650كيلوولت آمپر 14 20,318,701 Rls. 2,055 $
184 1388 لهستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 900 19,388,911 Rls. 1,964 $
185 1388 لهستان 84182900 يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 810 17,800,000 Rls. 1,786 $
186 1388 لهستان 68042300 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زسنگ طبيعي. 150 17,788,084 Rls. 1,789 $
187 1388 لهستان 90183940 آنژيوكت (iv Cunnula) 10 16,276,595 Rls. 1,634 $
188 1388 لهستان 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت 100 15,000,000 Rls. 1,514 $
189 1388 لهستان 94012000 نشيمنهاا زا نواعي كه برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 500 13,744,919 Rls. 1,380 $
190 1388 لهستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي 15 13,649,116 Rls. 1,380 $
191 1388 لهستان 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 79 13,157,042 Rls. 1,317 $
192 1388 لهستان 38249020 سيليكاژل بشكل پرك 120 12,890,602 Rls. 1,299 $
193 1388 لهستان 90031190 دوره و قاب برا ي عينك ،براي محافظ جشم وهمانند، ا ز موا د پلاستيكي غيرا زا نوا ع نيم ساخته (BLANK) 128 11,942,508 Rls. 1,205 $
194 1388 لهستان 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور 270 11,868,144 Rls. 1,203 $
195 1388 لهستان 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيك 4 11,709,811 Rls. 1,180 $
196 1388 لهستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيكي 912 11,365,452 Rls. 1,136 $
197 1388 لهستان 87084090 جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 15 11,110,490 Rls. 1,121 $
198 1388 لهستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 68 11,043,945 Rls. 1,106 $
199 1388 لهستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 7 10,821,146 Rls. 1,093 $
200 1388 لهستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 31 9,064,927 Rls. 908 $
مجموع کل
374,496,967,028 ريال
مجموع کل
37,730,577 دلار