آمار کل " واردات از" کشور "قزاقستان" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 قزاقستان 10011090 ساير گندم سخت 419,720,040 1,079,034,827,750 Rls. 109,167,759 $
2 1388 قزاقستان 10030000 جو 180,996,219 310,344,615,036 Rls. 31,278,273 $
3 1388 قزاقستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 21,259,450 106,386,517,994 Rls. 10,767,667 $
4 1388 قزاقستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 58,799,500 102,347,366,104 Rls. 10,360,187 $
5 1388 قزاقستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 55,596,185 74,348,846,810 Rls. 7,519,037 $
6 1388 قزاقستان 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 13,993,880 69,742,948,784 Rls. 7,071,676 $
7 1388 قزاقستان 23061000 كنجاله و ساير آخال هاي همانند ,ا ز پنبه دا نه 39,918,000 66,958,828,122 Rls. 6,760,566 $
8 1388 قزاقستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 12,725,353 63,277,140,018 Rls. 6,386,780 $
9 1388 قزاقستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 8,001,240 46,003,476,285 Rls. 4,643,508 $
10 1388 قزاقستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 3,835,970 28,016,503,525 Rls. 2,801,368 $
11 1388 قزاقستان 87043200 وسايل نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني جرقه ا ي -احتراقي ،به وزن ناخالص بيش ا ز5تن 513,800 25,424,524,000 Rls. 2,567,566 $
12 1388 قزاقستان 23064900 كنجاله وساير آخالهاي جامد حتي ساييده شده ... ا ز دا نه هاي مندا ب يا لفت غيرمذكور 19,643,100 25,112,975,749 Rls. 2,528,775 $
13 1388 قزاقستان 23063000 كنجاله و ساير آخال همانند ,ا ز دا نه آفتابگردا ن 16,895,150 23,073,164,210 Rls. 2,335,413 $
14 1388 قزاقستان 10011010 گندم دامي 12,668,800 22,671,791,961 Rls. 2,276,394 $
15 1388 قزاقستان 23069000 كنجاله و آخال , ا ز چربيها و روغن هاي نباتي 15,134,400 22,160,245,619 Rls. 2,233,699 $
16 1388 قزاقستان 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 3,640,480 19,810,715,094 Rls. 1,992,172 $
17 1388 قزاقستان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 3,374,650 18,973,736,482 Rls. 1,926,362 $
18 1388 قزاقستان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,338,680 11,826,581,278 Rls. 1,195,055 $
19 1388 قزاقستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 1,146,660 10,486,540,496 Rls. 1,051,020 $
20 1388 قزاقستان 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز 3mmپاك شده درسطح 2,503,370 10,460,615,773 Rls. 1,048,263 $
21 1388 قزاقستان 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 1,844,960 10,025,945,325 Rls. 1,008,791 $
22 1388 قزاقستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذكوردرجاي ديگر 1,475,230 8,203,769,190 Rls. 828,996 $
23 1388 قزاقستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 561,180 6,032,478,146 Rls. 608,632 $
24 1388 قزاقستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روكش آبكاري ياا ندودشده غيرمذكوردرجاي ديگر 797,850 5,585,626,758 Rls. 558,641 $
25 1388 قزاقستان 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 764,460 4,964,374,715 Rls. 501,148 $
26 1388 قزاقستان 25240090 ساير ا شكال پنبه كوهي غيرا ز فيبري, ورقه يا پودر 526,500 4,170,000,000 Rls. 420,641 $
27 1388 قزاقستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 324,800 3,872,197,473 Rls. 390,191 $
28 1388 قزاقستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 550,080 3,167,165,106 Rls. 319,432 $
29 1388 قزاقستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 144,510 1,897,052,878 Rls. 189,842 $
30 1388 قزاقستان 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 256,900 1,501,494,561 Rls. 150,996 $
31 1388 قزاقستان 85481019 قرا ضه و ضايعات ا نباره هاي برقي 440,000 1,456,050,441 Rls. 147,330 $
32 1388 قزاقستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 318,080 1,387,202,240 Rls. 141,450 $
33 1388 قزاقستان 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروكش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيك 59,254 1,286,273,362 Rls. 130,242 $
34 1388 قزاقستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 123,710 1,156,087,986 Rls. 117,013 $
35 1388 قزاقستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 527,600 1,055,978,061 Rls. 106,580 $
36 1388 قزاقستان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شكال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 234,000 983,763,144 Rls. 98,771 $
37 1388 قزاقستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 85,000 871,988,250 Rls. 87,938 $
38 1388 قزاقستان 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 122,760 766,048,897 Rls. 76,812 $
39 1388 قزاقستان 84791022 ساير فنيشرها مستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر 15,000 745,880,840 Rls. 73,879 $
40 1388 قزاقستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 5,200 646,562,522 Rls. 64,041 $
41 1388 قزاقستان 84134000 تلمبه هاي بتون 16,200 625,493,910 Rls. 63,188 $
42 1388 قزاقستان 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 12,000 613,396,925 Rls. 60,756 $
43 1388 قزاقستان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 43,910 587,255,752 Rls. 59,134 $
44 1388 قزاقستان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 26,840 556,092,901 Rls. 56,295 $
45 1388 قزاقستان 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 65,210 399,746,312 Rls. 40,174 $
46 1388 قزاقستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 20,930 374,080,216 Rls. 37,862 $
47 1388 قزاقستان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 43,300 332,288,949 Rls. 33,461 $
48 1388 قزاقستان 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 21,400 274,661,390 Rls. 27,330 $
49 1388 قزاقستان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن 179,990 264,527,169 Rls. 27,133 $
50 1388 قزاقستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 15,000 263,323,741 Rls. 26,575 $
51 1388 قزاقستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يك سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 40,000 259,769,386 Rls. 26,197 $
52 1388 قزاقستان 38011000 گرا فيت مصنوعي 11,670 229,603,437 Rls. 23,359 $
53 1388 قزاقستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 32,100 215,150,466 Rls. 21,642 $
54 1388 قزاقستان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 14,080 208,167,721 Rls. 20,619 $
55 1388 قزاقستان 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 11,120 203,422,291 Rls. 20,340 $
56 1388 قزاقستان 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي كمترا ز25 درصد وزني كربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 46,500 190,148,210 Rls. 19,142 $
57 1388 قزاقستان 84253190 سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر 10,540 188,835,898 Rls. 18,988 $
58 1388 قزاقستان 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 35,030 188,136,000 Rls. 19,069 $
59 1388 قزاقستان 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده, فقطآهنگري شده. 23,330 163,273,092 Rls. 16,413 $
60 1388 قزاقستان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25% كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 39,000 159,254,491 Rls. 16,011 $
61 1388 قزاقستان 23032000 تفاله چغندر ,تفاله نيشكر و ساير آخال قندسازي 120,000 156,889,746 Rls. 15,678 $
62 1388 قزاقستان 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 28,000 150,342,975 Rls. 15,075 $
63 1388 قزاقستان 84254200 جكها وچرخهاي بالاكشنده ،هيدروليكي 7,200 143,258,328 Rls. 14,472 $
64 1388 قزاقستان 23033000 تفاله و آخال آبجوسازي يا تقطير 93,700 120,741,909 Rls. 12,242 $
65 1388 قزاقستان 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم كشيده ياگرم ا كسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده. 20,930 97,563,352 Rls. 9,798 $
66 1388 قزاقستان 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 27,670 96,824,113 Rls. 9,733 $
67 1388 قزاقستان 41041100 چرم وپوست موكنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب كامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت مرطوب 21,440 93,027,573 Rls. 9,296 $
68 1388 قزاقستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 6,000 90,919,275 Rls. 9,169 $
69 1388 قزاقستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 16,000 84,140,851 Rls. 8,388 $
70 1388 قزاقستان 25070010 كائولن 61,000 66,275,609 Rls. 6,744 $
71 1388 قزاقستان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 15,270 66,063,715 Rls. 6,754 $
72 1388 قزاقستان 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 236 55,654,867 Rls. 5,565 $
73 1388 قزاقستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 620 54,629,662 Rls. 5,585 $
74 1388 قزاقستان 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 4,800 50,350,203 Rls. 5,100 $
75 1388 قزاقستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 1,258 50,350,067 Rls. 5,105 $
76 1388 قزاقستان 82051000 ا بزا رهاي دستي برا ي سورا خ كردن, حديده كردن يا قلاويز كردن. 2,635 48,390,207 Rls. 4,873 $
77 1388 قزاقستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 1,500 44,768,228 Rls. 4,523 $
78 1388 قزاقستان 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا ركار و وا نت 1,410 42,021,473 Rls. 4,206 $
79 1388 قزاقستان 73111000 سيلندرهاي گازمايع غيرقابل پرشدن مجدد( يكبارمصرف )ازچدن ،آهن يافولاد 8,150 40,957,845 Rls. 4,095 $
80 1388 قزاقستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 1,280 38,221,055 Rls. 3,843 $
81 1388 قزاقستان 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر 8,000 37,459,320 Rls. 3,778 $
82 1388 قزاقستان 84705000 ماشين هاي صندوق ثبات 70 29,790,415 Rls. 2,981 $
83 1388 قزاقستان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,كه درجاي ديگرذكرنشده, و94/99%اهن خالص , به شكل توده, حبه. 10,500 28,742,835 Rls. 2,885 $
84 1388 قزاقستان 85015210 ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرون(asgnchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات،باجريان متناوب ،چند فاز 950 23,045,930 Rls. 2,302 $
85 1388 قزاقستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده 4,950 22,568,401 Rls. 2,281 $
86 1388 قزاقستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 650 19,365,930 Rls. 1,959 $
87 1388 قزاقستان 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروكمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 3,000 15,615,288 Rls. 1,568 $
88 1388 قزاقستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 400 11,895,526 Rls. 1,201 $
89 1388 قزاقستان 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي كه به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 300 10,279,775 Rls. 1,051 $
90 1388 قزاقستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 1,920 10,224,146 Rls. 1,045 $
91 1388 قزاقستان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 240 9,842,791 Rls. 991 $
92 1388 قزاقستان 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي يا ژئوفيزيكي ,غير مذكور درجاي ديگر . 4 8,211,160 Rls. 824 $
93 1388 قزاقستان 82042000 آچاربكس, بايابدون دسته. 300 6,885,265 Rls. 693 $
94 1388 قزاقستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 150 4,517,112 Rls. 450 $
95 1388 قزاقستان 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا ركاست ويدئو 200 4,295,418 Rls. 428 $
96 1388 قزاقستان 84821000 بلبرينگ. 50 1,405,324 Rls. 140 $
مجموع کل
2,204,370,064,932 ريال
مجموع کل
222,751,416 دلار
[1]