آمار کل " واردات از" کشور "قبرس" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 قبرس 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 53,985,907 233,374,956,144 Rls. 23,464,357 $
2 1388 قبرس 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 16,056,381 125,877,719,839 Rls. 12,662,753 $
3 1388 قبرس 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 13,880,843 65,622,311,879 Rls. 6,583,175 $
4 1388 قبرس 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 7,524,063 36,765,203,336 Rls. 3,716,090 $
5 1388 قبرس 26140000 سنگ تتيان وكنسانتره هاي آن 3,772,202 27,901,753,360 Rls. 2,818,151 $
6 1388 قبرس 27040020 كك ونيمه كك ا ز ليگنيت 8,383,400 21,000,111,103 Rls. 2,121,438 $
7 1388 قبرس 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 7,218 18,087,593,255 Rls. 1,817,865 $
8 1388 قبرس 27040010 كك ونيمه كك زغال سنگ برا ي ساخت ا لكترودها 4,987,107 17,879,775,292 Rls. 1,834,199 $
9 1388 قبرس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 2,437,970 14,269,330,111 Rls. 1,419,551 $
10 1388 قبرس 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 1,874,703 12,929,623,795 Rls. 1,301,927 $
11 1388 قبرس 90272000 دستگاههاي كروماتوگرا ف و ا لكتروفورز 655 7,143,467,998 Rls. 718,100 $
12 1388 قبرس 04049000 محصولات متشكل ا ز ا جزا ء طبيعي تشكيل دهنده شير ,غير مذكور يا مشمول درجاي ديگر 280,000 6,154,186,157 Rls. 619,458 $
13 1388 قبرس 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 806,695 6,083,653,975 Rls. 611,688 $
14 1388 قبرس 10011090 ساير گندم سخت 2,247,900 5,488,931,640 Rls. 551,098 $
15 1388 قبرس 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 980,977 4,994,629,732 Rls. 500,815 $
16 1388 قبرس 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 473,200 4,762,411,945 Rls. 480,801 $
17 1388 قبرس 21069010 ا ستابيلايزر 62,850 4,049,679,999 Rls. 408,922 $
18 1388 قبرس 08051000 پرتقال , تازه يا خشك كرده 690,804 3,813,011,180 Rls. 386,480 $
19 1388 قبرس 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 498,359 3,734,546,303 Rls. 379,405 $
20 1388 قبرس 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 487,508 3,077,995,953 Rls. 308,912 $
21 1388 قبرس 20091900 آب پرتقال يخ نزده, تخميرنشده, كه به آن ا لكل ا فزوده نشده باشد بامقياس بريكس بيش از20 273,000 2,900,448,299 Rls. 290,915 $
22 1388 قبرس 25070010 كائولن 269,850 2,848,143,373 Rls. 284,814 $
23 1388 قبرس 48089000 سايركاغذهاومقواهاي موج دا رشده, كرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 112,383 2,484,800,000 Rls. 251,496 $
24 1388 قبرس 84672990 سايرا بزار براي كاركردن دردست باموتورا لكتريكي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشكي 30,043 2,369,283,295 Rls. 239,516 $
25 1388 قبرس 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 385,550 2,057,251,558 Rls. 207,927 $
26 1388 قبرس 38099200 موا دتكميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت كاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي 36,000 1,748,502,897 Rls. 174,850 $
27 1388 قبرس 35019000 كازئينات ها و ساير مشتقات كازئين , چسب كازئين 34,000 1,444,264,338 Rls. 146,014 $
28 1388 قبرس 20094910 آب آناناس تغليظ شده (كنسانتره ) 89,250 1,297,406,642 Rls. 131,222 $
29 1388 قبرس 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يك مقياس بريكس كه ا ز 20 تجاوز نكند بدون افزودن الكل 127,400 1,267,792,352 Rls. 127,234 $
30 1388 قبرس 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان وآلبومين شير) ,آلبومينات ها ومشتقات آنها 17,500 1,012,127,107 Rls. 101,946 $
31 1388 قبرس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 610 1,008,092,035 Rls. 100,870 $
32 1388 قبرس 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 653 972,653,843 Rls. 97,892 $
33 1388 قبرس 27040090 سايركك ها ونيمه كك ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذكوردرجاي ديگر 216,600 706,861,846 Rls. 70,482 $
34 1388 قبرس 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 8,560 690,680,393 Rls. 69,110 $
35 1388 قبرس 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 25,810 675,352,267 Rls. 67,562 $
36 1388 قبرس 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 63,386 640,863,092 Rls. 64,382 $
37 1388 قبرس 48116000 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 41,228 617,045,953 Rls. 62,227 $
38 1388 قبرس 34022090 سايرفرآورده هاي تانسيو ا كتيف بسته بندي شده برا ي خرده فروشي غيرمذكور 63,593 543,539,337 Rls. 54,713 $
39 1388 قبرس 30041010 داروبه شكل مقاديرمعين يابه صورت خرده فروشي حاوي پتي سيلين يامشتقات اين محصولات باساختاراسيد پني سيلانيك يااستريتوماسين ها داراي توليد داخلي مشابه 750 529,597,955 Rls. 53,511 $
40 1388 قبرس 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 16,526 464,900,000 Rls. 46,785 $
41 1388 قبرس 35040000 پپتون هاوسايرمواد پروتيني ومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر;پودرپوست حتي عمل آمده باكروم 2,400 437,075,144 Rls. 44,153 $
42 1388 قبرس 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 12,825 325,971,465 Rls. 33,020 $
43 1388 قبرس 40021900 ساير بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد بجز لاتكس 12,760 321,101,696 Rls. 32,782 $
44 1388 قبرس 40151920 دستكش معاينه 6,446 309,700,000 Rls. 31,512 $
45 1388 قبرس 21069020 ا مولسيفاير 20,000 295,703,428 Rls. 29,902 $
46 1388 قبرس 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 3,092 292,653,608 Rls. 29,305 $
47 1388 قبرس 40151100 دستكش جرا حي ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده 4,291 243,672,900 Rls. 24,621 $
48 1388 قبرس 90339000 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد . 75 242,464,514 Rls. 24,121 $
49 1388 قبرس 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذكور درجاي ديگر 452 227,625,321 Rls. 22,920 $
50 1388 قبرس 90273020 ا سپكترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 225 222,889,490 Rls. 22,453 $
51 1388 قبرس 48102200 كاغذ سبك ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 19,332 211,522,969 Rls. 21,299 $
52 1388 قبرس 81130000 سرمت هاومصنوعات ا زسرمت ها(هم چنين قرا ضه وضايعات ). 66 197,031,510 Rls. 19,601 $
53 1388 قبرس 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيكي 7,960 184,937,130 Rls. 18,553 $
54 1388 قبرس 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 85 165,252,778 Rls. 16,592 $
55 1388 قبرس 90278010 دستگاه PH متر 150 163,060,137 Rls. 16,259 $
56 1388 قبرس 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, درجاي ديگرمذكورنباشد 661 152,232,766 Rls. 15,279 $
57 1388 قبرس 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1,147 134,930,322 Rls. 13,567 $
58 1388 قبرس 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 973 134,639,258 Rls. 13,448 $
59 1388 قبرس 21061010 موا د پروتئيني تكستوره 1,500 120,908,025 Rls. 12,107 $
60 1388 قبرس 84143090 سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكوردرجاي ديگر 5,490 109,193,300 Rls. 11,013 $
61 1388 قبرس 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 98 93,259,774 Rls. 9,384 $
62 1388 قبرس 84133010 پمپ ا نژكتور 28 78,232,210 Rls. 7,895 $
63 1388 قبرس 85452000 جاروبك هاي زغالي 15 55,049,184 Rls. 5,528 $
64 1388 قبرس 29157090 سايرا ستئارا تها همچنين ا سيدپالمتيك, ا سيدا ستئاريك وا ملاح وا سترهاي آنها 1,280 46,161,152 Rls. 4,642 $
65 1388 قبرس 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 40 42,267,428 Rls. 4,278 $
66 1388 قبرس 64039900 كفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,كه قوزك پارا نميپوشاند. 473 42,215,792 Rls. 4,273 $
67 1388 قبرس 82119400 تيغه برا ي كاردوچاقو 335 41,326,000 Rls. 4,126 $
68 1388 قبرس 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 170 38,322,761 Rls. 3,865 $
69 1388 قبرس 54049000 نوا ر Stripوا شكال همانند , ا ز موا د نسجي سنتتيك كه عرض ظاهري انها از5ميلي متربيشتر نباشد 500 37,288,506 Rls. 3,812 $
70 1388 قبرس 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 4 33,653,514 Rls. 3,396 $
71 1388 قبرس 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 100 33,212,881 Rls. 3,326 $
72 1388 قبرس 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 1,309 32,310,690 Rls. 3,249 $
73 1388 قبرس 33074900 فرآورده ها براي خوشبوكردن و بوزدا يي ا ماكن كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,800 32,180,367 Rls. 3,218 $
74 1388 قبرس 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 84 31,284,156 Rls. 3,133 $
75 1388 قبرس 48239000 كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكوردرجاي ديگر 4,000 24,811,252 Rls. 2,502 $
76 1388 قبرس 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 80 19,857,954 Rls. 2,001 $
77 1388 قبرس 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 36 14,220,699 Rls. 1,424 $
78 1388 قبرس 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 5 14,151,687 Rls. 1,427 $
79 1388 قبرس 73182990 ساير ا شياء حديده نشده كه درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 5 11,173,513 Rls. 1,118 $
80 1388 قبرس 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيكي 590 10,860,420 Rls. 1,092 $
81 1388 قبرس 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 12 9,896,570 Rls. 991 $
82 1388 قبرس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي 8 4,579,127 Rls. 464 $
83 1388 قبرس 85365010 كليدگردا ن 4 3,793,384 Rls. 379 $
84 1388 قبرس 90183920 ا سكالپ وين (scalpvin) 12 819,424 Rls. 83 $
مجموع کل
654,533,993,784 ريال
مجموع کل
65,876,769 دلار
[1]