آمار کل " واردات از" کشور "فنلاند" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 فنلاند 84541000 كنورتيسورا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 730,940 163,597,146,244 Rls. 16,408,954 $
2 1388 فنلاند 85175090 سايردستگاههابراي سيستم هاي كارير يا عددي باسيم بجز كارت مودم داخلي 27,176 133,965,521,542 Rls. 13,596,929 $
3 1388 فنلاند 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 86,653 108,710,554,255 Rls. 10,915,574 $
4 1388 فنلاند 84213920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 117,871 58,304,824,619 Rls. 5,866,825 $
5 1388 فنلاند 87053000 وسايط نقليه آتش نشاني 186,240 41,029,638,880 Rls. 4,109,539 $
6 1388 فنلاند 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 4,353,692 34,858,508,184 Rls. 3,519,635 $
7 1388 فنلاند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 4,738 24,514,635,447 Rls. 2,466,653 $
8 1388 فنلاند 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي يا ژئوفيزيكي ,غير مذكور درجاي ديگر . 4,128 21,416,602,526 Rls. 2,152,017 $
9 1388 فنلاند 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگرا ف 6,857 20,229,237,644 Rls. 2,046,678 $
10 1388 فنلاند 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 22,460 18,753,288,320 Rls. 1,901,277 $
11 1388 فنلاند 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 263,731 17,758,426,784 Rls. 1,800,119 $
12 1388 فنلاند 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشكي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تك دندا ن 12,854 14,421,005,130 Rls. 1,459,680 $
13 1388 فنلاند 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده 718,620 14,208,858,630 Rls. 1,428,925 $
14 1388 فنلاند 39013000 كوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شكال ا بتدا ئي 380,475 13,129,593,628 Rls. 1,306,871 $
15 1388 فنلاند 28230000 ا كسيدهاي تيتان 700,000 12,386,771,546 Rls. 1,245,742 $
16 1388 فنلاند 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,042,680 12,297,596,588 Rls. 1,241,803 $
17 1388 فنلاند 48053000 كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق براي لفاف 1,065,338 11,323,981,278 Rls. 1,137,333 $
18 1388 فنلاند 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 2,439 9,922,580,145 Rls. 1,009,706 $
19 1388 فنلاند 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 59,513 9,583,437,985 Rls. 968,524 $
20 1388 فنلاند 85243100 ديسك برا ي سيستم هاي قرا ئت ليزري براي پديده پخش غيرا ز صدا يا تصوير 18 9,471,852,122 Rls. 959,571 $
21 1388 فنلاند 84281030 آسانسور با سيستم محركه مغناطيس دا ئم (magnet permanent) 78,439 9,087,600,000 Rls. 918,218 $
22 1388 فنلاند 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 4,319 8,913,858,291 Rls. 902,426 $
23 1388 فنلاند 85141090 كوره ها وفرهاكه بامقاومت ا لكتريكي گرم مي شوندبجزكوره دندا نسازي 49,600 8,374,681,100 Rls. 840,494 $
24 1388 فنلاند 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيكي). 30,765 8,139,997,500 Rls. 818,070 $
25 1388 فنلاند 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي كمترا ز600mmكه درجاي ديگرذكرنشده. 15,512 8,094,546,203 Rls. 816,942 $
26 1388 فنلاند 95069110 دستگاه TRAD MILL 108,886 6,906,473,946 Rls. 690,979 $
27 1388 فنلاند 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 380,000 6,775,674,889 Rls. 681,244 $
28 1388 فنلاند 84304100 ماشين آلات خودروسورا خ كردن زمين ياكندن چاه 29,400 6,748,575,821 Rls. 684,232 $
29 1388 فنلاند 85445100 هادي هاي برق برا ي ولتاژ 80ا لي V 1000, جورشده با قطعات ا تصال 43,510 6,144,350,421 Rls. 620,521 $
30 1388 فنلاند 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 47,268 5,739,585,263 Rls. 577,670 $
31 1388 فنلاند 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 10,140 5,179,983,883 Rls. 531,389 $
32 1388 فنلاند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 38,060 4,353,953,731 Rls. 437,812 $
33 1388 فنلاند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 17,355 3,690,776,555 Rls. 375,537 $
34 1388 فنلاند 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 26,519 3,628,150,500 Rls. 363,287 $
35 1388 فنلاند 90221410 دستگاه ماموگرا ف 1,850 3,612,703,842 Rls. 361,499 $
36 1388 فنلاند 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي كمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذكور در جاي ديگر 110,000 3,568,603,370 Rls. 360,866 $
37 1388 فنلاند 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 154,920 3,500,583,269 Rls. 354,921 $
38 1388 فنلاند 28220000 ا كسيد وهيدروا كسيدهاي كبالت, ا كسيدهاي كبالت تجارتي 10,240 3,159,466,455 Rls. 316,532 $
39 1388 فنلاند 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده. 1,070 3,041,370,962 Rls. 309,460 $
40 1388 فنلاند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 703 2,518,681,957 Rls. 253,651 $
41 1388 فنلاند 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 371 2,488,511,840 Rls. 251,390 $
42 1388 فنلاند 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 1,961 2,466,187,158 Rls. 247,786 $
43 1388 فنلاند 38151200 كاتاليزورهاي تقويت شده بافلز گرا نبهاياتركيبات فلز گرا نبها بعنوا ن ماده فعال 4,932 2,343,510,621 Rls. 236,360 $
44 1388 فنلاند 48064000 كاغذشيشه نماوسايركاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشكل رول ياورق, غيرمذكوردرجاي ديگر 232,470 2,241,419,469 Rls. 227,269 $
45 1388 فنلاند 48102900 سايركاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن كل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيك فرآيندمكانيكي 223,237 2,057,828,923 Rls. 206,594 $
46 1388 فنلاند 48026100 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي كل ا لياف ا زيك فرآيندمكانيكي 233,752 2,054,580,730 Rls. 207,624 $
47 1388 فنلاند 48116000 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 247,861 2,050,076,224 Rls. 205,831 $
48 1388 فنلاند 84624100 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها),باكنترل شماره ا ي 8,000 2,022,402,600 Rls. 211,129 $
49 1388 فنلاند 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كاركردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، كه درجاي ديگرمذكورنباشد 14,500 2,018,984,732 Rls. 207,864 $
50 1388 فنلاند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذكوردر جاي ديگر 235 1,983,965,405 Rls. 200,116 $
51 1388 فنلاند 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي كه در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بكارميروند 3,040 1,905,299,189 Rls. 194,776 $
52 1388 فنلاند 44129200 تخته چندلا,چوبهاي روكش شده ومطبق شده, دا را ي يك ياچندلاا زچوبهاي گرمسيري, غيرمذكوردرجاي ديگ 104,809 1,882,421,085 Rls. 188,665 $
53 1388 فنلاند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 460 1,654,738,532 Rls. 167,424 $
54 1388 فنلاند 48102200 كاغذ سبك ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 192,056 1,649,225,650 Rls. 168,921 $
55 1388 فنلاند 74082900 مفتول ا زآلياژمس كه درجاي ديگرگفته نشده. 19,353 1,562,164,727 Rls. 157,378 $
56 1388 فنلاند 84253190 سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر 18,960 1,531,534,719 Rls. 153,291 $
57 1388 فنلاند 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 2,133 1,515,351,945 Rls. 152,469 $
58 1388 فنلاند 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 70,163 1,501,735,865 Rls. 154,523 $
59 1388 فنلاند 84303190 سايرماشين آلات خودروكندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل غيرمذكوردرجاي ديگر 30,000 1,451,019,000 Rls. 145,626 $
60 1388 فنلاند 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 1,819 1,417,084,209 Rls. 143,295 $
61 1388 فنلاند 84251100 قرقره هاي طناب دا ربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده, دا را ي موتوربرقي 11,888 1,394,671,674 Rls. 139,724 $
62 1388 فنلاند 32061990 پيگمان ها وفرآورده ها كمترا ز 80درصدا كسيد تيتانيوم به غير ا ز مستربچ 12,000 1,314,586,644 Rls. 131,079 $
63 1388 فنلاند 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 567 1,294,035,987 Rls. 130,601 $
64 1388 فنلاند 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشدهprolylene poly oriented Bi 15,894 1,206,042,111 Rls. 123,722 $
65 1388 فنلاند 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 12,698 1,187,976,393 Rls. 119,430 $
66 1388 فنلاند 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتك ها) 5,759 1,144,709,241 Rls. 115,709 $
67 1388 فنلاند 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 810 1,094,195,486 Rls. 110,773 $
68 1388 فنلاند 85043400 ترا نسفورماتورهاقدرت بيشترا زKVA 500 1,882 1,071,611,289 Rls. 110,967 $
69 1388 فنلاند 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 1,165 1,045,002,660 Rls. 104,748 $
70 1388 فنلاند 44129900 تخته چندلا,پانل هاوصفحه هاي روكش شده باچوب يامطبق شده, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 68,464 1,043,219,190 Rls. 106,505 $
71 1388 فنلاند 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 109,010 1,028,918,226 Rls. 103,509 $
72 1388 فنلاند 44121900 تخته چندلا,كه ضخامت هرلاي آن ا ز6ميليمتر بيشترنباشدودرجاي ديگرمذكورنباشد 63,648 1,009,732,360 Rls. 101,538 $
73 1388 فنلاند 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 53,895 972,614,996 Rls. 96,337 $
74 1388 فنلاند 27030000 تورب ( همچين تورب برا ي تخته پهن ) حتي بهم فشرده 397,260 962,558,195 Rls. 97,702 $
75 1388 فنلاند 90221310 دستگاه را ديوگرا في تك دندا ن 989 922,086,710 Rls. 92,892 $
76 1388 فنلاند 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 89,290 919,966,247 Rls. 92,586 $
77 1388 فنلاند 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 125,635 829,688,634 Rls. 83,331 $
78 1388 فنلاند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 1,540 822,815,603 Rls. 83,332 $
79 1388 فنلاند 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 1,132 782,259,617 Rls. 78,509 $
80 1388 فنلاند 48101900 سايركاغذومقوا ي ا ندوده باكائولن يابا..غيرمذكوربدون ياباحدا كثر10%وزن كل ا لياف 69,857 771,202,601 Rls. 77,379 $
81 1388 فنلاند 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 630 767,598,682 Rls. 76,030 $
82 1388 فنلاند 90211010 پيچ وميله وپلاك درون ا ستخوا ني 34 762,508,205 Rls. 77,237 $
83 1388 فنلاند 85340000 مدا رهاي چاپي 47 721,908,385 Rls. 72,411 $
84 1388 فنلاند 85175010 كارت مودم داخلي 120 721,016,020 Rls. 73,697 $
85 1388 فنلاند 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, كه بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 9,755 716,726,275 Rls. 70,991 $
86 1388 فنلاند 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 3,006 693,375,052 Rls. 70,424 $
87 1388 فنلاند 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 970 688,300,715 Rls. 68,851 $
88 1388 فنلاند 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 511 642,312,348 Rls. 64,819 $
89 1388 فنلاند 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 2,775 641,869,877 Rls. 64,877 $
90 1388 فنلاند 84305000 ماشين آلات خودروبرا ي خاك بردا ري, تسطيح, گودبردا ري,كوبيدن وسفت كردن زمين وغيره كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,840 640,508,014 Rls. 64,418 $
91 1388 فنلاند 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 2,100 633,028,332 Rls. 63,557 $
92 1388 فنلاند 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 58,812 627,006,244 Rls. 63,070 $
93 1388 فنلاند 73158900 زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 3,810 619,153,700 Rls. 61,909 $
94 1388 فنلاند 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 33,912 617,579,628 Rls. 61,988 $
95 1388 فنلاند 27101920 روغن صنعتي 19,000 611,801,465 Rls. 61,658 $
96 1388 فنلاند 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 96 600,359,931 Rls. 61,087 $
97 1388 فنلاند 85015310 ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرون(asgnchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات ،باجريان متناوب ،چند فاز 1,996 589,742,078 Rls. 58,974 $
98 1388 فنلاند 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,500 575,869,464 Rls. 58,081 $
99 1388 فنلاند 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 2,049 569,870,401 Rls. 57,726 $
100 1388 فنلاند 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 965 564,868,711 Rls. 56,781 $
101 1388 فنلاند 95089000 چرخ و فلك و تاب , جايگاه تيرا ندا زي و ساير تفريحات در هوا ي آزا د ,تئاتر سيار 10,700 543,167,326 Rls. 54,923 $
102 1388 فنلاند 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 350 540,361,652 Rls. 54,692 $
103 1388 فنلاند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 864 518,042,164 Rls. 52,204 $
104 1388 فنلاند 70191910 الياف شيشه به صورت رشته اي (تار) 29,510 515,656,264 Rls. 52,102 $
105 1388 فنلاند 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي 15,080 497,463,398 Rls. 49,881 $
106 1388 فنلاند 85364990 سايررله هابرا ي ولتاژبيش ا ز60 ولت، با جريان مساوي يا بيش ا ز 2ا مپر 523 493,025,492 Rls. 49,818 $
107 1388 فنلاند 79040000 ميله, پروفيل ومفتول ا زروي. 20,000 449,813,880 Rls. 45,326 $
108 1388 فنلاند 29339100 آلپرا زولام (inn) كامازپام (inn) كلرديازپوكسيد(inn) و ...ا ملاح ا ين محصولات 20 423,908,371 Rls. 42,561 $
109 1388 فنلاند 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لكتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محركه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 5,764 419,547,488 Rls. 42,464 $
110 1388 فنلاند 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريك محفظه 1,192 412,924,738 Rls. 41,813 $
111 1388 فنلاند 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيكي,ژيمناستيك ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 9,410 400,758,902 Rls. 40,050 $
112 1388 فنلاند 85269100 دستگاههاي كمك ناوبري را ديوئي 60 392,238,540 Rls. 40,052 $
113 1388 فنلاند 85182100 تك بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 640 367,428,936 Rls. 37,219 $
114 1388 فنلاند 25041010 گرا فيت طبيعي بصورت فلس كريستالين (بجزگردفلس ) 5,000 360,000,000 Rls. 35,814 $
115 1388 فنلاند 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 276 354,653,064 Rls. 35,961 $
116 1388 فنلاند 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده, غيرمذكوردرجاي ديگر 596 340,097,010 Rls. 34,652 $
117 1388 فنلاند 85045090 ساير ا لقا كننده هاغيرمذكوردرجاي ديگر 170 338,476,482 Rls. 34,090 $
118 1388 فنلاند 84313190 سايرقطعات مربوطبه ا سانسور,بالاكشنده محفظه دا رياپلكان متحرك غيرمذكور 1,714 332,569,146 Rls. 33,273 $
119 1388 فنلاند 69022020 آجر-بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي كه به لحاظ وزني داراي بيش از50 درصد الومين و10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا باشد غيرمذكور درجاي ديگر 4,364 329,971,575 Rls. 33,354 $
120 1388 فنلاند 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 2,140 329,636,405 Rls. 33,115 $
121 1388 فنلاند 84733099 اجزاء وقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8471غير مذكور درجاي ديگر 14 320,660,168 Rls. 32,426 $
122 1388 فنلاند 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 25,005 313,544,052 Rls. 31,518 $
123 1388 فنلاند 84313110 ا نوا ع درا توماتيك آسانسور 2,360 307,112,938 Rls. 31,349 $
124 1388 فنلاند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 284 304,030,168 Rls. 30,384 $
125 1388 فنلاند 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يكس 320 298,678,147 Rls. 30,121 $
126 1388 فنلاند 83014000 قفل مغزي وكلوني از فلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 86 274,988,424 Rls. 27,774 $
127 1388 فنلاند 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غيراز نوع خانگي 750 274,660,781 Rls. 27,494 $
128 1388 فنلاند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 242 272,243,156 Rls. 27,303 $
129 1388 فنلاند 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور 964 268,205,348 Rls. 27,168 $
130 1388 فنلاند 87079020 بدنه برا ي ا توبوس و ميني بوس 1,310 259,961,390 Rls. 26,518 $
131 1388 فنلاند 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 10,508 259,218,434 Rls. 26,025 $
132 1388 فنلاند 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 36,982 258,290,006 Rls. 26,107 $
133 1388 فنلاند 70199090 ساير الياف شيشه اي غير مذكور درجاي ديگر 2,835 254,620,017 Rls. 25,709 $
134 1388 فنلاند 48051210 كاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربكر(Virgin Polp) 47,578 241,686,000 Rls. 24,207 $
135 1388 فنلاند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 40 218,736,640 Rls. 22,026 $
136 1388 فنلاند 48101300 كاغذومقوا ي ا ندوده باكائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا كثر10%وزن كل ا لياف 20,707 217,140,004 Rls. 21,677 $
137 1388 فنلاند 84549000 ا جزا ءوقطعات كنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 2,400 209,672,902 Rls. 21,231 $
138 1388 فنلاند 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 2,775 206,000,252 Rls. 20,823 $
139 1388 فنلاند 73182990 ساير ا شياء حديده نشده كه درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 924 203,122,351 Rls. 20,495 $
140 1388 فنلاند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 898 200,412,102 Rls. 20,247 $
141 1388 فنلاند 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 25,957 196,243,076 Rls. 19,703 $
142 1388 فنلاند 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 56 193,547,071 Rls. 19,487 $
143 1388 فنلاند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 763 193,123,872 Rls. 19,522 $
144 1388 فنلاند 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 131 184,289,779 Rls. 18,587 $
145 1388 فنلاند 48045900 سايركاغذومقواها ي كرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم كه درجاي ديگرمذكور نباشد 24,000 177,507,293 Rls. 18,146 $
146 1388 فنلاند 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 125 172,545,583 Rls. 17,416 $
147 1388 فنلاند 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره كاج 26,037 170,413,441 Rls. 17,077 $
148 1388 فنلاند 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 566 169,056,139 Rls. 17,081 $
149 1388 فنلاند 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 14 168,845,904 Rls. 16,724 $
150 1388 فنلاند 90101090 دستگاهها ظاهركردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عكاسي به صورت خودكاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشكي 395 167,791,375 Rls. 17,130 $
151 1388 فنلاند 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 1,080 164,764,178 Rls. 16,603 $
152 1388 فنلاند 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 47 152,448,564 Rls. 15,254 $
153 1388 فنلاند 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 14 149,204,285 Rls. 15,048 $
154 1388 فنلاند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 525 148,600,001 Rls. 14,976 $
155 1388 فنلاند 90275000 دستگاههايي كه تشعشعات ا پتيكي را به كارميگيرند(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)،غيرمذكوردرجاي ديگر 3 142,720,573 Rls. 14,241 $
156 1388 فنلاند 85249900 حاملين ضبط شده برا ي پخش صوت يا تصوير 0 142,550,561 Rls. 14,364 $
157 1388 فنلاند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 1,918 139,496,228 Rls. 14,123 $
158 1388 فنلاند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 691 130,371,182 Rls. 13,125 $
159 1388 فنلاند 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكار هيدروليكي يا پنوماتيكي 108 127,755,226 Rls. 12,767 $
160 1388 فنلاند 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 70 127,377,304 Rls. 13,190 $
161 1388 فنلاند 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 129 126,750,978 Rls. 12,911 $
162 1388 فنلاند 69029090 ساير آجر بلوك چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميكي همانند نسوز غيرمذكور درجاي ديگر 4,369 125,385,789 Rls. 12,696 $
163 1388 فنلاند 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وكابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 905 124,457,315 Rls. 12,327 $
164 1388 فنلاند 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 470 124,184,267 Rls. 12,482 $
165 1388 فنلاند 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 579 116,501,400 Rls. 11,769 $
166 1388 فنلاند 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 200 116,386,537 Rls. 11,765 $
167 1388 فنلاند 85362010 كليدهاي ا توماتيك قطع مدار 70 113,039,451 Rls. 11,319 $
168 1388 فنلاند 82082000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي چوب. 30 108,807,226 Rls. 10,950 $
169 1388 فنلاند 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 1,450 108,662,360 Rls. 10,872 $
170 1388 فنلاند 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتك ). 465 108,542,691 Rls. 11,005 $
171 1388 فنلاند 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 8 104,677,756 Rls. 10,496 $
172 1388 فنلاند 38210000 محيطهاي كشت آماده برا ي تكثير موجودا ت زنده ذره بيني 76 102,643,540 Rls. 10,376 $
173 1388 فنلاند 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 36 100,602,452 Rls. 10,047 $
174 1388 فنلاند 85445900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 3,037 99,121,654 Rls. 9,928 $
175 1388 فنلاند 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 450 98,773,809 Rls. 9,971 $
176 1388 فنلاند 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 3 97,517,520 Rls. 9,851 $
177 1388 فنلاند 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 50 96,994,176 Rls. 9,838 $
178 1388 فنلاند 95072000 قلابهاي ماهيگيري, حتي متصل به زه كوتاه ماهيگيري. 89 87,821,300 Rls. 8,863 $
179 1388 فنلاند 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر 17 86,240,000 Rls. 8,599 $
180 1388 فنلاند 85252040 گوشي تلفن همرا ه 10 85,300,000 Rls. 8,539 $
181 1388 فنلاند 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 465 85,232,233 Rls. 8,642 $
182 1388 فنلاند 85252020 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت 155مگابايت برثانيه وبالاتر 71 80,414,690 Rls. 8,162 $
183 1388 فنلاند 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذكور درجاي ديگر 100 77,520,459 Rls. 7,894 $
184 1388 فنلاند 84099950 كيت كامل گازسوز غيرازرديف 84099110 300 73,800,000 Rls. 7,421 $
185 1388 فنلاند 84201000 ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيرا زآنهائيكه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 15 73,046,711 Rls. 7,374 $
186 1388 فنلاند 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 21 71,240,000 Rls. 7,283 $
187 1388 فنلاند 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 3 70,953,576 Rls. 7,130 $
188 1388 فنلاند 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تكيه گاه ا زسايرموا دغيرمذكوردرجاي ديگر 142 69,193,988 Rls. 6,952 $
189 1388 فنلاند 84313120 ا نوا ع كابين وفرم كابين آسانسور 530 68,507,659 Rls. 6,836 $
190 1388 فنلاند 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا كثر75 كيلووا ت (KW) 1,420 63,642,840 Rls. 6,414 $
191 1388 فنلاند 85041090 سايرمتعادل كننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لكترونيكي 100 62,873,692 Rls. 6,369 $
192 1388 فنلاند 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 12 61,000,000 Rls. 6,132 $
193 1388 فنلاند 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 5 56,109,142 Rls. 5,637 $
194 1388 فنلاند 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 250 55,000,000 Rls. 5,547 $
195 1388 فنلاند 84193900 ساير خشك كننده هاي غيرخانگي,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 672 53,784,186 Rls. 5,398 $
196 1388 فنلاند 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 430 51,785,296 Rls. 5,249 $
197 1388 فنلاند 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 68 49,393,442 Rls. 4,974 $
198 1388 فنلاند 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 15 48,293,137 Rls. 4,856 $
199 1388 فنلاند 85365040 كليد فشاري (push buttom switch ) 20 45,424,000 Rls. 4,575 $
200 1388 فنلاند 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 21 43,782,136 Rls. 4,455 $
مجموع کل
952,819,802,626 ريال
مجموع کل
96,025,825 دلار