آمار کل " واردات از" کشور "صربستان" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 صربستان 48192010 پاكت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 371,730 17,953,515,181 Rls. 1,821,986 $
2 1388 صربستان 24039100 توتون و تنباكوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 230,400 9,541,003,860 Rls. 962,675 $
3 1388 صربستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز كائوچوي ولكانيزه سفت نشده, غيرمذكور درجاي ديگر 92,495 8,980,126,099 Rls. 897,215 $
4 1388 صربستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 12,423 6,278,260,002 Rls. 627,508 $
5 1388 صربستان 10059090 ذرت بجزدا نه آن غيرمذكوررديف 10059010 240,000 4,319,499,764 Rls. 436,132 $
6 1388 صربستان 87089949 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 18,960 3,591,000,000 Rls. 362,764 $
7 1388 صربستان 84821000 بلبرينگ. 39,117 2,578,335,053 Rls. 258,809 $
8 1388 صربستان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 10,453 1,646,202,275 Rls. 167,501 $
9 1388 صربستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 19,733 1,555,505,345 Rls. 157,663 $
10 1388 صربستان 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لكوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 2,150 988,047,613 Rls. 99,914 $
11 1388 صربستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 1,615 946,020,000 Rls. 96,258 $
12 1388 صربستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 10,408 883,341,614 Rls. 87,877 $
13 1388 صربستان 08119000 ساير ميوه ها و ميوه هاي سخت پوست , يخ زده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 149,850 817,358,380 Rls. 81,654 $
14 1388 صربستان 59111000 پارچه هاي نسجي...,ا ندودشده ياقشرزده, پوشانده شده يامطبق شده باكائوچو,چرم ياسايرموا د...بر 18,964 569,400,000 Rls. 57,186 $
15 1388 صربستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 37,268 445,858,169 Rls. 44,848 $
16 1388 صربستان 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75كيلووا ت و حدا كثر 375 كيلووا ت 21,500 440,735,000 Rls. 44,100 $
17 1388 صربستان 84335970 دستگاه برداشت از نوع تكان دهنده ولرزاننده 1,650 379,157,170 Rls. 38,091 $
18 1388 صربستان 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 186 221,604,716 Rls. 22,283 $
19 1388 صربستان 85175010 كارت مودم داخلي 20 218,167,210 Rls. 21,986 $
20 1388 صربستان 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 75 208,312,054 Rls. 21,088 $
21 1388 صربستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 262 207,370,340 Rls. 21,048 $
22 1388 صربستان 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 30,068 192,489,721 Rls. 19,810 $
23 1388 صربستان 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحدا كثر5/72كيلو ولت 800 187,063,561 Rls. 18,528 $
24 1388 صربستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 5,280 159,578,460 Rls. 16,032 $
25 1388 صربستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 1,157 108,075,953 Rls. 10,854 $
26 1388 صربستان 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 120 57,600,000 Rls. 5,861 $
27 1388 صربستان 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي. 23 36,281,440 Rls. 3,675 $
28 1388 صربستان 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63كيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 536 31,222,864 Rls. 3,113 $
29 1388 صربستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 265 20,803,318 Rls. 2,085 $
30 1388 صربستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 975 20,249,027 Rls. 2,046 $
31 1388 صربستان 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 1,175 19,568,641 Rls. 1,998 $
32 1388 صربستان 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 771 15,953,143 Rls. 1,612 $
مجموع کل
63,617,705,973 ريال
مجموع کل
6,414,199 دلار
[1]