آمار کل " واردات از" کشور "شيلي" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 شيلي 28100010 ا سيد بريك 3,033,000 30,091,473,790 Rls. 3,021,529 $
2 1388 شيلي 08081000 سيب , تازه 3,501,906 21,837,870,096 Rls. 2,197,646 $
3 1388 شيلي 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره كاج 1,988,095 12,976,975,332 Rls. 1,305,925 $
4 1388 شيلي 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 101,148 3,829,335,547 Rls. 387,487 $
5 1388 شيلي 08061000 ا نگور تازه 558,347 3,794,181,614 Rls. 382,990 $
6 1388 شيلي 28012000 يد 10,400 1,725,194,369 Rls. 173,243 $
7 1388 شيلي 08094000 آلو و گوجه , تازه 277,086 1,595,046,572 Rls. 160,219 $
8 1388 شيلي 28100090 سايرا كسيدهاي بر 120,000 1,173,835,980 Rls. 118,462 $
9 1388 شيلي 84251100 قرقره هاي طناب دا ربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده, دا را ي موتوربرقي 3,030 1,170,403,787 Rls. 118,258 $
10 1388 شيلي 08082000 گلابي و به , تازه 191,600 936,928,708 Rls. 94,750 $
11 1388 شيلي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوحتي برا ي موتورهاي درون سوز 33,203 846,542,235 Rls. 84,646 $
12 1388 شيلي 31049000 ساير كودهاي معدني يا شيميائي پتاسه كه در جاي ديگري مذكور نباشد 48,000 721,200,000 Rls. 72,324 $
13 1388 شيلي 41041100 چرم وپوست موكنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب كامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت مرطوب 100,808 651,251,999 Rls. 65,360 $
14 1388 شيلي 12119090 سايرنباتات وا جزا ي آنهاا زنوع موردا ستفاده درعطرسازي ودا روسازيتازه ياخشك كرده غيرمذكور 20,000 209,889,225 Rls. 21,105 $
15 1388 شيلي 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 27,839 194,197,968 Rls. 19,684 $
16 1388 شيلي 41012000 پوست خام بصورت كامل وزن هرجلدآن صرفاخشك كمتراز8kgنمك زده خشك كمتراز10kgتازه كمتراز16 20,504 113,298,273 Rls. 11,457 $
17 1388 شيلي 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميركاغذ 3,270 102,703,348 Rls. 10,450 $
18 1388 شيلي 13023900 لعاب ها و موا د غليظ كننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذكور يا مشمول درجاي ديگر 250 62,234,136 Rls. 6,267 $
19 1388 شيلي 28049000 سلينيوم 200 38,911,685 Rls. 3,908 $
مجموع کل
82,071,474,664 ريال
مجموع کل
8,255,709 دلار
[1]