آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 سوئد 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 10,078,580 1,044,199,420,187 Rls. 105,173,017 $
2 1388 سوئد 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 4,931,303 752,486,367,764 Rls. 75,589,234 $
3 1388 سوئد 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 550,859 401,577,296,742 Rls. 40,577,841 $
4 1388 سوئد 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربكس ،ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 4,589,674 336,787,326,833 Rls. 34,200,980 $
5 1388 سوئد 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا كمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 2,072,247 294,216,326,133 Rls. 29,873,454 $
6 1388 سوئد 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 34,475 166,575,616,559 Rls. 16,782,415 $
7 1388 سوئد 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 1,131,414 152,857,326,442 Rls. 15,409,479 $
8 1388 سوئد 87084090 جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 1,102,860 147,935,073,546 Rls. 14,858,023 $
9 1388 سوئد 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 894,021 141,387,867,374 Rls. 14,172,145 $
10 1388 سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 19,417,652 127,350,360,987 Rls. 12,854,729 $
11 1388 سوئد 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 118,141 122,491,580,148 Rls. 12,261,920 $
12 1388 سوئد 84295921 بيل مكانيكي نو،به قدرت بيش از 155سب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 2,461,700 122,408,432,075 Rls. 12,271,210 $
13 1388 سوئد 85243100 ديسك برا ي سيستم هاي قرا ئت ليزري براي پديده پخش غيرا ز صدا يا تصوير 6 115,880,621,997 Rls. 11,660,480 $
14 1388 سوئد 27101950 روغن ترا نسفورماتوركلاس (II) 5,431,294 94,513,585,335 Rls. 9,538,232 $
15 1388 سوئد 86071100 بوژي محرك و بوژي را هنماي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 15,400 85,630,176,398 Rls. 8,622,755 $
16 1388 سوئد 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 3,673,650 77,578,854,117 Rls. 7,815,712 $
17 1388 سوئد 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 10,982 74,132,112,766 Rls. 7,457,818 $
18 1388 سوئد 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 8,173,023 66,497,305,882 Rls. 6,701,841 $
19 1388 سوئد 85243900 ديسك برا ي سيستم هاي قرا ئت ليزري براي پخش تصوير 3 63,931,067,900 Rls. 6,452,845 $
20 1388 سوئد 86080000 ملحقات ومهاركننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مكانيكي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 11,061 60,663,439,050 Rls. 6,122,992 $
21 1388 سوئد 48192010 پاكت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 674,829 50,297,125,747 Rls. 5,060,692 $
22 1388 سوئد 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 420,791 50,288,616,596 Rls. 5,068,088 $
23 1388 سوئد 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 28,522 46,692,538,685 Rls. 4,698,324 $
24 1388 سوئد 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 2,360 43,876,481,025 Rls. 4,398,689 $
25 1388 سوئد 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 1,485,597 43,054,564,239 Rls. 4,343,415 $
26 1388 سوئد 84735000 قطعات ومتفرعات كه بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 155,996 39,047,695,587 Rls. 3,980,173 $
27 1388 سوئد 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 183,931 38,992,375,121 Rls. 3,927,756 $
28 1388 سوئد 84715010 جعبه كامپيوترشخصي(PC)شامل كليه واحدها و متفرعات داخلي از جمله درا يوها ،بردها ،حافظه وهاردو.... 226 35,222,564,859 Rls. 3,524,371 $
29 1388 سوئد 84303900 ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 140,210 32,964,843,743 Rls. 3,339,278 $
30 1388 سوئد 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 3,680,309 32,832,904,976 Rls. 3,288,076 $
31 1388 سوئد 84178000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 91,231 28,311,735,961 Rls. 2,904,364 $
32 1388 سوئد 85301000 تجهيزا ت برقي علامت دا دن ايمني ياكنترل ترافيك و برا ي را ه آهن يا ترا موا ي 21,148 26,295,153,472 Rls. 2,630,659 $
33 1388 سوئد 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 3,937,757 23,444,706,038 Rls. 2,360,620 $
34 1388 سوئد 84192090 ساير ا سترليزه كننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذكوردرجاي ديگر 24,614 23,346,678,726 Rls. 2,360,092 $
35 1388 سوئد 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 15,425 21,426,150,820 Rls. 2,156,558 $
36 1388 سوئد 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 2,817 20,500,872,493 Rls. 2,066,620 $
37 1388 سوئد 87079030 بدنه برا ي كاميون ،كاميونت و كشنده جاده ا ي 117,678 20,281,763,909 Rls. 2,031,933 $
38 1388 سوئد 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 1,360 18,082,402,250 Rls. 1,839,483 $
39 1388 سوئد 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 6,312 16,980,528,070 Rls. 1,710,411 $
40 1388 سوئد 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 25,875 16,520,414,932 Rls. 1,669,128 $
41 1388 سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيكل - كادميوم 89,235 14,944,212,169 Rls. 1,504,284 $
42 1388 سوئد 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 22,385 14,718,501,991 Rls. 1,487,216 $
43 1388 سوئد 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 389,675 14,589,748,427 Rls. 1,458,188 $
44 1388 سوئد 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 3,426 14,112,182,898 Rls. 1,440,084 $
45 1388 سوئد 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره كاج 1,998,815 13,344,088,806 Rls. 1,335,761 $
46 1388 سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 10,786 12,944,605,790 Rls. 1,303,199 $
47 1388 سوئد 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 38,497 12,589,092,574 Rls. 1,272,940 $
48 1388 سوئد 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 3,952 12,521,590,263 Rls. 1,258,625 $
49 1388 سوئد 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 129,066 12,127,855,737 Rls. 1,217,979 $
50 1388 سوئد 48041900 ساير كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 1,849,355 11,771,215,265 Rls. 1,189,943 $
51 1388 سوئد 84821000 بلبرينگ. 79,404 11,557,455,868 Rls. 1,164,032 $
52 1388 سوئد 87083990 ترمزهاوترمزهاي خودكاروقطعات آن ،براي وسايل نقليه رديف 8701تا8705،بجزا نوا ع سوا ري ،سواري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 72,025 10,640,000,000 Rls. 1,064,000 $
53 1388 سوئد 85291020 آنتن مخابرا تي 37,050 10,498,662,189 Rls. 1,051,216 $
54 1388 سوئد 84623900 ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,350 10,187,923,704 Rls. 1,024,642 $
55 1388 سوئد 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,315,684 9,677,047,517 Rls. 973,808 $
56 1388 سوئد 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 11,924 9,407,170,206 Rls. 950,673 $
57 1388 سوئد 38021000 ذغال هاي ا كتيف شده 440,050 8,604,725,975 Rls. 865,366 $
58 1388 سوئد 85252090 ساير دستگاههاي فرستنده توا م شده با گيرنده غير مذكور درجاي ديگر 9,246 8,585,272,206 Rls. 864,514 $
59 1388 سوئد 84541000 كنورتيسورا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 50,000 8,124,570,442 Rls. 820,912 $
60 1388 سوئد 85059000 ابزارگيرهاي الكترومغناطيسي يامغناطيسي دائمي ،قيدها وساير وسايل نگهدارنده همانند ،اجزاءو قطعات آهن رباها،ابزارگيرها ،قيدها ،كوپاينگهاو.... 58,200 7,965,246,206 Rls. 794,221 $
61 1388 سوئد 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 79,416 7,903,827,704 Rls. 796,148 $
62 1388 سوئد 72085390 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 568,080 7,881,338,901 Rls. 788,055 $
63 1388 سوئد 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 25,825 7,714,330,644 Rls. 771,003 $
64 1388 سوئد 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 90,966 7,662,092,713 Rls. 774,251 $
65 1388 سوئد 84391000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 15,583 7,630,877,706 Rls. 773,182 $
66 1388 سوئد 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربكر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 1,466,321 7,536,397,828 Rls. 762,926 $
67 1388 سوئد 48102200 كاغذ سبك ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 763,912 7,531,688,704 Rls. 760,499 $
68 1388 سوئد 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده 404,890 7,357,059,936 Rls. 750,767 $
69 1388 سوئد 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 5,562 7,202,083,258 Rls. 725,357 $
70 1388 سوئد 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 8,593 6,979,782,963 Rls. 709,947 $
71 1388 سوئد 84303130 ا نوا ع دريل وا گن تاشش ا ينچ 27,200 6,896,455,588 Rls. 693,896 $
72 1388 سوئد 48083000 ساير كاغذكرا فت غيرا زكاغذكرا فت برا ي كيسه هاي باظرفيت زيادكرپ شده چين دا رشده بصورت رول ياورق 102,717 6,781,045,661 Rls. 682,646 $
73 1388 سوئد 39033000 كوپليمرهاي ا كريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شكال ا بتدا ئي 214,075 6,649,837,794 Rls. 667,920 $
74 1388 سوئد 21069020 ا مولسيفاير 257,508 6,355,866,264 Rls. 639,831 $
75 1388 سوئد 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره كاج 1,205,563 6,340,570,207 Rls. 638,116 $
76 1388 سوئد 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 432,294 6,246,621,343 Rls. 632,813 $
77 1388 سوئد 39181000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگوش 219,580 6,239,594,040 Rls. 632,446 $
78 1388 سوئد 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 834,297 6,001,710,957 Rls. 607,340 $
79 1388 سوئد 72181000 شمش وا شكال ا بتدا ئي ديگر,ا زفولادزنگ نزن. 124,696 5,797,148,282 Rls. 586,823 $
80 1388 سوئد 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 21,794 5,690,517,493 Rls. 570,092 $
81 1388 سوئد 29212900 پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ;ا ملاح ا ين تركيبات 113,280 5,514,506,704 Rls. 556,983 $
82 1388 سوئد 44119100 تخته فيبرباجرم مخصوص كمتراز35/0 گرم درسانتيمتر مكعب ، كارنشده به طريق مكانيكي وسطح آن پوشانده نشده 729,600 5,488,208,279 Rls. 549,342 $
83 1388 سوئد 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 3,396 5,445,120,010 Rls. 548,762 $
84 1388 سوئد 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 73,696 5,395,319,048 Rls. 544,371 $
85 1388 سوئد 90011090 سايرا لياف ا پتيكي,دسته وكابل ا لياف ا پتيكي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 54,379 5,348,890,260 Rls. 539,801 $
86 1388 سوئد 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 121,261 5,297,545,729 Rls. 532,218 $
87 1388 سوئد 39173300 سايرلوله هامستحكم نشده و بنحوديگري باسايرموادجورنشده ,بالوا زم وملحقات 54,800 5,139,718,208 Rls. 513,890 $
88 1388 سوئد 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ك به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،كابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 33,727 5,013,387,441 Rls. 504,768 $
89 1388 سوئد 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 13,421 5,011,693,266 Rls. 513,182 $
90 1388 سوئد 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيكي,ژيمناستيك ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 28,313 4,940,749,063 Rls. 496,536 $
91 1388 سوئد 29379000 سايرهورمونها وپروستا گلاندينها ترومبوگسانها ..غيرمذكور درجاي ديگر 2 4,932,767,647 Rls. 495,233 $
92 1388 سوئد 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزكردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,795 4,893,571,813 Rls. 491,765 $
93 1388 سوئد 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 11,538 4,876,891,250 Rls. 491,751 $
94 1388 سوئد 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي كردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 181 4,761,282,476 Rls. 480,236 $
95 1388 سوئد 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 187,350 4,732,511,753 Rls. 477,589 $
96 1388 سوئد 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتك ها) 17,202 4,623,186,180 Rls. 468,186 $
97 1388 سوئد 44119900 تخته فيبرباجرم مخصوص كمتراز35/0 گرم درسانتيمترمكعب كارشده 733,360 4,484,194,166 Rls. 454,638 $
98 1388 سوئد 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 38,100 4,476,254,573 Rls. 449,042 $
99 1388 سوئد 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 29,483 4,474,832,106 Rls. 446,548 $
100 1388 سوئد 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره. 2,781 4,412,213,936 Rls. 443,756 $
101 1388 سوئد 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 5,369 4,392,162,891 Rls. 445,121 $
102 1388 سوئد 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, غير ازرديف 72189100 116,636 4,211,920,557 Rls. 421,905 $
103 1388 سوئد 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 335,000 4,175,768,394 Rls. 417,762 $
104 1388 سوئد 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودكار 1,773 4,058,596,505 Rls. 415,910 $
105 1388 سوئد 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 19,162 4,053,282,067 Rls. 407,535 $
106 1388 سوئد 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشكي غيرمذكور 13,650 4,012,262,260 Rls. 402,910 $
107 1388 سوئد 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 5,825 3,975,808,307 Rls. 400,384 $
108 1388 سوئد 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 40,500 3,942,958,632 Rls. 396,476 $
109 1388 سوئد 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 896 3,783,006,421 Rls. 381,825 $
110 1388 سوئد 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري ياجوشكاري, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 14,310 3,729,280,560 Rls. 375,519 $
111 1388 سوئد 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 1,138 3,695,716,843 Rls. 372,223 $
112 1388 سوئد 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 14,933 3,690,000,000 Rls. 381,593 $
113 1388 سوئد 72261900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي كمتراز600mm ،غيرازرديف 72261100 198,491 3,590,392,841 Rls. 359,507 $
114 1388 سوئد 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 46,473 3,545,221,464 Rls. 356,393 $
115 1388 سوئد 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 9,687 3,542,368,503 Rls. 360,630 $
116 1388 سوئد 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 4,079 3,515,948,596 Rls. 354,590 $
117 1388 سوئد 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 7,871 3,496,227,884 Rls. 352,552 $
118 1388 سوئد 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 618 3,490,111,368 Rls. 351,685 $
119 1388 سوئد 48043190 ساير كاغذهاومقوا هايكرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياكمترا ز 150 گرم برمترمربع 230,528 3,475,702,139 Rls. 351,170 $
120 1388 سوئد 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 29,009 3,456,371,742 Rls. 351,227 $
121 1388 سوئد 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,422 3,362,372,818 Rls. 340,024 $
122 1388 سوئد 85251090 سايردستگاههاي فرستنده برا ي را ديو-تلفن, را ديو-تلگرا ف پخش راديويي ياتلويزيوني بجزميكروفون بيسيم توا م بافرستنده 470 3,334,629,025 Rls. 399,596 $
123 1388 سوئد 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 2,389 3,331,147,319 Rls. 335,740 $
124 1388 سوئد 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 20,560 3,308,630,410 Rls. 335,595 $
125 1388 سوئد 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 20 3,256,382,568 Rls. 324,632 $
126 1388 سوئد 85444900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 17,251 3,136,250,242 Rls. 316,648 $
127 1388 سوئد 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 80 3,123,033,434 Rls. 312,286 $
128 1388 سوئد 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز15/0ميليمتر. 58,559 3,074,640,100 Rls. 304,540 $
129 1388 سوئد 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 5,184 3,012,438,414 Rls. 302,671 $
130 1388 سوئد 90211010 پيچ وميله وپلاك درون ا ستخوا ني 49 2,942,196,268 Rls. 295,691 $
131 1388 سوئد 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 24,737 2,921,986,631 Rls. 297,616 $
132 1388 سوئد 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 615 2,900,893,637 Rls. 293,200 $
133 1388 سوئد 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 176,818 2,725,527,527 Rls. 273,982 $
134 1388 سوئد 72052100 پودرا زفولادممزوج. 120,000 2,678,273,154 Rls. 269,042 $
135 1388 سوئد 47050000 خمير چوب حاصل ا ز تركيب فر ا يند هاي خميرسازي به طريق مكانيكي وشيميايي 347,611 2,652,644,703 Rls. 266,351 $
136 1388 سوئد 90181920 دستگاه پالس ا كسي مترجهت سنجش درصد ا كسيژن و تعدا د ضربان قلب 516 2,592,138,603 Rls. 264,058 $
137 1388 سوئد 48053000 كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق براي لفاف 223,236 2,591,440,373 Rls. 261,109 $
138 1388 سوئد 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 173,350 2,571,928,219 Rls. 260,507 $
139 1388 سوئد 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 25,859 2,571,609,147 Rls. 257,846 $
140 1388 سوئد 48101900 سايركاغذومقوا ي ا ندوده باكائولن يابا..غيرمذكوربدون ياباحدا كثر10%وزن كل ا لياف 220,144 2,513,096,390 Rls. 253,406 $
141 1388 سوئد 90200000 سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحفاظي فاقد قطعات مكانيكي وفيلترهاي قابل تعويض. 3,041 2,488,885,571 Rls. 252,286 $
142 1388 سوئد 29154090 سايرا سيدهاي دي ياتري كلروا ستيك وا ملاح وا سترهاي آنها 1,654 2,482,940,524 Rls. 252,777 $
143 1388 سوئد 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا كثر120سانتيمترباشد 10,200 2,463,042,573 Rls. 246,651 $
144 1388 سوئد 48109200 ساير كاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 412,217 2,429,482,506 Rls. 242,856 $
145 1388 سوئد 82119400 تيغه برا ي كاردوچاقو 469 2,424,250,131 Rls. 244,109 $
146 1388 سوئد 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 30,466 2,395,953,315 Rls. 241,366 $
147 1388 سوئد 84823000 رولربيرينگ كروي. 4,390 2,384,511,086 Rls. 241,002 $
148 1388 سوئد 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 2,677 2,370,599,369 Rls. 239,747 $
149 1388 سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 27,399 2,347,348,237 Rls. 236,063 $
150 1388 سوئد 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 471,009 2,314,728,630 Rls. 231,929 $
151 1388 سوئد 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 9,028 2,313,171,226 Rls. 233,565 $
152 1388 سوئد 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 7,844 2,276,832,074 Rls. 230,552 $
153 1388 سوئد 85445100 هادي هاي برق برا ي ولتاژ 80ا لي V 1000, جورشده با قطعات ا تصال 2,891 2,261,112,621 Rls. 226,310 $
154 1388 سوئد 90213100 مفصل هاي مصنوعي 362 2,258,315,580 Rls. 228,182 $
155 1388 سوئد 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 2,279 2,187,155,671 Rls. 220,141 $
156 1388 سوئد 85023100 مجموعه مولدهائي كه بانيروي باد كار ميكنند 5,037 2,177,026,210 Rls. 218,987 $
157 1388 سوئد 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 6,078 2,157,445,508 Rls. 216,570 $
158 1388 سوئد 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شكل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني كاربرد دارد به غير از ژل الكترود پزشكي 983 2,115,512,250 Rls. 212,015 $
159 1388 سوئد 73269040 تسمه فولادي ضدزنگ دستگاه پرس نئوپان (stainless pressure belt)باعرض بيش ا ز2متر 2,401 2,071,726,316 Rls. 212,528 $
160 1388 سوئد 48051100 كاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 465,772 2,068,501,606 Rls. 209,039 $
161 1388 سوئد 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخروطي. 5,611 2,037,311,540 Rls. 206,132 $
162 1388 سوئد 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص ببين ا ز5/0تا 8/0گرم درسانتيمتر مكعب كارشده 313,365 2,030,977,374 Rls. 205,919 $
163 1388 سوئد 25101000 فسفات كلسيم طبيعي , فسفات آلومينوكلسيك گل سفيد فسفاته وآسياب نشده 400,000 1,944,346,934 Rls. 195,274 $
164 1388 سوئد 87089949 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 4,930 1,910,807,969 Rls. 196,002 $
165 1388 سوئد 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 391 1,896,823,061 Rls. 190,431 $
166 1388 سوئد 84818060 وا لوباكس (مجموعه شيروفشارسنجهاي مربوطه دريك جعبه برا ي كنترل وتنظيم جريان گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان ) 8,500 1,876,486,558 Rls. 192,500 $
167 1388 سوئد 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 4,318 1,840,848,553 Rls. 185,545 $
168 1388 سوئد 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 75,282 1,788,936,066 Rls. 180,393 $
169 1388 سوئد 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 4,362 1,760,516,087 Rls. 177,190 $
170 1388 سوئد 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 5,814 1,731,419,041 Rls. 175,507 $
171 1388 سوئد 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 10,161 1,729,666,001 Rls. 175,366 $
172 1388 سوئد 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزكردن. 908 1,718,303,625 Rls. 177,802 $
173 1388 سوئد 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 45,979 1,712,952,710 Rls. 172,591 $
174 1388 سوئد 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتك ). 36,216 1,702,563,010 Rls. 171,334 $
175 1388 سوئد 72124000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600,mmرنگ, ورني يا اندودشده باموا دپلاستيك. 152,224 1,701,230,209 Rls. 168,505 $
176 1388 سوئد 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 6,558 1,700,073,876 Rls. 173,565 $
177 1388 سوئد 90311000 ماشين برا ي بالانس كردن قطعات مكانيكي 134 1,693,355,403 Rls. 171,106 $
178 1388 سوئد 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذكور در جاي ديگر 895 1,684,361,159 Rls. 166,846 $
179 1388 سوئد 69039010 سايرقطعات چيدمان ووا گن هايكوره هاا زجنس ريكريستالايزسيليكون كاربايدونيترا ت باند 9,806 1,684,227,062 Rls. 169,627 $
180 1388 سوئد 84193900 ساير خشك كننده هاي غيرخانگي,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 2,673 1,607,930,756 Rls. 160,354 $
181 1388 سوئد 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 2,360 1,599,540,123 Rls. 162,030 $
182 1388 سوئد 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،بابارگيريا زجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 9,000 1,590,191,547 Rls. 161,016 $
183 1388 سوئد 48025600 كاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا كثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 169,480 1,583,589,704 Rls. 158,569 $
184 1388 سوئد 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 75,280 1,520,463,529 Rls. 153,110 $
185 1388 سوئد 85444100 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورشده با قطعات ا تصال 169 1,519,368,965 Rls. 158,202 $
186 1388 سوئد 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 3,600 1,513,798,686 Rls. 151,622 $
187 1388 سوئد 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 26,300 1,499,569,736 Rls. 151,840 $
188 1388 سوئد 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 663 1,477,138,920 Rls. 149,670 $
189 1388 سوئد 84305000 ماشين آلات خودروبرا ي خاك بردا ري, تسطيح, گودبردا ري,كوبيدن وسفت كردن زمين وغيره كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,130 1,473,181,696 Rls. 146,892 $
190 1388 سوئد 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذكوردرجاي ديگر. 378 1,461,298,980 Rls. 146,897 $
191 1388 سوئد 48043110 كاغذ كرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 70,745 1,453,369,915 Rls. 145,888 $
192 1388 سوئد 29096090 سايرپرا كسيدهاي ا لكل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذكور 76,000 1,432,333,877 Rls. 143,909 $
193 1388 سوئد 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف كاتيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 49,700 1,418,004,268 Rls. 143,079 $
194 1388 سوئد 90069900 اجزاء وقطعات ومتفرعات, دستگاههاولامپ توليد نور آذرخشي درعكاسي غيراز لامپ تخليه ا لكتريكي 8539 1,210 1,411,445,740 Rls. 143,119 $
195 1388 سوئد 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور 10,536 1,410,239,361 Rls. 141,250 $
196 1388 سوئد 72288000 ميله هاي توخالي براي حفاري, ا زفولادممزوج يا از فولاد غير ممزوج. 64,885 1,408,996,343 Rls. 141,902 $
197 1388 سوئد 85334020 مقاومت متغير( پتانسيومتروولوم )S.M.D 44 1,376,085,715 Rls. 138,218 $
198 1388 سوئد 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 5,640 1,347,896,115 Rls. 135,478 $
199 1388 سوئد 85175090 سايردستگاههابراي سيستم هاي كارير يا عددي باسيم بجز كارت مودم داخلي 502 1,338,494,162 Rls. 134,337 $
200 1388 سوئد 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 32,116 1,329,413,521 Rls. 134,890 $
مجموع کل
5,789,473,601,466 ريال
مجموع کل
583,572,157 دلار