آمار کل " واردات از" کشور "سنگاپور" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 سنگاپور 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 840,941,778 3,888,100,963,004 Rls. 392,289,981 $
2 1388 سنگاپور 27101110 بنزين 238,220,097 1,490,671,444,656 Rls. 149,859,739 $
3 1388 سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 164,889,031 1,281,847,459,721 Rls. 128,875,760 $
4 1388 سنگاپور 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 127,058,590 1,007,925,359,554 Rls. 101,785,635 $
5 1388 سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 14,731,330 233,382,767,018 Rls. 23,547,073 $
6 1388 سنگاپور 85281221 تلويزيون رنگي با صفحه پلاسمابيش ا ز 30 اينچ 1,402,293 202,363,248,671 Rls. 20,377,661 $
7 1388 سنگاپور 40011000 شيره كائوچوي طبيعي,حتي پيش ولكانيزه شده به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 6,857,120 136,649,098,073 Rls. 13,834,222 $
8 1388 سنگاپور 15119030 R.B.D سوپرپالم اولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 15,694,356 121,198,581,149 Rls. 12,220,878 $
9 1388 سنگاپور 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 272,946 92,876,394,185 Rls. 9,324,042 $
10 1388 سنگاپور 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 89,583 90,386,592,948 Rls. 9,107,365 $
11 1388 سنگاپور 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 13,990 76,432,017,878 Rls. 7,677,592 $
12 1388 سنگاپور 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 28,411 69,778,881,503 Rls. 6,983,129 $
13 1388 سنگاپور 40012900 سايركائوچوهاي طبيعي,به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ركه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,306,240 66,940,656,989 Rls. 6,735,794 $
14 1388 سنگاپور 40012200 كائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشكال ا بتدا ئي يابشكل صفحه, ورق 3,427,200 62,130,507,315 Rls. 6,237,190 $
15 1388 سنگاپور 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 1,473,529 58,729,532,723 Rls. 5,891,647 $
16 1388 سنگاپور 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 28,027 54,168,959,583 Rls. 5,446,500 $
17 1388 سنگاپور 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 161,987 40,829,358,682 Rls. 4,092,326 $
18 1388 سنگاپور 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 94,480 40,154,255,112 Rls. 4,016,416 $
19 1388 سنگاپور 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 33,774 38,162,465,982 Rls. 3,858,950 $
20 1388 سنگاپور 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 3,464,673 37,770,152,099 Rls. 3,807,275 $
21 1388 سنگاپور 39232110 كيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 175,154 35,738,527,794 Rls. 3,592,478 $
22 1388 سنگاپور 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,093,288 30,248,216,478 Rls. 3,052,675 $
23 1388 سنگاپور 29157090 سايرا ستئارا تها همچنين ا سيدپالمتيك, ا سيدا ستئاريك وا ملاح وا سترهاي آنها 3,210,700 28,650,223,814 Rls. 2,886,199 $
24 1388 سنگاپور 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا كي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذكور در جاي ديگر 1,580,800 27,947,575,041 Rls. 2,817,073 $
25 1388 سنگاپور 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 28,384 27,010,609,014 Rls. 2,719,758 $
26 1388 سنگاپور 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 536,010 25,643,530,462 Rls. 2,537,592 $
27 1388 سنگاپور 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي 4,822 25,242,092,188 Rls. 2,558,896 $
28 1388 سنگاپور 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت كارنشده. 181,161 23,338,114,453 Rls. 2,356,367 $
29 1388 سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو 1,716,880 21,068,218,355 Rls. 2,122,571 $
30 1388 سنگاپور 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 123,202 20,318,970,534 Rls. 2,046,015 $
31 1388 سنگاپور 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 16,284 19,676,896,573 Rls. 1,988,166 $
32 1388 سنگاپور 15132910 پالم كرنلRBD 2,077,474 18,570,074,268 Rls. 1,854,198 $
33 1388 سنگاپور 48025600 كاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا كثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 2,136,315 18,489,078,392 Rls. 1,857,187 $
34 1388 سنگاپور 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص ببين ا ز5/0تا 8/0گرم درسانتيمتر مكعب كارشده 5,015,239 16,731,458,510 Rls. 1,680,872 $
35 1388 سنگاپور 86079100 ا جزا ءوقطعات لكوموتيوهايالكوترا كتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند. 19,753 15,542,300,000 Rls. 1,558,438 $
36 1388 سنگاپور 29291000 ا يزوسيانات ها 703,050 14,829,122,651 Rls. 1,488,688 $
37 1388 سنگاپور 84143030 كمپرسورهاي برودتي مخصوص كولرخودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 90,185 14,501,497,726 Rls. 1,464,311 $
38 1388 سنگاپور 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 164,780 14,439,427,207 Rls. 1,469,213 $
39 1388 سنگاپور 39232910 كيسه خون ازساير موا دپلاستيكي 76,024 14,151,000,001 Rls. 1,421,640 $
40 1388 سنگاپور 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 557,660 14,025,466,194 Rls. 1,414,986 $
41 1388 سنگاپور 40070000 نخ و طناب ا زكائوچوي ولكانيزه شده 190,776 13,736,155,482 Rls. 1,387,661 $
42 1388 سنگاپور 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 769,446 12,995,952,174 Rls. 1,305,494 $
43 1388 سنگاپور 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 25,495 12,858,232,149 Rls. 1,299,606 $
44 1388 سنگاپور 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 635,000 12,582,668,163 Rls. 1,281,142 $
45 1388 سنگاپور 90312000 دستگاههاي آزمايش 3,320 11,193,952,244 Rls. 1,127,708 $
46 1388 سنگاپور 90289040 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي كنتور برق ا ز نوع ا لكترونيكي 32,952 11,193,098,628 Rls. 1,126,270 $
47 1388 سنگاپور 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 3,456,218 10,927,107,772 Rls. 1,105,034 $
48 1388 سنگاپور 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 39,620 9,917,811,799 Rls. 994,194 $
49 1388 سنگاپور 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 34,000 9,285,470,974 Rls. 945,152 $
50 1388 سنگاپور 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 510,750 9,132,901,521 Rls. 916,789 $
51 1388 سنگاپور 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 303,518 8,824,818,281 Rls. 887,054 $
52 1388 سنگاپور 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي 444,000 8,566,109,799 Rls. 866,431 $
53 1388 سنگاپور 85252010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده ا ز نوع PDH باظرفيت بالاتر ا ز 34مگابايت درثانيه 9,018 8,259,264,458 Rls. 849,981 $
54 1388 سنگاپور 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودگمه اي 10,977 7,742,428,784 Rls. 782,926 $
55 1388 سنگاپور 29034900 سايرمشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي غيرحلقوي حاوي دوهالوژن ياچند هالوژن مختلف غيرمذكوردرجاي ديگر 281,956 7,448,498,487 Rls. 751,359 $
56 1388 سنگاپور 84122900 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرا زحركت خطي) 10,389 7,282,749,978 Rls. 735,706 $
57 1388 سنگاپور 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 654,496 7,064,214,200 Rls. 714,467 $
58 1388 سنگاپور 38231100 ا سيدهاي ا ستاريك 816,000 7,035,800,701 Rls. 704,484 $
59 1388 سنگاپور 85065030 قوه هاي گرد)دكمه ا ي ( cell round)باليتيوم 5,240 6,583,375,768 Rls. 666,923 $
60 1388 سنگاپور 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 9,398 6,516,405,290 Rls. 653,467 $
61 1388 سنگاپور 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 828,422 6,318,205,275 Rls. 635,537 $
62 1388 سنگاپور 38237090 ا لكل هاي چرب صنعتي بجزا توكسيله آن 493,840 6,265,922,687 Rls. 630,569 $
63 1388 سنگاپور 85281222 تلويزيون رنگي با صفحهLCD بيش از 30اينچ 38,356 6,220,492,737 Rls. 632,822 $
64 1388 سنگاپور 84821000 بلبرينگ. 52,561 5,640,274,496 Rls. 567,959 $
65 1388 سنگاپور 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 63,200 5,433,749,498 Rls. 552,037 $
66 1388 سنگاپور 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 6,256 5,398,584,501 Rls. 544,853 $
67 1388 سنگاپور 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 53,391 5,335,335,941 Rls. 537,230 $
68 1388 سنگاپور 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 14,668 5,279,858,068 Rls. 539,891 $
69 1388 سنگاپور 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 365,898 5,181,507,801 Rls. 522,933 $
70 1388 سنگاپور 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 8,260 5,088,217,581 Rls. 513,132 $
71 1388 سنگاپور 85252090 ساير دستگاههاي فرستنده توا م شده با گيرنده غير مذكور درجاي ديگر 8,359 5,009,819,307 Rls. 501,549 $
72 1388 سنگاپور 85281212 تلوزيون رنگي 30ا ينچ وكمتر با صفحهLCD 30,813 4,841,142,613 Rls. 496,629 $
73 1388 سنگاپور 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 60,504 4,552,745,404 Rls. 456,900 $
74 1388 سنگاپور 52029900 آخال پنبه كه درجاي ديگرگفته نشده. 484,105 4,488,724,959 Rls. 455,292 $
75 1388 سنگاپور 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 448,050 4,394,862,405 Rls. 442,673 $
76 1388 سنگاپور 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 154,743 4,392,070,286 Rls. 442,382 $
77 1388 سنگاپور 90283019 ساير كنتورهاي برق تك فازبجزنوع ا لكترومكانيكي 13,020 4,361,572,049 Rls. 443,544 $
78 1388 سنگاپور 87085090 محورهاي محرك باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري كار،وا نت وترا كتور 13,303 4,265,063,903 Rls. 428,047 $
79 1388 سنگاپور 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوا يي بجز دستگاههاي كمك شنوايي دسته جمعي براي آموزش كر ولالها 823 4,249,481,843 Rls. 429,366 $
80 1388 سنگاپور 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بكارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زكارتريجهاي پيك آپ 54,466 4,188,035,245 Rls. 423,080 $
81 1388 سنگاپور 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 491,952 3,993,363,428 Rls. 402,052 $
82 1388 سنگاپور 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 6,522 3,803,955,428 Rls. 381,022 $
83 1388 سنگاپور 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر(ink-jet) 8,860 3,775,959,424 Rls. 377,978 $
84 1388 سنگاپور 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردكننده يامنجمدكننده , غيرمذكوردرجاي ديگر 178,039 3,728,427,252 Rls. 373,216 $
85 1388 سنگاپور 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,799 3,670,186,558 Rls. 368,887 $
86 1388 سنگاپور 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 28,126 3,557,764,095 Rls. 362,854 $
87 1388 سنگاپور 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 1,030 3,483,455,807 Rls. 349,431 $
88 1388 سنگاپور 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 545 3,469,113,351 Rls. 347,885 $
89 1388 سنگاپور 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 135,756 3,419,320,991 Rls. 345,423 $
90 1388 سنگاپور 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 8,809 3,374,926,241 Rls. 344,942 $
91 1388 سنگاپور 29141100 ا ستن 332,800 3,295,625,019 Rls. 329,191 $
92 1388 سنگاپور 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 61,199 3,251,709,204 Rls. 328,753 $
93 1388 سنگاپور 85178010 مودم بي سيم 6,865 3,224,322,737 Rls. 335,136 $
94 1388 سنگاپور 85243100 ديسك برا ي سيستم هاي قرا ئت ليزري براي پديده پخش غيرا ز صدا يا تصوير 93 3,161,563,573 Rls. 330,525 $
95 1388 سنگاپور 85426000 مدا رهاي مجتمع مختلط (hybrid) 1,250 3,065,201,093 Rls. 306,259 $
96 1388 سنگاپور 40101900 تسمه نقاله ... ا زكائوچوي ولكانيزه كه درجاي ديگر مذكور نباشد 6,031,166 3,002,528,558 Rls. 302,707 $
97 1388 سنگاپور 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 412,470 2,989,621,116 Rls. 301,428 $
98 1388 سنگاپور 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت الي برق (log roll of adhesive coated) 129,744 2,977,993,640 Rls. 299,981 $
99 1388 سنگاپور 29054500 گليسرول 480,000 2,933,983,168 Rls. 297,336 $
100 1388 سنگاپور 21069020 ا مولسيفاير 132,375 2,849,564,226 Rls. 285,944 $
101 1388 سنگاپور 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 105,720 2,793,503,838 Rls. 280,083 $
102 1388 سنگاپور 08011100 نارگيل خشك كرده ( coconuts,desiceated ) 377,500 2,740,508,063 Rls. 275,474 $
103 1388 سنگاپور 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 8,358 2,725,713,878 Rls. 277,501 $
104 1388 سنگاپور 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز5/0 mm. 164,544 2,524,611,733 Rls. 254,318 $
105 1388 سنگاپور 84128000 موتورهاوماشين هاي محرك كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشد 14,190 2,487,154,086 Rls. 251,088 $
106 1388 سنگاپور 84733030 بردكامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, كيبورد,چاپگروموشوا ره ) 12,174 2,476,683,869 Rls. 251,818 $
107 1388 سنگاپور 85065020 قوه هاي نيم قلمي (AAA) باليتيوم 1,785 2,444,212,751 Rls. 247,071 $
108 1388 سنگاپور 84143090 سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكوردرجاي ديگر 53,602 2,423,492,855 Rls. 240,045 $
109 1388 سنگاپور 90273090 ا سپكتروگرا ف كه تشعشعات ا پتيكي(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)را بكارميگيرد. 130 2,406,828,375 Rls. 244,125 $
110 1388 سنگاپور 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 1,880 2,385,373,338 Rls. 242,589 $
111 1388 سنگاپور 86040000 وسائط نقليه تعميرونگهداري يا سرويس راه آهن يا تراموا، حتي خودرو(مثلا,وا گن كارگاه و...) 104,000 2,276,872,490 Rls. 228,602 $
112 1388 سنگاپور 29159099 سايرا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقويا شباع شده... غيرمذكوربجزا تروا ستاتين 207,040 2,221,544,443 Rls. 222,238 $
113 1388 سنگاپور 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 207,360 2,165,648,704 Rls. 217,678 $
114 1388 سنگاپور 44113900 تخته فيبرباجرم مخصوص بين 35/0تا5/0گرم درسانتيمترمكعب كارشده 604,563 2,144,000,000 Rls. 214,400 $
115 1388 سنگاپور 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي يا ژئوفيزيكي ,غير مذكور درجاي ديگر . 15,315 2,071,787,708 Rls. 208,788 $
116 1388 سنگاپور 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شكال ا بتدا ئي 90,000 1,982,189,414 Rls. 199,393 $
117 1388 سنگاپور 85416000 كريستالهاي پيزوا لكتريك سوا رشده 117 1,966,918,891 Rls. 198,744 $
118 1388 سنگاپور 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف غيريونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 62,000 1,924,407,815 Rls. 193,365 $
119 1388 سنگاپور 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 94,400 1,892,694,072 Rls. 192,479 $
120 1388 سنگاپور 29051700 دودكان 1-ئول (ا لكل لوريك )هگزا دكان 1-ئول (ا لكل ستيليك )وا كتادكان 1-ئول (الكل ا ستئاريك ) 137,930 1,890,437,206 Rls. 189,197 $
121 1388 سنگاپور 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 207,733 1,820,585,440 Rls. 183,916 $
122 1388 سنگاپور 90015020 عدسي خام ونيمه ساخته از جنس پلاستيك 3,760 1,794,082,952 Rls. 180,793 $
123 1388 سنگاپور 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك) 9,004 1,731,145,905 Rls. 173,094 $
124 1388 سنگاپور 29032300 تترا كلروا تيلن (پركلروا تيلن ) 85,915 1,719,027,458 Rls. 174,527 $
125 1388 سنگاپور 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 2,007 1,711,916,836 Rls. 172,820 $
126 1388 سنگاپور 39039000 پليمرهاي ا ستيرن كه درجاي ديگر گفته نشده, به ا شكال ا بتدا ئي 71,000 1,694,146,962 Rls. 170,797 $
127 1388 سنگاپور 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 2,914 1,663,443,872 Rls. 167,800 $
128 1388 سنگاپور 85283000 پروژكتورهاي ويدئويي 719 1,656,838,631 Rls. 167,830 $
129 1388 سنگاپور 28230000 ا كسيدهاي تيتان 80,000 1,637,406,451 Rls. 164,155 $
130 1388 سنگاپور 29025000 ا ستيرن 152,000 1,567,628,363 Rls. 158,250 $
131 1388 سنگاپور 29094300 ا ترهاي مو نو بوتيليك ا تيلن گليكول يادي ا تيلن گليكول 105,680 1,560,427,458 Rls. 157,555 $
132 1388 سنگاپور 90221910 دستگاه X-RAY موبايل برا ي بازرسي كالا( به ا ستثناي دستگاههاي رديف 8705 ) 1,200 1,555,855,250 Rls. 155,586 $
133 1388 سنگاپور 29157011 ا ستئارا ت منيزيم گريد دا رويي 80,000 1,547,683,380 Rls. 158,217 $
134 1388 سنگاپور 84295119 لودرمستعمل ،هاباقدرت270اسب بخاروكمتر,بيل دا ربابارگيرا زجلو، باسال ساخت بيش ا ز5سال 19,000 1,537,565,827 Rls. 155,075 $
135 1388 سنگاپور 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 110,331 1,507,438,519 Rls. 153,868 $
136 1388 سنگاپور 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 19,139 1,506,136,678 Rls. 151,361 $
137 1388 سنگاپور 85175090 سايردستگاههابراي سيستم هاي كارير يا عددي باسيم بجز كارت مودم داخلي 4,241 1,502,679,597 Rls. 150,679 $
138 1388 سنگاپور 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 100,000 1,493,535,874 Rls. 149,100 $
139 1388 سنگاپور 90148000 آلات و دستگاههاي ناوبري غيرازرديف 90142000و90141000 300 1,434,749,964 Rls. 144,212 $
140 1388 سنگاپور 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،بابارگيريا زجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 16,000 1,428,216,792 Rls. 143,395 $
141 1388 سنگاپور 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 110,000 1,381,350,000 Rls. 139,926 $
142 1388 سنگاپور 29299000 تركيبات دا را ي عامل ا زته ديگر ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 60,000 1,364,777,903 Rls. 136,990 $
143 1388 سنگاپور 38123070 پايدا ركننده ها گريد فيلم هاي بسته بندي موا د غذا يي 70,000 1,347,843,634 Rls. 135,293 $
144 1388 سنگاپور 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 10,459 1,338,856,180 Rls. 135,524 $
145 1388 سنگاپور 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لكتريكي غيرالكترونيكي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، كيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 92,729 1,327,084,173 Rls. 136,939 $
146 1388 سنگاپور 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك قرقره ). 11,320 1,301,730,909 Rls. 130,893 $
147 1388 سنگاپور 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 317 1,299,460,509 Rls. 133,169 $
148 1388 سنگاپور 85291020 آنتن مخابرا تي 3,550 1,299,351,684 Rls. 135,623 $
149 1388 سنگاپور 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 15,850 1,290,260,000 Rls. 130,119 $
150 1388 سنگاپور 40012100 صفحات دودي ا ز كائوچوي طبيعي 80,000 1,278,362,072 Rls. 128,769 $
151 1388 سنگاپور 29172000 ا سيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك, سيكلوترپنيك, ا نيدريدها,هالوژنورهاومشتقات ا نها 30,200 1,274,231,189 Rls. 127,459 $
152 1388 سنگاپور 84612000 ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 14,500 1,260,718,043 Rls. 127,050 $
153 1388 سنگاپور 90200000 سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحفاظي فاقد قطعات مكانيكي وفيلترهاي قابل تعويض. 6,700 1,258,865,336 Rls. 125,779 $
154 1388 سنگاپور 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 74,720 1,227,629,135 Rls. 123,498 $
155 1388 سنگاپور 90138010 صفحات كريستال مايع (ماژول l.c.d بدون برداصلي وپاور )وصفحات پلاسما 3,823 1,197,981,645 Rls. 120,695 $
156 1388 سنگاپور 84272012 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 75,600 1,188,985,624 Rls. 120,233 $
157 1388 سنگاپور 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 14,100 1,141,547,001 Rls. 114,338 $
158 1388 سنگاپور 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 1,065 1,135,667,790 Rls. 114,517 $
159 1388 سنگاپور 38099200 موا دتكميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت كاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي 6,405 1,130,196,791 Rls. 113,977 $
160 1388 سنگاپور 85366910 كانكتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 10,705 1,128,957,475 Rls. 113,846 $
161 1388 سنگاپور 85178090 سايردستگاههاي برقي برا ي تلفن ياتلگرا ف باسيم ، غيرمذكوردرجاي ديگر 2,000 1,127,463,151 Rls. 113,640 $
162 1388 سنگاپور 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 192,000 1,112,616,922 Rls. 110,204 $
163 1388 سنگاپور 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 2,100 1,102,328,330 Rls. 115,306 $
164 1388 سنگاپور 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,185 1,058,472,444 Rls. 106,612 $
165 1388 سنگاپور 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 1,196 1,057,951,617 Rls. 106,728 $
166 1388 سنگاپور 27075000 ساير مخلوط هيدروكربورهاي بودا ر (Aromatic)كه بيش از65درصد حجمي آن تقطير شود 100,800 1,044,458,916 Rls. 104,832 $
167 1388 سنگاپور 89039100 قايقهاي بادباني ,بايابدون موتور كمكي 1,250 1,028,057,083 Rls. 103,219 $
168 1388 سنگاپور 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 673 1,018,945,429 Rls. 102,264 $
169 1388 سنگاپور 71101900 پلاتين به شكل نيمه ساخته. 28 967,845,325 Rls. 98,001 $
170 1388 سنگاپور 23066000 كنجاله و ساير آخال همانند ,ا ز مغز و هسته و ميوه نخل 102,000 966,450,185 Rls. 97,464 $
171 1388 سنگاپور 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, كه بدون عمل مكانيكي رانده ميشوند 32,722 949,779,270 Rls. 95,073 $
172 1388 سنگاپور 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 31,156 949,639,802 Rls. 95,593 $
173 1388 سنگاپور 85261000 دستگاههاي را دا ر 140 938,028,520 Rls. 94,779 $
174 1388 سنگاپور 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 898 911,196,872 Rls. 91,489 $
175 1388 سنگاپور 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذكوردرجاي ديگر 3,267 897,007,178 Rls. 89,944 $
176 1388 سنگاپور 29157019 ساير ا ستئارا ت منيزيم بجز گريد دا رويي آن 50,660 892,911,913 Rls. 88,442 $
177 1388 سنگاپور 29141200 بوتانون (متيل ا تيل ستن ) 66,000 848,681,870 Rls. 84,868 $
178 1388 سنگاپور 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 9,500 848,118,897 Rls. 85,591 $
179 1388 سنگاپور 29171990 سايرا سيد هاي پلي كربوكسيليك غيرحلقوي ا ندريدها...غيرمذكوردرجاي ديگر 66,000 821,932,173 Rls. 82,993 $
180 1388 سنگاپور 85340000 مدا رهاي چاپي 625 801,870,087 Rls. 81,336 $
181 1388 سنگاپور 70193910 پشم شيشه 49,993 788,030,053 Rls. 78,882 $
182 1388 سنگاپور 85182100 تك بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 41,944 787,348,797 Rls. 79,239 $
183 1388 سنگاپور 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 932 785,669,258 Rls. 79,906 $
184 1388 سنگاپور 39219090 سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازك ونوا رغيرا زموا دپلاستيكي ا سفنجي غيرمذكور 38,028 780,044,649 Rls. 77,991 $
185 1388 سنگاپور 70194000 پارچه هاي تاروپودباف ا زخامه ا زا لياف شيشه. 60,924 769,172,254 Rls. 77,159 $
186 1388 سنگاپور 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 2,110 758,345,435 Rls. 77,795 $
187 1388 سنگاپور 68101190 سايربلوك و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبك, به شكل چهارگوش يالوح وهمانند 114,500 753,433,269 Rls. 75,989 $
188 1388 سنگاپور 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 6,300 738,225,765 Rls. 76,883 $
189 1388 سنگاپور 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري كار 15,113 716,593,646 Rls. 72,203 $
190 1388 سنگاپور 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, كه درجاي ديگر مذكورنباشد 14,625 715,498,588 Rls. 72,419 $
191 1388 سنگاپور 84733099 اجزاء وقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8471غير مذكور درجاي ديگر 11,041 711,154,226 Rls. 71,024 $
192 1388 سنگاپور 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 9,068 710,677,594 Rls. 71,140 $
193 1388 سنگاپور 32019000 عصارهاي دباغي بامنشاءنباتي;تانن هاوا ملاح, ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات آنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 218,871 705,543,184 Rls. 71,789 $
194 1388 سنگاپور 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 98,601 698,794,800 Rls. 69,518 $
195 1388 سنگاپور 29071310 نونيل فنل 45,600 686,205,478 Rls. 68,862 $
196 1388 سنگاپور 84624100 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها),باكنترل شماره ا ي 1,850 677,017,044 Rls. 68,434 $
197 1388 سنگاپور 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 104,676 654,462,504 Rls. 66,592 $
198 1388 سنگاپور 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا كسيدا ن وپايدا ركننده هاي مركب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي غيرمذكور 34,100 617,517,378 Rls. 62,069 $
199 1388 سنگاپور 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 328 600,237,484 Rls. 60,472 $
200 1388 سنگاپور 54041010 تك رشته هاي سينتتيك 67دسي تكس يا بيشترا ز پلي ا ورتان 6,750 599,978,815 Rls. 59,992 $
مجموع کل
10,010,529,023,695 ريال
مجموع کل
1,008,719,118 دلار