آمار کل " واردات از" کشور "ساير کشورهاي خارجي" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 ساير کشورهاي خارجي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 7,000 3,277,244,700 Rls. 330,534 $
2 1388 ساير کشورهاي خارجي 84272022 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت كمترا ز10تن 55,520 719,981,113 Rls. 72,608 $
3 1388 ساير کشورهاي خارجي 29161200 ا سترهاي ا سيدا كريليك 4,111 218,223,652 Rls. 21,925 $
4 1388 ساير کشورهاي خارجي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 8,182 100,235,659 Rls. 10,154 $
5 1388 ساير کشورهاي خارجي 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 3 4,558,612 Rls. 458 $
6 1388 ساير کشورهاي خارجي 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 200 1,916,501 Rls. 193 $
7 1388 ساير کشورهاي خارجي 59111000 پارچه هاي نسجي...,ا ندودشده ياقشرزده, پوشانده شده يامطبق شده باكائوچو,چرم ياسايرموا د...بر 414 1,832,364 Rls. 184 $
مجموع کل
4,323,992,601 ريال
مجموع کل
436,056 دلار
[1]