آمار کل " واردات از" کشور "زيمبابوه" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 زيمبابوه 24012000 توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 336,600 29,580,101,596 Rls. 2,959,786 $
2 1388 زيمبابوه 84201000 ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيرا زآنهائيكه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 42,500 3,123,231,420 Rls. 314,114 $
3 1388 زيمبابوه 84791022 ساير فنيشرها مستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر 19,000 933,245,936 Rls. 94,458 $
4 1388 زيمبابوه 85340000 مدا رهاي چاپي 2,245 446,175,399 Rls. 44,711 $
5 1388 زيمبابوه 60069000 پارچه هاي كشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غيرمذكور درجاي ديگر 10,762 349,413,028 Rls. 35,237 $
6 1388 زيمبابوه 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 26,453 207,971,465 Rls. 21,659 $
7 1388 زيمبابوه 52111900 سايرپارچه هاي تاروپودي ا زپنبه, سفيدنشده, غيرمذكوردرجاي ديگر,باكمترا ز85%پنبه, بوزن مترمربع بيش از 200 گرم 6,039 181,342,772 Rls. 18,288 $
8 1388 زيمبابوه 34029040 ساير پاك كننده هاي صنعتي 81 165,815,760 Rls. 16,677 $
9 1388 زيمبابوه 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 35 64,972,004 Rls. 6,579 $
10 1388 زيمبابوه 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي كابل ا زچوب 4,963 44,389,781 Rls. 4,501 $
11 1388 زيمبابوه 39264000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيكي 1,241 26,033,625 Rls. 2,640 $
12 1388 زيمبابوه 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 1,000 22,846,572 Rls. 2,297 $
13 1388 زيمبابوه 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,265 18,832,541 Rls. 1,909 $
14 1388 زيمبابوه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 100 18,658,199 Rls. 1,892 $
15 1388 زيمبابوه 69149000 ا شياءسرا ميكي,كه درجاي ديگرذكرنشده, (باستثناءچيني). 1,063 9,393,988 Rls. 952 $
16 1388 زيمبابوه 82042000 آچاربكس, بايابدون دسته. 27 7,604,811 Rls. 762 $
17 1388 زيمبابوه 24011000 توتون و تنباكو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 26 2,839,957 Rls. 284 $
18 1388 زيمبابوه 85392220 لامپ حبابي رشته ا ي 25ا لي 200وا ت ،براي ولتاژ بيشتر از100ولت 660 1,305,518 Rls. 131 $
مجموع کل
35,204,174,372 ريال
مجموع کل
3,526,876 دلار
[1]