آمار کل " واردات از" کشور "رينيون" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 رينيون 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 915 2,936,701,285 Rls. 292,151 $
2 1388 رينيون 98870332 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 53% ا لي 54% بجز لاستيك 10,906 1,425,480,000 Rls. 142,776 $
3 1388 رينيون 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 11,280 485,909,058 Rls. 49,441 $
4 1388 رينيون 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 40,922 388,078,287 Rls. 39,279 $
5 1388 رينيون 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 2,944 153,919,272 Rls. 15,533 $
6 1388 رينيون 94035000 مبلهاي چوبي ا زا نواعي كه درا تاق خوا ب موردا ستفاده قرا ر ميگيرند 8,615 128,689,298 Rls. 12,987 $
7 1388 رينيون 87083910 ترمزها وترمزهاي خودكار واجزاء وقطعات آنها(به جزلنت ترمز )برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 900 105,887,166 Rls. 10,670 $
8 1388 رينيون 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 23 48,994,554 Rls. 4,917 $
9 1388 رينيون 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشك كرده 100 47,681,517 Rls. 4,813 $
10 1388 رينيون 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 520 39,789,235 Rls. 4,001 $
11 1388 رينيون 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 5 36,971,765 Rls. 3,732 $
12 1388 رينيون 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سكلت چوبي ،رويه نشده 736 14,658,978 Rls. 1,479 $
مجموع کل
5,812,760,415 ريال
مجموع کل
581,781 دلار
[1]