آمار کل " واردات از" کشور "دانمارک" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 دانمارک 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 4,948 147,507,042,208 Rls. 15,036,091 $
2 1388 دانمارک 30033110 داروهاي هورمون دارفاقد انتي بيوتيك حاوي انسولين دا را ي توليد دا خلي مشابه 16,592 94,414,415,288 Rls. 9,469,840 $
3 1388 دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 501,252 87,680,599,004 Rls. 8,827,468 $
4 1388 دانمارک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 411,968 77,530,875,779 Rls. 7,792,390 $
5 1388 دانمارک 18040000 كره , چربي و روغن كاكائو 721,500 46,657,248,547 Rls. 4,715,313 $
6 1388 دانمارک 48192010 پاكت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 624,452 35,924,341,528 Rls. 3,604,275 $
7 1388 دانمارک 21069010 ا ستابيلايزر 1,007,783 34,709,663,749 Rls. 3,505,455 $
8 1388 دانمارک 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 1,756 32,301,178,829 Rls. 3,248,714 $
9 1388 دانمارک 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيك داراي ا نسولين كه توليددا خلي ندا رند 1,622 26,056,080,160 Rls. 2,618,633 $
10 1388 دانمارک 21069020 ا مولسيفاير 707,750 25,286,386,637 Rls. 2,551,143 $
11 1388 دانمارک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 2,368 21,355,474,721 Rls. 2,156,891 $
12 1388 دانمارک 38151900 كاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 147,850 20,325,032,893 Rls. 2,031,082 $
13 1388 دانمارک 21069040 ا ستابيلايزر و ا مولسيفاير 328,023 19,161,825,073 Rls. 1,947,311 $
14 1388 دانمارک 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 1,380 16,216,267,766 Rls. 1,634,423 $
15 1388 دانمارک 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 4,469 16,141,252,665 Rls. 1,626,112 $
16 1388 دانمارک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 16,744 15,798,562,097 Rls. 1,579,659 $
17 1388 دانمارک 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 93,793 15,667,028,447 Rls. 1,571,673 $
18 1388 دانمارک 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 13,131 13,332,946,138 Rls. 1,341,407 $
19 1388 دانمارک 11071000 مالت بو ندا ده 1,979,850 13,101,901,740 Rls. 1,330,777 $
20 1388 دانمارک 10011090 ساير گندم سخت 5,745,012 12,700,161,301 Rls. 1,285,965 $
21 1388 دانمارک 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 21,340 11,450,958,946 Rls. 1,152,807 $
22 1388 دانمارک 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 41,227 10,296,632,762 Rls. 1,033,305 $
23 1388 دانمارک 84743900 سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 8,730 9,979,100,632 Rls. 1,018,934 $
24 1388 دانمارک 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 3,491 9,866,304,846 Rls. 986,118 $
25 1388 دانمارک 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 54,568 8,408,156,826 Rls. 843,860 $
26 1388 دانمارک 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 72,354 8,289,816,104 Rls. 834,204 $
27 1388 دانمارک 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 20,045 7,724,377,539 Rls. 774,142 $
28 1388 دانمارک 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوا يي بجز دستگاههاي كمك شنوايي دسته جمعي براي آموزش كر ولالها 1,433 7,011,988,093 Rls. 705,777 $
29 1388 دانمارک 32030000 رنگ كننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 33,268 6,628,087,176 Rls. 665,724 $
30 1388 دانمارک 84186990 سايرتجهيزات سردكننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراكمي باكندانسور مبدل حرا رتي, بجز چيلرهاي جذبي 43,537 6,266,155,101 Rls. 625,535 $
31 1388 دانمارک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 679 6,265,892,032 Rls. 629,648 $
32 1388 دانمارک 12092500 تخم چمن مرتعي برا ي كشت 200,000 5,850,030,330 Rls. 592,588 $
33 1388 دانمارک 85252090 ساير دستگاههاي فرستنده توا م شده با گيرنده غير مذكور درجاي ديگر 3,196 5,822,610,195 Rls. 588,151 $
34 1388 دانمارک 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 34,714 5,717,120,942 Rls. 577,135 $
35 1388 دانمارک 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 480 5,715,265,455 Rls. 572,559 $
36 1388 دانمارک 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 9,825 5,571,098,831 Rls. 560,009 $
37 1388 دانمارک 84743200 ماشين هاي مخلوط كردن موا دمعدني باقير. 9,864 5,200,415,618 Rls. 524,790 $
38 1388 دانمارک 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 222,700 5,134,752,295 Rls. 516,593 $
39 1388 دانمارک 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 186,910 5,115,357,552 Rls. 514,729 $
40 1388 دانمارک 84186190 سايرتجهيزا ت سردكننده يامنجمد كننده ترا كمي با كندانسور مبدل حرارتي بجز رديف 84186110 31,295 4,705,427,608 Rls. 473,294 $
41 1388 دانمارک 48184010 پوشك كامل بزرگسالان به طوري كه وزن هر قطعه پد90 گرم وبالاتر باشد 123,268 4,643,137,566 Rls. 466,514 $
42 1388 دانمارک 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 1,125 4,386,123,775 Rls. 442,649 $
43 1388 دانمارک 84179000 ا جزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 26,137 4,360,303,695 Rls. 438,871 $
44 1388 دانمارک 13022000 موا د پكتيني ,پكتينات ها و پكتات ها 30,000 4,284,129,677 Rls. 430,411 $
45 1388 دانمارک 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 15,300 4,273,814,912 Rls. 436,326 $
46 1388 دانمارک 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 8,862 4,187,497,354 Rls. 422,434 $
47 1388 دانمارک 85181000 ميكروفون و پايه آن 2,528 4,128,088,268 Rls. 464,319 $
48 1388 دانمارک 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 20,477 3,943,143,554 Rls. 397,325 $
49 1388 دانمارک 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,435 3,602,519,689 Rls. 363,688 $
50 1388 دانمارک 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 107,000 3,565,910,150 Rls. 361,977 $
51 1388 دانمارک 90312000 دستگاههاي آزمايش 150 3,511,302,068 Rls. 351,868 $
52 1388 دانمارک 40141000 كاپوت (محافظ) براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه غيرازكائوچوي سخت 7,070 3,415,382,526 Rls. 348,758 $
53 1388 دانمارک 85352990 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ربرا ي ولتاژمساوي بابيش از 5/72 كيلوولت بجزسكسيونرودژنكتور 9,199 3,377,281,378 Rls. 341,243 $
54 1388 دانمارک 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذكور درجاي ديگر 201 3,303,034,256 Rls. 338,842 $
55 1388 دانمارک 21069030 پودر حالت دهنده خورا كي 66,100 2,949,211,833 Rls. 295,342 $
56 1388 دانمارک 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 2,081 2,881,633,233 Rls. 292,331 $
57 1388 دانمارک 35071000 پنير مايه و كنسانتره هاي آن 501 2,817,054,085 Rls. 284,517 $
58 1388 دانمارک 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 1,641 2,812,841,020 Rls. 283,617 $
59 1388 دانمارک 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 3,076 2,786,728,588 Rls. 280,872 $
60 1388 دانمارک 84791021 ساير فنيشرها، نو 6,790 2,719,294,306 Rls. 273,819 $
61 1388 دانمارک 20071010 پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 91,770 2,529,738,740 Rls. 252,974 $
62 1388 دانمارک 39269020 كيسه ا درا رازمواد پلاستيكي 17,000 2,509,990,900 Rls. 252,884 $
63 1388 دانمارک 39111000 رزين هاي نفت, رزين هاي كومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شكال ا وليه غيرمذكوردرجاي ديگر 47,976 2,508,596,036 Rls. 250,991 $
64 1388 دانمارک 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 8,925 2,442,089,560 Rls. 247,508 $
65 1388 دانمارک 04059000 موا دچرب وروغنهاي مشتق شده ا زشير(باستثناي كره وخميرهاي لبنيبرا ي ماليدن روي نان ) 99,000 2,399,031,616 Rls. 244,184 $
66 1388 دانمارک 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 5,207 2,395,914,253 Rls. 240,857 $
67 1388 دانمارک 84541000 كنورتيسورا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 42,602 2,263,480,225 Rls. 234,388 $
68 1388 دانمارک 84341000 ماشين هاي شيردوش 13,800 2,178,114,900 Rls. 217,659 $
69 1388 دانمارک 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 121,095 2,033,332,181 Rls. 204,446 $
70 1388 دانمارک 85261000 دستگاههاي را دا ر 274 2,007,215,672 Rls. 202,811 $
71 1388 دانمارک 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي كوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 3,170 1,966,929,934 Rls. 198,150 $
72 1388 دانمارک 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 3,120 1,961,704,694 Rls. 197,693 $
73 1388 دانمارک 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيك (Scanners ) تشخيص امراض 468 1,947,299,452 Rls. 199,658 $
74 1388 دانمارک 29124100 وا نيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك" ) 10,000 1,921,369,414 Rls. 192,137 $
75 1388 دانمارک 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 7,058 1,910,295,915 Rls. 192,519 $
76 1388 دانمارک 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 63,420 1,686,239,987 Rls. 169,666 $
77 1388 دانمارک 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا كتيف غيرمذكور در جاي ديگر 48,000 1,590,347,587 Rls. 160,236 $
78 1388 دانمارک 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذكور درجاي ديگر 752 1,583,039,953 Rls. 160,081 $
79 1388 دانمارک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 5,898 1,581,044,004 Rls. 159,088 $
80 1388 دانمارک 29341000 تركيبات دا را ي ساختاريك حلقه تيازول مترا كم نشده (Unfused) 3,250 1,558,788,448 Rls. 157,455 $
81 1388 دانمارک 21069050 آنتي ا كسيدا ن 14,000 1,546,029,736 Rls. 155,603 $
82 1388 دانمارک 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 2,189 1,534,605,286 Rls. 153,560 $
83 1388 دانمارک 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 751 1,452,788,159 Rls. 147,124 $
84 1388 دانمارک 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 74,606 1,444,000,000 Rls. 150,385 $
85 1388 دانمارک 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,900 1,411,322,310 Rls. 141,870 $
86 1388 دانمارک 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 7,356 1,373,177,892 Rls. 138,516 $
87 1388 دانمارک 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون 774 1,359,854,371 Rls. 137,205 $
88 1388 دانمارک 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 358 1,356,305,810 Rls. 135,766 $
89 1388 دانمارک 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 426 1,350,060,761 Rls. 135,115 $
90 1388 دانمارک 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 63 1,336,504,614 Rls. 134,587 $
91 1388 دانمارک 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,039 1,323,297,837 Rls. 132,233 $
92 1388 دانمارک 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 42,680 1,312,473,875 Rls. 131,103 $
93 1388 دانمارک 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 725 1,229,434,056 Rls. 126,311 $
94 1388 دانمارک 29239000 ا ملاح و هيدروكسيدهاي آمونيوم چهارتايي 40,000 1,225,966,170 Rls. 123,163 $
95 1388 دانمارک 17029000 عسل مصنوعي ,كارا مل و ساير قندها (همچنين ,قند معكوس invert ),غيرمذكوردر جاي ديگر 5,700 1,216,843,233 Rls. 122,636 $
96 1388 دانمارک 40094200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 5,086 1,212,157,559 Rls. 122,819 $
97 1388 دانمارک 90322000 مانوستات 2,500 1,174,210,569 Rls. 118,094 $
98 1388 دانمارک 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 18,400 1,139,590,845 Rls. 114,612 $
99 1388 دانمارک 73101000 منبع, چليك, بشكه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 12,250 1,086,092,000 Rls. 109,928 $
100 1388 دانمارک 84248990 سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 3,593 1,078,399,053 Rls. 108,040 $
101 1388 دانمارک 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 18,821 1,057,645,470 Rls. 106,575 $
102 1388 دانمارک 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذكور در جاي ديگر 736 1,055,317,702 Rls. 105,346 $
103 1388 دانمارک 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 11,730 1,001,053,134 Rls. 101,044 $
104 1388 دانمارک 20079910 پوره موز,ا نبه, پشن فورت, ليچي و آناناس غير هموژنيزه 57,960 981,784,272 Rls. 99,168 $
105 1388 دانمارک 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 4,972 964,589,395 Rls. 96,111 $
106 1388 دانمارک 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 4,277 950,296,860 Rls. 94,817 $
107 1388 دانمارک 84549000 ا جزا ءوقطعات كنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 2,057 948,224,897 Rls. 95,848 $
108 1388 دانمارک 84178000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 12,753 936,514,965 Rls. 93,653 $
109 1388 دانمارک 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 9,327 936,281,328 Rls. 94,599 $
110 1388 دانمارک 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,356 902,156,258 Rls. 91,564 $
111 1388 دانمارک 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 6,391 875,998,865 Rls. 88,345 $
112 1388 دانمارک 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 2,397 866,541,270 Rls. 87,911 $
113 1388 دانمارک 68131000 لنت وبالشتك ترمزا زپنبه نسوزياا زسايرموا دمعدني ياسلولز 18,435 857,500,437 Rls. 85,887 $
114 1388 دانمارک 84791010 فنيشر آسفالت با قدرت 110 اسب بخار وكمتر 1,700 828,238,898 Rls. 83,299 $
115 1388 دانمارک 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 15,400 824,951,063 Rls. 82,656 $
116 1388 دانمارک 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذكوردرجاي ديگر 19,497 811,486,564 Rls. 82,026 $
117 1388 دانمارک 90275000 دستگاههايي كه تشعشعات ا پتيكي را به كارميگيرند(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)،غيرمذكوردرجاي ديگر 841 802,968,431 Rls. 81,149 $
118 1388 دانمارک 90321000 ترموستات 1,079 792,782,458 Rls. 79,789 $
119 1388 دانمارک 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 600 778,773,850 Rls. 78,214 $
120 1388 دانمارک 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 1,360 778,336,182 Rls. 78,251 $
121 1388 دانمارک 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,753 773,539,712 Rls. 78,713 $
122 1388 دانمارک 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شكل سيستم غيرمذكوردرجاي ديگر 1,570 741,600,000 Rls. 75,167 $
123 1388 دانمارک 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه كردن نوشيدنيهاغيرا زآب 911 731,257,585 Rls. 73,431 $
124 1388 دانمارک 35051090 دكسرين وسايرنشاسته هاوفكولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 40,000 725,740,000 Rls. 72,953 $
125 1388 دانمارک 90289090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات كنتورهاي مشمول 9028،غيرمذكور درجاي ديگر 470 702,057,582 Rls. 70,336 $
126 1388 دانمارک 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 104 675,105,743 Rls. 68,570 $
127 1388 دانمارک 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات برا ي ساختن وآماده كردن كليشه،لوحه ،استوانه وغيره كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,230 673,746,507 Rls. 68,046 $
128 1388 دانمارک 70199030 سايرا لياف بافته شده ا زا لياف شيشه غيرمذكوردرجاي ديگر 5,094 670,603,500 Rls. 67,632 $
129 1388 دانمارک 90278040 ديسپنسر 1,234 666,218,864 Rls. 67,044 $
130 1388 دانمارک 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذكور درجاي ديگر 76 663,701,079 Rls. 67,088 $
131 1388 دانمارک 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 28,440 658,419,005 Rls. 65,774 $
132 1388 دانمارک 35021100 آلبومين تخم پرندگان , خشك كرده 6,000 638,063,830 Rls. 64,470 $
133 1388 دانمارک 90029000 عدسي,منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيكي,ا زهرماده, سوا رشده, كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 100 629,511,192 Rls. 64,354 $
134 1388 دانمارک 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيك ) 21,457 628,857,064 Rls. 63,566 $
135 1388 دانمارک 44121900 تخته چندلا,كه ضخامت هرلاي آن ا ز6ميليمتر بيشترنباشدودرجاي ديگرمذكورنباشد 15,061 626,883,514 Rls. 63,366 $
136 1388 دانمارک 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 12,070 625,020,449 Rls. 62,997 $
137 1388 دانمارک 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري 36,133 614,202,373 Rls. 62,273 $
138 1388 دانمارک 85143000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 5,200 610,286,766 Rls. 61,090 $
139 1388 دانمارک 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 881 610,018,645 Rls. 61,638 $
140 1388 دانمارک 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 19 608,471,431 Rls. 60,659 $
141 1388 دانمارک 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,050 607,099,367 Rls. 60,667 $
142 1388 دانمارک 84471200 ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 4,400 588,277,776 Rls. 59,278 $
143 1388 دانمارک 84182900 يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 9,574 575,897,856 Rls. 57,042 $
144 1388 دانمارک 44183000 پاركت بصورت پانل يا صفحه ا ز چوب 20,000 573,090,323 Rls. 58,052 $
145 1388 دانمارک 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لكترونيكي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت كمترا ز150وات 7,100 571,214,165 Rls. 57,121 $
146 1388 دانمارک 90118000 ميكروسكوپهاي مركب ا پتيكي ,غيرمذكور درجاي ديگر 3,000 559,607,589 Rls. 56,744 $
147 1388 دانمارک 12092910 تخم چمن براي كشت 20,010 555,825,903 Rls. 55,733 $
148 1388 دانمارک 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 545 551,075,041 Rls. 55,152 $
149 1388 دانمارک 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 67 550,642,250 Rls. 55,478 $
150 1388 دانمارک 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر(ink-jet) 293 547,233,305 Rls. 55,774 $
151 1388 دانمارک 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,247 542,365,998 Rls. 54,809 $
152 1388 دانمارک 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 2,378 541,562,329 Rls. 54,882 $
153 1388 دانمارک 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 1,059 539,558,545 Rls. 54,637 $
154 1388 دانمارک 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 3,400 536,276,815 Rls. 54,602 $
155 1388 دانمارک 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 857 524,025,034 Rls. 52,723 $
156 1388 دانمارک 05111000 ا سپرم گاوي 38 518,856,888 Rls. 51,798 $
157 1388 دانمارک 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 2,000 511,599,133 Rls. 51,124 $
158 1388 دانمارک 27030000 تورب ( همچين تورب برا ي تخته پهن ) حتي بهم فشرده 178,140 506,037,260 Rls. 50,630 $
159 1388 دانمارک 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل كه درجاي ديگرمذكور يا مشمول نباشد 9,764 504,000,000 Rls. 50,244 $
160 1388 دانمارک 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 1,760 498,534,980 Rls. 49,596 $
161 1388 دانمارک 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 1,718 490,353,105 Rls. 49,511 $
162 1388 دانمارک 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز5/0 mm. 4,755 488,088,317 Rls. 49,337 $
163 1388 دانمارک 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 970 487,783,952 Rls. 49,153 $
164 1388 دانمارک 29369000 ساير پروويتامين ها به صورت مخلوط شده (بانضمام كنسانتره هاي طبيعي) ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 2,500 482,607,230 Rls. 48,435 $
165 1388 دانمارک 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 1,836 479,467,036 Rls. 48,948 $
166 1388 دانمارک 84272012 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 40,000 468,959,938 Rls. 47,041 $
167 1388 دانمارک 73102990 منبع چيلك بشكه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 14,964 459,733,525 Rls. 45,973 $
168 1388 دانمارک 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بكارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زكارتريجهاي پيك آپ 14 422,107,447 Rls. 45,697 $
169 1388 دانمارک 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 2,068 421,720,300 Rls. 42,505 $
170 1388 دانمارک 38081022 مالاتيون (سم رقيق نشده ) 12,000 419,543,660 Rls. 42,481 $
171 1388 دانمارک 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 40 411,455,314 Rls. 41,574 $
172 1388 دانمارک 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,987 411,243,224 Rls. 41,640 $
173 1388 دانمارک 90261010 فلومتر 719 411,109,393 Rls. 41,322 $
174 1388 دانمارک 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذكوردرجاي ديگر 146,375 407,685,623 Rls. 41,338 $
175 1388 دانمارک 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرمذكور درجاي ديگر 23,600 407,505,249 Rls. 41,034 $
176 1388 دانمارک 13023900 لعاب ها و موا د غليظ كننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذكور يا مشمول درجاي ديگر 2,500 406,711,750 Rls. 41,094 $
177 1388 دانمارک 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 640 403,970,983 Rls. 40,911 $
178 1388 دانمارک 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 140 394,023,886 Rls. 39,845 $
179 1388 دانمارک 73069090 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شدهيابه طريق مشابهي مسدود شده , ا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر 1,584 393,137,566 Rls. 39,687 $
180 1388 دانمارک 85023100 مجموعه مولدهائي كه بانيروي باد كار ميكنند 1,130 390,293,011 Rls. 39,149 $
181 1388 دانمارک 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 400 388,525,855 Rls. 39,067 $
182 1388 دانمارک 94032000 مبلهاي فلزي ،غيرمذكور درجاي ديگر 1,900 386,018,375 Rls. 39,600 $
183 1388 دانمارک 84424000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات, دستگاههاي حروف چيني ياساختن وآماده كردن كليشه ،لوحه ،استوانه وغيره 331 378,663,064 Rls. 38,594 $
184 1388 دانمارک 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 645 369,903,436 Rls. 37,002 $
185 1388 دانمارک 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 111 367,856,780 Rls. 37,135 $
186 1388 دانمارک 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 4,427 361,010,175 Rls. 36,391 $
187 1388 دانمارک 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 84 357,200,515 Rls. 35,717 $
188 1388 دانمارک 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك قرقره ). 6,027 352,009,251 Rls. 35,461 $
189 1388 دانمارک 83099090 در،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذكوردرجاي ديگر 523 348,586,300 Rls. 34,880 $
190 1388 دانمارک 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 259 345,195,874 Rls. 34,711 $
191 1388 دانمارک 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذكور درجاي ديگر 315 330,142,500 Rls. 33,750 $
192 1388 دانمارک 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 2,770 328,873,240 Rls. 33,415 $
193 1388 دانمارک 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 4,769 322,102,141 Rls. 32,434 $
194 1388 دانمارک 38082010 قارچ كشها آماده برا ي خرده فروشيي 3,000 319,154,214 Rls. 32,063 $
195 1388 دانمارک 39239000 ا شياء برا ي بسته بندي كالا ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد ,ا زموا د پلاستيكي 1,225 317,153,087 Rls. 32,113 $
196 1388 دانمارک 84713010 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي ( PC)به صورت كامل به وزن حداكثر 10كيلوگرم 662 316,576,000 Rls. 32,000 $
197 1388 دانمارک 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 830 316,228,293 Rls. 31,654 $
198 1388 دانمارک 90273020 ا سپكترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 48 314,837,997 Rls. 31,834 $
199 1388 دانمارک 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 162 314,650,721 Rls. 31,913 $
200 1388 دانمارک 84821000 بلبرينگ. 2,541 307,866,823 Rls. 30,954 $
مجموع کل
1,109,601,525,841 ريال
مجموع کل
111,963,169 دلار