آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري کره" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 جمهوري کره 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 573,608,964 2,972,054,652,026 Rls. 300,335,461 $
2 1388 جمهوري کره 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 15,727,268 1,539,962,461,961 Rls. 155,097,112 $
3 1388 جمهوري کره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 120,356,903 1,182,408,006,529 Rls. 119,636,436 $
4 1388 جمهوري کره 72083620 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده ،به شكل طومارباپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بالاتر از 16ميليمتروعرض 1500ميلي متروبالاترباگريدهاي 60%وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده پروژه نفتي 90,249,010 1,099,697,646,289 Rls. 113,249,105 $
5 1388 جمهوري کره 87032500 وسائل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 3000 سانتي متر مكعب وبيشتر 9,900,768 1,030,871,253,840 Rls. 103,880,638 $
6 1388 جمهوري کره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 4,542,368 1,003,023,123,181 Rls. 101,134,273 $
7 1388 جمهوري کره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 76,638,751 844,284,544,891 Rls. 85,825,865 $
8 1388 جمهوري کره 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 57,083,800 588,431,350,325 Rls. 59,519,135 $
9 1388 جمهوري کره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 88,003,711 527,726,935,600 Rls. 53,028,798 $
10 1388 جمهوري کره 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 5,415,912 498,364,350,844 Rls. 49,934,708 $
11 1388 جمهوري کره 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 3,233,815 469,509,138,173 Rls. 47,279,769 $
12 1388 جمهوري کره 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 36,822,000 425,492,073,352 Rls. 42,977,080 $
13 1388 جمهوري کره 87089911 اجزاء وقطعات جعبه دنده ،برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 4,925,851 424,337,299,809 Rls. 42,857,235 $
14 1388 جمهوري کره 98870323 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 35% ا لي 36% بجز لاستيك 7,179,987 399,835,627,368 Rls. 40,289,325 $
15 1388 جمهوري کره 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 47,250,738 398,652,901,576 Rls. 40,194,010 $
16 1388 جمهوري کره 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 4,731,364 347,546,985,886 Rls. 35,130,127 $
17 1388 جمهوري کره 48064000 كاغذشيشه نماوسايركاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشكل رول ياورق, غيرمذكوردرجاي ديگر 47,626,553 345,547,619,169 Rls. 34,875,786 $
18 1388 جمهوري کره 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 27,140,435 332,973,267,307 Rls. 33,545,057 $
19 1388 جمهوري کره 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 24,474,867 331,455,021,952 Rls. 33,370,300 $
20 1388 جمهوري کره 39033000 كوپليمرهاي ا كريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شكال ا بتدا ئي 18,628,055 330,355,994,586 Rls. 33,266,727 $
21 1388 جمهوري کره 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيك. 28,352,451 297,450,772,369 Rls. 29,919,090 $
22 1388 جمهوري کره 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 50,166,461 294,715,345,514 Rls. 29,652,882 $
23 1388 جمهوري کره 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا كثر45تن بخاردرساعت 2,373,357 289,836,177,413 Rls. 29,348,001 $
24 1388 جمهوري کره 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 15,488,479 277,166,382,383 Rls. 28,014,225 $
25 1388 جمهوري کره 48109200 ساير كاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 49,721,533 267,280,433,537 Rls. 26,926,115 $
26 1388 جمهوري کره 55032000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 20,156,897 257,850,409,970 Rls. 25,936,193 $
27 1388 جمهوري کره 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 3,285,416 256,267,637,661 Rls. 25,866,993 $
28 1388 جمهوري کره 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 26,848,125 250,465,470,961 Rls. 25,157,158 $
29 1388 جمهوري کره 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, قدرت بيشترا ز10000 كيلوولت آمپر 2,649,345 239,097,303,673 Rls. 24,377,670 $
30 1388 جمهوري کره 86039000 وا گن هاي خودروي را ه آهن ياترا مواي مسافري, باري سبك ياسنگين, كه درجاي ديگري مذكورنباشد 825,751 234,810,400,000 Rls. 23,598,094 $
31 1388 جمهوري کره 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 16,882,223 222,302,818,892 Rls. 22,379,456 $
32 1388 جمهوري کره 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 7,265,667 222,234,493,068 Rls. 22,349,895 $
33 1388 جمهوري کره 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 5,943,860 201,268,177,231 Rls. 20,240,513 $
34 1388 جمهوري کره 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 21,518,386 195,972,915,875 Rls. 19,645,926 $
35 1388 جمهوري کره 98870315 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،باساخت دا خل 19%ا لي 20% بجز لاستيك 3,059,600 192,742,202,427 Rls. 19,393,416 $
36 1388 جمهوري کره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 8,904,402 192,286,731,040 Rls. 19,397,417 $
37 1388 جمهوري کره 98870319 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،باساخت دا خل 27% ا لي 28% بجز لاستيك 2,968,738 187,595,499,871 Rls. 20,491,509 $
38 1388 جمهوري کره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 13,655,024 183,028,071,641 Rls. 18,460,185 $
39 1388 جمهوري کره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 28,893,145 179,697,354,410 Rls. 18,106,248 $
40 1388 جمهوري کره 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 6,664,864 178,265,497,296 Rls. 18,074,330 $
41 1388 جمهوري کره 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 6,185,694 174,443,224,483 Rls. 17,556,251 $
42 1388 جمهوري کره 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 606,832 172,029,570,187 Rls. 17,355,524 $
43 1388 جمهوري کره 39031920 پلي استيرن مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 11,681,110 159,450,945,826 Rls. 16,029,521 $
44 1388 جمهوري کره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 3,578,608 159,354,990,684 Rls. 16,210,188 $
45 1388 جمهوري کره 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 11,293,098 151,294,898,831 Rls. 15,218,487 $
46 1388 جمهوري کره 85043400 ترا نسفورماتورهاقدرت بيشترا زKVA 500 901,805 150,160,234,375 Rls. 15,128,765 $
47 1388 جمهوري کره 40022000 كائوچوي بوتادين 6,801,712 148,460,310,000 Rls. 14,944,142 $
48 1388 جمهوري کره 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شكال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 11,766,200 148,344,668,238 Rls. 14,970,576 $
49 1388 جمهوري کره 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذكوردرجاي ديگر 14,547,284 138,774,462,117 Rls. 13,980,059 $
50 1388 جمهوري کره 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 16,452,425 134,225,801,941 Rls. 13,516,718 $
51 1388 جمهوري کره 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه كاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 1,166,224 131,354,082,293 Rls. 13,253,208 $
52 1388 جمهوري کره 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز 3mmپاك شده درسطح 20,215,341 130,871,390,513 Rls. 13,175,736 $
53 1388 جمهوري کره 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 9,792,690 130,029,637,429 Rls. 13,541,933 $
54 1388 جمهوري کره 84295221 بيلهاي مكانيكي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 2,938,270 129,532,312,294 Rls. 13,004,901 $
55 1388 جمهوري کره 72015000 چدن خام, ممزوج, چدن ا شپيگل, بشكل لخته, بلوك ياسايرا شكال ا وليه. 35,850,853 127,062,588,398 Rls. 12,914,693 $
56 1388 جمهوري کره 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 5,192,612 125,165,623,916 Rls. 12,601,909 $
57 1388 جمهوري کره 39031910 پلي استيرن معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 9,151,250 119,900,106,065 Rls. 12,062,755 $
58 1388 جمهوري کره 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 4,648,950 116,769,418,236 Rls. 11,758,520 $
59 1388 جمهوري کره 86012000 لكوموتيو و لكوترا كتورها با ا نباره هاي برقي 2,040,000 114,545,259,869 Rls. 11,593,830 $
60 1388 جمهوري کره 87084090 جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 1,339,109 106,530,024,967 Rls. 10,657,378 $
61 1388 جمهوري کره 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 276,480 105,670,585,276 Rls. 10,649,330 $
62 1388 جمهوري کره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,201,167 105,664,610,894 Rls. 10,641,904 $
63 1388 جمهوري کره 84705000 ماشين هاي صندوق ثبات 117,135 105,340,989,359 Rls. 10,594,843 $
64 1388 جمهوري کره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 19,091,459 104,600,605,534 Rls. 10,557,513 $
65 1388 جمهوري کره 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 8,055,950 96,701,912,728 Rls. 9,760,698 $
66 1388 جمهوري کره 87083110 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 1,041,695 94,192,595,041 Rls. 9,497,114 $
67 1388 جمهوري کره 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 8,751,451 92,749,097,863 Rls. 9,380,730 $
68 1388 جمهوري کره 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 11,733,418 92,721,794,238 Rls. 9,339,420 $
69 1388 جمهوري کره 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 46,812 92,087,206,032 Rls. 9,274,292 $
70 1388 جمهوري کره 90138010 صفحات كريستال مايع (ماژول l.c.d بدون برداصلي وپاور )وصفحات پلاسما 230,642 91,871,240,679 Rls. 9,278,420 $
71 1388 جمهوري کره 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 1,631,154 91,277,691,499 Rls. 9,187,532 $
72 1388 جمهوري کره 84821000 بلبرينگ. 662,188 90,237,049,009 Rls. 9,095,241 $
73 1388 جمهوري کره 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 6,770,154 88,515,644,938 Rls. 8,903,346 $
74 1388 جمهوري کره 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 8,397,522 88,429,302,561 Rls. 8,908,600 $
75 1388 جمهوري کره 85371090 ساير تابلو، پانل، كنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذكور 6,240,492 87,832,080,613 Rls. 8,849,160 $
76 1388 جمهوري کره 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 18,107,935 85,908,248,631 Rls. 8,646,506 $
77 1388 جمهوري کره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 9,360,022 85,736,283,173 Rls. 8,627,155 $
78 1388 جمهوري کره 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني كربن 8,484,000 84,683,834,054 Rls. 8,495,735 $
79 1388 جمهوري کره 87089931 ا جزا وقطعات كمك فنر،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 1,186,339 81,822,324,958 Rls. 8,213,842 $
80 1388 جمهوري کره 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 4,056,752 79,751,381,321 Rls. 8,122,243 $
81 1388 جمهوري کره 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 13,681,385 79,193,952,008 Rls. 7,968,901 $
82 1388 جمهوري کره 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربكر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 15,836,134 78,975,786,705 Rls. 7,923,499 $
83 1388 جمهوري کره 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 412,726 78,839,749,753 Rls. 7,937,828 $
84 1388 جمهوري کره 73089090 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 976,252 78,492,342,302 Rls. 7,899,879 $
85 1388 جمهوري کره 98870442 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربكس ، ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 980,608 78,020,726,907 Rls. 7,830,432 $
86 1388 جمهوري کره 29322900 لاكتون ها ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 24,880 75,678,110,129 Rls. 7,627,701 $
87 1388 جمهوري کره 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,068,100 75,459,680,467 Rls. 7,582,783 $
88 1388 جمهوري کره 72299010 مفتول ا زفولادفنري كرم سيليكون 4,902,700 75,040,727,080 Rls. 7,568,212 $
89 1388 جمهوري کره 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 635,752 75,007,780,619 Rls. 7,566,203 $
90 1388 جمهوري کره 73069010 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ غير مذكور درجاي ديگر 3,883,332 73,381,635,715 Rls. 7,383,449 $
91 1388 جمهوري کره 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر 5,886,482 73,072,239,940 Rls. 7,366,710 $
92 1388 جمهوري کره 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600ميليمتر,آبكاري شده ياا ندودشده باقلع. 5,649,173 71,149,444,980 Rls. 7,188,294 $
93 1388 جمهوري کره 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 2,909,421 71,019,917,291 Rls. 7,128,510 $
94 1388 جمهوري کره 40021900 ساير بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد بجز لاتكس 4,468,500 68,022,952,291 Rls. 6,847,825 $
95 1388 جمهوري کره 29291000 ا يزوسيانات ها 3,104,845 66,924,168,805 Rls. 6,748,046 $
96 1388 جمهوري کره 39013000 كوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شكال ا بتدا ئي 4,046,334 65,441,911,885 Rls. 6,609,567 $
97 1388 جمهوري کره 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 7,810,660 65,175,123,331 Rls. 6,602,018 $
98 1388 جمهوري کره 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 5,644,035 63,066,815,354 Rls. 6,344,871 $
99 1388 جمهوري کره 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي كمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 4,804,700 63,033,202,629 Rls. 6,330,959 $
100 1388 جمهوري کره 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 9,995,593 61,534,759,428 Rls. 6,135,130 $
101 1388 جمهوري کره 72299020 مفتول ا زفولاد فنري كرم وا ناديوم 3,952,656 60,944,723,845 Rls. 6,155,093 $
102 1388 جمهوري کره 40027000 كائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 2,369,746 60,921,907,118 Rls. 6,130,023 $
103 1388 جمهوري کره 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,313,402 59,947,483,700 Rls. 6,027,267 $
104 1388 جمهوري کره 73061090 لوله براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر 3,318,227 59,693,728,189 Rls. 5,989,761 $
105 1388 جمهوري کره 84735000 قطعات ومتفرعات كه بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 396,885 57,926,319,407 Rls. 5,826,678 $
106 1388 جمهوري کره 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 4,351,554 56,594,749,208 Rls. 5,707,026 $
107 1388 جمهوري کره 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الكتريك مايع به قدرت بيشترا ز 10000 كيلوولت امپر 461,696 56,438,396,957 Rls. 5,630,472 $
108 1388 جمهوري کره 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 684,451 55,028,295,764 Rls. 5,555,138 $
109 1388 جمهوري کره 98870220 قطعات منفصله برا ي توليدا توبوس وميني بوس ، به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 14%لغايت 40%،به جز موتور گيربكس ،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 715,993 54,913,331,028 Rls. 5,565,259 $
110 1388 جمهوري کره 84118100 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت حدا كثر5000كيلووا ت 1,636,821 54,745,554,120 Rls. 5,474,101 $
111 1388 جمهوري کره 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري كارووا نت 505,400 53,568,086,845 Rls. 5,404,643 $
112 1388 جمهوري کره 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 590,954 53,426,117,086 Rls. 5,379,660 $
113 1388 جمهوري کره 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 508,094 52,749,989,311 Rls. 5,318,308 $
114 1388 جمهوري کره 85013110 ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و 24 ولت تا قدرت حدا كثر 200 وا ت 451,733 51,040,149,781 Rls. 5,141,435 $
115 1388 جمهوري کره 24022000 سيگار حاوي توتون 966,220 51,004,601,690 Rls. 5,125,272 $
116 1388 جمهوري کره 72039000 محصولات آهني اسفنجي,كه درجاي ديگرذكرنشده, و94/99%اهن خالص , به شكل توده, حبه. 14,746,115 50,160,202,152 Rls. 5,055,005 $
117 1388 جمهوري کره 39046120 پودر( پلي تترا فلوئوروا تيلن ) 5,173,580 49,155,729,371 Rls. 4,936,651 $
118 1388 جمهوري کره 48101900 سايركاغذومقوا ي ا ندوده باكائولن يابا..غيرمذكوربدون ياباحدا كثر10%وزن كل ا لياف 5,909,788 48,987,309,554 Rls. 4,941,398 $
119 1388 جمهوري کره 84662000 قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 308,457 48,795,844,464 Rls. 4,972,356 $
120 1388 جمهوري کره 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 564,980 47,716,974,396 Rls. 4,834,188 $
121 1388 جمهوري کره 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شكل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 2,207,000 46,427,853,525 Rls. 4,675,203 $
122 1388 جمهوري کره 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت 451,081 46,346,839,129 Rls. 4,679,086 $
123 1388 جمهوري کره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 5,306,048 45,990,057,715 Rls. 4,637,940 $
124 1388 جمهوري کره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 1,197,606 44,207,273,541 Rls. 4,451,542 $
125 1388 جمهوري کره 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 993,756 43,840,635,046 Rls. 4,419,094 $
126 1388 جمهوري کره 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 2,345,607 43,739,261,228 Rls. 4,410,316 $
127 1388 جمهوري کره 85340000 مدا رهاي چاپي 187,103 43,423,007,318 Rls. 4,366,485 $
128 1388 جمهوري کره 29031500 1,2 -دي كلروا تان (ا تيلن دي كلريد) 7,962,367 43,383,384,653 Rls. 4,369,361 $
129 1388 جمهوري کره 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا ركار و وا نت 323,479 42,954,158,816 Rls. 4,308,722 $
130 1388 جمهوري کره 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 27,549 42,370,740,649 Rls. 4,267,986 $
131 1388 جمهوري کره 85152190 سايرماشينهاي جوشكاري فلزا ت بامقاومت ا لكتريكي قسمتي خودكار 177,074 42,028,543,341 Rls. 4,280,698 $
132 1388 جمهوري کره 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 299,152 41,051,131,326 Rls. 4,107,070 $
133 1388 جمهوري کره 39011069 كامپاند پلي ا تيلن ويژه روكش سيم وكابل با چگالي كمترا ز 94%بجز نوع پودري 2,257,500 40,904,222,978 Rls. 4,117,821 $
134 1388 جمهوري کره 40094100 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 255,409 40,661,219,522 Rls. 4,093,632 $
135 1388 جمهوري کره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 355,508 40,468,583,450 Rls. 4,077,465 $
136 1388 جمهوري کره 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربكس ،ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 826,776 40,230,665,371 Rls. 4,036,448 $
137 1388 جمهوري کره 85152110 ماشين هاي جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي تمام خودكار 195,188 39,663,347,265 Rls. 3,963,043 $
138 1388 جمهوري کره 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 3,423,191 39,441,797,689 Rls. 3,978,957 $
139 1388 جمهوري کره 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شكم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...) 4,440,000 39,427,000,000 Rls. 3,967,696 $
140 1388 جمهوري کره 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 1,750,959 38,869,696,375 Rls. 3,899,818 $
141 1388 جمهوري کره 29261000 ا كريلو نيتريل 2,493,882 38,844,563,500 Rls. 3,908,321 $
142 1388 جمهوري کره 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 19,325 38,789,762,271 Rls. 3,908,874 $
143 1388 جمهوري کره 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 1,201,350 37,933,908,002 Rls. 3,829,341 $
144 1388 جمهوري کره 48026200 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يك ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 3,828,633 37,836,681,619 Rls. 3,811,253 $
145 1388 جمهوري کره 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,052,053 36,803,037,188 Rls. 3,722,392 $
146 1388 جمهوري کره 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري, جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 170,740 36,709,932,512 Rls. 3,711,953 $
147 1388 جمهوري کره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 230,874 36,336,485,534 Rls. 3,652,622 $
148 1388 جمهوري کره 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 3,680,235 36,122,606,173 Rls. 3,783,534 $
149 1388 جمهوري کره 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 481,154 35,911,802,867 Rls. 3,605,900 $
150 1388 جمهوري کره 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شكال ا بتدا ئي 1,766,850 35,213,639,247 Rls. 3,553,540 $
151 1388 جمهوري کره 73063010 لوله هاي به قطريك سانتيمتروكمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 856,027 34,425,532,126 Rls. 3,460,341 $
152 1388 جمهوري کره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 2,113,291 33,665,044,223 Rls. 3,386,147 $
153 1388 جمهوري کره 39011091 ساير پلي ا تيلن باچگالي كمترا ز94 %به صورت پودرغيرمذكور 1,460,550 33,566,802,555 Rls. 3,411,454 $
154 1388 جمهوري کره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 233,362 33,477,945,144 Rls. 3,372,928 $
155 1388 جمهوري کره 39023090 سايركوپليمرهاي پروپيلن به ا شكال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 2,663,200 33,458,558,267 Rls. 3,372,849 $
156 1388 جمهوري کره 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده 1,775,889 33,024,337,625 Rls. 3,327,403 $
157 1388 جمهوري کره 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز5/0 mm. 1,693,176 32,588,945,815 Rls. 3,277,813 $
158 1388 جمهوري کره 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردر جاي ديگر 1,691,697 32,294,953,727 Rls. 3,245,863 $
159 1388 جمهوري کره 74112200 لوله ا زمس -نيكل يامس -نيكل -روي 313,928 32,239,778,041 Rls. 3,241,728 $
160 1388 جمهوري کره 39041090 سايرپلي كلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 3,348,200 31,952,299,246 Rls. 3,207,360 $
161 1388 جمهوري کره 29031900 مشتقات كلره ا شباع شده هيدروكربورهاي غيرحلقوي, كه درجاي ديگري مذكورنباشند 5,243,464 31,721,055,163 Rls. 3,156,290 $
162 1388 جمهوري کره 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 2,100,500 31,151,891,648 Rls. 3,135,959 $
163 1388 جمهوري کره 72173090 سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبكاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير 1,445,254 31,147,290,703 Rls. 3,128,954 $
164 1388 جمهوري کره 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 36,800 31,027,530,012 Rls. 3,131,675 $
165 1388 جمهوري کره 29161200 ا سترهاي ا سيدا كريليك 1,915,200 30,923,355,247 Rls. 3,120,963 $
166 1388 جمهوري کره 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتور 417,122 30,851,380,208 Rls. 3,110,562 $
167 1388 جمهوري کره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 520,044 30,764,404,355 Rls. 3,106,785 $
168 1388 جمهوري کره 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,512,876 30,597,995,124 Rls. 3,084,031 $
169 1388 جمهوري کره 39181000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگوش 3,685,662 30,242,995,397 Rls. 3,045,354 $
170 1388 جمهوري کره 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ، وا نت و ترا كتور كشاورزي 774,227 30,145,918,106 Rls. 3,035,787 $
171 1388 جمهوري کره 39204310 نوا ر ولبه و روكش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 833,535 30,091,795,503 Rls. 3,036,419 $
172 1388 جمهوري کره 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 567,850 30,052,682,791 Rls. 3,047,078 $
173 1388 جمهوري کره 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 419,408 29,484,245,962 Rls. 2,972,226 $
174 1388 جمهوري کره 27101950 روغن ترا نسفورماتوركلاس (II) 1,001,520 29,437,565,106 Rls. 3,002,775 $
175 1388 جمهوري کره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيك (Scanners ) تشخيص امراض 27,526 29,301,954,774 Rls. 2,958,311 $
176 1388 جمهوري کره 76071110 ورق ونوارنازك از آلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9 ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 912,010 29,284,715,013 Rls. 2,942,551 $
177 1388 جمهوري کره 39012059 كامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روكش سيم و كابل 2,300,000 29,101,596,821 Rls. 2,916,482 $
178 1388 جمهوري کره 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذكوردرجاي ديگر 1,169,673 28,566,491,502 Rls. 2,872,140 $
179 1388 جمهوري کره 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 538,256 28,507,859,993 Rls. 2,873,483 $
180 1388 جمهوري کره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 2,035 28,157,682,640 Rls. 2,835,566 $
181 1388 جمهوري کره 84772000 ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 194,096 28,064,617,378 Rls. 2,828,467 $
182 1388 جمهوري کره 84440000 ماشين هاي ا كسترودينگ كشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيك يامصنوعي 413,240 27,833,032,858 Rls. 2,836,478 $
183 1388 جمهوري کره 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 4,184,174 27,810,476,366 Rls. 2,799,471 $
184 1388 جمهوري کره 84138120 تملبه هاي تزريقي 122,064 27,561,059,993 Rls. 2,783,051 $
185 1388 جمهوري کره 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,752,963 27,559,107,808 Rls. 2,780,506 $
186 1388 جمهوري کره 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 27,864 27,328,763,680 Rls. 2,750,045 $
187 1388 جمهوري کره 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 18,556 26,964,969,659 Rls. 2,707,846 $
188 1388 جمهوري کره 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 129,750 26,878,657,994 Rls. 2,688,028 $
189 1388 جمهوري کره 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, ا زآكريليك يامدآكريليك. 1,170,548 26,861,221,315 Rls. 2,710,022 $
190 1388 جمهوري کره 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شكل سيستم غيرمذكوردرجاي ديگر 8,866 26,859,251,818 Rls. 2,703,495 $
191 1388 جمهوري کره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 96,493 26,857,223,624 Rls. 2,714,251 $
192 1388 جمهوري کره 29053200 پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول ) 1,969,670 26,797,020,070 Rls. 2,696,358 $
193 1388 جمهوري کره 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ك به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،كابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 265,776 26,751,167,049 Rls. 2,694,422 $
194 1388 جمهوري کره 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 565,705 26,744,508,117 Rls. 2,700,700 $
195 1388 جمهوري کره 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 1,612,700 26,534,720,696 Rls. 2,675,789 $
196 1388 جمهوري کره 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يك سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 2,519,953 26,451,923,685 Rls. 2,673,901 $
197 1388 جمهوري کره 84099920 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 191,287 26,229,240,262 Rls. 2,630,817 $
198 1388 جمهوري کره 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 1,178,495 25,789,966,426 Rls. 2,602,886 $
199 1388 جمهوري کره 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 1,481,250 25,765,803,311 Rls. 2,595,411 $
200 1388 جمهوري کره 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگرا ف 72,866 25,485,056,589 Rls. 2,570,338 $
مجموع کل
29,531,563,129,948 ريال
مجموع کل
2,982,577,198 دلار