آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري چک" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 جمهوري چک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 517,005 71,752,724,695 Rls. 7,267,232 $
2 1388 جمهوري چک 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 47,283 30,164,717,845 Rls. 3,035,811 $
3 1388 جمهوري چک 25070010 كائولن 8,298,000 19,260,017,496 Rls. 1,936,737 $
4 1388 جمهوري چک 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 490,510 17,485,265,312 Rls. 1,751,248 $
5 1388 جمهوري چک 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 396,682 8,548,600,787 Rls. 858,152 $
6 1388 جمهوري چک 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 1,347 6,369,503,728 Rls. 640,230 $
7 1388 جمهوري چک 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 2,395 6,093,829,492 Rls. 611,435 $
8 1388 جمهوري چک 85371010 پانلهاي ا لكتريكي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 11,940 5,286,162,283 Rls. 528,616 $
9 1388 جمهوري چک 87131010 ويلچر،فاقدهرگونه ا مكانات ويژه ا زقبيل برا نكاردي ،دا را ي جك ،تك محوري (طرا حي شده برا ي كاربايك دست ) 16,961 4,044,466,901 Rls. 406,368 $
10 1388 جمهوري چک 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 508 3,804,713,440 Rls. 382,048 $
11 1388 جمهوري چک 85016410 ژنراتور ها باجريان متناوب (الترناتورها ) به قدرت 750تا1500كيلو ولت آمپر 20,190 3,652,862,180 Rls. 370,510 $
12 1388 جمهوري چک 87083910 ترمزها وترمزهاي خودكار واجزاء وقطعات آنها(به جزلنت ترمز )برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 24,553 3,617,600,000 Rls. 364,427 $
13 1388 جمهوري چک 37021000 فيلم عكاسي بصورت رول, برا ي ا شعه ا يكس عكسبردا ري نشده 32,897 3,567,390,397 Rls. 359,283 $
14 1388 جمهوري چک 84144010 كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 29,150 3,507,370,628 Rls. 355,686 $
15 1388 جمهوري چک 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 44,960 2,329,928,745 Rls. 233,689 $
16 1388 جمهوري چک 85243900 ديسك برا ي سيستم هاي قرا ئت ليزري براي پخش تصوير 13 2,296,081,876 Rls. 232,092 $
17 1388 جمهوري چک 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 146,408 2,212,956,091 Rls. 222,226 $
18 1388 جمهوري چک 72241000 شمش وسايرا شكال ا وليه, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 120,190 2,211,041,604 Rls. 222,656 $
19 1388 جمهوري چک 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 41,500 2,004,339,000 Rls. 199,994 $
20 1388 جمهوري چک 85045090 ساير ا لقا كننده هاغيرمذكوردرجاي ديگر 2,480 1,923,837,573 Rls. 192,384 $
21 1388 جمهوري چک 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 148,284 1,912,490,082 Rls. 192,017 $
22 1388 جمهوري چک 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 14,760 1,895,190,046 Rls. 190,797 $
23 1388 جمهوري چک 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 860 1,755,013,354 Rls. 175,881 $
24 1388 جمهوري چک 84821000 بلبرينگ. 18,729 1,667,826,199 Rls. 168,233 $
25 1388 جمهوري چک 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 85,000 1,648,670,613 Rls. 166,583 $
26 1388 جمهوري چک 85362020 كليدهاي مينياتوري قطع مدار 25,180 1,596,113,020 Rls. 159,771 $
27 1388 جمهوري چک 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 11,717 1,336,071,004 Rls. 134,417 $
28 1388 جمهوري چک 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 17,498 1,272,089,288 Rls. 128,231 $
29 1388 جمهوري چک 70132120 ليوا ن غيرا زشيشه سرا ميك ا زكريستال سرب دا رساخته شده به صورت ماشيني باكليشه يابگونه ا ي ديگرتزئين شده 19,720 1,244,675,052 Rls. 124,500 $
30 1388 جمهوري چک 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكوردرجاي ديگر 120,130 1,211,492,247 Rls. 120,872 $
31 1388 جمهوري چک 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 18,325 1,191,797,846 Rls. 120,882 $
32 1388 جمهوري چک 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوكوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 1 1,176,271,444 Rls. 118,851 $
33 1388 جمهوري چک 86080000 ملحقات ومهاركننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مكانيكي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 8,120 1,144,197,412 Rls. 115,471 $
34 1388 جمهوري چک 30043910 ساير داروهاداراي هورمون دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,258 1,039,292,216 Rls. 105,174 $
35 1388 جمهوري چک 69032010 ا شياء سرا ميكي نسوزدا را ي كمترا ز45%وزني آلومين(Al2O3) باشد 22,252 1,038,811,796 Rls. 105,964 $
36 1388 جمهوري چک 70133190 اشياء شيشه اي سرميز ،اشپزخانه غيرازشيشه -سراميك ساخته شده بصورت ماشيني ازكريستال سرب دار (غيرازليوان ) 27,494 1,037,851,836 Rls. 104,539 $
37 1388 جمهوري چک 72259900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, باپهناي 600mmيابيشتر,كه درجاي ديگرذكرنشده. 95,950 1,029,397,978 Rls. 103,043 $
38 1388 جمهوري چک 69032020 ا شياء سرا ميكي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 21,502 941,661,421 Rls. 95,522 $
39 1388 جمهوري چک 39173300 سايرلوله هامستحكم نشده و بنحوديگري باسايرموادجورنشده ,بالوا زم وملحقات 11,408 906,389,578 Rls. 91,327 $
40 1388 جمهوري چک 69032090 ا شياء سراميكي نسوزكه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياتركيبيا زآلومين وسيليس غيرمذكوردرجاي ديگر 17,974 883,084,636 Rls. 88,653 $
41 1388 جمهوري چک 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تكميل كردن كاغذيامقوا 1,860 879,344,257 Rls. 88,810 $
42 1388 جمهوري چک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشكي 2,979 844,266,782 Rls. 84,923 $
43 1388 جمهوري چک 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي آبكاري ا لكتريكي,ا لكتروليزياا لكتروفورز 1,106 839,029,157 Rls. 84,384 $
44 1388 جمهوري چک 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 2,150 837,032,545 Rls. 84,166 $
45 1388 جمهوري چک 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 2,660 813,543,079 Rls. 81,570 $
46 1388 جمهوري چک 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 45,764 795,512,683 Rls. 80,007 $
47 1388 جمهوري چک 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 1,350 775,157,823 Rls. 77,508 $
48 1388 جمهوري چک 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, غير ازرديف 72189100 25,670 768,408,355 Rls. 77,625 $
49 1388 جمهوري چک 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پركردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذكور 978 766,286,304 Rls. 77,028 $
50 1388 جمهوري چک 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي 90 734,541,163 Rls. 74,989 $
51 1388 جمهوري چک 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 82 717,893,339 Rls. 72,696 $
52 1388 جمهوري چک 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي كمترا ز600,mmكه درجاي ديگرذكرنشده. 66,315 698,123,018 Rls. 69,597 $
53 1388 جمهوري چک 90261010 فلومتر 2,623 693,354,174 Rls. 69,800 $
54 1388 جمهوري چک 59022010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك چرخ ا زپلي استرآغشته شده 12,648 677,274,456 Rls. 67,518 $
55 1388 جمهوري چک 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 5,400 673,608,942 Rls. 67,428 $
56 1388 جمهوري چک 29339999 سايرتركيبات هتروسيكليك منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذكوردرجاي ديگر 35 664,393,865 Rls. 66,753 $
57 1388 جمهوري چک 59021030 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك چرخ ا زپلي آميد 6 و 6 آغشته شده 11,505 654,863,683 Rls. 65,316 $
58 1388 جمهوري چک 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 10,750 620,808,851 Rls. 62,615 $
59 1388 جمهوري چک 69039090 سايرا شياسرا ميكي نسوز غيرمذكور در جاي ديگر 11,067 602,394,999 Rls. 60,299 $
60 1388 جمهوري چک 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 12,215 578,992,252 Rls. 58,626 $
61 1388 جمهوري چک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 725 574,103,724 Rls. 57,913 $
62 1388 جمهوري چک 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي كمترا ز600mmكه درجاي ديگرذكرنشده. 20,402 563,649,781 Rls. 56,484 $
63 1388 جمهوري چک 39181000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگوش 33,814 562,558,255 Rls. 56,726 $
64 1388 جمهوري چک 84662000 قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 5,148 558,139,837 Rls. 56,055 $
65 1388 جمهوري چک 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 19,800 547,510,200 Rls. 54,839 $
66 1388 جمهوري چک 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 223 545,989,005 Rls. 54,884 $
67 1388 جمهوري چک 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 823 533,752,540 Rls. 53,757 $
68 1388 جمهوري چک 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك) 1,050 528,364,010 Rls. 52,673 $
69 1388 جمهوري چک 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,575 510,770,800 Rls. 53,194 $
70 1388 جمهوري چک 11081900 ساير نشاسته و فكول ها ,كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 100,000 489,318,426 Rls. 49,242 $
71 1388 جمهوري چک 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 4,090 474,218,999 Rls. 47,838 $
72 1388 جمهوري چک 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 160 443,509,736 Rls. 44,472 $
73 1388 جمهوري چک 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 11,140 435,879,716 Rls. 43,584 $
74 1388 جمهوري چک 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره. 913 432,132,739 Rls. 43,798 $
75 1388 جمهوري چک 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناءپنبه ياا لياف سنتتيك ). 2,168 430,369,077 Rls. 43,355 $
76 1388 جمهوري چک 90154000 آلات و دستگاههاي فتوگرا متري 118 429,467,569 Rls. 43,411 $
77 1388 جمهوري چک 29152900 ا ملاح ا سيد ا ستيك (باستثناي سديم و كبالت ) 22,000 407,847,002 Rls. 40,756 $
78 1388 جمهوري چک 85153120 ماشين جوشكاري ا لكترودتنگستن باگازبي اثر (tig) 1,094 385,252,952 Rls. 38,326 $
79 1388 جمهوري چک 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 6,300 348,212,690 Rls. 35,175 $
80 1388 جمهوري چک 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزا سيون 16,825 345,127,912 Rls. 34,513 $
81 1388 جمهوري چک 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,800 344,556,775 Rls. 34,888 $
82 1388 جمهوري چک 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون 783 336,105,728 Rls. 34,169 $
83 1388 جمهوري چک 29339991 لوزارتان پتاسيم 15 334,987,630 Rls. 33,823 $
84 1388 جمهوري چک 84141010 تلمبه هاي ساكشن پزشكي 539 329,459,738 Rls. 33,077 $
85 1388 جمهوري چک 56074990 طناب وكابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي 3,035 328,293,568 Rls. 33,174 $
86 1388 جمهوري چک 70022090 سايرميله ها ا زشيشه به غيرا زشيشه ا پتيكي 20,917 323,104,092 Rls. 33,650 $
87 1388 جمهوري چک 84283200 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع سطلي(bucket),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 500 309,597,303 Rls. 31,295 $
88 1388 جمهوري چک 70171010 لوله ا زمايش , لام ولامل ا زمايشگاهي ولوله غير مدرج ازكوارتز ذوب شده ياازساير سيليس هاي ذوب شده 10,125 303,786,609 Rls. 30,590 $
89 1388 جمهوري چک 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 16,703 289,100,001 Rls. 29,097 $
90 1388 جمهوري چک 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 9,396 286,654,657 Rls. 28,960 $
91 1388 جمهوري چک 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا كاليبرشده غيرمذكوردرجاي ديگر 2,304 275,738,043 Rls. 27,645 $
92 1388 جمهوري چک 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 19,000 274,011,040 Rls. 27,398 $
93 1388 جمهوري چک 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 250 269,931,475 Rls. 27,379 $
94 1388 جمهوري چک 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 9,209 253,863,380 Rls. 25,387 $
95 1388 جمهوري چک 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 235 246,607,210 Rls. 24,700 $
96 1388 جمهوري چک 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 88 246,536,595 Rls. 24,836 $
97 1388 جمهوري چک 37039000 كاغذ,مقوا و موا دنسجي عكاسي,حساس شده, عكسبردا ري نشده كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,428 244,894,186 Rls. 24,498 $
98 1388 جمهوري چک 30064040 سيمان پلي كربوكسيلات 1,385 243,753,306 Rls. 24,356 $
99 1388 جمهوري چک 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها كه درجاي ديگرمذكورنباشد 522 241,588,696 Rls. 24,234 $
100 1388 جمهوري چک 85340000 مدا رهاي چاپي 29 231,944,786 Rls. 23,457 $
101 1388 جمهوري چک 85153190 سايرماشينهاودستگاههاي جوشكاري فلزا ت باقوس ا لكتريكي تمام ياقسمتي خودكارغيرمذكوردرجاي ديگر 490 226,914,494 Rls. 22,900 $
102 1388 جمهوري چک 28182000 ا كسيدآلومينيم, غيرا زكوروندوم مصنوعي 17,000 225,332,096 Rls. 22,676 $
103 1388 جمهوري چک 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 90 223,458,840 Rls. 22,562 $
104 1388 جمهوري چک 84659200 ماشين هاي رنده كردن, فرزكردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي كارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 2,580 220,796,059 Rls. 21,870 $
105 1388 جمهوري چک 30064050 كامپوزيت 243 217,468,237 Rls. 21,877 $
106 1388 جمهوري چک 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 564 212,228,930 Rls. 21,518 $
107 1388 جمهوري چک 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 378 204,903,398 Rls. 20,597 $
108 1388 جمهوري چک 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزكارا زفلزمعمولي. 7,800 196,990,479 Rls. 19,597 $
109 1388 جمهوري چک 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 900 195,064,638 Rls. 19,648 $
110 1388 جمهوري چک 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 8 194,738,468 Rls. 19,718 $
111 1388 جمهوري چک 29211900 مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ,ا ملاح ا ين تركيبات 3,080 188,777,917 Rls. 19,090 $
112 1388 جمهوري چک 29101000 ا كسيرا ن (ا كسيد ا تيلن ) 20,900 187,610,773 Rls. 18,664 $
113 1388 جمهوري چک 82053000 رنده, ا سكنه, مغاروا بزا رهاي برنده همانندبرا ي كارروي چوب. 2,222 186,624,614 Rls. 18,856 $
114 1388 جمهوري چک 85023100 مجموعه مولدهائي كه بانيروي باد كار ميكنند 480 185,091,873 Rls. 18,584 $
115 1388 جمهوري چک 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 72 181,682,014 Rls. 18,171 $
116 1388 جمهوري چک 29372300 ا وستروژنها و پروژسترون ها 7 178,208,031 Rls. 18,454 $
117 1388 جمهوري چک 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توكردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 2,394 177,689,889 Rls. 18,165 $
118 1388 جمهوري چک 82029900 تيغه ا ره, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 906 177,368,521 Rls. 17,874 $
119 1388 جمهوري چک 94018000 نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد 4,773 173,557,259 Rls. 17,490 $
120 1388 جمهوري چک 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك قرقره ). 22,318 167,328,079 Rls. 16,904 $
121 1388 جمهوري چک 40082900 ميله , تركه يا پروفيله ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ا ز كائوچوي غيرا سفنجي 2,500 163,126,993 Rls. 16,524 $
122 1388 جمهوري چک 82055900 ا بزا رهاي دستي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 708 162,599,493 Rls. 16,323 $
123 1388 جمهوري چک 85462011 مقره عايق برق ازسراميك ،بدون قطعات فلزي ،مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز63كيلوولت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 4,000 159,815,326 Rls. 16,189 $
124 1388 جمهوري چک 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 90 156,031,207 Rls. 15,815 $
125 1388 جمهوري چک 30051040 چسب ضد حساسيت 1,935 155,669,226 Rls. 15,942 $
126 1388 جمهوري چک 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10كيلوگرم 960 153,080,042 Rls. 15,328 $
127 1388 جمهوري چک 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 24,250 148,902,171 Rls. 14,931 $
128 1388 جمهوري چک 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 9,929 139,723,923 Rls. 14,091 $
129 1388 جمهوري چک 96035090 بروسهاي تشكيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوك وگرا ز 3,760 136,973,648 Rls. 13,791 $
130 1388 جمهوري چک 84411000 ماشينهاي برش 502 130,215,763 Rls. 12,994 $
131 1388 جمهوري چک 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 56 129,435,025 Rls. 12,973 $
132 1388 جمهوري چک 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 604 129,390,209 Rls. 12,942 $
133 1388 جمهوري چک 90321000 ترموستات 420 126,414,500 Rls. 12,749 $
134 1388 جمهوري چک 34070010 فرآورده هاي دندا نسازي 1,972 125,813,595 Rls. 12,653 $
135 1388 جمهوري چک 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 4 123,153,002 Rls. 12,338 $
136 1388 جمهوري چک 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 59 120,087,519 Rls. 12,071 $
137 1388 جمهوري چک 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 1,800 119,108,759 Rls. 11,979 $
138 1388 جمهوري چک 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذكور 1,370 117,991,522 Rls. 11,867 $
139 1388 جمهوري چک 40094200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 695 117,825,597 Rls. 11,905 $
140 1388 جمهوري چک 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 309 117,222,092 Rls. 11,698 $
141 1388 جمهوري چک 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 390 112,626,778 Rls. 11,424 $
142 1388 جمهوري چک 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 15 108,971,710 Rls. 10,973 $
143 1388 جمهوري چک 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 378 104,579,984 Rls. 10,513 $
144 1388 جمهوري چک 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 50 104,033,300 Rls. 10,445 $
145 1388 جمهوري چک 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 666 95,163,966 Rls. 9,522 $
146 1388 جمهوري چک 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD 280 93,664,809 Rls. 9,453 $
147 1388 جمهوري چک 90304000 دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ،طراحي شده براي ا رتباطات ا زرا ه دورمثلاهيپومتر,كردومتر,ديستورسيومتر,پسوفومتر 6 86,752,160 Rls. 8,593 $
148 1388 جمهوري چک 37029300 فيلم, بصورت رول, باپهنائيبيش ا زmm16وحدا كثرmm35وباطول حدا كثر30متر(غيررنگي) 685 84,409,875 Rls. 8,536 $
149 1388 جمهوري چک 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 95 82,558,403 Rls. 8,304 $
150 1388 جمهوري چک 84253190 سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر 2,595 81,740,000 Rls. 8,207 $
151 1388 جمهوري چک 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 323 81,262,350 Rls. 8,211 $
152 1388 جمهوري چک 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 480 80,704,464 Rls. 8,183 $
153 1388 جمهوري چک 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 40 79,974,440 Rls. 8,112 $
154 1388 جمهوري چک 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 32 77,222,215 Rls. 7,743 $
155 1388 جمهوري چک 82082000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي چوب. 1,937 73,741,000 Rls. 7,431 $
156 1388 جمهوري چک 73151100 زنجيرغلتكي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 2,375 72,256,275 Rls. 7,301 $
157 1388 جمهوري چک 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 130 71,856,193 Rls. 7,205 $
158 1388 جمهوري چک 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذكور درجاي ديگر 8 70,573,864 Rls. 7,069 $
159 1388 جمهوري چک 63072000 كمربندنجات وجليقه نجات. 665 70,356,740 Rls. 7,161 $
160 1388 جمهوري چک 94029090 سايرمبلهاي پزشكي,جرا حي,دندا نپزشكي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 2,842 69,069,604 Rls. 6,977 $
161 1388 جمهوري چک 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 238 67,217,472 Rls. 6,794 $
162 1388 جمهوري چک 85162900 دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي ا ماكن و گرم كردن زمين , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 404 65,828,339 Rls. 6,635 $
163 1388 جمهوري چک 70199030 سايرا لياف بافته شده ا زا لياف شيشه غيرمذكوردرجاي ديگر 852 65,657,098 Rls. 6,572 $
164 1388 جمهوري چک 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 280 63,463,536 Rls. 6,369 $
165 1388 جمهوري چک 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري, جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 223 62,722,928 Rls. 6,240 $
166 1388 جمهوري چک 84807900 قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 1,974 59,511,100 Rls. 5,984 $
167 1388 جمهوري چک 85366910 كانكتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 5 59,268,229 Rls. 6,001 $
168 1388 جمهوري چک 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) كه بايكدست كارميكند. 420 55,083,438 Rls. 5,539 $
169 1388 جمهوري چک 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 1,002 52,844,363 Rls. 5,358 $
170 1388 جمهوري چک 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 280 51,650,322 Rls. 5,205 $
171 1388 جمهوري چک 84733030 بردكامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, كيبورد,چاپگروموشوا ره ) 14 50,772,820 Rls. 5,074 $
172 1388 جمهوري چک 82016000 قيچي پرچين بر,قيچي باغباني وقيچيهاي همانندكه با دو دست كارميكنند. 737 50,033,018 Rls. 5,031 $
173 1388 جمهوري چک 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 109 49,802,826 Rls. 5,004 $
174 1388 جمهوري چک 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 200 49,498,911 Rls. 5,019 $
175 1388 جمهوري چک 39089010 رزين پلي آميد (گريدهاردنر ) 642 48,450,000 Rls. 4,880 $
176 1388 جمهوري چک 95089000 چرخ و فلك و تاب , جايگاه تيرا ندا زي و ساير تفريحات در هوا ي آزا د ,تئاتر سيار 9 46,930,509 Rls. 4,720 $
177 1388 جمهوري چک 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 107 44,535,609 Rls. 4,491 $
178 1388 جمهوري چک 84122900 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرا زحركت خطي) 125 42,211,909 Rls. 4,251 $
179 1388 جمهوري چک 37079010 دا روهاي آماده جهت ظهورثبوت فيلم وكاغذهاي حساس رنگي سياه وسفيدبرا ي عكاسي كيت وفله 250 41,481,182 Rls. 4,172 $
180 1388 جمهوري چک 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذكور 17 40,793,548 Rls. 4,111 $
181 1388 جمهوري چک 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذكور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 50 40,722,424 Rls. 4,103 $
182 1388 جمهوري چک 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 64 38,085,135 Rls. 3,863 $
183 1388 جمهوري چک 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 2,638 38,072,567 Rls. 3,874 $
184 1388 جمهوري چک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذكوردرجاي ديگر 17 37,365,602 Rls. 3,758 $
185 1388 جمهوري چک 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 120 36,544,970 Rls. 3,692 $
186 1388 جمهوري چک 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 5 34,976,899 Rls. 3,498 $
187 1388 جمهوري چک 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 53 34,251,765 Rls. 3,451 $
188 1388 جمهوري چک 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 1 34,043,340 Rls. 3,423 $
189 1388 جمهوري چک 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 992 32,205,815 Rls. 3,250 $
190 1388 جمهوري چک 37023900 سايرفيلم ها, بصورت رول, سورا خ نشده كه پهناي آن ا ز105ميليمتربيشترنباشد 602 31,154,984 Rls. 3,109 $
191 1388 جمهوري چک 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 48 29,400,250 Rls. 2,940 $
192 1388 جمهوري چک 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 2,257 28,837,521 Rls. 2,921 $
193 1388 جمهوري چک 84159010 ا جزا وقطعات تعرفه 841510 69 26,171,381 Rls. 2,636 $
194 1388 جمهوري چک 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزكردن. 4 25,628,090 Rls. 2,576 $
195 1388 جمهوري چک 39169000 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيك,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 265 25,050,000 Rls. 2,516 $
196 1388 جمهوري چک 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كاركردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,500 24,492,972 Rls. 2,449 $
197 1388 جمهوري چک 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 98 19,056,702 Rls. 1,914 $
198 1388 جمهوري چک 39162090 تك رشته هاييكه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيكmm بيشترباشدميله... ا زپليمرهاي كلروروينيل 220 18,992,280 Rls. 1,902 $
199 1388 جمهوري چک 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 152 18,352,162 Rls. 1,853 $
200 1388 جمهوري چک 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 52 18,175,835 Rls. 1,828 $
مجموع کل
265,972,586,858 ريال
مجموع کل
26,799,501 دلار